Список науково-популярної літератури 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список науково-популярної літературиКарпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). – М.: Мир географии, 1992. – 400 с.

Крик мамонта. – М., 1991. – 224 с.

Кульский А.Л. На перекрестках Вселенной. – Донецк: Сталкер, 1997. – 437 с.

Мир географии. – СПб: МиМ-Экспресс, 1995. – 176 с.

Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. – М., 1979.

Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. – К, 1991. – 48 с.

Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. – К.: Веселка, 1989.

Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. – К.: Лыбидь, 1992. – 200 с.

Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. – М., 1984.

 

 

Ресурси Інтернет:

Географический справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://geo.historic.ru

Национальное географическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml

Проект WGEO - всемирная география [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.wgeo.ra

Краткая географическая энциклопедия. - http://geoman.ru/geography/info/index.shtml

Географічний портал. - http://geosite.com.ua/index/0-66


Зразки Т Е С Т І В для підсумкового контролю знань

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання – по 5 балів)

 

Варіант № 1

1. Об'єктом вивчення сучасної географії як науки є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) навколишнє середовище.

2. Предмет вивчення географії – закономірності розвитку природних і суспільних систем …

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх

4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв’язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки природничі науки
геоморфологія
ґрунтознавство
фізика (розділ Гідравліка)
кліматологія

Назвіть наскрізну географічну дисципліну. З якою точною (технічною) наукою вона пов’язана?

6. Назвіть по одному прикладу наук:

а) комплексних фізико-географічних, які вивчають геосистеми регіональної розмірності ________________

б) галузевих суспільно-географічних ____________________________________________________________

в) інтегрованих географічних, які вивчають геосистеми локальної розмірності ________________________

7. Спостереження на метеорологічних станціях відносять до методу географічних досліджень: ……

8. Якщо Ви отримали завдання за картою атласу виявити спільні й відмінні риси географічного положення Африки й Південної Америки, то застосовується метод ….

9. Наведіть один приклад застосування методу географічного моделювання:____________________

10. Назвіть два найпоширеніші методи суспільно-географічних досліджень:_____________________

11. Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - _____________________________

12. Перелічіть три загальні закономірності природи, які проявляються і в географічній оболонці: …

13. Для багатьох стародавніх народів була характерна система поглядів на будову світу:

а) космогонія; б) натурфілософія; в) матеріалізм; г) геодинаміка.

14. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою всього сущого вважав повітря:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Фалес

15. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою сущого вважав усі чотири стихії:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Піфагор

16. Ератосфен першим визначив:

а) відстань від Землі до Сонця; б) окружність Землі (довжину меридіана); в) форму Землі; г) екліптику.

17. Античний учений – засновник країнознавства як науки: __________________________________

18. Античний учений, який запропонував і обгрунтував геоцентричну модель будови світу:_______

19. Геліоцентричну модель будови світу теоретично обгрунтував ________________________________

20. Порівняльний метод найширше застосовував представник німецької школи географії ХVІІІ-ХІХ ст:

а) Б.Вареніус; б) А.Гумбольдт; г) К.Ріттер; д) І.Кант

21. Методи досліджень якого російського вченого найближчі до підходу А. Гумбольдта:

а) Ф. Літке; б) Д.Анучина; в) М.Пржевальського; г) В.Докучаєва

22. Головним закладом, який організовує й координує географічні дослідження в Україні є:__________________________________________________________________________________________

23. Яку географічну школу очолював Д.М. Анучин? ____________________________________________

24. Хто є засновником наукової школи економічної географії в СРСР: ___________________________

25. Який учений розробив учення про географічну оболонку: ___________________________________


Додаток А   Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Галузь знань:0401 Природничі науки Напрям підготовки:6.040104 Географія Освітньо-кваліфікаційний рівень:Бакалавр Кваліфікація бакалавра: Вчитель географії     Історичний факультет Денна форма навчання   Термін навчання − 4 роки. Набір ― з 2010 року    
 

IV. Практики

І. Графік навчального процесу
Курси Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Теорет. навч. Практика Екзамени, ДЕКк Канікули Всього
                                     
І             П                     К Е Е Е К К                             Н     Е Е П П К К К К К К К К
II                                   К Е Е Е К К                   Н           П П П Е Е К К К К К К К К К
IIІ     П                             К Е Е Е К К                               Е Е Е П П П К К К К К К К К
IV               П П                 К Е Е Е К К П П П П П П             П П Е Е   Д Д Д - - - - - - - - -
Позначення: - Теоретичне навчання Е – Екзаменаційна сесія П - Практика Д – Державна атестація. К – Канікули Загальний обсяг роботи (у тижнях)

 

Види практик
Навчальна Виробнича
Назва практики   Назва практики
Сем. Тижнів   Сем. Тиж.
Топографічна польова Педаго-гічна  
Метеорологічна польова
Польова з геології Польова зі спортивного туризму
Психологічна
Біогеографічна польова
Польова з гідрології та геоморфол.
Педагогічна з педмайстерністю
Комплексна польова з фіз. геогр..
З фахової методики
Економіко-географічна польова
V. Державна атестація. Назва державного екзамену.
Державний екзамен з географії або випускова кваліфікаційна робота бакалавра з географії  
Психолого-педагогічні дисципліни та методика навчання географії  
                   

ІІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
№ п/п     Назва дисципліни Розподіл за семестрами Кредити ECTS Годин 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Екзамени Заліки Курсові роботи Усього з них: 1 семестр –16 тижнів 2 семестр - 16 тижнів 3 семестр - 17 тижнів 4 семестр - 14 тижнів 5 семестр - 16 тижнів 6 семестр - 15 тижнів 7 семестр - 15 тижнів 8 семестр - 7 тижнів
Лекцій Практичн., семінар. Лабораторних Індивідуальної / самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарських лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичних, семінарських. лабораторних індивідуальної / самостійної роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи усього лекцій практичн.,семінарськ. лабораторних індивід. /самост. роботи
1. Історія України       29/29   29/29                                                        
2. Українська мова (за проф. спрямув.) 3,4     18/18                   5/5   5/5   8/8                        
3. Філософія       28/28                   28/28                                        
4. Історія української культури       21/21                                           21/21                
5. Іноземна мова       48/48     29/29     19/19                                                
6. Дисципліни ГЕ циклу за вибором студ.   5.6.7.8   84/84                                   21/21   21/21   21/21   21/21
7. Загальне землезнавство     55/55   55/55                                                        
8. Картографія з основами топографії     52/52   52/52                                                        
9. Геологія 1,2     105/105   63/63   42/42                                                
10. Метеорологія і кліматологія   5,5   51/51           51/51                                                
11. Основи екології       20/20   20/20                                                        
12. Біогеографія     68/68                   68/68                                        
13. Географія ґрунтів з осн. ґрунтознавства       18/18                   18/18                                        
14. Гідрологія     41/41                   41/41                                        
15. Основи теорії суспільної географії     4,5   43/43           43/43                                                
16. Геоморфологія     45/45                           45/45                                
17. Ландшафтознавство     29/29                                   29/29                        
18. Нові інформ.технології і ТЗН в географії       21/21                                   21/21                        
19. Економічна теорія     4,5   48/48                   48/48                                        
20. Геоекономіка       18/18                           18/18                                
21. Дисципліни ПМ циклу за вибором студ.   7.7.8 81/81                                                 43/43 38/38
22. Психологія   58/58         29/29 29/29                                        
23. Педагогіка 4,6   7,5 72/72                         29/29 29/29 14/14                
24. Вікова фізіологія і валеологія     30/30         30/30                                                
25. Методика навчання географії 7,8   7,5   70/70                                                   46/46   24/24
26. Безпека життєдіяльності та осн. охор.праці       19/19                           19/19                                
27. Вступ до географії       70/16   70/16                                                        
28. Географія населення     47/47                           47/47                                
29. Основи технологій виробництва       47/47                           47/47                                
30. Історична географія     45/45                   45/45                                        
31. Фізична географія материків і океанів 6,7 11,5   102/102                                   41/41   36/36   25/25        
32. Фізична географія України 5,6,7   9,5   82/82                                   22/22   34/34   26/26        
33. Економічна і соціальна геогр. України 5,6   6,5   57/57                                   22/22   35/35                
34. Географія світового господарства     45/45                                   45/45                        
35. Регіональна екон. і соц.. географія 6,7,8     94/94                                           36/36   32/32   26/26
36. Основи педагогічної майстерності     20/20         10/10 10/10                                        
37. Методика виховної роботи       19/19                                           19/19                
38. Основи туризму     1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 291; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)