Монографічні і статистичні методи визначення виробничого травматизму. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Монографічні і статистичні методи визначення виробничого травматизму.Монографічний метод включає детальне дослідження всього комплексу умов, у яких стався нещасний випадок: процеси, устаткування, матеріали, захисні засоби, умови виробничої обстановки та ін. У результаті дослідження виявляються не тільки причини нещасних випадків, а й приховані (потенційні) небезпечні та шкідливі фактори, що можуть призвести до травматизму.

Статистичний метод ґрунтується на вивченні причин травматизму за документами, що реєструють нещасні випадки (акти за формою Н-1, листки тимчасової непрацездатності), за певний період часу (квартал, півріччя, рік); у випадку професійних захворювань аналізуються дані карт обліку професійних захворювань за формою П-5, які складаються на підставі актів розслідування випадків профзахворювань.

Цей метод створює можливість визначити порівняльну динаміку травматизму за окремими галузями, підприємствами, цехами, ділянками одного підприємства і виявити закономірності чи ділянки зниження або підвищення рівня травматизму. Для оцінки рівнів травматизму користуються відносними показниками (коефіцієнтами) частоти, важкості і втрат.

За коефіцієнт частоти травматизму Кч береться кількість нещасних випадків, що припадають на тисячу працівників за певний період:

Кч= Н/П×1000

де Н — число нещасних випадків за звітний період (за винятком важких та смертельних); П - середньооблікова кількість працівників за той же період.

Коефіцієнт важкості травматизму Кт характеризує середня кількість днів непрацездатності, що припадають на один нещасний випадок:

Кваж.= Д/Н

де Д - сумарна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період.

За коефіцієнт втрат Кв (показник загального травматизму) береться кількість людино-діб непрацездатності, що припадають на 1000 працівників.

У ці показники не включаються групові та смертельні нещасні випадки:

К= Кч. × Кт = Д/П×1000

міна коефіцієнтів частоти, важкості і втрат протягом ряду періодів характеризує динаміку промислового травматизму й ефективність заходів щодо попередження травматизму.

При поглибленому статистичному аналізі травматизму, крім виявлення причин травматизму, робиться також аналіз нещасних випадків за джерелами і характером впливу на організм; за видами робіт чи виробничими операціями; за характером травм; аналізуються відомості про потерпілих (професія, стаж, стать, вік), дані про час події (місяць, година робочого дня, зміна). Отримана інформація орієнтує дослідників щодо небезпеки виробничої обстановки та питань розробки індивідуальних захисних засобів, дає змогу вжити попереджувальні заходи.

Завдання 3

1.Якщо нещасний випадок стався із працівником під час відрядження, то де враховується і ким розслідується такий випадок:

Б) враховується за місцем роботи на підставі акту Н-1 розслідування тієї організації, куди був направлений потерпілий

2. В який термін повинно бути проведено розслідування нещасного випадку на виробництві:

А) 72 години

3. На скільки квадратних метрів площі приміщення розрахований 1 вогнегасник:

В) 70 м2

Завдання 3

Коефіцієнт частоти травматизму знаходим за формулою:

К= Н/П×1000

К1= 1/167×1000= 5,9 (за 1-й квартал)

К2 =2/180×1000= 11,1 (за 2-й квартал)

К3 =3/189×1000= 15,8 (за 3-й квартал)

К4 =1/192×1000= 5,2 (за 4-й квартал)

Білет №14

Зав-ня 1.

Наведіть кваліфікацію нещасних випадків. Призначення та зміст інструкцій з охорони праці. Правила надання першої допомоги потерпілому від дії електричного струму.

Інструкції з о.п-це нормативний акт,що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з о.п. при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на роб.місцях, у виробничих приміщеннях,на території під-ва,або в інших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи,трудові чи службові обов’язки. Інструкції з охорони праці поділяються на:

Інструкції,що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про о.п. розробляються для персоналу,який проводить вибухові роботи, обслуговує електричні установи та пристрої.

Примірні інс-ції затверджуються міністерствами чи виробничими, науково-виробничими та іншими об’єднаннями підприємств. Дані інс-ції використовуються як основа для розробки інс-цій,що діють на під-ві.

Інс-ції,що діють на під-ві розробляються керівниками робіт і затверджуються роботодавцем. Служба охорони праці реєструє в спеціальному журналі всі інс-ції, які вводяться в дію в даному під-ві.

Перша допомога при ураженні електричним струмом складається з двох етапів: звільнення потерпілого від дії електричного струму; надання йому долікарської допомоги.

При ураженні е.струмом необхідно,перш за все,негайно звільнити потерпілого від дії струму,оскільки від тривалості такої дії вагомо залежить важкість електротравми. Необхідно пам’ятати,що діяти треба швидко,але в той же час обережно,щоб самому не потрапити під напругу. Найбезпечніше це вимкнення електроустановки за допомогою вимикача, рубильника. Якщо напруга до 1000В потрібно скористатися палицею або сухим предметом,який не проводить струму.Також для звільнення потерпілого можна відтягнути його за одяг.Для ізоляції рук потрібно надягнути діелектричні рукавички або обмотати руку сухим одягом.Під напругою вище 1000В потрібно надягнути діелектричні рукавички та боти і діяти ізолювальними кліщами. Після припинення дії електричного струму необхідно викликати лікаря,але варто надати потерпілому необхідну допомогу. Якщо потерпілий при свідомості, його потрібно покласти на підстилку, розстібнути одяг,зігріти тіло і забезпечити спокій до прибуття лікаря. В непритомному стані потрібно дати понюхати ватку,з нашатирним спиртом або побризкати холодною водою. Після того як потерпілий прийшов до тями дати випити 20 крапель валеріани та гарячого чаю. При відсутності ознак життя розпочати серцево-легеневу реанімацію, а саме штучне дихання та непрямий масаж серця.

Зав-ня 2

1- в

2-в

3-б

Білет №15

Зав-ня 1. Який існує порядок фінансування робіт з охорони праці на під-ві?Сформулюйте поняття про мікроклімат виробничих приміщень. Як забезпечується природне освітлення робочих приміщень?

Вплив на стан організму людини і її працездатність здійснює мікроклімат у виробничих приміщеннях,під яким розуміють умови внутрішнього середовища приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. Властивість організму людини підтримувати тепловий баланс із навколишнім середовищем – терморегуляція.Хороше самопочуття можливе коли тепло, що виділяється організмом людини постійно відводиться в навколишнє середовище. Мікрокліматичні умови за яких це має місце вважаються найкращими.Тому для нормального теплового самопочуття людини важливо,щоб температура, відносна вологість і швидкість руху повітря знаходились у співвідношені.

Природне освітлення поділяється на: бокове(одно- або двостороннє),що забезпечується через вікна,верхня(ліхтарі та отвори в дахах),комбіноване- поєднання верхнього та бокового освітлення.Природне освітлення має важливе значення для працюючих.На рівень освітленості приміщення впливає: світловий клімат,ступінь чистоти скла,глибина приміщення.

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам:

— створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;

— не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;

— забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;

— не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней (особливо рухомих);

— повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що освітлюються;

— не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів (шум, теплові випромінювання, небезпечне ураження струмом, пожежо- та вибухонебезпека світильників);

— повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та естетичним.

Зав-ня 2

1-а

2-а

3-а

 

Білет №17

Зав-ня 1. Назвіть державні органи які очолюють нагляд за виконанням правил з охорони праці на підприємствах. Сформулюйте поняття про пожежно небезпечну і вибухонебезпечну зону.

 

Вибухонебезпечна зона – це простір, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.

Пожежо небезпечна зона - простір, де знаходиться або можуть знаходитися горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях, а також при їх складуванні.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» державне управління охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет Міністрів України,Державний комітет України,міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцева державна адміністрація, асоціації, концерни.

Зав-ня 2

1-а

2-а

3-в

 

Білет №18

Зав-ня 1. Який встановлено порядок нанесення штрафів на юридичних та фізичних осіб за порушення законодавства з охорони праці? Що є небезпечна зона «небезпечний виробничий фактор», «шкідливий виробничий фактор». Відповідно до Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, винні працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності яка полягає у накладанні дисциплінарних стягнень,передбачених чинним законодавством(догана,звільнення з роботи). Адміністративна відповідальність у вигляді грошового штрафу. Матеріальна відповідальність включає відповідальність як працівника, так і власника. Ця відповідальність обмежується певною частиною заробітку і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди. Кримінальна відповідальність настає, тоді коли було створено небезпеку для життя або здоров’я громадян.

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, дія якого на працівника при певних умовах призводить до травми або раптового різкого погіршення здоров'я.

Небезпечна зона - зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин.

Зав-ня 2

1-б

2-в

3-в

Білет №19

Зав-ня 1. Сформулюйте поняття про травму,виробничу травму,нещасний випадок,виробничий травматизм. Яке враження здоров’я людини може бути розслідуване як нещасний випадок на виробництві? Які є вимоги до евакуаційних виходів на виробництві?

Травма — це ураження поверхні тіла або внутрішніх органів, яке виникло під дією зовнішніх факторів, у результаті чого той чи інший орган втратив здатність виконувати свою функцію. Дія окремих несприятливих чинників виробничого середовища чи трудового процесу може привести до виробничої травми – порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії виробничих чинників.

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов’язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов’язків, к відрядженнях, а також,що сталися під час: приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту; проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства; ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха.

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть: з приміщень 1 поверху на зовні безпосередньо або через коридор; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, в коридори, що ведуть на сходову клітку; з приміщень у сусіднє приміщення на цьому ж поверсі, що забезпечене виходами вказаними вище. Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено. Число ев.виходів повинно бути не менше двох. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходів з будівель. Допускаються двері з відчинянням усередину приміщення в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік. Мінімальна ширина шляхів евакуації – не менше 1 м, дверей – не менше 0,8м.

Зав-ня 2

1-в

2-в

3-б

 

Білет №20Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.023 с.)