Мета і завдання навчальної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета і завдання навчальної практикиМетою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданням навчальної практики є:

– ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти із Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

– ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

– ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

– охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

– визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

– ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами;

– визначній види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської. комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

– ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних тинів підприємств;

– довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

– надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфера діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Тематичний план навчальної практики

№ з/п Назва теми Кількість годин
Усього у тому числі
Лекційні заняття Семінарські, практичні заняття Самостійна робота студентів
1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні
2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування
3. Історія і традиції ВНЗ
4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ
5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців
6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ
7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах
8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств
9. Професійне самовизначення студента
Підсумковий контроль (залік)
Всього: 54

Зміст лекційних занять

Лекційне заняття 1

Тема. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

 

1. Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору.

2. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

3. Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

4. Система державних стандартів вищої освіти.

5. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент».

Лекційне заняття 2

Тема. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на факультеті. Студентське самоврядування

 

1. Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

2. Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ.

3. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби.

4. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів.

5. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

6. Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.

Лекційне заняття 3

Тема. Історія і традиції ВНЗ

 

1. Етапи розвитку вищого навчального закладу. Прапор і герб ВНЗ.

2. Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

3. Роль ректорів, викладачів - відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ.

4. Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

5. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв'язки. Почесні гості та делегації. Наукові видання.

Лекційне заняття 4

Тема. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджері» у ВНЗ

1. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією.

2. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

3. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

4. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень.

5. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

6. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

 

Лекційне заняття 5

Тема. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

 

1. Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

2. Кадровий склад випускової кафедри. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту.

3. Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

4. Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою.

5. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв'язки з практикою.

6. Види і зміст навчальних занять.

7. Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу у ВНЗ.

8. Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

9. Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

 

Лекційне заняття 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)