ТОП 10:

Розрахункові таблиці, які можуть бути використані для представлення результатів практикиРеєстраційна картка підприємства

Дата заповнення:

Повна назва підприємства

 

 

Скорочена назва підприємства

 

 

Юридична адреса

 

 

Фактичне місце розташування

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

Код ЄДРПОУ (колишній ЗКПО)

 

 

Номер і дата державної реєстрації

 

Дата заснування та фактичний термін діяльності, років

 

 

Форма власності

 

 

Організаційно-правова форма

 

 

 

продовження додатку А

 

Засновники та їх частки (якщо більше 5-ти, зазначити найбільших)

Повна назва (форма власності) або П.І.П. Юридична адреса Сума внеску Частка
       
       
       
       
       

Дочірні компанії та їхнє відношення до підприємства (якщо більше 5-ти, зазначити найбільші)

Повна назва (форма власності) Юридична адреса Вид діяльності Частка позичальника в капіталі дочірньої компанії
       
       
       
       
       

 

 

Філії компанії (якщо більше 5-ти, зазначити найбільші)

Повна назва (форма власності) Юридична адреса Вид діяльності Дата створення
       
       
       
       
       

 

 

Частки в заснуванні інших підприємств, крім тих, що зазначені в п.13. (якщо більше 5- ти, зазначити найбільші)

Повна назва (форма власності) Юридична адреса Вид діяльності Частка в капіталі
       
       
       
       
       

продовження додатку А

До складу якого об’єднання входить підприємство (якщо більше 5-ти, зазначити найбільші)

Повна назва (форма власності) Юридична адреса Вид діяльності Частка в капіталі
       
       
       
       
       

 

 

17. Кількість працюючих (всього) станом на ________

 

в тому числі:

· на підприємстві

· на підприємствах - засновниках

· на дочірніх підприємствах

· у філіях

 

 

 

Основні сфери діяльності підприємства

 

Відомості про рахунки в банках

· кількість рахунків (валютні та гривневі)

№ п/п № рахунку Валюта рахунку Дата відкриття рахунку МФО Банк Адреса банку
             
             
             
             

 

 

продовження додатку А

Відомості про керівництво

П.І.П. Посада Рік народження Освіта Загальний стаж роботи Стаж роботи по спеціаль- ності Стаж роботи на підприємстві Стаж роботи на посаді Досвід роботи на керівних посадах
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Додаток Б

Довідка про діяльність підприємства

Спеціалізація підприємства. Аналіз виробництва основних видів продукції

№п/п Види продукції (робіт, послуг) Обсяги виробництва, тис. грн. Частка у загальному обсязі, %
                   
Види продукції, робіт, послуг                
1.1                  
1.2                  
1.3                  
1.4                  

 

Аналіз виробничого потенціалу

 

№ п/п Показники Ф 1 (код рядка) Значення Відхилення (+/-) від попереднього періоду
                     
Балансова вартість основних засобів, всього, тис. грн.                  
Знос основних засобів:                  
2.1 тис. грн.                
2.2 % зносу                  
Балансова вартість нематеріальних активів, тис. рн.                    
Знос нематеріальних активів                  
  тис. рн.                
  % зносу                  
Продуктивність обладнання                  
Фондовіддача виробничих засобів, Фв                  

 

 

продовження додатку Б

 

Найбільш прибуткові продукти (в абсолютному і відносному значенні).

 

1. Переваги (недоліки), які має Підприємство перед конкурентами в плані ціни на продукт, якості, засобів виробництва тощо.

Унікальні характеристики продукції або послуг

Основні види продукції та послуг Унікальні характеристики Переваги над конкурентами Недоліки
       
       
       

Відомості про основних постачальників та споживачів продукції.

 

Основні постачальники сировини, продукції, матеріалів, комплектуючих

Назва постачальника Вид продукції чи послуг Частка в загальному обсязі Наявність альтернативних постачальників
       
       
       
       

 

Основні споживачі продукції підприємства

Назва Вид продукції чи послуг Частка в загальному обсязі
     
     
     
     

 

Типові умови контрактів зі збуту

 

Необхідні дозволи та ліцензії, акти на постійне користування землею, свідоцтва про власність, реєстраційні та установчі документи, довідки з банку тощо.


Додаток В

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

Прибуток на останню звітну дату  
Прибуток за попередній рік  
Середньомісячний оборот за останні три місяці  

Кредитна історія

Банк Сума Дата погашення Відмітка про пролонгацію
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Коментарі

 

 

продовження додатку В

 

 

Основні показники господарської діяльності

№ п/п Показники Один. вим. Періоди (роки)
               
Вартість майна (валюта балансу)   тис. грн.          
Обсяг товарної продукції:   тис. грн.          
-- в діючих цінах              
-- в порівняльних цінах              
Собівартість товарної продукції   тис. грн.          
Рентабельність              
Обсяг реалізації   тис. грн.          
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) в діючих цінах   тис. грн.          
Затрати на виробництво реалізованої продукції   тис. грн.          
Прибуток (збиток) від реалізації   тис. грн.          
Балансовий прибуток (збиток)   тис. грн.          
Норматив власних обігових коштів   тис. грн.          
Фактична наявність власних обігових коштів (робочий капітал)   тис. грн.          
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.   тис. грн.          
Лишки (+), нестача (-) обігових коштів   тис. грн.          
Виробничі запаси і затрати:   тис. грн.          
-- виробничі запаси   тис. грн.          
-- незавершене виробництво   тис. грн.          
-- готова продукція   тис. грн.          
Дебіторська заборгованість   тис. грн.          
-- по товарах відвантажених, послугах наданих, роботах виконаних   тис. грн.          
-- не сплачена в строк              
Кредиторська заборгованість              
-- за сировину і комплектуючі вироби              
-- по кредитах банку              
-- по бюджету              
Знос основних засобів   %          
-- виробничих   %          

Коментарі

 

продовження додатку В

 

Показники фінансового стану з даних балансу

Показник Розрахунок Норма      
Коефіцієнт загальної ліквідності (рІІа-витрати майб.періодів+рІІІа)/(рІІІп+рІІп)   2-2,5      
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (рядок250+260+270+280+290)/рІІІп 0,2-0,25      
Коефіцієнт поточної ліквідності рІІІа/(рІІп+рІІІп) 0,7-0,8      
Власні/Залучені кошти (рІІп+рІІІп)/рІп <1      
Коефіцієнт маневрування (рІп-рІа)/рІп 0,4-0,6      
Коефіцієнт фінансової незалежності рІп/(рІІп+рІІІп) 0,2      
Коефіцієнт покриття інвестицій (рІп+рІІп)/баланс 0,85-0,9      
Коефіцієнт інвестування рІп/рІа      
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні рядок010 рІа/баланс        
Коефіцієнт покриття балансу рІІа-витрати майб.періодів+рІІІа)/рІІІп      
Коефіцієнт забезпечення власними коштами р.495-р.450-р.455-р.460-р.465-р.470)/ (р.150+р.320) 0,1      
Показник фінансового ліверіджу р.530/р.495 зменш.      
Робочий капітал р.150+р.320+р.750        
Маневреність робочого капіталу р.150/р.150+р.320-р.750 незначне збільшення      
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів ф.2(р.010-р.015-р.020)/ф.1(р.150+р.320) збільш.      
Час обороту оборотних засобів 365 дн./коефіцієнт оборотності оборотних засобів зменшення      
Коефіцієнт оборотності запасів ф.2(р.010-р.015-р.020)/ф.1(р.150+р.320) збільшення      
Час обороту запасів 365 дн./коефіцієнт оборотності запасів зменшення      
Чиста прибутковість Пр/ВД*100        
Дебіторська заборгованість у днях 365/(збут/дебітори) 30-60      
Кредиторська заборгованість у днях 365/(затрати на виробництво/кредитори) 30-60      
Оборот оборотного капіталу Збут/(рІп-рІа)        
ROA (прибутковість активів) Пр/рІа*100        
ROE (прибутковість капіталу=рентабельність власного капіталу Пр/рІп*100        

Коментарі

 

продовження додатку В

Аналіз прибутковості підприємства

 

№ п/п Показники ф №2, ряд Значення Відхилення
                     
Виручка (валовий дохід), тис. грн.                    
Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн.                    
ПДВ, в % до виручки                    
Акцизний збір, тис. грн.                  
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.                    
Собівартість, в % до виручки                    
Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.                    
Рівень рентабельності, % (п.5/п.7*100)                    
Прибуток від реалізації, в % до виручки                    
Балансовий прибуток, тис. грн.                    
Платежі до бюджету, тис. грн.                  
Чистий прибуток, тис. грн. (п.10-п.11)                    

Додаток Г

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики

(на бланку установи – бази практики)

Студент ___ курсу ________________________________ форми навчання

напряму підготовки ______________проходив виробничу практику в ____________________________________________________________________

(повна назва об’єкту практики)

з_______________________________ по _________________________________

За період проходження практики студентом були виконані ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

____________________________________________________________________

(виконання громадських доручень, контакт з колективом)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики ____________________________

____________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За час проходження практики _____________________________________

____________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студент ____________________________________________________

заслуговує оцінки ___________________________________________________.

 

 

М.П. Дата "___"______20_р.

 

_______________________ ПІП керівника практики від підприємства

 

 

Додаток Д

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Кафедра економічної теорії

і підприємництва

 

 

Звіт

про проходження виробничої практики

студента ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

напряму підготовки 6. 030503 «Міжнародна економіка»

курсу ________________ групи _______________________________

Місце проходження практики_________________________________

___________________________________________________________

(назва підприємства та його адреса)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Термін практики з________________ по___________________ 20__р.

 

Керівник практики від підприємства

__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Керівник практики від кафедри

__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Реєстраційний № ______

Дата_________________

Підпис_______________

 

Запоріжжя

20__

Додаток ЕПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.019 с.)