К.Й. 'Щербакова, Л.В. Макаренко 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

К.Й. 'Щербакова, Л.В. Макаренко
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник


 


                 
   
 
 
   
 
   
 


Контроль - компонент навчального процесу, який полягає в перевірці його результативності. Основними методами контролю є: усне опитування; фронтальне опитування; письмове опитування; тестування. Контроль, виконує різні функції:

- оцінна функція контролю реалізується в ході
оцінювання результатів виконання студентами навчальних
завдань. Оцінка вказує на певний рівень володіння отриманою
інформацією, є орієнтиром для студентів у подальшій
діяльності;

- навчальна функція реалізується на основі синтезу
набутих навичок і вмінь в оперуванні засвоєним матеріалом, які
актуалізуються у процесі виконання контрольних завдань.
Контрольне завдання за характером є вправою, виконання якої
потребує від студента здійснення певних дій, спрямованих на
досягнення мети, поставленої в завданні;

- розвивальна функція передбачає розвиток
індивідуально-психологічних особливостей студентів, які
функціонують під час виконання ними контрольних завдань:
пам'яті, мислення, уваги тощо. У процесі контролю
відбувається розвиток спеціальних навчальних умінь, які дають
студентам змогу найкращим чином виконувати контрольне
завдання;

- наступними функціями є освітня, стимульовано-
мотиваційна, виховна, управлінська, прогностично-методична,
корегувальна тощо.

Контрольні роботи можуть бути письмові, графічні, практичні, за допомогою яких перевіряються знання, уміння та навички студентів. Контрольні роботи проводяться зазвичай після вивчення теми або модулю. За допомогою контрольних робіт у студентів виховується почуття відповідальності, розвивається воля, характер, самостійність мислення, творчість.

 

58
Кредитно-модульна система навчання - передбачає
низку новітніх положень: перевірку якості підготовки студентів
до кожного заняття: використання більш широкої шкали оцінки
знань студентів: вирішальний вплив суми балів, отриманих
впродовж вивчення дисциплін, на їх кінцеву оцінку
тощо. Крім того, пропонується посилення ролі самостійної
роботи студентів, використання новітніх педагогічних методик
і сучасних інформаційних технологій навчання.

Основні позиції Болонського процесу: 1.Запровадження
двох циклів навчання: додипломного та післядипломного.
Додипломний цикл передбачає одержання 1-го академічного ступеня (бакалавр). Тривалість навчання на додипломному циклі – 3-4 роки. Післядипломний цикл навчання - отримання ступеня магістра (1-2 роки). 2. Введення кредитно-трансферної системи. 3. Контроль за якістю освіти. Оцінка якості освіти ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, яких набули випускники. 4. Розширення мобільності. 5. Забезпечення працевлаштування випускників.6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Акцент ставиться на таких подальших позиціях: навчання протягом життя, ВНЗ і студенти, тобто якість – основний критерій для довіри, доречності, мобільності, сумісності та привабливості зони європейської вищої освіти.

 

Самостійна робота студентів - форма навчального процесу, що є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових для відвідування навчальних занять. Час, відведений для самостійної роботи, регламентується робочим навчальним планом і може становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою з дисциплін, завданнями та вказівками викладачів. Вона забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для


К.Й. 'Щербакова, Л.В. Макаренко


 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ : навчальний посібник


 


вивчення конкретної дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, відповідною науковою й фаховою монографічною та періодичною літературою.

Самоосвіта - здобуття теоретичних і практичних знань, досвіду, компетенцій у процесі самостійної роботи людини без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Самоосвіта є невід'ємною складовою систематичного навчання у стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню й найбільш міцному засвоєнню знань. Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення літератури. Джерелами самоосвіти служить також засоби масової інформації. Важливу роль у формуванні навичок самоосвіти відіграє вища школа.

Самооцінка - судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком. Самооцінка - вияв оцінного ставлення людини до себе. Воно є результатом передусім розумових операцій: аналізу, порівняння, синтезу.

Самопізнання - дослідження, пізнання самого себе. Здатність до самопізнання притаманна лише людині, здійснюється за допомогою розуму. Елементарні форми пізнання виявляються вже в ранньому віці. Самопізнання нарощується одночасно з розумовим розвитком людини.

Студент - учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в середні століття студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З організацією в ХII столітті університетів термін «студент» до теперішнього часу застосовують до тих, хто навчається у ВНЗ II, III, IV ступені акредитації.

 

60
Форми організації навчального процесу - навчальні (аудиторні) заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Література

1.Болонський процес: нормативно-правові документи. - К.: вид. ЄУ. – 2006. - 102 с.

2. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. - М.: Академия, 2000. – 208 с.

3. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность: Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко. - М.: Пед. общество России, 2002. - 268 с.

4. Основні засади розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали / Упоряд. М.Ф. Степко та ін. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 188 с.

5. Плотникова О. С амостоятельная работа студентов: деятельный подход / О. Плотникова // Высшее образование в России. – 2005. - № 1. - С. 8- 12.

6. Портных В. О воспитании самостоятельности студентов / В. Портных // Высшее образование в России. - 2006. - № 7. – С.155-157.

7. Росина Н. ОрганизацияСРС в контексте инновационного образования / Н. Росина // Высшее образование в России. - 2006. - №7. – С. 109-114.

8. Рубаник А. Самостоятельная работа студентов / А. Рубаник, Г. Большаков, Н. Тельных // Высшее образование в России. – 2005. - № 6. – С. 12-24.

9. Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов, актуальные проблемы / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России. – 2006. - № 7. – С.103-109.

10. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. - К.: видав. Європ. ун-т, 2006.-

57с.


К.Й. 'Щербакова, Л.В. Макаренко


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.012 с.)