Захист від статичної електрики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Захист від статичної електрикиДля запобігання утворенню і захисту від статичного струму в приміщеннях ОЦ необхідно використовувати нейтралізатори і зволожувач, а підлоги повинні мати антистатичне покриття.Пристрої візуального відображення генерують декілька типів випромінювання, в тому числі рентгенівське, радіочастотне, видиме і ультрафіолетове. Однак рівні цих випромінювань досить низькі і не перевищують діючих норм.

У машинних залах ЕОМ і приміщеннях з дисплеями необхідно контролювати рівень аероіонізації. Засоби захисту діляться на засоби колективного і індивідуального захисту. Засоби колективного захисту, в свою чергу, діляться на заземляючі засоби, нейтралізатори, що зволожують пристрої, антиелектростатичні речовини, що екранізують пристрої.

В відповІдності до ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ."Предельно-допустимые уровни напряжения прикосновения и токов” захист від шкідливого впливу електричного струму забезпечується використанням захисного занулення, відключення та заземлення.

Захисне заземлення — навмисне з'єднання з землею або її еквівалентами металевих струмонепровідних частин електропристроїв, які можуть виявитись під струмом.

Занулення – це навмисне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин електропристроїв, які можуть виявитись під напругою

Захисне відключення — це швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини електричним струмом. Розрізняють пристрої захисного відключення на ураження корпусу машини відносно землі та на струм замикання на землю.

Види інструкцій з пожежної безпеки

Інструкція розроблена на основі "Правил пожежної безпеки в Україні" і діє в усіх підрозділах установи.

Загальнооб'єктова інструкція затверджується керівником підприємства за згодою з пожежною охороною об'єкта (при її наявності на підприємстві).

Інструкція повинна мати такі основні вимоги до: - утримання території, у тому числі доріг, вододжерел, під'їзду до будівель та споруд; - утримання будівель, приміщень та споруд; - протипожежного режиму і обов'язків усіх працюючих на підприємстві та до умов їх виконання; - організації і допуску до виконання разових або тимчасових робіт підрядними та сторонніми організаціями; - утримання вододжерел, засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації і зв'язку, а також порядку виклику пожежної охорони та інших організаційних питань; - відповідальності за стан пожежної безпеки.

Завдання 2. 1. 2. б 3. б

Білет №25.

Який існує порядок проведення інструктажів з питань пожежної безпеки? Яка існує природа і небезпека виробничого шуму? Яким є порядок перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки?

Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (надалі - протипожежні інструктажі) відповідно до порядку,
встановленого в розділі 2 цього Типового положення.
Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний
мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).
Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня і т.ін.) - на керівника відповідного підрозділу.
Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється
на підприємстві і затверджується керівником). Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.

Шум – будь – який небажаний звук, який заважає. Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на дільницях або на територіях підприємств, який виникає під час виробничого процесу.

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності підвищення ступеня ризику травм та нещадних випадків, пов’язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушенням слухового контролю функціонування технологічного обладнання, зниженням продуктивності праці.

За характером порушення фізіологічних функцій шум поділяється на такий, що заважає (перешкоджає мовному зв’язку), подразнювальний (викликає, нервове напруження і внаслідок цього — зниження працездатності, загальну перевтому), шкідливий (порушує фізіологічні функції на тривалий період і викликає розвиток хронічних захворювань, які безпосередньо або опосередковано пов’язані зі слуховим сприйняттям, погіршення слуху, гіпертонію, туберкульоз, виразку шлунку), травмуючий (різко порушує фізіологічні функції організму людини).

Шум як фізичне явище — це коливання пружного середовища. Він характеризується звуковим тиском як функцією частоти та часу. З фізіологічної точки зору шум визначається як відчуття, що сприймається органами слуху під час дії на них звукових хвиль у діапазоні частот 16-20000 Гц. Загалом шум — це безладне поєднання звуків різної частоти та інтенсивності.

Негативний вплив шуму на продуктивність праці та здоров’я людини загальновідомий. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може знизитись до 60 %, а кількість помилок що трапляються при розрахунках, зростає більше, ніж на 50 %.

При тривалій роботі в шумних умовах перш за все уражаються нервова та серцево-судинна системи та органи травлення. Зменшується виділення шлункового соку та його кислотність» що сприяє захворюванню гастритом. Необхідність Кричати при спілкуванні у виробничих умовах негативно впливає на психіку людини.

Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей погіршення слуху настає через декілька місяців, а в інших воно не настає через декілька років роботи в шумі. Встановлено, що для ЗО % людей шум є причиною передчасного старіння.

Яким є порядок перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист (без дати та номера) і в межах своїх повноважень повідомляє наступне. Статтею 8 Закону України "Про пожежну безпеку" (3745-12) визначено, що усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпекивідповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством внутрішніх справ України. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевіркузнань з питань пожежної безпеки. Перелік посад і порядок організації навчання визначаються Кабінетом Міністрів України. Згідно із пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 (508-94-п) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" Міністерству внутрішніх справбуло дано доручення в тримісячний термін розробити разом із заінтересованими міністерствами і відомствами та затвердити перелік посад, при призначенні на які необхідно пройти спеціальнупідготовку за пожежно-технічним мінімумом, а також порядок її організації.

Завдання 2.

1. а або в

2. а

3. в

 

Білет 26

Який існує порядок визначення ступеня втрати потерпілим професійної працездатності на виробництві. Монографічний та статистичний методи вивчення виробничого травматизму. Сформулюйте поняття про пожежну небезпечну зону.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється Медико-соціальні експертною комісіэю (МСЕК) за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.
Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання.

Стати стичний метод базується на вивченні травматизму за статистич­ними документами: звітами, актами, журналами реєстрації. Це дозволяє гру­пувати випадки травматизму за певними показниками: за професіями, робо­чими місцями, цехами, стажем, віком працюючих, причинами травматизму, обладнанням, яке спричинило травму.

Ці показники використовуються для характеристики рівня виробничого травматизму на підприємстві й у цілому по галузі та для порівняння різних підприємств за рівнем травматизму.

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, санітарно- гігієнічних умов, тобто проводиться глибокий аналіз небезпечних і шкідли­вих виробничих чинників. Отже, причини нещасних випадків вивчаються комплексно.

Пожежна небезпечна зона - простір, у межах якого постійно чи періодично знаходяться (зберігаються чи утворюються під час технологічного проце­су) спалимі речовини як при нормальному технологічному процесі так і при його порушеннях у такій кількості, що потрібні спеціальні заходи в конструкції електроустаткування при його монтажі й експлуатації. Ці пожежонебезпечні зони поділяються на класи:П — І, П — II, П — II а, П — III.

Завдання 2.

1. Якщо нещасний випадок стався з працівником під час його відрядження де враховується і ким розслідується нещасний випадок.

б)враховується за місцем роботи на підставі акту Н-1 розслідується тією організацією куди був направлений

2. До технічних причин травмування на виробництві належать - В і А

3. На скільки квадратних метрів площі приміщення розрахований один вогнегасник - в

Завдання 3 Визначити коефіцієнт тяжкості травматизму на виробництві

Кт=Д/Н

Д-загальна тривалість термінів непрацездатності з причин щещасних випадків

Н—кл. нещасних випадків за звітний період.

Білет 27

Завдання 1. Як ведеться контроль за станом охорони праці на підприємствах? Які основні причини виробничого травматизму на підприємствах і їх сутність? Які умови облаштування у закладах ресторанного господарства внутрішнього протипожежного водогону?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.022 с.)