Контроль за станом охорони праці 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль за станом охорони праці



До основних форм контролю за станом охорони пращ належать:

* оперативний контроль;

* контроль, що проводиться службою охорони пращ підприєм­ства;

* громадський контроль;

* адміністративно-громадський;

* регіональний;

- відомчий контроль вищих органів.

Оперативний контроль здійснюють керівники робіт і підроз­ділів підприємства згідно зі затвердженими посадовими обов'яз­ками. Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці в усіх структурних підрозділах та службах підприємства.

Громадський контроль здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноваженю професійні спілки — в особі своїх ви­борних органів і представників.

Адміністративно-громадський контроль (триступеневий) за охороною праці на виробництві здійснюється за такою схемою:

1 ступінь. Протягом кожної робочої зміни або робочого дня контролюється хоча б один раз кожне робоче місце. Контроль здійс­нює майстер, бригадир, начальник зміни, черговий інженер;

2.ступінь. Контроль кожного структурного підрозділу здійснює не рідше ніж один раз на тиждень начальник підрозділу (відділу, це­ху, дільниці);

3 ступінь. Не рідше ніж один раз на місяць в обсязі кожного робочого місця всього підприємства контроль здійснюється керів­ництвом підприємства (власником) і відділом охорони праці підпри­ємства.

Регіональний контроль здійснюють посадові особи місцевих держадміністрацій та рад народних депутатів у межах відповідної те­риторії.

Відомчий контроль здійснюється вищими органами керівницт­ва (міністерствами, комітетами, об'єднаннями підприємств тощо) че­рез відповідні служби, що контролюють виробничу діяльність підприємства. Підприємство може також запровадити інший вид контролю.

Причини виробничого травматизму

· Організаційні причини - відсутність або неякісне проведення навчання з питань

· охорони праці

· Технічні причини - несправність виробничого устаткування, недосконалість технологічних процесів

· Санітарно-гігієнічні причини - нераціональне освітлення, підвищений рівень шуму, вібрації, незадовільні мікрокліматичні умови

· Економічні причини - нерегулярна виплата зарплати, виконання понаднормової роботи, робота за сумісництвом

· Психофізіологічні причини - помилкові дії внаслідок втоми працівника, монотонність праці, необережність

Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного во­допроводу в приміщеннях і будівлях, а також витрата води на по- жежегасіння визначаються в залежності від їхнього призначення, об'єму і висоти. Забір води з внутрішнього водопроводу для гасіння І пожежі в будівлі здійснюється через пожежні1 крани, оснащені по­жежними рукавами довжиною 10 чи 20 м і стволами (брандспойта­ми), які розміщаються в спеціальних настінних шафах, що мають напис ПК із порядковим номером крана і телефона виклику пожезй* ної команди.

Внутрішній протипожежний водопровід і пожежні крани підля* гають технічному огляду і перевірці на працездатність за засоба­ми пуску води кожні 6 місяців. Результати техобслуговування і* пе­ревірки реєструються в спеціальному журналі.

Завдання 2.

1.Нещасний випадок кваліфікується як пов'язаний з роботою якщо він трапився:

а) при виконанні певної роботи за наказом керівника і Б

2. Відстань від місця розміщення вогнегасника до можливого осередку пожежі для громадських будівель та споруд не повинна перевищувати а) 20 м

3. Яка періодичність робочих місць за умовами праці 5 років? в) 1 раз

Завдання 3. Визначити коефіцієнт виробничих витрат виробництві, якщо відомо, що число днів непрацездатності за закритими лікарняними листами за перший квартал минулого року дорівнює Д1=24, за другий Д2=30, за третій Д3=34, за четвертий Д4=33 діб. Відповідно средньосписочна чисельність працюючих поквартально N1=240,N2=233,N3=237,N4=239 чоловік.

Кв=Д/Н

Кв=24+30+34+33/240+233+237+239=121/949=0,12

 

Білет 28

Завдання 1. Призначення вентиляції в виробничих приміщеннях і за якими ознаками вона класифікується. Склад і функціональні обов’язки пожежно- технічної комісії на виробництві. Який існує порядок фінансування заходів щодо охорони праці на підприємствах?

Під вентиляцію розуміють сукупність заходів та засобів призначених для забезпечення на постійних робочих місцях та залах обслуговування виробничих приміщень мете реологічних умов та чистоти повітряного середовища що відповідають гігієнічним та технічним вимогам.

Вентиляція класифікується за такими ознаками:

· Способом переміщення повітря: природна. штучна, суміщена

· Напрямком потоку повітря: припливна, витяжна, припливно- витяжна

· Місцем дії – загально обмінна, місцева. комбінована

· Призначенням - робоча, аварійна

Природна вентиляція відбувається внаслідок теплового та вітрового напорів

(неорганізована-просочування повітря через нещільності у вікнах, дверях, перекриттях, відкриття вікон; організована –аерація)

Штучна вентиляція – очищування повітря перед викиданням в атмосферу, Вловлювати шкідливі речовини безпосередньо поблизу місця їх утворення

обробляти припливне повітря, очищувати, зволоження підігрівання.

Механічна вентиляці я – робоча, аварійна

Кондиціонування повітря – це створення та автоматичне підтримування в приміщення заданих або таких, що змінюються за певною метереологічною програмою умов, які є найбільш сприятливими для працівника чи для нормального протікання технологічного процесу. Буває -неповне, повне

Пожежно-технічні комісії створюються в ідповідно до
Закону України "Про пожежну безпеку" на підприємствах, в установах та організаціз кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно від форм власності та видів господарської діяльності.
Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту підприємств. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є:
-Сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших
нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.
- Участь у виробленні пропозицій щодо комплексних заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду у протипожежний захист
підприємства, а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди) і використання коштів на їх реалізацію.
-Проведення серед працівників підприємства масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по забезпеченню пожежної безпеки.

До складу комісії включаються інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки підприємства, уповноважені трудового колективу з питань охорони праці, представники профспілок.

Фінансування охорони праці

Згідно із Законом України «Про охорону праці» (ст. 19) фінан­сування охорони праці здійснюється роботодавцем:

* для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції;

* на підприємствах, що утримуються за кошти з бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевому бюджеті і становлять не менше ніж 0,2 відсотка від фонду оплати праці

Завдання 2.

1. Які існують оптимальні та допустимі норми відносної вологості повітря в робочій зоні виробничих приміщень в теплий період року (категорія робіт 1)?

б)40-60%

2. Які використовують прилади при вимірюванні відносної вологості повітря в виробничих приміщеннях

в) психометри

3. Скільки відсотків від робочої освітленості повинно складати аварійне освітлення?

в) 5%

Завдання 3. Приміщення має розміри 20х18 метрів. Знайдіть максимальну відстань L між найбільш віддаленим один від одного евакуаційними виходами з приміщення, яка визначається за формулою L=2,0Р, де Р-периметр приміщення.

Р=2(а+в)= 2(20+18)=76 м L=2,0*76=152 м

Білет 29

Завдання 1. Які основні методи захисту робітників від виробничого випромінювання? Як класифікуються виробничі приміщення за ступенем безпеки враження людей електричним струмом? Якими є порядок нарахування і розміри страховитих внесків у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань?

Захист від іонізуючих випромінювань:

· використання джерел з мінімальним випромінюванням, перехід на менш активні джерела;

· скорочення часу роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

· віддалення робочого місця від джерела іонізуючого випромінювання;

· екранування джерела іонізуючого випромінювання;

· використання засобів індивідуального захисту.

Захист від електромагнітних випромінювань:

· зменшення напруги і щільності потоку ЕМВ за допомогою поглиначів по­тужності;

· екранування робочого місця;

· раціональне розміщення в робочому приміщенні обладнання, яке випро­мінює електромагн енергію;

· зменшення часу перебування в зоні ЕМВ;

· застосування засобів індивідуального захисту і сигналізації.

Усі приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом поділяються на три класи: без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні.

Приміщення без підвищеної небезпеки — це сухі без пилу примішення з нормальною температурою повітря і з ізолюючими (наприклад, дерев'яними) підлогами. Прикладом їх можуть слу­гувати адміністративні приміщення, де монтаж електричних при­строїв може робитися з застосуванням дроту без підвищеної ізо­ляції і з установкою будь-яких вимикачів, штепсельних розеток і світильників.

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються на­явністю хоча б однієї з наступних умов: вогкості — відносна во­логість повітря довгостроково перевищує 75 %; під дією різних теп­лових випромінювань температура повітря постійно чи періодично (більше однієї доби) перевищує 35 °С; виділення струмопровідного технологічного пилу в такій кількості, що вона може осідати на дроті, проникати усередину електричних машин і апаратів; струмопровідних підлог (металевих, земляних, залізобетонних, цегельних і т. п.); можливості одночасного дотику людини до маючих з'єднання з землею металоконструкцій будинків, механізмам, з одного боку, і до металевого електроустаткування — з іншого.

Приміщення особливо небезпечні характеризуються наявністю однієї з наступних умов: великою вогкістю — відносна вологість повітря близька до 100 % (стеля, стіни, підлога і предмети, що зна­ходяться в приміщенні, покриті вологою); хімічно активного чи органічного середовища — постійно і протягом тривалого часу містяться агресивні пари, гази, рідини, утворюються відкладення чи цвіль, що діють руйнівно на ізоляцію і струмоведучі частини елек­троустаткування; наявності одночасно двох і більш умов, властивих приміщенням с підвищеною небезпекою.

Підприємства роблять внески до Фонду соціального страхування. До вип­лат за кошти соціального страхування належать:

· оплата тимчасової непрацездатності;

· оплата санаторно-курортного обслуговування потерпілих.

Слід знати, що класифікація підприємств за класами страхових внесків ура­ховує характер травмонебезпечності підприємства, можливості нещасного випадку, умови праці та стану техніки безпеки. Працівники одного підприємства можуть бути поділені на групи залежно від умов праці та стану техніки безпеки в структурних підрозділах підприємства.

Віднесення підприємства до класу тарифу страхових внесків на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань проводиться на підставі висновку державного нагляду за охороною праці за участі інших зацікавлених сторін.

Завдання 2.

1. Професійне захворювання –це в ) захворювання, що виникло внаслідок дії виробгничих шкідливостей

2. Вогнегасник ВП-1Б в) порошковий

3. Коефіцієнт травматизму – це а)к-ть нещасних випадків що припад на 1000 чоловік за звітний період

Завдання 3. Визначити коефіцієнт частоти травматизму якщо серед.. кількість працівників на підприємстві у першому кварталі минулого року становила N1=, в другомуN2=, а третьому N3=100, в четвертому N4=104. Відповідно кількість нещасних випадків по кварталах n1=0.n2=1. n3=2. n4=2.

Кч=n/N*100

Білет 30

Завдання 1. Сформулювати поняття про охорону праці. Які основні принципи державної політики відносно охорони праці в Україні. Як кваліфікуються пожежі залежно від розмірів матеріального збитку.

Охорона праці - це система правових, соціально – економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатність людини в процесі трудової людини.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 466; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.023 с.)