Структура системи географічних наук 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура системи географічних наук
Структура географічної науки є результатом процесів її диференціації та інтеграції ( у т.ч. – з іншими науками). У складі системи географічних наук умовно слід виділити три підсистеми (блоки) наук: природничо-географічні; суспільно-географічні; наскрізні й допоміжні. Кожен із указаних блоків поділяють на галузеві (вивчають одну із галузей діяльності суспільства) або компонентні (вивчають із один природних компонентів); комплексні (вивчають природні комплекси, як наслідок взаємодії природних компонентів, або суспільні комплекси, як наслідок взаємозв’язаного розвитку галузей господар-ства), інтегральні (які вивчають різні аспекти взаємодії природи і суспільства, або сформувалися на межі географії й інших наук).

Великі галузі географії, в свою чергу, поділяють на менші галузі. Наприклад, гідрологія як загальна наука, складається із гідрології суходолу й океанології. У свою чергу, гідрологія суходолу поділяється на руслознавство (наука про водні потоки – річки, струмки), лімнологію (наука про озера), болотознавство.

 

За охопленням території як компонентні, так і комплексні географічні науки поділяють на глобальні, регіональні (вивчають регіони – від материка до окремої країни), і локальні (вивчають території розміром від адміністративної області й менше).

Нижче подаються таблиці, які у спрощеному вигляді характеризують систему географічних наук. Інші автори бачать цю систему у вигляді «дерева», від стовбуру якого відходять великі гілки, від великих – менші – і так далі; треті вчені поділяють систему географічних наук на «поверхи». Використовуючи дані табл. 1 спробуйте самостійно скласти «дерево» системи географічних наук.


Таблиця 1

Структура сучасної географії, як системи наук

Блоки наук → Фізико-географічний (природничий) блок Суспільно-географічний блок Наскрізний і допоміжний блок
КОМПОНЕНТНІ (ГАЛУЗЕВІ) НАУКИ Геоморфологія Кліматологія Гідрологія Географія ґрунтів Біогеографія(включає геоботаніку й зоогеографію) Географія промисловості. Географія сільського господарства. Географія транспорту. Географія сфери послуг Картографія. Теоретична географія. Історія географії
КОМПЛЕКСНІ НАУКИ Загальне землезнавство Ландшафтознавство Палеогеографія Регіональна фізична географія Економічна географія. Соціальна географія. Соціально-економічна географія світу. Соціально-економічна географія України
ІНТЕГРАТИВНІ (МІЖГАЛУЗЕВІ) НАУКИ а)у межах географії: географічне країнознавство, краєзнавство б)на межі географії та інших наук: топоніміка, медична географія; військова географія; геоінформатика, геоекономіка, фенологія тощо

У кожної галузі географії є свій предмет досліджень, але він пов'язаний і з іншими науками (див. табл. 2). Географічна наука має справу з простором і людиною у часі, розуміючи, що саме на людині пересікається більша частина досліджень. Географія чимало може дати іншим наукам і чимало отримати від них.

Таблиця 2

Приклади зв’язків окремих галузей географії з іншими науками

Блоки наук Географічні науки (об’єкти їх вивчення – природні компоненти або комплекси) Інші науки, з якими пов’язана географія (природничі, суспільні, технічні)
Фізико- географічний блок Геоморфологія(рельєф) Геологія
Кліматологія(клімат) Метеорологія, фізика атмосфери
Гідрологія(води) Гідравліка, як розділ фізики
Географія ґрунтів(поширення ґрунтів) Ґрунтознавство, агрономія
Біогеографія(поширення організмів) Зоологія, ботаніка, екологія
Загальне землезнавство(географічна оболонка) Астрономія
Ландшафтознавство(ландшафти – природні й сучасні) Біогеоценологія
Суспільно- географічний блок Географія промисловості Економіка, технологія промислового виробництва
Географія сільського господарства Економіка, технологія сільсько-господарського виробництва
Географія населення і розселення Демографія, статистика
Наскрізний і допоміжний блок Картографія Топографія, геодезія
Теоретична географія Філософія, логіка
Історія географії Історія

Таблиця 3

Приклади географічних наук за охопленням території:

Глобальні Регіональні Локальні
Загальне землезнавство Фізична географія України; фізична географія материків і океанів Ландшафтознавство
Геоглобалістика Географічне країнознавство Географічне краєзнавство
Геоморфологія (загальна; світу) Геоморфологіяпевного материка, України, Карпат тощо Геоморфологія Полтавської області, міста Полтави

& Література для самостійного опрацювання:

Міжнародна хартія географічної освіти // Географія та основи економіки в школі. – 2000. – № 2. – С. 3–12.

Державний стандарт спеціальності: “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:6.010100 Бакалавр. - К.: МОіН, 2002. – 846 с.

Шищенко П. Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія / П. Г. Шищенко,

Я. Б. Олійник, О. Ю. Дмитрук. – Київ: Тандем, 2000. – 588 с.

Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8- 33.

Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-90.

Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. – С.19-24.

Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 10-48.

Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 208-219.

Контрольні запитання: 1) Назвіть об’єкт і предмет вивчення сучасної географії. 2) У чому полягає особливе місце географії в системі наук? 3) Перелічіть основні блоки в системі географічних наук. 4) Назвіть наскрізні й допоміжні географічної науки, поясніть, чому вони так названі? 5) Перелічіть компонентні фізико-географічні науки. З якими природничими науками вони тісно пов’язані? 6) Перелічіть комплексні географічні науки. На які групи їх поділяють за охопленням території? 7) Назвіть міжгалузеві науки (укажіть предмет їх вивчення). 8) Яка, з вашої точки зору, мета шкільної географічної освіти? 9) Які особисті якості повинен мати учитель географії?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 649; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.009 с.)