К.Й. Щербакова,Л.В. Макаренко 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

К.Й. Щербакова,Л.В. Макаренкостудентів, підготовлені ними реферати, а також активність, студентів у дискусії та їх уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Форми організації педагогічного процесу. Форма - зовнішнє окреслювання, наочний вигляд якогось змісту. Один зміст може мати кілька зовнішніх форм. Основними формами навчання є: денна, вечірня, заочна і дистанційна. Денна форма навчання - зовнішня організація навчально-пізнавального процесу здобуття вищої освіти, яка здійснюється з відривом від виробництва й розглядається як основна діяльність студента.

Форма навчання вечірня - здійснюється без відриву від виробництва, заняття проводяться кілька разів на тиждень у вечірні години після закінчення робочого дня.

Форми навчання заочна, дистанційна - зовнішня організація навчально-пізнавального процесу, яка здійснюється без відриву від виробництва, але заняття зі студентами проводяться в сесійному порядку кілька разів упродовж навчального року - як правило, два рази на кожний семестр.

Якість освіти - інтегральна характеристика освітньої діяльності та її результатів, що виражає міру їхньої відповідності поширеним у суспільстві уявленням про те, яким має бути освітній процес і якій меті він має служити, виражається в системі показників (нормативів) ЗУН, норм ціннісно-емоційного ставлення до світу й один до одного; яка відображає ступінь задоволення очікувань різних учасників освітнього процесу від освітніх послуг, що надаються закладом освіти, а також ступень досягнення висунутих перед освітою мети й завдань

Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійнукомпетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює

 

46
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник.

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.

Якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або суспільства.

Література

1. Болонський процес: нормативно-правові документи. - К.: видав. ЄУ. – 2006. - 102 с.

2. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Укладачі: З.І.Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.І. Пелеха. - К: Вид-но Європ. ун-ту, 2004. - 102 с.

3. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. - М.: Академия, 2000. - 208 с.

4. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний посібник педагогічних закладів освіти / За ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003. - 89 с.

5. Збірник нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / За ред. проф. М.І. Панова. - Харків: Гриф, 2003. - 336 с.

6. Коротаева Е. Дидактика активного развития: учебный диалог со студентами / Н. Коротаева // Дошкольное воспитание. – 2011. - №1. – С. 102-107.

7. Мазуха Д.С. Шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посібник / Д.С. Мазуха. - К.Центр навчальної літератури, 2005. - 168 с.

8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес/Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Боголюбаш, К.М. Левківський. - К., 2004. – 24с.

9. Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навч. процесу: Довідник для студентів / І.В. Мороз. - К.: «Освіта України», 2005. – 90с.

 

 

 


 

10. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность;
учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений
/ В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко. - М.: Педагогическое
общество России, 2002. - 268 с.

11. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж
життя: Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко,
Л.Л. Товажнянський - Харків: НТУ «ХПІ», 2004. -112 с.

12. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу /

В.О.Сухомлинський - К.: Рад. школа, 1971. - С. 86-128.

13. Тимошенко 3.І. Болонський процес в дії: словник—довідник /

З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К.: видав. Європ. ун-т,
2006. - 57 с.

14. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навчальний
посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. -

Заняття семінарське № 4 (2 години) Тема: Основні форми навчання у ВНЗ Мета заняття: закріпити та узагальнити знання студентів про форми й методи навчання у ВНЗ. Виховувати у майбутніх фахівців гордість за свою професію, прагнення до опанування відповідними знаннями та вміннями. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 1. Проаналізуйте рекомендовану літературу до теми семінарського заняття. 2. Використовуючи матеріали тезаурусу, що надаються в посібнику, зробіть у зошиті модель (схему) з питань:   - Організація навчання у вищому навчальному закладі; - Управління вищою освітою.

2-е вид. / М.М. Фіцула. - Тернопіль: навчальна книга — Богдан, 2003. - 136 с.


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник.

3. Запропонуйте свої варіанти шляхів ознайомлення студентів зі спеціальною літературою.

4. Зробіть письмовий аналіз статті В. Іздепської «Ціннісні орієнтації в контексті духовного світу студентства».

5. Зробіть у зошиті схему «Класифікація лекцій».

 

Питання для обговорення

1. Особистісно орієнтоване навчання.

2. Форми та методи організації навчання уВНЗ.

3. Лекція як основна форма навчання у ВНЗ.

4. Особливості практичних і семінарських занять.

5. Індивідуальні заняття. Консультації.

Методичні рекомендації

Аналізуючи процесс навчання у ВНЗ (перше питання), слід звернути увагу на визначення індивідуальності, самобутності, самостійності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку й саморозвитку особистості, виявлення його індивідуального неповторного суб׳єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, пізнавальної діяльності.

У другому питанні необхідно охарактеризувати аудиторну форму навчання та самостійну роботу студентів.

Готуючись до виступу на третє питання, необхідно
розкрити сутність основної форми та метода навчальних занять у ВНЗ – лекції. Слід звернути увагу на особливості лекцій в залежності від змісту:вступна, тематична (змістовий модуль), заключна, об зорна; в залежності від активної пізнавальної діяльності студентів: інформаційно-репродуктивна, проблемна, інтерактивна (лекція-діалог, лекція-пресконференція, інтегрована лекція тощо); в залежності від засобів, які використовуються на лекції (використання навчальних посібників, комп’ютерна презентація тощо).

Розкриваючи зміст й особливості практичних і семінарських занять (четверте питання), слід звернути увагу на

 


 

 

значущість кожного його компонента: тема, мета, завдання для самостійної роботи, питання для обговорення, методичні рекомендації, література (основна, додаткова).

Важливою формою навчальної діяльності у ВНЗ є практичні та семінарські заняття. На основі самоаналізу охарактеризуйте підготовку студентів до семінарського заняття Визначте, яке місце займає робота з конспектами лекцій, самостійне вивчення вказаної основної та додаткової літератури Студент повинен показати, як він використовує такі форми фіксації роботи з першоджерелами: виписування цитат, складання плану, конспектування, моделювання, написання анотацій, рефератів.

У відповіді на наступне питання необхідно показати місце, значущість індивідуальних занять студентів із викладачами (коли, з якою метою проводиться ця робота). Яке місце в навчальному процесі займають консультації. Слід звернути увагу на ініціативу студентів до цієї форми навчальної роботи.

Література основна

1. Буряк В. Бюджет часу студента / В. Буряк // Рідна школа
2002. -№ 5.- С. 5-8.

2. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для
студентів педагогічних закладів освіти / За ред. Н. Яковець.-
Ніжин: вид-во НДПУ, 2003. - 89 с.

3. Іздепська В. Ціннісні орієнтації в контексті духовного світу
студентства / В. Іздепська // Рідна школа. — 2002. — №4. -

С.12-18.

4. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи [Текст]:
навчальний посібник / А.І. Кузьминський. - К. : Знання, 2005. -
С.268-308.

Література додаткова

І.ДрачІ.І. Психолого—педагогічні втілення модульно- рейтингової системи / І.І. Драч // Проблеми освіти. – 2000.- Вип. 22.- С. 57-61.


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

2. Зварич Ірина. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів / Ірина Зварич // Рідна школа - 2002. - № 10 - С. 19-21.

3. Заводяний В. Рейтинг - система оцінювання успішності студентів / В.Заводяиий, В. Заводяний // Рідна школа - 2001 –

№1. – С. 45.

4. Коваленко О.Е. Тестові завдання як засіб діагностування студентів / О.Е. Коваленко, Є.В. Шматков, Н.А. Шишечко // Проблеми освіти. - 2001. - Вип. 26. - С. 33-40.

5. Фунтікова О.О. Лекція як форма навчання студентів у ВНЗ / О.О. Фунтікова // Держава та регіони». Серія Право. - 2008. - №1.- С. 157-161.

6. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання - система педагогічних інновацій / А.В. Фурман // Педагогіка і психологія. – 1995. - №3. - С. 96-107.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.012 с.)