Тема № 4. Виробничий травматизм та професійні захворювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 4. Виробничий травматизм та професійні захворювання.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік хронічних профзахворювань і отруєнь. Розслідування та облік аварій. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.

Література:

1. А.С. Сачков, М.К. Медвідь. Охорона праці, законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації та коментарі до них. – К.: ОКО, 1995.

2. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

3. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

 

Тема № 5. Фізіологія та психологія праці.

Праця та її фізіолого-психологічні особливості.Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини.Тяжкість та напруженість трудового процесу.Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників. Вплив втоми та стресу на безпеку праці.Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці.

.Література:

1. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

2. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

3. В.М. Лапін. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004.

 

Тема № 6. Гігієна праці та виробнича санітарія.

Загальні поняття про умови парці. Повітря робочої зони. Шкідливі речовини у повітрі робочої зони. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. Випромінювання оптичного діапазону. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, ультразвук та інфразвук. Іонізуюче випромінювання.

Література:

1. М.В. Грищук. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

2. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

3. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

Тема № 7. Основи техніки безпеки.

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Дія електричного струму на організм людини. Види та причини електротравм. Засоби і заходи щодо електробезпеки.

Література:

1. М.В. Грищук. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

2. В.М. Лапін. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004.

3. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

 

Тема № 8. Пожежна безпека.

Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Порядок дій у разі виникнення пожежі.Основні поняття та визначення пожежної безпеки.Загальна схема забезпечення пожежної безпеки.

Література:

1. В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий. Охорона праці: Навч. посібник. – Л.: Оріяна-Нова, 2007.

2. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2003.

3. В.М. Лапін. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004.


 

Завдання для модульної контрольної роботи

 

Теоретична частина

 

Модуль 1

1. Мета та завдання курсу „Охорона праці”.

2. Законодавча база України з охорони праці. Закон України „Про охорону праці” (розділ 1-4).

3. Закон України „Про охорону праці” (розділ 5-9).

4. Міжнародна співпраця в галузі охорони праці.

5. Законодавство про працю. Поняття колективного та трудового договору.

6. Праця жінок.

7. Праця молоді та інвалідів.

8. Державне соціальне страхування.

9. Державні нормативні акти з охорони праці.

10. Відповідальність працівників підприємства та служби охорони праці підприємства за порушення законодавства та нормативних актів охорони праці.

11. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці.

12. Триступеневий адміністративно-громадський контроль за охороною праці на виробництві.

13. Управління охороною праці та служба охорони праці підприємства.

14. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації.

15. Служба охорони праці обласних, районних і міських органів державної виконавчої влади.

16. Планування та фінансування робіт з охорони праці.

17. Інструктажі з питань охорони праці.

18. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

19. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

20. Розслідування та облік хронічних профзахворювань і отруєнь.

21. Розслідування та облік аварій.

22. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.

23. Основні заходи по запобіганню травматизму та профзахворювань.

 

Модуль 2

1. Праця та її фізіолого-психологічні особливості.

2. Значення адаптації в трудовому процесі.

3. Вплив втоми на безпеку праці.

4. Вплив стресу на безпеку праці.

5. Поняття моббінгу.

6. Загальні поняття про умови праці.

7. Повітря робочої зони.

8. Шкідливі речовини у повітрі робочої зони.

9. Освітлення виробничих приміщень.

10. Захист від шуму, ультразвуку та інфразвуку.

11. Захист від вібрацій.

12. Захист від іонізуючих випромінювань.

13. Захист від електромагнітних полів.

14. Випромінювання оптичного діапазону.

15. Охорона праці користувачів ПК.

16. Актуальність проблеми електробезпеки.

17. Дія електричного струму на організм людини.

18. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

19. Технічні засоби електробезпеки.

20. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

21. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.

22. Загальна схема забезпечення пожежної безпеки.

23. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів.

24. Порядок дій у разі виникнення пожежі.

 

Тестові завдання (зразок)

1. Хто забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці у межах відповідної території?

Комітет України з нагляду за охороною праці.

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів.

 

2. Проведення практичного засвоєння безпечних навиків і прийомів праці (стажування) після проходження первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці:

Проводиться під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників або спеціалістів, які призначаються наказом (розпорядженням) по підприємству (цеху, дільниці, виробництву).

Проводиться під керівництвом тих самих осіб, що проводили первинний інструктаж на робочому місці,

Не проводиться.

3. Чи слід проводити перевірку навичок безпечних прийомів праці, що здобуті працівниками після первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів з охорони праці?

Не слід.

Слід усним опитом з практичним показом здобутих навичок.

Слід тільки в постійно діючій комісії підприємства по перевірці знань працівників у кабінеті охорони праці.

4. В перелік професій, посад працівників, які звільняються від первинного, повторного, і позапланового інструктажів включаються:

Тільки ті працівники, які повинні проходити стажування на робочому місці. Тільки працюючі в умовах з підвищеною небезпекою.

Працівники, які зв'язані з обслуговуванням обладнання, використанням інструменту, сировини, матеріалів.

5. Які працівники повинні проходити попереднє спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці на виробництві?

Всі громадяни при прийнятті на роботу незалежно від форми виробництва і виду діяльності.

Всі працівники які проходять вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі.

Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою згідно до затвердженого переліку.

6. Працівники підприємств, що мали перерву у роботі з фаху більше одного року:

Допускаються до роботи без додаткового навчання.

Проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи після перерви.

Проходять перевірку знань з питань охорони праці без спеціального навчання на протязі одного місяця.

7. Сукупність дій власника підприємства по забезпеченню здорових і безпечних умов праці це:

Організаційно-технічні заходи.

Санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи.

Управління охороною праці.

 

8. Управління пожежної охорони МВС України здійснює:

Відомчий контроль за дотриманням вимог безпеки праці на виробництві Державний контроль за дотриманням правил влаштування

електроустановок споживачів і правил їх експлуатації.

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших актів з охорони

праці на виробництві.

9. Знання яких нормативних актів з питань охорони праці перевіряються у спеціалістів виробництва?

Усіх без виключення нормативних актів.

Тільки нормативних актів, що включають вимоги безпеки до виробничих процесів.

Тільки тих нормативних актів, виконання яких входить до їх службових обов’язків.

 

10. Вступний інструктаж з працівниками з питань охорони праці проводить:

Безпосередній його керівник.

Фахівець по охороні праці або особа, на яке наказом по підприємству (рішенням правління) покладені ці обов'язки.

Один з уповноважених трудового колективу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)