Організація і проведення навчальної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і проведення навчальної практикиЗаняття під час навчальної практики проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять, практичних робіт, екскурсій на підприємства.

Навчальна практика базується на використанні активних методів навчання студентів (тренінгових технологій). При цьому навчання зорієнтоване на особистість студента, на його свідому участь у вдосконаленні своїх знань, персональних і фахових навичок, в тому числі навичок колективної роботи, творчого вирішення конкретних проблем. Передбачається ґрунтовніше дослідження питань, що вивчаються на традиційних заняттях (лекціях, семінарах, практичних заняттях), із застосуванням методів “мозкового штурму”, рольових ігор, інтерв’ювання і дискусій в малих групах і між групами, аналізу практичних прикладів.

На початку навчальної практики керівник (викладач) ознайомлює студентів із сутністю та технологією застосування методів проведення практики, доводить до студентів мету і зміст завдань практики, вирішує організаційні питання. Для оптимізації навчального процесу доцільно сформувати малі навчальні групи (команди) з 3–5 студентів. Для надання практичного змісту роботи цих груп студентам рекомендується імітувати (за їх власним вибором) окремі підрозділи реально діючих підприємств. У загальному вигляді завданнями сформованих груп можуть бути: вибір виду діяльності (функції, товари, послуги); пошук цільового ринку; проектування загальної структури організації; розробка стратегії розвитку підприємства; вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємства.

Студентам необхідно також навчитись здійснювати пошук ділових партнерів, вести з ними комерційні переговори, укладати договори (контракти), торговельні угоди тощо.

Далі студенти самостійно проводять пошук і опрацювання відповідних матеріалів згідно із завданнями практики взагалі й конкретними завданнями бригади-команди зокрема. Керівник практики контролює процес виконання завдань студентами, надає їм необхідну консультацію. Поточні завдання можна також доповнювати ситуаційними задачами, щоб додати роботі студентів більшої насиченості та динамічності.

Після вирішення основних завдань практики її керівник організовує ділову гру (фрагменти) як у складі окремих команд, так і між ними. Студенти відповідно до вибраних раніше ролей демонструють фаховий рівень, набутий у процесі навчальної практики. На основі цього в подальшому (з урахуванням якості загального звіту команди) визначатиметься залікова оцінка кожного студента. Програмою практики передбачається також робота студентів із використанням інформаційних технологій (у комп’ютерному класі) в активному та демонстраційному режимах.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Студентам пропонується самостійно вибрати собі тему проекту за одним з таких напрямків у плановій сфері діяльності фірми:

1. Комплексний план соціально-економічного розвитку підприємства або фірми з різними формами власності (державні й приватні підприємства, господарські товариства і т. ін.).

2. Розробка бізнес-плану виробництва продукції.

3. Методи оптимізації системи планових показників і удосконалення окремих видів внутрішньовиробничого планування в умовах ринкових відносин підприємства

4. Удосконалення планування різних показників іпідвищення соціально-економічної ефективності виробництва за рахунок зниження витрат і зростання результатів.

5. Аналіз і оцінювання сучасного рівня розвитку виробництва, розробка стратегічних планів його стабілізації та зростання ефективності за рахунок внутрішнього й зовнішнього капіталу та інших джерел фінансування.

Відповідно до обраної теми роботи кожний студент уточнює її зміст і разом з керівником розробляє попередній план підготовки проекту. Практика проводиться в декілька етапів.

На першому етапі відбувається вибір теми.

На другому етапі студент-практикант повинен підібрати базу даних для підготовки проекту, вивчити передумови розробки бізнес-плану, опрацювати технології розробки бізнес-плану.

На третьому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації того чи іншого конкретного завдання.

На четвертому, заключному, етапі студенти підводять підсумки проходження практики з обов’язковим написанням письмового звіту практики.


План та програма проведення навчальної практики

Види діяльності Кількість аудиторних годин
Організаційні збори з проведення навчальної практики
Теоретичні основи бізнес-планування. Методологія розробки та стиль написання бізнес-плану.
Вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємств.
  3.1. Початкова стадія розробки бізнес-плану
  3.2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану
  3.3. Розробка розділу «Галузь, підприємство та його продукція»
  3.4. Розробка розділу «Дослідження ринку»
  3.5. Розробка розділу «Маркетинг-план»
  3.6. Розробка розділу «Виробничий план»
  3.7. Розробка розділу «Організаційний план»
  3.8. Розробка розділу «Оцінка ризиків»
  3.9. Розробка розділу «Фінансовий план»
  3.10. Розробка розділу «Резюме» та «Зміст»
4. Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань  
5. Екскурсія на підприємство
6. Оформлення звіту з практики  
7. Захист звіту
8. Загальні збори за результатами навчальної практики

 

 


Програма навчальної практики

Заняття 1. Організаційні збори з проведення навчальної практики.

Проведення представником кафедри інструктивно-методичного заняття зі студентами, доведення до студентів мети та сутності завдань практики, вирішення організаційних питань.

Установча лекція.

1. Мета і завдання навчальної практики.

2. Ознайомлення з порядком проведення занять.

3. Ознайомлення з головними темами практики.

4. Порядок проведення проміжного контролю та підсумкового заліку.

5. Вирішення тестів студентами з метою визначення їх здатності виконувати практичні завдання.

Заняття 2-3. Теоретичні основи бізнес-планування. Методологія розробки та стиль написання бізнес-плану.

Сутність планування як центральної функції управління. Роль і значення планування в управління підприємством. Класифікація планів за видами, термінами та призначенням. Організація планування на підприємстві. Загальна характеристика засобів та методів планування. Методологія і принципи планування.

Економічна сутність і призначення бізнес-планування на підприємстві. Зміст і структура бізнес-плану. Порядок розробки бізнес-плану.

Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану.

Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану.

Заняття 4. Вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємств. Початкова стадія розробки бізнес-плану.

Визначення місії фірми. Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Реалізація проекту реструктуризації. Особливості розробки програми і бізнес-плану реструктуризації.

Сутність реорганізації. Форми та загальні передумови реорганізації. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання). Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення). Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств. Бізнес план реорганізації підприємства.

Заняття 5. Вирішення виробничих і господарських ситуацій в діяльності підприємств. Підготовча стадія розробки бізнес-плану.

Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Поняття стратегії. Основні етапи стратегічного планування.

Оцінювання сприятливих зовнішніх можливостей і загроз для бізнесу. Виявлення сильних і слабких сторін фірми.

Основне завдання і сутність внутрішнього аналізу. Основні елементи оцінювання сильних і слабких сторін суб’єкта господарювання. Використання форми балансу у процесі внутрішнього аналізу.

Поняття та сутність SWOT-аналізу.

Визначення місії підприємства. Формування цілей діяльності. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)