ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУСутність і предмет соціології конфлікту. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві.

Основні категорії соціології конфлікту.

Структура конфлікту. Причини й умови виникнення конфліктів. Типологія конфліктів. Динаміка соціального конфлікту.

Попередження та розв’язання конфліктів. Управління соціальними конфліктами. Соціальні конфлікти в сучасній Україні.

 

ТЕМА 8. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Сутність, об’єкт, предмет соціології девіантної поведінки. Центральні категорії соціології девіантної поведінки Історія становлення соціології девіантної поведінки.

Соціологічні теорії девіантної поведінки.

Девіація та сексуальність. Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Самогубство. Суспільні девіації.

Девіантогенний вплив агентів соціального контролю.

Кількісні та якісні методи соціологічного дослідження девіантної поведінки. Етичні питання дослідження девіантної поведінки та питання безпеки.

 

ТЕМА 9. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНІКА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Соціологічні установи, їх призначення та завдання. Соціологічні часописи. Функції соціолога. Вимоги, яким має відповідати соціолог як фахівець. Кодекс професійної етики українського соціолога.

Поняття про соціологічне дослідження, його різновиди. Підготовка до проведення конкретно-соціологічного дослідження. Поняття проблеми в соціології. Формулювання проблеми дослідження. Розробка програми конкретно-соціологічного дослідження. Основні вимоги до складання програми. Структура програми конкретно-соціологічного дослідження. Методологічна частина програми та її зміст.

Методична частина програми конкретно-соціологічного дослідження. Правила розрахунку та обґрунтування вибірки. Генеральна і вибіркова сукупність. Поняття репрезентативності. Різновиди вибірок. Методи механічної і квотної вибірок.

Основні методи конкретно-соціологічного дослідження: спостереження, експеримент, аналіз документів і контент-аналіз, опитування, метод соціометрії тощо. Опитування та його різновиди. Анкетування і його технічний інструментарій. Стратегічний і робочий плани конкретно-соціологічного дослідження.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К: Юридична думка, 2006. – 120 с.

2. Указ Президента України „Про розвиток соціологічної науки в Україні” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 5–7.

3. Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки / Пер. з фр. Г. Філіпчука. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

4. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

5. Бевзенко Л. Проблема еліти з погляду соціальної самоорганізації // Там само. – 1999. – № 2. – С. 118–135.

6. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.

7. Бурлачук В. Жан Бодрійяр, маси і „кінець соціології” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – С. 46–59.

8. Вебер М. Антикритична післямова до „Духу капіталізму”// Там само. – 1999. – № 3. – C. 149–164.

9. Гавриленко І. Пол Лазарсфельд: життя і творчість: До 100-річчя від дня народження // Там само. – 2000. – № 4. – С. 69–80.

10. Грушевська С. Особливості поведінки поляків і українців у ситуації конфлікту: (на підставі застосування методу анкети-конфлікту) // Там само. – 2000. – № 2. – С. 140–151.

11. Гіденс Е. Соціологія: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

12. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: Навчальний посібник. – 3-те вид. випр. й доп. – К.: Вид-во Європ. у-ту, 2003. – 246 с.

13. Дворецька Г.В. Соціологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.

14. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

15. Злобіна О. Категорія „особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 121–134.

16. Карась О. Дж. Александер. Соціологічний підхід до проблем демократії // Там само. – 1999. – № 1. – С. 22–26.

17. Єхало В. Соціодраматична концепція соціалізації особистості // Там само. – С. 54–61.

18. Кучеренко В. Функціоналістська парадигма Роберта Мертона в сучасному соціологічному дискурсі: До 90-річчя від дня народження // Там само. – 2000. – № 4. – С. 81–88.

19. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. – 2002. – № 1. – C. 5–11.

20. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1999. – 344 с.

21. Медіна Т. Сексуальна функція молодої української сім’ї: соціологічний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 78–90.

22. Мертон Р. К. Короткий автобіографічний нарис // Там само. – 2000. – № 2. – С. 88–90.

23. Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії // Там само. – 2001. – №1. – С. 5–26.

24. Соціологія: Підручник / 3-тє вид., стереотипне. За ред. В.М. Пічі. ­– Львів: „Новий світ-2000”, 2007. – 280 с.

25. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – 2-ге вид., перероб., доп. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 559 с.

26. Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О. Макеєва. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 455 с.

27. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге. К.: Атіка, 2007. – 480 с.

28. Танчин І.З. Соціологія: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 351 с.

29. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 c.

 

 

ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА

ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП

№ теми Назва розділів, тем Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всього У т.ч. Лекції Сем. заняття
СРС /ІНДЗ Аудит. зан.
Заліковий модуль №1 60/30
1.   Тема 1. Вступ до соціології. 6/3
2.   Тема 2.Історія становлення та розвитку соціології. 7/3
3.   Тема 3.Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. 6/3
4.   Тема 4.Особистість у системі соціальних зв’язків. 7/3
5. Тема 5.Соціологія молоді. 7/4
6. Тема 6.Соціологія сім’ї. 7/4
7. Тема 7.Соціологія конфлікту. 6/4
8. Тема 8.Соціологія девіантної поведінки. 7/3
9. Тема 9.Методологія та техніка соціологічних досліджень 7/3
10. Заліковий модуль        
Всього 60/30

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п. Календарний термін Тема та скорочений зміст заняття К-ть годин Вид заняття
Заліковий модуль №1
1. 4 сем. Тема 1. Вступ до соціології.   Лекція
2. 4 сем. Тема 1. Вступ до соціології.   Семінар
3. 4 сем. Тема 2.Історія становлення та розвитку соціології. Лекція
4. 4 сем. Тема 2.Історія становлення та розвитку соціології. Семінар
5. 4 сем. Тема 3.Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Лекція
6. 4 сем. Тема 3.Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Семінар
7. 4 сем. Тема 4.Особистість у системі соціальних зв’язків. Лекція
8. 4 сем. Тема 4.Особистість у системі соціальних зв’язків. Семінар
9. 4 сем. Тема 5.Соціологія молоді.   Лекція
10. 4 сем. Тема 5.Соціологія молоді. Семінар
11. 4 сем. Тема 6.Соціологія сім’ї. Лекція
12. 4 сем. Тема 6.Соціологія сім’ї. Семінар
13. 4 сем. Тема 7.Соціологія конфлікту. Лекція
14. 4 сем. Тема 7.Соціологія конфлікту. Семінар
15. 4 сем. Тема 8.Соціологія девіантної поведінки. Лекція
16. 4 сем. Тема 8.Соціологія девіантної поведінки. Семінар
17. 4 сем. Тема 9.Методологія та техніка соціологічних досліджень Лекція
18. 4 сем. Тема 9.Методологія та техніка соціологічних досліджень. Семінар
19. 4 сем. Заліковий модуль Заліковий модуль
Всього аудиторних годин

ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ п/п   Зміст консультації Кількість годин
1. Консультація № 1 з організації та виконання самостійних робіт.
2. Консультація № 2 з підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури.
3. Консультація № 3 з виконання ІНДЗ.  
4. Консультація № 4 з підготовки до залікового модулю.  
5. Консультація № 5 з підготовки до екзамену.  
Разом

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1

Тема 1: „Вступ до соціології”

1. Поняття соціології. Об’єкт і предмет соціології. Структура та рівні соціологічного знання.

2. Закони, категорії та методи соціології.

3. Основні функції соціології.

4. Зв’язок соціології з іншими науками.

Література:2, 3, 4, 6, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 

Семінарське заняття № 2

Тема 2: „Історія становлення та розвитку соціології”

1. Виникнення соціології як окремої науки (О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс).

2. Класична соціологія (Е. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зіммель, Ф. Тьонніс).

3. Сучасні соціологічні концепції.

4. Соціологічна думка України.

Література:3, 4, 6, 8, 9, 13, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Семінарське заняття № 3

Тема 3: „Суспільство як соціальна система, його

соціальна структура”

1. Суспільство як соціальна система. Типи суспільства.

2. Теорії та концепції розвитку суспільства.

3. Соціальна структура суспільства та її основні елементи. Теорія соціальної стратифікації.

4. Соціальна мобільність.

Література:4, 6, 7, 8, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 

Семінарське заняття № 4

Тема 4: „Особистість у системі соціальних зв’язків”

1. Об’єкт, предмет і специфіка соціології особистості. Основні категорії соціології особистості: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

2. Соціалізація особистості: сутність, моделі, агенти, етапи. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

3. Соціальна структура особистості.

4. Службова кар’єра особистості. Керівництво і лідерство.

Література:1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

 

Семінарське заняття № 5

Тема 5: „Соціологія молоді”

1. Сутність, об’єкт і предмет соціології молоді. Поняття „молодь” та вікові межі молоді.

2. Державна молодіжна політика в Україні. Механізм реалізації. Соціальна робота в Україні.

3. Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування.

4. Самовизначення молоді та його різновиди.

Література:1, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29.

Семінарське заняття № 6

Тема 6: „Соціологія сім’ї”

1. Сутність соціології сім’ї та понять „шлюб” і „сім’я”. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.

2. Типологія сім’ї.

3. Основні функції сім’ї.

4. Насильство в сім’ї та його види. Сучасна сім’я в Україні: функціонування та розвиток.

Література:1, 4, 13, 20, 21, 24, 28, 29.

 

Семінарське заняття № 7

Тема 7: „Соціологія конфлікту”

 

1. Сутність та основні категорії соціології конфлікту. Структура конфлікту.

2. Типологія конфлікту. Динаміка конфлікту.

3. Причини та умови виникнення конфліктів.

4. Управління соціальними конфліктами.

Література:6, 10, 12, 14, 24, 25, 27.

 

Семінарське заняття № 8

Тема 8: „Соціологія девіантної поведінки”

 

1. Сутність, об’єкт, предмет соціології девіантної поведінки.

2. Основні категорії соціології девіантної поведінки.

3. Соціологічні теорії девіантної поведінки.

4. Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Девіація та сексуальність. Самогубство.

Література:11, 13, 20, 24, 27, 28.

Семінарське заняття № 9

Тема 9: „Методологія та техніка соціологічних досліджень”

1. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні. Cоціологічне дослідження та його види.

2. Програма соціологічного дослідження. Вибірка в соціологічному дослідженні.

3. Опитування. як метод збору соціологічної інформації. Метод аналізу документів.

4. Метод спостереження та метод експерименту.

Література:2, 4, 6, 13, 20, 24, 25, 26, 27, 29.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.01 с.)