Заняття семінарське № 1 (2 години) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття семінарське № 1 (2 години)Тема:Вищій навчальний заклад - центр професійної підготовки спеціалістів

Мета заняття: сформувати у студентів цілісне уявлення про вищий навчальний заклад, в якому вони здобуватимуть вищу педагогічну освіту.

Індинілуальні навчально-дослідні завдання

1. Ознайомтеся з рекомендованою літературою до теми

семінарського заняття, продумайте аргументовані відповіді

та складіть тези виступу з кожного питання.

2. Зробіть хронологічну таблицю про історію виникнення

перших вищих навчальних закладів в Україні.

3. Складіть схему шляхів отримання професійної освіти в

Україні.

4. Письмово підготуйте твір-роздум про діяльність перших ВНЗ в Україні.

Питання для обговорення

1. Основні напрями діяльності вищого закладу освіти.

2. Національний характер освіти і національне виховання.

3. Зміст вищої освіти.

Методичні рекомендації

Спираючись на зміст «Національної доктрини розвитку освіти" (II розділ) у відповіді на перше питання слід розкрити основні напрями діяльності вищого навчального закладу:

-особистісна орієнтація освіти;

-формування національних і загальнолюдських цінностей;

-створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;

 


К.Й.Щербакова, Л.В.Макаренко

- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту
та форм організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення освітніх потреб національних меншин;

- органічне поєднання освіти і науки, розвиток
педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти;

- створення ринку освітніх послуг та його науково-
методичного забезпечення тощо.

Готуючи друге питання, слід проаналізувати IIІ розділ «Національної доктрини розвитку освіти в Україні» та визначити значущість національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури українського народу. Розкрити зміст національного виховання як одного з головних пріоритетів освіти, підкресліть важливість у цьому процесі громадянського та патріотичного виховання.

Відповідаючи на останнє питання слід охарактеризувати зміст вищої освіти на основі Закону України «Про вищу освіту», розділ III (ст. 11, 12).

Зверніть увагу на перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кадрів молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів; ким затверджується перелік спеціальностей у галузі освіти.

Питання для обговорення підготуйте у вигляді проведення інтерв'ю журналіста з міністром (ректором, батьками тощо).

Література основна

1. Болюбаш Я. Державна програма «Вчитель» - поступ
назустріч учителю / Я. Болюбаш // Рідна школа. - 2002. -
№ 10.-С. 3-7.

2. Рувинский Л.И. Введение в специальность: учебное пособие
для студентов пед. институтов / Л.И. Рувинский, В.А. Кан-
Калик, Д.М. Гришин и др. - М., 1998, гл. 4. - С. 86-102.

3. Закон України «Про вищу освіту»: науково-практичний
коментар / За заг. ред. В.Г. Кременя. - К.: МОН України,
2002.-28 с.


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

4. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Інформ. збірник Міністерства освіти і науки України. - К.: МОНУ -2001 - .№13. - С. 6-32.

5. Національна доктрина розвитку освіти.-К., 2002. - 24 с.

Література додаткова

1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умон прийому до вищих навчальних закладів України” від 02.09.2008.- №802

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів» від 15.07.1996. - № 245.

3. Яценко И.Подготовка специалистов в системе «бакалаврат-магистратура» / И. Яценко // Дошкольное воспитания.- 2011.- №4.- С. 34-38.

4. Артемчук Г.І. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку:Моногр./ Г.І. Артемчук, В.В. Попович, Г.Г Січкаренко - К.: Ленвіт, 2004. - 176 с.


 
К.Й.Щербакова, Л.В.Макаренко

ТЕМА 1.2.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні

План лекції

1. Державна політика щодо розвитку освіти в Україні.

2. Принципи організації педагогічного процесу у ВНЗ.

3. Концепція педагогічної освіти. Концепція дошкільної
освіти.

4. Особливості професійної підготовки вихователя ДНЗ.

Ключові поняття

Академічна довідка - документ, що містить інформацію про навчальні досягнення та освітню і професійну кваліфікацію студента за шкалою успішності (національною та ЕСТS).

Альма-матер - 1. Стародавня студентська назва університету (який дає «духовну їжу», «поживу для розуму»). 2. Місце, де хтось виховувався, набув професійних навичок. На сьогодні поняття альма-матер вживається іноді в пестливому або жартівливому значенні.

Аспірант - особа, яка готується до наукової чи викладацької роботи у ВНЗ і науково-дослідних інститутах.

Аспірантура - в Україні основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Організована в 1925 р. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.

Вища освіта без кордонів - Міжнародна Асоціація університетів (МАУ) у січні 2005 р. прийняла заяву: «Якісна вища освіта без кордонів — заява вищих навчальних закладів світу», яка ставить головним завданням розвиток діалогу з


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)