Забезпечення професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забезпечення професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладахТематичний план змістового модуля

 

№ теми Назва теми Усього годин Лекції Практичні, семінарські Самостійна робота
2.3. Структура та управління ВНЗ в Україні     -  
Характеристика педагогічного процесу у ВНЗ   -    
2.4.     Форми та методи організації навчального процесу у ВНЗ в контексті Болонського процесу     -  
Основні форми навчання у ВНЗ   -   -
Кафедра як основна ланка у професійній підготовці майбутніх фахівців   -    
Усього        

 

Навчальні цілі: ознайомити студентів із структурою та формами управління вищими навчальними закладами в Україні; сформувати уявлення про основні форми та методи організації навчального процесу у ВНЗ (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття тощо).


 ТЕМА 2.3.

Структура та управління ВНЗ в Україні

План лекції

1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні.

2. Складові системи вищої освіти в Україні.

3. Освіта як єдність навчання, виховання та розвитку
особистості майбутнього фахівця.

4. Педагогічний процес у ВНЗ як педагогічна взаємодія.

Ключові поняття

Академічний рік - розподіл навчального року на семест­ри (два) або триместри, навчальні тижні, перелік дисциплін у семестрі, тижневий розклад аудиторних та індивідуальних занять, модульних контролів, заліків та екзаменів.

Деканат - організаційний центр з управління роботою факультету, очолюваний деканом. Деканат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства.

У деканаті складається розклад занять. Деканат контролює роботу викладачів і студентів на предмет її відповідності навчальному плану, здійснює загальне керівництво науковою роботою студентів.

Декан (дослівно «десятник») - посада в адміністрації вищого навчального закладу, який безпосередньо керує навчальною, виховною і науковою роботою на факультеті, очолює роботу зі створення та реалізації на практиці освітньо- професійних програм, навчальних планів, програм навчальних курсів; організовує роботу зі створення навчально-методичного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; здійснює керівництво професійною підготовкою студентів; керує складанням розкладу навчальних занять, іспитів, заліків і здійснює контроль та регулювання його


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

виконання, організовує контроль за самостійною роботою студентів, виконанням індивідуальних освітніх професійних траєкторій навчання; здійснює переведення, відрахування та поновлення студентів; призначає стипендії студентам факультету відповідно до діючого положення тощо.

Договір про навчання - укладається між студентом і навчальним закладом; складається з переліку курсів, які буде вивчати студент, та корегується в разі тих чи інших змін.

Кафедра -базовий структурний підрозділ вищого
навчального закладу (або філії інституту, факультету). Що
проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї
або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи
навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та
науково-технічну діяльність за певним напрямом або з кількох
пов'язаних між собою наукових спеціальностей, а також

підготовку і підвищення кваліфікацій кадрів. Кафедра створюється рішенням вченої ради ВНЗ.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (освітньо-наукова) (ОКХ) визначає цілі освітньої і професійної підготовки випускника вищого навчального закладу (наукової установи), його компетентності, інші соціально важливі якості, систему виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації, а також сферу застосування праці випускника в структурі освітньої галузі.

Педагогічний процес - динамічна система, де системо-утворювальним фактором є педагогічна мета, а загальною якістю – взаємодія викладача і студента. Педагогічний процес може розглядатися як рух від цілей навчання і виховання до його конкретних результатів на підставі забезпечення єдності і навчання, і виховання.


К.Й.Щербакова, Л.В.Макаренко

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ:навчальний посібник


 


Програма навчання - перелік курсів, необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти - освітньо- професійна програма (ОПП). Програма визначає напрями навчання і вимоги щодо їх реалізації.

Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки (ОПП), її мету, зміст, послідовність та організаційні заходи щодо форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.

Процес виховання - цілісний процес, у якому органічно поєднані змістова і процесуальна сторони. Змістова сторона процесу виховання характеризує сукупність виховних цілей. Процесуальна характеризує самокерований процес педагогічної взаємодії викладача та студента, що включає організацію і функціонування системи виховної діяльності й самовиховання студентів, спрямованої на реалізацію виховних цілей і розвиток позитивного досвіду самовдосконалення.

Процес навчання - специфічна форма пізнання об'єктивної дійсності, оволодіння суспільно-історичним досвідом людства; двосторонній процес взаємопов'язаних діяльностей: викладача (викладання, організація й управління) та навчальні діяльності студента, спрямованої на оволодіння системою знань з основ наук, умінь і навичок їх практичного застосування, розвиток у них творчих здібностей. Успіх процесу навчання досягається змістом навчального матеріалу, формами організації навчальної праці, методами і прийомами навчання.

Розвиток особистості - процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації й виховання. Маючи природні анатомо-фізіологічні передумови


до становлення особистості, дитина в процесі соціалізації вступає у взаємодію з навколишнім світом, оволодіваючи досягненнями людства.

Система безперервної освіти - пріоритетний напрям державної політики України у створенні умов для творчої самореалізації кожного громадянина, здатного навчатися протягом життя. Безперервність освіти реалізується шляхом забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти; формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; оптимізація системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів.

Спеціальність - складова галузі освіти, в межах якої здійснюється освітньо-професійна підготовка молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра і освітньо-наукова підготовка докторів філософії та докторів наук за певним видом діяльності.

Студентське самоврядування - у вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування, які можуть мати різноманітні форми - сенат, парламент, старостат, студентські деканати, ради тощо.

Структура освіти - дошкільна, загальна середня освіта, позашкільна, професійно-технічна, вища, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта.

Управління освітою – вид соціального управління, підтримує цілеспрямованість і організованість навчально-виховних, інноваційних процесів, а також інших процесів у системі освіти. Підпорядковуючись загальним закономірностям соціального управління, управління освітою


здійснюється на загальнодержавному (федеральному), регіональному, муніципальному (місцевому) і на рівні освітньої установи.

Література

І.Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. - 2001. - № 3-4. С. 157-162.

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих
закладах освіти / Я.Я. Болюбаш. - К., ВВП «КОМПАС»,
1997.-64 с.

3. Рувинский Л.И. Введение в специальность: учебное пособие
для студентов пед. институтов / Л.И. Рувинский, В.А. Кан-
Калик, Д.М. Гришин и др. - М., 1998, гл. 4. - С. 86-102.

4. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник
для студентів педагогічних закладів освіти / За ред
Н. Яковець. - Ніжин: вид-во НДПУ, 2003. - 89 с.

5. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності:
Навч. посібник / О.І. Гура. — Київ: Центр навчальної
літератури, 2005. - 224 с.

6. Дошкільна освіта: словник-довідник / упор. К.Л. Крутій,
О.О. Фунтікова. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. -
324 с.

7. Косенко Ю.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів /Ю.М. Косенко.
Маріуполь: ТОВ Друкарня «Новий світ», 2008. - 286 с.

8. Мазуха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до
спеціальності): Навчальний посібник / Д.С. Мазуха. - К.Центр
навчальної літератури, 2005. - 168 с.

9. Національна доктрина розвитку освіти. - К., 2002. - 24 с.

 

10. Педагогіка вищої школи: словник-довідник / Упор.
О.О. Фунтікова. - Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. - 404 с.

11. Яценко И. Подготовка специалистов в системе
«бакалаврат - магистратура» / И. Яценко // Дошкольное
воспитание. -2011.- №4. - С. 34-38.

 


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: навчальний посібник

Заняття семінарське № 3 (2 години) Тема: Характеристика педагогічного процесу у ВНЗ

Мета заняття: ознайомити студентів з основними напрямами педагогічного процесу у ВНЗ, сформувати уявлення про педагогічний процес як цілісне педагогічне явище.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 371; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.013 с.)