Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств 

1. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

2. Організація та раціоналізація робочих місць.

 

Тема 9. Професійне самовизначення студента

 

1. Самовдосконалення. Самоменеджмент.

2. Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.

 


 

3. Тематика рефератів
навчальної практики «Вступ до фаху»

1. Роль менеджера в сучасному управлінні.

2. Роль менеджера в управлінні конфліктами.

3. Ролі менеджерів за Г.Мінцбергом.

4. Менеджери і підприємці в сучасній організації: спільне і відмінне.

5. Роль і місце менеджера в системі управління організацією.

6. Оцінка ефективноств менеджменту.

7. Кризовий менеджмент.

8. Моделі теорії прийняття рішень менеджером: класична, поведінкова, ірраціональна.

9. Службова кар'єра менеджера.

10. Роль менеджера в підвищенні ефективності виробництва.

11. Роль менеджера у формуванні ефективних управлінських команд.

12. Менеджери в інноваційній сфері підприємств.

13. Основні функції менеджерів в сучасній організації.

14. Повноваження і відповідальність менеджерів у сфері прийняття управлінських рішень.

15. Оцінка ефективності роботи топ-менеджерів.

16. Оцінка ефективності роботи менеджерів середньої ланки.

17. Оцінка ефективності роботи менеджерів низової ланки.

18. Оцінка ділових якостей менеджерів організації.

19. Функції і завдання проектних менеджерів.

20. Повноваження і відповідальність фінансового менеджера.

21. Якості сучасного менеджера.

22. Управлінські комунікації.

23. Менеджер по кадрам: основні завдання та функції.

24. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору.

25. Оцінка управлінського потенціалу менеджерів.

26. Організація праці менеджера.

27. Менеджер – як організатор діяльності фірми, відділу, групи.

28. Менеджер і лідер: спільне та відмінне.

29. Менеджер і система інформаційного забезпечення.

30. Менеджер у сфері управління персоналом.

31. Планування управлінської діяльності менеджера.

32. Особливості організації робочого місця менеджера.

33. Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки.

34. Управління конфліктами.

35. Мистецтво спілкування в роботі менеджера.

36. Модель сучасного менеджера.

37. Сучасна система підготовки менеджерів.

38. Формування стратегічного бачення менеджерів.

39. Функції кризового менеджера.

40. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.

41. Функціональний аналіз діяльності менеджера.

42. Вимоги, які висуваються до сучасного менеджера.

43. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

44. Розпорядча діяльність менеджера.

45. Роль та значення планування особистої роботи менеджера.

46. Особливості планування особистої праці менеджера.

47. Вибір пріоритетних справ менеджера.

48. Делегування повноважень в діяльності менеджера.

49. Нормування управлінської праці.

50. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

51. Сутність і зміст організації робочого місця менеджера.

52. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера.

53. Японська модель менеджменту.

54. Американська модель менеджменту.

55. Європейська модель менеджменту.

56. Ділові контакти в діяльності менеджера.

57. Проблеми сучасного менеджменту.

58. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера.

59. Планування управлінської діяльності менеджера.

60. Наукові основи визначення якостей менеджера.

61. Функції менеджера та функції керівництва.

62. Методи керівництва персоналом.

63. Стиль керівництва персоналом і авторитет менеджера.

64. Інформаційне та документаційне забезпечення менеджера.

65. Робота менеджера з організації прийняття і реалізації управлінських рішень.

66. Стратегічний менеджмент.

67. Оперативний менеджмент.

68. Участь менеджера у рішенні виробничих завдань.

69. Організація особистої роботи менеджера.

70. Організація роботи менеджера з підлеглими.

71. Принципи управління і планування ділової кар’єри.

72. Закони, принципи, методи організації праці менеджера

73. Професійно-кваліфікаційні вимоги до менеджерів кадрових служб.

74. Конкурентоспроможність менеджерів вітчизняних підприємств.

75. Ризик у роботі менеджера.

 

Зміст та оформлення реферату з практики

Вимоги до змісту реферату

Реферат (від лат. referre – доповідати, повідомляти) - це короткий письмовий (або усний) виклад основного змісту наукової праці чи низки праць, які вивчалися студентом, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певної проблеми, висловленням власних міркувань автора щодо цієї проблеми.

Реферат виконується в обсязі 15-20 сторінок машинописного (або рукописного) тексту і незалежно від теми містить конкретні ідентичні реквізити: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури і додатки.

У вступі (1-2 стор.) повинні бути коротко та чітко викладені цінність, актуальність теми реферату та її практичне значення.

У розділах основної частини реферату детально розглядається методика й техніка досліджень, узагальнюються результати і робляться певні висновки. Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі реферату та повністю її розкривати. У цих розділах студент стисло, логічно й аргументовано викладає матеріал згідно з назвою параграфів.

У першому параграфі (3-4 стор.) реферату слід висвітлювати основні теоретичні положення теми дослідження на основі сучасної наукової літератури. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням проблеми, які студент повинен критично проаналізувати з точки зору поглядів на цю проблему різних авторів та сформулювати й аргументувати свою думку. Окремо можна описати методи дослідження, законодавчу та нормативну базу, навести наявні методики або методичні рекомендації аналізу, провести аналіз світового та вітчизняного досвіду стосовно проблематики дослідження.

Теоретичні та методичні положення повинні стати основою аналізу економічних та управлінських процесів у другому розділі.

Другий параграф реферату (3-4 стор.) повинен містити в собі аналіз основних положень щодо об’єкта дослідження. На основі аналізу дослідженого матеріалу, і критичної його оцінки, студент повинен розкрити дійсне становище досліджуваного об’єкта дослідження, його негативні сторони, проблеми, причини недоліків, можливості покращення системи підготовки менеджерів та організації їх роботи.

У третьому параграфі реферату (3-4 стор.) на основі теоретичних положень і проведеного аналізу досліджуваної проблеми студент повинен показати шляхи і напрями щодо вдосконалення системи підготовки сучасних фахівців у сфері менеджменту в контексті аналізованої проблеми.

Стисло, критично, висвітливши результати роботи за темою, студент повинен закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення подальших досліджень у даній галузі.

У висновках (1-2 стор.) студент підбиває підсумки дослідження, формулює пропозиції, які повинні логічно випливати із змісту викладеного матеріалу, визначає найважливіші наукові та практичні результати, отримані в роботі. Висновки, пропозиції та рекомендації повинні бути самостійними та конструктивними, логічно послідовними і обґрунтованими.

Список літератури. Реферат завершується списком літератури, яка була використана при її написанні. Підбір навчальної та спеціальної літератури здійснюється студентом самостійно в систематизованих каталогах бібліотеки. Необхідну консультацію з приводу літератури студент може одержати у керівника або ж у бібліотеці.

В тексті роботи студент зобов’язаний посилатися на джерела, з котрих у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для вирішення окремих проблем, задач, питань. Посилатися слід на останні видання наукових досліджень. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього видання.

Додатки. Допоміжні або додаткові матеріали, які переобтяжують текст основної частини роботи, але необхідні для повноти її сприйняття, доцільно вносити до додатків.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 663; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.10.76 (0.01 с.)