Система нарахування рейтингових балівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система нарахування рейтингових балівта критерії оцінювання знань студентів

Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів Бали рейтингу Максимальна кількість балів
1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 1-7
  – повна відповідь на запропоновані питання з розгорнутим та вичерпним викладом змісту; – вільне володіння вивченим обсягом матеріалу; – уміння аналізувати, типологізувати й узагальнювати соціальні процеси та явища; 6-7
– достатні відповіді на питання з неповним викладом змісту; – неточні й несистемні знання теорії та історії соціології; 4-5
– відповіді неповні, поверхові; – відтворено окремі факти. 2-3
  – відповідь на питання відсутня, лише окремі факти; – відсутній на занятті (0 балів); 0-1  
2. Модульний контроль 0-25
  – правильні відповіді на завдання першого рівня складності; 10*0,5
– правильні відповіді на завдання другого рівня складності; 3*2
– повні, розгорнуті, аргументовані відповіді на запитання третього рівня складності. 2*7
3. ІНДЗ (реферати, есе) 0-12
  – глибоке розкриття проблеми, відображення власних поглядів; 9-12
– обгрунтоване розкриття проблеми; 5-8
– робота суто компілятивного змісту. 0-4
4. Заохочувальні бали    
  – доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни
– наукова стаття з тематики дисципліни

12.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю

Рейтинг студента (бали)   Оцінка за шкалою ECTS Визначення Оцінка
За національною системою За системою ЛДФА
90-100 A Відмінно (EXCELENT) – відмінне виконання з незначною кількістю помилок. Відмінно 5    
82-89 B Дуже добре (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками.   Добре 4
75-81 C Дуже добре (GOOD) – у цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок.  
69-74 D Задовільно (SATISFACTORY) – непогано, але зі значною кількістю недоліків.   Задовільно 3
60-68 E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям.  
35-59 FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену.   Незадовільно 2
1-34 F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.  

 

Рівневі бали A, B, C, D, E – прохідні. При одержанні оцінки A студент звільняється від здачі екзамену.

Студенти з прохідними балами B, C, D, E за бажанням можуть здавати екзамен з метою покращення оцінки.

Оцінка одержана на екзамені є остаточною, навіть якщо вона буде нижчою ніж рейтингова оцінка.

FX означає „незадовільно” і студент може бути допущений до екзамену за умови певної додаткової роботи.

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не допускається до екзамену.

 

 


12.4. Критерії оцінки знань студентів за результатами поточного

контролю

Оцінювання рівня знань студентів на семінарських заняттях проводиться за бальною системою: від 0 до 7 балів.

Відповідь оцінюється на “6-7 балів”, якщо вона відповідає таким вимогам:

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;

• повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів;

• правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку та взаємодії;

• здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників;

• уміння користуватися методами наукового аналізу економічних та соціальних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;

• демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання.

Відповідь оцінюється на “4-5 балів”, якщо:

• порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного розкриття питання);

• при розкритті змісту питання в цілому правильно, за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується й знаходить правильні відповіді.

 

Відповідь оцінюється на “2-3 бали”, якщо:

· порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання);

· у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні;

· відповідь малообгрунтована, неповна;

· студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

Відповідь оцінюється на “0-1 бал”, якщо:

· порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання);

· характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання, чи не знає правильної відповіді;

· допущені у відповіді грубі помилки й студент не може їх виправити;

· студент не приймав участь в обговоренні питань, не виконав самостійної роботи, ІНДЗ (0 балів);

· студент відсутній на занятті (0 балів).

 

 

12.5. Критерії оцінки знань студентів за результатами модульного контролю

До модульного контролю ставляться такі вимоги:

1. Модульний контроль триває 80 хв., із яких 5 хв. – інструктаж.

2. На титульному листку студент вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, № варіанта, № групи, дату.

3. Варіант містить 15 завдань. Встановлено 3 рівні складності завдань.

Перший рівень (завдання 1-10) –10 завдань із вибором відповіді.

Наведено варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її в картці тестування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана тільки одна буква, якою позначена правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1 бал (10*0,5 б.=5 балів).

Другий рівень (завдання 11-13) – 3 завдання з короткою відповіддю.

Відповідь вписується в картці тестування. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали 3*2 б.=6 балів).

Третій рівень (завдання 14-15) – 2 завдання з розгорнутою відповіддю.

Це завдання найвищої складності, які містять питання, відповіді на які дають можливість з’ясувати здатність до аналітичного мислення, вміння подати коротку характеристику тієї чи іншої соціологічної концепції або окремого положення. Це повний і обґрунтований виклад вказаного питання. За кожне правильно виконане завдання виставляється 7 балів (2*7 б.=14 балів).

4. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у картці тестування вважаються як помилки.

5. Результат модульного контролю залежить від загальної кількості набраних балів.

6. Максимальна кількість балів, які може набрати студент становить

Балів.

12.6. Критерії оцінки знань студентів результатами екзамену

Відповідь на оцінку А – відмінно (ЕХСЕLENT) має відповідати таким вимогам: ♦ розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; ♦ повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій, понять та законів; ♦ знання нормативно-правової бази, обов’язкове посилання на яку під час розкриття питання; ♦ правильне розкриття змісту відповідних положень, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; ♦ здатність самостійно робити логічні висновки і узагальнення; ♦ використання актуальних фактичних та інших даних, матеріалів останніх подій в соціально-економічному житті країни та за її межами;
   
Відповідь на оцінку В - дуже добре (VERI GOOD) оцінюється, якщо: ♦ порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, перелічених вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді; ♦ виклад матеріалу є правильним, але допущені незначні помилки у визначеннях та формулюваннях.
 
Відповідь на оцінку С - добре (GOOD) оцінюється, якщо: ♦ порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття одного-двох з пунктів, перелічених вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді; ♦розкрито зміст питання в цілому правильно, але студентом допущені помилки під час використання аналітичного матеріалу, неточності при формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді; ♦ хід виконання завдання є правильним, але допущені помилки у визначеннях, або не точно зроблені висновки.
 
Відповідь на оцінку D – задовільно (SATISFACTORY) оцінюється, якщо: ♦ відповідь малообгрунтована, неповна; ♦ студент не знайомий із нормативно-правовою базою; ♦ студент знає, але не вміє викласти необхідний теоретичний матеріал; ♦ студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.
 
Відповідь на оцінку Е – задовільно (SUFFICIENT) оцінюється, якщо: ♦ відповідь малообгрунтована, неповна; ♦ студент не знайомий із нормативно-правовою базою; ♦ питання викладено, але з помилками; ♦ студент не може зробити висновки.
Відповідь на оцінку FX – незадовільно (FAIL) оцінюється, якщо: ♦ характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент не правильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; ♦ студент не знає визначень термінів, суті категорій; ♦ допущені грубі помилки і студент не може їх виправити; ♦ студент не вміє робити висновки за результатами завдання; ♦ студенту надається право повторної здачі екзамену.
 
Відповідь на оцінку F – незадовільно (FAIL) оцінюється, якщо: ♦ характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент не правильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; ♦ студент не може дати визначення основних категорій; ♦ студент не розкрив питання; ♦ студент не може пояснити суті та змісту будь-яких соціологічних процесів і явищ; ♦ студенту потрібно пройти повторний курс вивчення дисципліни.

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 

 

Методичнее забезпечення навчальної дисципліни включає: навчальну програму, робочу програму, методичні матеріали до виконання контрольних і самостійних робіт, методичні матеріали до написання ІНДЗ, завдання до написання модульного контролю, підручники, навчальні посібники. Ілюстративні матеріали, відео та аудіо матеріали до лекцій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.008 с.)