ТОП 10:

До проходження виробничої практикиМІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 

Методичні рекомендації

До проходження виробничої практики

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

 

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № від 2011

 

Запоріжжя

УДК: 33(100)(076)

ББК: У50я73

 

 

Міжнародна економіка: Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання / Уклад.: Колобердянко І.І., Ващенко В.С., Дугієнко Н.О. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 53 с.

 

 

Методичні рекомендації визначають мету і завдання виробничої практики студентів та освітньо-кваліфікаційні вимоги до неї; містять основні вимоги щодо змісту та вибору баз практики; розкривають питання організації, проведення та керівництва практикою як з боку викладача вузу так і керівництва підприємства чи установи; формулюють перелік обов’язків студента-практиканта, вимоги до написання та оформлення звіту за результатами проходження виробничої практики та виконання індивідуального завдання. Методичне видання містить також список рекомендованої літератури і ресурсів мережі Інтернет, зразки окремих документів, які є складовими звітності про практику.

Призначені для студентів денного віділення напряму підготовки «Міжнародна економіка».

 

 

Рецензент: Топалов А.Д.

Відповідальний за випуск: Колобердянко І.І.

 

 

Зміст

Передмова…………………………………………………………………......4

1. Мета і завдання практики………………………………………………….…..5

2. Вибір баз виробничої практики……………………….………………...….…7

3. Організація і керівництво практикою……………………………………..….9

3.1. Порядок направлення студентів на практику……………………..……..9

3.2. Обов’язки студента-практиканта……………………………………......10

3.3. Керівництво практикою……………………………………………….....11

3.4. Ведення щоденника практики……………………………………….…..13

3.5. Програмний зміст практики…………………………………………......14

3.6. Структура звіту про проходження

виробничої практики (за розділами)……………………………….…….…15

3.7. Календарний графік проходження виробничої практики……………..18

3.8. Форми і методи контролю……………………………………………….19

3.9. Вимоги до оформлення звіту про практику……………………………19

3.10. Підведення підсумків практики…………………………………….….21

3.11. Захист звіту…………………………………………………………...…22

4. Рекомендована література………………….…………………………….......27

5. Ресурси мережі Інтернет………………………..………………………....…30

Додаток А. Розрахункові таблиці, які можуть бути використані

для представлення результатів практики………………………………………32

Додаток Б. Довідка про діяльність підприємства………………………….….36

Додаток В. Фінансова інформація………………………………………..……38

Додаток Г. Характеристика студента-практиканта

з об’єкту практики…………………………………………………...………..…44

Додаток Д. Титульний аркуш звіту………………………………………….…45

Додаток Е. Вимоги до оформлення звіту з практики…………………………46

Додаток Ж. Система показників

для фінансово-кредитних установ…………………..…………………………50

 

ПЕРЕДМОВА

Підготовка висококваліфікованих фахівців не можлива без закріплення набутих ними у вищому навчальному закладі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. З цією метою студенти ІІІ курсу у відповідності з навчальним планом напряму підготовки «Міжнародна економіка» проходять виробничу практику.

Виробнича практика студентів є складовою і невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на виробничих підприємствах і організаціях усіх форм власності та видів діяльності. Тому для її організації і проведення мають бути створені всі необхідні умови, які б забезпечували можливість набуття студентами практичних навичок і уміння працювати за спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду організації виробничих, постачальницьких, збутових, управлінських процесів і обслуговування клієнтів, укладання різних угод і контрактів, використання обчислювальної техніки.

Практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов’язків.

 

Програма практики розроблена відповідно до:

а) «Методичних рекомендацій по скдаданню програм практики студентів вищих навчальних закладів України» Міністерство освіти України від 14.02.96 р. № 3.1-5/97 р.;

б) «Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 8.04.93 р.;

в) навчальних планів університету;

г) особливостей базових підприємств і організацій з практики;

д) проекту Положення МОНМС «Про практику студентів вищих навчальних закладів»;

е) ОПП підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030503Міжнародна економіка;

є) ОКХ підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030503Міжнародна економіка;

ж) наскрізною програмою практики для студентів напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка, затвердженою на засіданні кафедри економічної теорії і підприємництва.

Згідно з навчальним планом ЗНУ період проходження економічної практики студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» для ІІІ курсу визначається обсягом 162 години (3 тижні) і 54 години – самостійна робота.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою практики єоволодіння студентами сучасними методами, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері міжнародної економічної діяльності. У період її проходження, на основі здобутих під час навчання знань, формуються професійні уміння і навички з підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Основними завданнями у процесі проходження виробничої практики студентів є:

· систематизація теоретичних знань з міжнародної економіки, фінансів, права, обліку і аудиту у зовнішньоекономічній діяльності, набутих під час навчання, й застосування їх в практиці зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

· оволодіння сучасними формами міжнародного бізнесу у науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

· засвоєння практичних навичок на робочому місці спеціаліста з міжнародної економіки в основних відділах і підрозділах виробничо-господарських структур;

· сприйняття і засвоєння методів та інструментарію регулювання міжнародної економічної діяльності на різних рівнях управління;

· підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

· вивчення основних видів документів і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності;

· прогнозування основних показників і перспектив розвитку бази практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

· здійсненні аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації, фірми), аналізу імпортно-експортних операцій, взаємовідносин між партнерами, споживачами, посередниками, контрагентами, постачальниками;

· ознайомлення з організаційно-виробничою структурою підприємства, їх функціями і взаємовідносинами;

· вивчення і засвоєння форм складання контрактів і угод, які застосовуються на підприємствах з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з комп’ютерною та організаційною технікою, яка використовується фірмами;

· підготовка кожним студентом аналітичного звіту на основі програми практики, в якому необхідно виділити основні результати діяльності виробничого підприємства, дати їм оцінку, визначити вплив вирішальних чинників, узагальнити резерви та підготувати рекомендації.

 

 

Керівництво практикою

Ведення щоденника практики

Щоденник практики є індивідуальним документом, що підтверджує виконання її програми, а також джерелом інформації для складання звіту.

На його другій сторінці мають бути зафіксовані дати прибуття і вибуття з практики, підписи і печатки.

Перший розділ щоденнику містить конкретизований зміст інструкції, що надається студенту-практиканту.

Другий розділ - є графіком проходження виробничої практики, який складається за визначеним вище порядком.

У третьому розділі щоденника керівник практик від підприємства подає відгук про роботу студента на практиці і виставляє студентові результуючу оцінку (максимально – 30 балів)

У четвертому розділі щоденника керівником практики від кафедри записується висновок керівника практики від кафедри про роботу студента.

П’ятий розділ – утворює основну частину документу. Він відображає зміст операцій, які студент здійснює кожного дня впродовж проходження практики. Він призначений також для відображення пропозицій щодо поліпшення зовнішньоекономічної діяльності і наданої підприємству допомоги з боку студента-практиканта.

Шостий розділ щоденника містить правила ведення і оформлення щоденника.

Щоденник разом зі звітом представляється для захисту практики.

 

Програмний зміст практики

Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов'язковими для студентів напряму підготовки „Міжнародна економіка”, а також тих, котрі вибрані для вивчення практикантом. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється керівником практики від бази практики разом зі студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності, кваліфікації персоналу тощо.

Програма практики складена таким чином, щоб на прикладі бази практики, студент зміг цілеспрямовано ознайомитись і достатньо глибоко вивчити організаційно-правові особливості господарської діяльності: структуру управління, положення про підрозділи, їх лінійні, функціональні та міжфункціональні зв'язки, нормативно-методичні матеріали з організації та управління підприємством чи установою, характер зовнішньоекономічної діяльності підприємства та основні зовнішньоекономічні операції, що здійснюються на підприємстві.

У період проходження практики студенти мають закріпити теоретичний матеріал, виявити знання та навички із систематизації аналізу отриманої інформації, визначення загальних тенденцій розвитку об'єкту дослідження. Студенти мають сформувати на практиці вміння застосовувати економічні і правові регулятори у міжнародній економічній діяльності суб'єктів господарювання мікро- та макрорівня.

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи у звіті з виробничої практики за такими основними етапами:

І етап. Знайомство з об’єктом практики.

ІІ етап. Підбір та узагальнення необхідних даних (економічних, фінансових, бухгалтерських).

ІІІ етап. Обробка та аналіз одержаної інформації.

ІV етап. Висновки практики.

Деталізація та подальша конкретизація напрямку дослідження здійснюються під час проведення індивідуальних консультацій з керівниками практики, викладачами профілюючої кафедри.

 

 

Виробничої практики

Згідно із навчальним планом практика проводиться протягом трьох тижнів – 15 робочих днів. Період практики розподіляється за темами. Керівник виробничої практики від підприємства в перший день практики складає календарний план (графік) проходження для кожного студента. У графіку вказують періоди, протягом яких студент повинен працювати в певному відділі і практично засвоїти окремі теми програми практики.

Розподіл кількості днів за темами проходження виробничої практики наведено у таблиці.

 

Тематичний план і наближений графік проходження виробничої практики

№ п/п Назва робіт Терміни виконання /кількість днів/ Прим. про викон.
Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одержання перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці      
Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з керівником практики від підприємства календарного плану практики.    
Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності підприємства    
Фінансово-економічні показники діяльності підприємства  
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій  
Індивідуальне завдання (за спеціалізацією)  
Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та розвитку зовнішньоекономічної діяльності    
Оформлення результатів практики  
Науково-дослідна робота У процесі практики  
Разом  

 

Форми і методи контролю

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу організації - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку – максимальна сума балів -30 (за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Звільнення від практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або декілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керівника відповідної установи – бази практики і завідувача кафедри. Заява про відпустку додається до щоденника практики.

Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснює керівник практики від кафедри.

Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники від об’єктів практики.

Поточний контроль передбачає облік ходу виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики.

Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики на кафедрі.

Захист звіту

Захист звіту відбувається на звітній (підсумковій конференції) на кафедрі міжнародної економіки.

Склад комісії визначає завідуючий кафедрою. До захисту допускаються студенти, які представили у повному обсязі звіт та всі документи, що супроводжують процес проходження практики.

Зареєстрований звіт передається на перевірку керівнику практики від кафедри. За результатами перевірки складається рецензія. Відзначені в рецензії недоліки повинні бути усунені, матеріали подані на повторну перевірку.

Студент, який не виконав програму практики, мав серйозні порушення трудової дисципліни, отримав негативний відзив керівника від підприємства про професійну придатність або незадовільну оцінку при захисті, відраховується з університету за невиконання навчального плану.

Захищений звіт про проходження практики зберігається на кафедрі. За необхідності він також може бути використаний при написанні магістерської роботи.

Підсумки проходження студентами практики обговорюються на засіданні кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие.-М., 2001.-340с.

2. Акопова Е.С. и др. Мировая экономика и международные экономические отношения.-Ростов-на-Дону.-2000.-432с.

3. Авдокушин Е.Ф. Свободные (специальные) экономические зоны.-М., 1993.-198с.

4. Багрова І., Гетьман О. Міжнародна економічна діяльність України: Навч.пос. / За ред.. І.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.–М.: Финансы и статистика, 2001. - 544с.

6. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешне-экономической деятельности (особенности менеджмента). -СПб: Лань, 2001.-448с.

7. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи.-К.: Знання, 2002.-318с.

8. Боришець С.Я. Міжнародні фінанси.-К.: Знання, 2002.-357с.

9. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: основи, 2000. - 241с.

10. Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД: Навчальний посібник.-Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-214с.

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, основы. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Л.Е. Стровского - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2001. – 823 с.

12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: англо-русский словарь-справочник / Под ред. Л.Е.Стровского.-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-510с.

13. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/В.В.Боков, А.В.Буренина и др.-М.: Международные отношения, 2001.-544с.

14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебное пособие/ А.Ф. Шепелев, А.С.Туров.-М.:Изд-во ПРИОР, 2000.-144с.

15. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-384с.

16. Дегтярева О.И. и др. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.пособие/ О.Дегтярева, Т.Полянова, С.Саркисов.-М.:Дело, 2000.-320с.

17. Демин Н.Я., Климова Е.Н. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности.-М., 2000.-356с.

18. Дэниелс Дж.Д., радеба Л.Х. Международный бизнес. - М.: Дело, 1994. - 746с.

19. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посіб.-К.:ЦУЛ, 2002.-172с.

20. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник./За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського.-Київ: ЦУЛ, 2003.-352с.

21. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991//Закони України. Т.1. – К.,1996.

22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.Підручник /Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-580с.

23. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навчальний посібник/ В.В.Козак, Л.А.Панкова та ін.-К.: Центр навчальної літератури, 2004.-608с.

24. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. : Уч. пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2002.

25. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб.-К.:Знання-Прес, 2002.-384с.

26. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях.-К.:ЦУЛ, 2003.-257с.

27. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини.Практикум.-К.:Вікар, 2003.-368с.

28. Кухарська Н., Харічков С. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. – «Одіссей», 2006. – 456с.

29. Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність.-К., 2003.-387с.

30. Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г.Козака і В.М.Новацького.-Одеса: Латстар, 2001.-435с.

31. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник/ Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М. Мозговий та ін. За ред. Д.Г.Лук’яненка.-К.:КНЕУ, 2003.-387с.

32. Міжнародна економіка./ За ред.Ю.Г.Козака і В.М.Новацького.-Одеса: Латстар, 2001.-435 с.

33. Міжнародні організації./За ред.Ю.Г.Козака і В.В.Ковалевського. -Одеса: Астропринт, 2001.-288с.

34. Міжнародні фінанси. / За ред. Рогача О.І.-К.:Либідь, 2003-379с.

35. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-М.:Флинта, 2001.-480с.

36. Мировая экономика. / Под.ред.Булатова А.С.-М., 2003.-456с.

37. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник.-К., 2004.-192 с.

38. Никитина М., Кузнецов М. Основы международной экономической деятельности Украины: Уч. Пособие. – Симферополь: Таврида. – 297с.

39. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник.-К.:КНЕУ, 2003.-948с.

40. Пазиніч О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: опорний конспект лекцій.-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003.-121с.

41. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности.-М., 2002.-456с.

42. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб.пособие.-М., 2001.-288с.

43. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.. З.Варналія. – К.:Знання України, 2005. – 498с.

 

44. Рокоча В. Міжнародна економіка. – К.:Таксон, 2000. – 253с.

45. Румянцев А.П. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. Навчальний посібник.-К., 2002.-470с.

46. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-377с.

47. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К., КНЕУ 2001. – 119 с.

48. Савельєв Є. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник. – Тернопіль: Екон. Думка,2002. – 504с.

49. Сазонець І.Л., Джусов О.А. Міжнародна інвестиційна діяльність.-К., 2003.-268с.

50. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальнийпосібник.-К.:ВД “Професіонал”, 2003.-176с.

51. Сіваченко І.Ю. Вільні економічні зони. Навч.посібник./І.Сіваченко, Н.Кухарська, М.Левицький.-К.: Дакор; М.: Алерта, 2002.-480с.

52. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін.-К., 2000.-430с.

53.

54. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник/.– К., 2003. – 356 с.

55. Толкачев С.А. Международная экономика: теория и практика.-М., 2000.-345с.

56. Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ред.. О.Власюка. – К.:НІСД, 2006. – 576с.

57. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник / Під ред. А.І.Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

 

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 

1. Банк міжнародних розрахунків. – http://www.bis.org

2. Бібліотека Верховної Ради України. – http://lib.rada.gov.ua

3. Бібліотека Верховної Ради України. – http://lib.rada.gov.ua

4. Державна науково-технічна бібліотека України. – http://gntb.gov.ua

5. Державна науково-технічна бібліотека України. – http://gntb.gov.ua

6. Державний комітет статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua

7. Державний комітет статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua

8. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. – http://www.ssmsc.gov.ua

9. Державний центр зайнятості України

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

10. Дело http://delo.ua/

11. Енергетична Хартія. – http://www.encharter.org

12. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). – http://www.ebrd.com

13. Євростат. – http://www.eurostat.com

14. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com

15. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com

16. Індекс економічної свободи Heritage Foundation. – http://www.heritage.org

17. Індекс сприйняття корупції Transparency International. – http://www.transparency.org

18. Інститут Реформ. – http://www.ir.org.ua

19. Інвест газета http://www.investgazeta.net/

20.

21. Кабінет Міністрів України. – http://www.kmu.gov.ua

22. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). – http://www.unctad.org

23. Міжнародна організація з міграції. – http://www.iom.org.ua

24. Міжнародне енергетичне агентство. – http://www.iea.org

25. Міжнародний валютний фонд. – http://www.imf.org

26. Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua

27. Міністерство закордонних справ України. – http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/840.htm

28. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/

29. Міністерство юстиції України. – http://www.minjust.gov.ua/

30. Національний банк України. – http://www.bank.gov.ua

31. Національний інститут стратегічних досліджень. – http://www.niss.gov.ua

32. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). – http://www.oecd.org

33. Організація об’єднаних націй. – http://www.un.org

34. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). – http://www.bsec-organization.org

35. Президент України. – http://www.president.gov.ua

36. Світова організація торгівлі (СОТ). – http://www.wto.org

37. Світовий Банк . – http://www.worldbank.org

38. Світовий економічний форум. – http://www.weforum.org

39. Україна й Світова організація торгівлі. – http://wto.in.ua

40. Україна фінансова: Інформаційна база даних. – http://www.ufin.com.ua

41. Фонд державного майна України. – http://www.spfu.gov.ua

42. Центр соціально-економічних досліджень CASE-Україна. – http://www.case-ukraine.kiev.ua

43. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). – www.ceinet.org

44. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. – http://www.bstdb.org

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Повна назва підприємства

 

 

Юридична адреса

 

 

Фактичне місце розташування

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

Код ЄДРПОУ (колишній ЗКПО)

 

 

Форма власності

 

 

Організаційно-правова форма

 

 

 

продовження додатку А

 

Відомості про керівництво

П.І.П. Посада Рік народження Освіта Загальний стаж роботи Стаж роботи по спеціаль- ності Стаж роботи на підприємстві Стаж роботи на посаді Досвід роботи на керівних посадах
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Додаток Б

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

Прибуток на останню звітну дату  
Прибуток за попередній рік  
Середньомісячний оборот за останні три місяці  

Кредитна історія

Банк Сума Дата погашення Відмітка про пролонгацію
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Коментарі

 

 

продовження додатку В

 

 

Коментарі

 

продовження додатку В

 

Коментарі

 

продовження додатку В

Додаток Г

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики

(на бланку установи – бази практики)

Студент ___ курсу ________________________________ форми навчання

напряму підготовки ______________проходив виробничу практику в ____________________________________________________________________

(повна назва об’єкту практики)

з_______________________________ по _________________________________

За період проходження практики студентом були виконані ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

____________________________________________________________________

(виконання громадських доручень, контакт з колективом)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики ____________________________

____________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За час проходження практики _____________________________________

____________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студент ____________________________________________________

заслуговує оцінки ___________________________________________________.

 

 

М.П. Дата "___"______20_р.

 

_______________________ ПІП керівника практики від підприємства

 

 

Додаток Д

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Кафедра економічної теорії

і підприємництва

 

 

Звіт

про проходження виробничої практики

студента ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

напряму підготовки 6. 030503 «Міжнародна економіка»

курсу ________________ групи _______________________________

Місце проходження практики_________________________________

___________________________________________________________

(назва підприємства та його адреса)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Термін практики з________________ по___________________ 20__р.

 

Керівник практики від підприємства

__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Керівник практики від кафедри

__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Реєстраційний № ______

Дата_________________

Підпис_______________

 

Запоріжжя

20__

Додаток Е

Ілюстрації

Ілюстрації (малюнки, графiки, схеми, дiаграми) слiд розміщувати безпосередньо пiсля тексту, де вони вперше згадуються або на наступнiй сторiнці. На всi iлюстрацiї мають бути посилання у роботi. Iлюстрацiї можуть мати назву, яку розмiщують пiд iлюстрацiєю.

Iлюстрацiї слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком iлюстрацiй, наведених у додатках. Номер iлюстрацiї складається з номера роздiлу i порядкового номера iлюстрацiї, вiдокремлених крапкою, наприклад, малюнок 2.1 - перший малюнок другого роздiлу.

Таблицi

Цифровий матерiал, як правило, оформляють у виглядi таблиць вiдповiдно до рисунку 1

Таблиця_____________________________________________________________

номер назва таблицi

Головка Заголовки граф

Рис. 1 Структурна схема таблицi

Горизонтальнi та вертикальнi лiнiї, якi розмежовують рядки таблицi, а також лiнiї злiва, справа i знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх вiдсутнiсть не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слiд розташовувати безпосередньо пiсля тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi. На всi таблицi мають бути посилання в текстi роботи.

Таблицi слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблицi повинен складатися з номера роздiлу i номера таблицi, вiдокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 - перша таблиця в третьому роздiлi.

Заголовки граф таблицi починають з великої лiтери, а пiдзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення iз заголовком.

 

Переліки

Перелiки, за потреби, можуть бути наведенi в серединi пунктiв або пiдпунктiв. Перед перелiками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицiєю перелiку слiд ставити малу лiтеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефiс (перший рiвень деталiзацiї).

При подальшiй деталiзацiї перелiку слiд використовувати арабськi цифри з дужкою (другий рiвень деталiзацiї).

Приклад:

а) комерцiйний кредит

б) банківській кредит:

1) споживчий кредит

2) iпотечний кредит

3) державний кредит

4) мiжнародний кредит

Перелiки першого рiвня деталiзацiї друкують малими лiтерами з абзацного відступу, другого - з вiдступом вiдносно місцерозташування перелiкiв першого рiвня.

 

Формули та рiвняння

Формули та рiвняння розташовують пiсля тексту, в якому вони згадуються, посередині сторiнки. Вище i нижче кожної формули або рiвняння повинно бути залишено не менше одного вiльного рядка.

Формули i рiвняння у роботi (за винятком формул i рiвнянь, наведених у додатках) слiд нумерувати порядковою нумерацiєю в межах роздiлу. Номер формули або рiвняння складається з номера роздiлу i порядкового номера формули або рiвняння. вiдокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3)- третя формула першого роздiлу. Номер формули або рiвняння зазначають на рiвнi формули або рiвняння в дужках у крайньому правому положеннi на рядку.

Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що входять до формули чи рiвняння, слiд наводити безпосередньо пiд формулою у тiй послiдовностi, в якiй вони зустрiчаються у формулi чи рiвняннi. Пояснення значення кожного символу чи числового коефiцiєнта слiд давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рiвняння на наступний рядок допускається тiльки на знаках виконуваних операцiй, повторюючи знак операцiї на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рiвняння на знаковiй операцiї множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною i не роздiленi текстом, вiдокремлюються комою.

 

Додатки

Додатки слiд оформляти як продовження звіту на його наступних сторiнках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у текстi роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорi малими лiтерами з першою великою симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами повинно бути надруковано слово «Додаток__» i велика лiтера, що позначає додаток. Додатки повинні мати спiльну з рештою звіту наскрiзну нумерацiю сторiнок.

 

Додаток Ж

 

Система показників для фінансово-кредитних установ:

1. Показники ліквідності:Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.053 с.)