К.Й. Щербакова Л.В. Макаренко 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

К.Й. Щербакова Л.В. МакаренкоВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

Навчально-методичний посібник

Донецьк

Видавництво

ЛАНДОН-ХХІ


 

УДК 37.013(07) ББК 74.0(917) Щ61

Рецензенти:

Фунтікова О.О. - доктор педагогічних наук, професор; Гавриш Н.В.- доктор педагогічних наук, професор; Брежнєва О.Г. - кандидат педагогічних наук, доцент.

Рекомендовано Міністерством науки і освіти України

як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

(лист №1/11-10231 від 04.11.2011 р.)

Щербакова К.Й., Макаренко Л.В.

Щ 61 Вступ до спеціальності: навч.-метод. посіб. для студентів

напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / К.Й. Щербакова, Л.В. Макаренко. - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. - 199 с.

 

ISBN 978-966-2569-44-5

Навчально-мегодичний посібник пропонується студентам першого курсу вищих педагогічних закладів освіти (напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта).

У посібнику представлено задачі, зміст, форми таметоди роботи студентів з вивчення курсу «Вступ до спеціальності». Посібник побудовано за кредитно. Важливе значення надається опануванню студентами основними категоріями курсу. Увага приділяється різним формам організації навчального процесу: лекції, семінарські, практичні знання, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань,

написання рефератів тощо.-модульною структурою.

У додатках розміщено основні законодавчі документи, що

сприятиме більш глибокому засвоєнню теоретичних знань та

формуванню професійних умінь студентів.

УДК 37.013(07) ББК 74.0 (917) © Щербакова К.Й., 2011 ©Макаренко Л.В., 2011 © Т.А. Алістратова, оформлення, 2011 © Вид-во «ЛАНДОН-ХХІ», 2011

ISBN 978-966-2569-44-5


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................... 4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.................................................. 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ.................... 9

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ..................................... 10

Заліковий кредит І. Вища педагогічна освіта в Україні... 14 Заліковий кредит II. Організація самостійної роботи

студентів........................................................................... 56

Заліковий кредит III. Педагогічна діяльність та

особистість педагога............................................................ 99

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ....................................... 135

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ........... 137

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА........................................................ 138

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА................................................... 144

ДОДАТКИ................................................................................ 153


ПЕРЕДМОВА

Шановні першокурсники!

Ви вже студенти університету - майбутні педагоги, вихователі маленьких діточок. Від ваших знань, умінь, від вашої любові до них залежить, їхнє життя, їхнє майбутнє. Професія педагога дуже складна, але і надзвичайно цікава. Вона потребує від вас різнобічних знань, безмежної душевної щедрості, готовності з радістю віддавати себе, «своє серце» дітям (В. Сухомлинський). Для того, щоб бути мудрим вихователем, треба навчатися мистецтву виховання з перших днів навчання у вищому навчальному закладі. «Вступ до спеціальності» - це перша педагогічна навчальна дисципліна, яку ви вже почали вивчати.

Метою запропонованого навчально-методичного посібника є допомогти вам опанувати знаннями та вміннями, які стануть для вас необхідними.

Зверніть увагу, що зміст посібника поділений на три залікових кредити (розділи). Перший заліковий кредит відповідає тому, що ви навчаєтесь у певному вищому навчальному закладі і вам важливо знати про те, коли він створений, які має традиції, хто є його працівниками, провідними викладачами, яку він має структуру, де розташовані основні підрозділи (ректорат, інститути (деканати), кафедри, студентський профком, бібліотека, читальні зали та інші). При цьому, шановні студенти, ви накопичуватиме знання про систему вищої педагогічної освіти в Україні та в Європейському освітньому просторі, ознайомитесь із законодавчо-нормативними документами, які регламентують розвиток освіти й організацію національного виховання в Україні, що допоможе сформувати цілісне уявлення про державну політику в галузі освіти.

Другий заліковий кредит (розділ) присвячений основній формі вашої навчальної діяльності - самостійній роботі.

 

4
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

Самостійна робота студента в єдності зі спільною роботою з викладачем забезпечує майбутнього педагога глибокими знаннями, формує навички праці з першоджерелами, стимулює його до навчально-дослідної й науково-дослідної роботи. Відповідно до цього протягом вивчення всього курсу, Ви будете отримувати індивідуальні навчально-дослідні завдання, писати реферати, моделювати певні педагогічні процеси і явища, вам будуть пропоновані різні педагогічні ситуації для їх розв’язування.

Навчальними цілями змістових модулів третього залікового кредиту є: ознайомлення з особливостями майбутньої професії вихователя, структурою (моделлю) функцій педагога, його особистістю. За допомогою цієї інформації ви зможете сформувати в собі знання про потреби, здібності, компетентність, педагогічну культуру, громадянську відповідальність; виховати в собі інтерес до вибраної професії.

Автори цього посібника прагнули не просто забезпечити вас, студентів-першокурсників, готовими відповідями, конспектами лекцій, а, перш за все, надати вам довідкові матеріали (ключові поняття), які дозволять самостійно конструювативласні відповіді, кожен раз імпровізувати, що значно активізуватиме процес вашої особистісно-професійної

підготовки до педагогічної діяльності.

На думку авторів, саме ті знання, які ви здобудете в процесі вивчення цього курсу, сприятимуть створенню в подальшому навчанні умов для адаптації в складних формах навчання у вищому навчальному закладі.

Ми вдячні нашим рецензентам: доктору педагогічних наук, професору Н.В. Гавриш, доктору педагогічних наук, професору О.О. Фунтіковій, кандидату педагогічних наук, доценту О.І. Брежнєвій за аналіз нашої роботи та поради, які сприяли удосконаленню змісту посібника.

К. Щербакова, Л. Макаренко


К.Й.Щербакова,Л.В.Макаренко


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник


 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Вступ до спеціальності» як навчальна дисципліна в навчальному плані підготовки спеціалістів (галузь знань: 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.0101010 Дошкільна освіта) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і вивчається в першому семестрі.

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» - сформувати в студентів цілісне уявлення про вищий навчальний заклад, знання про організаційно-управлінські аспекти їхньої фахової підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Предметом курсує розкриття особливостей організації педагогічного процесу у вищому навчальному закладі; розуміння особливостей діяльності педагога зі спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта».

Завдання курсу:

- ознайомити студентів з актуальними проблемами
вищої освіти в Україні, сутністю Болонського процесу, його
метою та завданнями;

- ознайомити з формами та основними напрямами в
організації навчального процесу у ВНЗ; значенням педагогічної
професії в сучасному суспільстві;

- надати уявлення про самостійну роботу студентів,
сформувати вміння працювати з науковою та науково-
методичною літературою;

- виховувати інтерес до обраної спеціальності, прагнення
досконало оволодівати теоретичними знаннями та практичними
вміннями, сумлінно виконувати обов'язки студента;

 

6
- сприяти формуванню педагогічної культури студентів, розвитку творчого мислення на основі розширення загального наукового світогляду в галузі вибраної професії;

- створювати оптимальні умови формування духовної культури студентів.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

- ключові поняття курсу;

- розуміти місце й значущість різних форм і видів навчальних занять у вищому навчальному закладі;

- особливості педагогічної діяльності;

- вимоги до особистості педагога сучасного дошкільного навчального закладу;

- критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

Студенти повинні вміти:

-раціонально й науково обгрунтовано організовувати власну самостійну роботу; працювати з каталогами, довідниками, бібліографічними виданнями, фондами бібліотеки;

- активно працювати на лекціях і семінарських заняттях;

- аналізувати наукову та методичну літературу, писати конспекти, анотації, рецензії, реферати тощо; виконувати індивідуальні навчально-дослідні завдання;

- приймати участь у дискусії, вести діалог, полілог;

- вміти обгрунтовано доводити власні судження, здійснювати самоконтроль досягнень з вивчення цієї навчальної дисципліни.

На вивчення курсу відводиться 108 годин (3 кредити). Програма складається з шестизмістових модулів:

- 24 години лекційного курсу;

- 30 годин семінарських і практичних занять;

- 54 години самостійної роботи.

 


К.Й. Щербакова, Л.В Макаренко


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 370; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.012 с.)