ТОП 10:

Керівництво практикою від кафедри.



Для безпосереднього наукового керівництва практикою кожного студента відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою призначаються керівники переддипломної виробничої практики, що приймають безпосередню участь у навчальному процесі.

Обов'язки безпосередніх керівників практики, призначених кафедрами:

· розробка та надання студентам індивідуальних завдань та інших вказівок для проходження виробничої практики, враховуючи специфіку конкретної спеціальності;

· контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних графіків проходження виробничої практики студентами;

· консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання практики та оформлення документів з практики;

· своєчасне оформлення відгуку і попередня оцінка роботи студента на практиці на підставі перевірки звіту з практики, результатів виконання індивідуального завдання та інших документів з практики;

· інформування завідувача кафедри про стан проходження практики;

· здійснення, у разі необхідності, вибіркового контролю за проходженням виробничої практики студентами безпосередньо на базі практики.

Керівник практики від кафедри має звертати увагу на обсяг і якість виконаної студентами роботи, своєчасність і правильність ведення щоденника практики; надавати методичну допомогу з питань програми практики, збору матеріалу для написання звіту та підготовці додатків до нього, виконання індивідуального завдання та проведення необхідної науково-дослідної роботи; консультувати студентів з питань магістерської роботи.

 

Керівництво практикою від підприємства.

Керівника практики від підприємства призначають наказом керівника організації (бази проходження практики) з числа найбільш кваліфікованих працівників - фахівців із питань зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Після прибуття студентів на базу практики практикантам надають загальну інформацію про об’єкт практики, операції, які він виконує, знайомлять зі структурою та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика. На нараді керівник бази практики доводить завдання та обов'язки для виконання програми практики.

До основних обов’язків керівника практики від підприємства входить:

· проведення інструктажу із техніки безпеки на підприємстві відразу після прибуття студентів-практикантів;

· забезпечити студентів робочими місцями та необхідними матеріалами відповідно до програми та графіку проходження практики;

· детально ознайомитися з програмою й завданням практики, здійснювати методичне керівництво та допомагати студентам під час ознайомлення з методиками проведення досліджень, розрахунків, системою організації та управління виробництвом;

· допомагати студентам у збиранні матеріалу для написання звіту, курсових та науково-дослідних робіт;

· контролювати роботу студентів та виконання ними трудової дисципліни, організовувати табельний облік виходу на практику;

· брати участь у перевірці звітів про практику, складати на кожного студента письмовий відгук щодо виконання програми практики та індивідуальних завдань, ставлення студентів до роботи та дотримання трудової дисципліни;

· своєчасно інформувати керівника практики від кафедри університету про порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил безпеки на підприємстві, невиконання поставлених перед ними завдань.

Після закінчення практики керівник практики від підприємства повинен надати відгук, який має бути завірений його підписом та печаткою організації, з її назвою та ідентифікаційним кодом. Керівник практики від підприємства має також завізувати звіт студента-практиканта про практику на його титульному аркуші.

У відгуку керівник практики від підприємства має зазначити такі пункти:

·повнота виконання студентом програми проходження виробничої практики;

·якість написання студентом звіту про проходження практики, його відповідність установленим вимогам, реаліям організації;

·рівень підготовленості практиканта до професійної діяльності за теоретичними знаннями і практичними навичками;

·відношення студента до роботи, його організованість і дисциплінованість;

·практичну значимість пропозицій практиканта, викладених у доповідній записці на ім'я керівництва, щодо поліпшення певних аспектів зовнішньоекономічної роботи на підприємстві тощо;

·вміння працювати в колективі, рівень комунікабельності, громадську позицію та інші особисті риси, що проявились під час практики.

 

За результатами проходження виробничої практики керівник практики від підприємства має виставити результуючу оцінку, - максимальна кількість балів за результатами проходження практики на підприємстві – 30.

 

Ведення щоденника практики

Щоденник практики є індивідуальним документом, що підтверджує виконання її програми, а також джерелом інформації для складання звіту.

На його другій сторінці мають бути зафіксовані дати прибуття і вибуття з практики, підписи і печатки.

Перший розділ щоденнику містить конкретизований зміст інструкції, що надається студенту-практиканту.

Другий розділ - є графіком проходження виробничої практики, який складається за визначеним вище порядком.

У третьому розділі щоденника керівник практик від підприємства подає відгук про роботу студента на практиці і виставляє студентові результуючу оцінку (максимально – 30 балів)

У четвертому розділі щоденника керівником практики від кафедри записується висновок керівника практики від кафедри про роботу студента.

П’ятий розділ – утворює основну частину документу. Він відображає зміст операцій, які студент здійснює кожного дня впродовж проходження практики. Він призначений також для відображення пропозицій щодо поліпшення зовнішньоекономічної діяльності і наданої підприємству допомоги з боку студента-практиканта.

Шостий розділ щоденника містить правила ведення і оформлення щоденника.

Щоденник разом зі звітом представляється для захисту практики.

 

Програмний зміст практики

Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов'язковими для студентів напряму підготовки „Міжнародна економіка”, а також тих, котрі вибрані для вивчення практикантом. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється керівником практики від бази практики разом зі студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності, кваліфікації персоналу тощо.

Програма практики складена таким чином, щоб на прикладі бази практики, студент зміг цілеспрямовано ознайомитись і достатньо глибоко вивчити організаційно-правові особливості господарської діяльності: структуру управління, положення про підрозділи, їх лінійні, функціональні та міжфункціональні зв'язки, нормативно-методичні матеріали з організації та управління підприємством чи установою, характер зовнішньоекономічної діяльності підприємства та основні зовнішньоекономічні операції, що здійснюються на підприємстві.

У період проходження практики студенти мають закріпити теоретичний матеріал, виявити знання та навички із систематизації аналізу отриманої інформації, визначення загальних тенденцій розвитку об'єкту дослідження. Студенти мають сформувати на практиці вміння застосовувати економічні і правові регулятори у міжнародній економічній діяльності суб'єктів господарювання мікро- та макрорівня.

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи у звіті з виробничої практики за такими основними етапами:

І етап. Знайомство з об’єктом практики.

ІІ етап. Підбір та узагальнення необхідних даних (економічних, фінансових, бухгалтерських).

ІІІ етап. Обробка та аналіз одержаної інформації.

ІV етап. Висновки практики.

Деталізація та подальша конкретизація напрямку дослідження здійснюються під час проведення індивідуальних консультацій з керівниками практики, викладачами профілюючої кафедри.

 

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.004 с.)