Варіанти контрольної роботи (зразок)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіанти контрольної роботи (зразок)Теоретичні знання

1. Законодавча база України з охорони праці. Закон України „Про охорону праці”.

2. Інструктажі з питань охорони праці.

3. Праця та її фізіолого-психологічні особливості.

 

Тестові завдання

1. Хто забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці у межах відповідної території?

Комітет України з нагляду за охороною праці.

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів.

 

2. Проведення практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці (стажування) після проходження первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці:

Проводиться під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників або спеціалістів, які призначаються наказом (розпорядженням) по підприємству (цеху, дільниці, виробництву).

Проводиться під керівництвом тих самих осіб, що проводили первинний інструктаж на робочому місці,

Не проводиться.

3. Чи слід проводити перевірку навичок безпечних прийомів праці, що здобуті працівниками після первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів з охорони праці?

Не слід.

Слід усним опитом з практичним показом здобутих навичок.

Слід тільки в постійно діючій комісії підприємства по перевірці знань працівників у кабінеті охорони праці.

4. В перелік професій, посад працівників, які звільняються від первинного, повторного, і позапланового інструктажів включаються:

Тільки ті працівники, які повинні проходити стажування на робочому місці. Тільки працюючі в умовах з підвищеною небезпекою.

Працівники, які зв'язані з обслуговуванням обладнання, використанням інструменту, сировини, матеріалів.

5. Які працівники повинні проходити попереднє спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці на виробництві?

Всі громадяни при прийнятті на роботу незалежно від форми виробництва і виду діяльності.

Всі працівники які проходять вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі.

Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою згідно до затвердженого переліку.

6. Працівники підприємств, що мали перерву у роботі з фаху більше одного року:

Допускаються до роботи без додаткового навчання.

Проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи після перерви.

Проходять перевірку знань з питань охорони праці без спеціального навчання на протязі одного місяця.

7. Сукупність дій власника підприємства по забезпеченню здорових і безпечних умов праці це:

Організаційно-технічні заходи.

Санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи.

Управління охороною праці.

8. Управління пожежної охорони МВС України здійснює:

Відомчий контроль за дотриманням вимог безпеки праці на виробництві Державний контроль за дотриманням правил влаштування

електроустановок споживачів і правил їх експлуатації.

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших актів з охорони

праці на виробництві.

9. Знання яких нормативних актів з питань охорони праці перевіряються у спеціалістів виробництва?

Усіх без виключення нормативних актів.

Тільки нормативних актів, що включають вимоги безпеки до виробничих процесів.

Тільки тих нормативних актів, виконання яких входить до їх службових обов’язків.

 

10. Вступний інструктаж з працівниками з питань охорони праці проводить:

Безпосередній його керівник.

Фахівець по охороні праці або особа, на яке наказом по підприємству (рішенням правління) покладені ці обов'язки.

Один з уповноважених трудового колективу.

 


РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РІЗНІ ВИДИ РОБІТ

 

Вид роботи Кількість балів
Відповідь на практичному занятті 0,1,2,3,4,5
Активна участь у роботі на практичному занятті 1,2,3
Виконання самостійних робіт (форма контролю знань) 1,2,3,4
Доповідь за темою реферату 1,2,3,4,5
Модульна контрольна робота 0, 1, 2, 3, 4, 5
Виконання індивідуальної чи інших форм роботи 3, 4, 5
Відвідування практичних занять

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТА

 

Оцінка за шкалою (%) Екзаменаційна оцінка ECTS
    Oцінка Характеристика
90-100 Відмінно А Відмінно
80-89 Дуже добре В Дуже добре
65-79 Добре С Добре
55-64 Задовільно D Задовільно
50-54 Достатньо E Достатньо
35-49 Незадовільно FX Незадовільно з можливістю перескладання
1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним навчанням

Перелік рекомендованої літератури:

Основна література:

4. Конституція України. – К.: ІВА, 1996.

5. Кодекс законів про працю України. – К., 1997.

6. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

7. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

8. В.М. Лапін. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004.

9. М.В. Грищук. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

10. А.С. Сачков, М.К. Медвідь. Охорона праці, законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації та коментарі до них. – К.: ОКО, 1995.

Додаткова література:

11. О. Геврик. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003.

12. М.І. Стеблюк. Цивільна оборона.– К.: Знання-прес, 2003.

13. Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник – К.: Знання, 2007.

14. Про охорону праці: Закон України, прийнятий 14.11.1992.

15. Про пожежну безпеку: Закон України, прийнятий 17.12.1993.

16. Про цивільну оборону України: Закон України, прийнятий 03.02.1993.

17. Праця та соціальна політика на Україні. Аналітично-статистичний збірник. – К.: Соцінформ, 1999-2000.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

ПЛАНИ (завдання )ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

складено на основі

Робочої навчальної програми

З дисципліни «основи Охорони праці»

для студентів напрямку підготовки «Географія»

І курс , І семестр

 

Підготував   Затверджено на засіданні кафедри ФГРП
Ст. викладач Приходько М.В. Протокол №____від______________
  Завідувач кафедри: проф. Поп С .С. __________________

 

 

І. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (30 год.)

І МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Заняття №1

Тема: Законодавча та нормативна база України з охорони праці. (4 год.)

План

1. Мета та завдання дисципліни “Охорона праці”.

2. Закон України „Про охорону праці”.

3. Законодавство про працю.

4. Праця жінок та молоді.

5. Державне соціальне страхування.

Рекомендована література:

1. Конституція України. – К.: ІВА, 1996.

2. Кодекс законів про працю України. – К., 1997.

3. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

 

 

Заняття №2

Тема: Державне управління охороною праці та організація охорони праці. (4 год.)

План

1. Управління охорони праці.

2. Служба охорони праці підприємства.

3. Планування та фінансування робіт з охорони праці.

4. Відповідальність працівників служби охорони праці.

5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади.

Рекомендована література:

1. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

2. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

3. Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник – К.: Знання, 2007.

 

Заняття №3

Тема: Навчання працівників з питань охорони праці. (2 год.)

План

1. Загальні положення.

2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів.

3. Інструктажі з питань охорони праці.

4. Стажування та допуск працівників до роботи.

5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці.

Рекомендована література:

1. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

2. В.М. Лапін. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004.

3. М.В. Грищук. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 

Заняття № 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)