ТОП 10:

Структура звіту про проходження виробничої практики (за розділами)Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити результати роботи в основних розділах звіту про проходження виробничої практики:

Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків виробничо-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Студент-практикант повинен дослідити :

· юридичний статус підприємства; коротку історію підприємства;

· форму власності;

· структуру та функції економічних служб;

· організацію планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві;

· організаційну структуру підприємства;

· організацію виробничого процесу;

· організацію постачання на підприємстві;

· організацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

· основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність підприємства.

2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

У цьому розділі на основі балансових даних студент-практикант повинен проаналізувати фінансовий стан підприємства, а саме здійснити:

· оцінку фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан, звіт про рух грошових коштів);

· аналіз структури активів компанії;

· оцінку основних засобів підприємства: порядок їх надходження та вибуття;

· оцінку оборотних коштів та їх організація на підприємстві;

· оцінку грошових надходжень підприємства;

· аналіз формування, розподіл і використання прибутку;

· аналіз джерел формування доходів підприємства;

· аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник самофінансування, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо);

· структуру собівартості продукції;

· розміри та структуру постійних і змінних витрат на підприємстві, їх співвідношення в собівартості продукції;

· метод оподаткування, що застосовують на підприємстві;

· податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування;

· порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

У додатках А-Внаведено таблиці, які необхідно заповнити під час виконання даного розділу практики а також можливо використати інші відповідно до специфіки діяльності підприємства, фірми, організації. Щодо оцінки діяльності фінансово-кредитних установ доцільно визначити та проаналізувати основні розрахункові показники, їх динаміку та відповідність встановленим нормативам, формування ресурсної бази та капіталу, особливості ліцензування діяльності, оцінка кредитної, депозитної та процентної політики фінансово-кредитних установ, визначення рейтингу тощо. Система показників для фінансов-кредитних установ наведена у додатку Ж.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Студент-практикант повинен вивчити та проаналізувати:

· види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (вивчити досвід роботи підприємства щодо здійснення зовнішньоторговельних зв'язків, економіко-правової бази, системи угод і контрактів, якими керується фірма при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, показати характерні умови реалізації контрактів і угод;

· обсяг, структуру, динаміку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (з’ясувати, на яких зовнішніх ринках працює підприємство, яку продукцію експортує (імпортує) і в яких обсягах); дати оцінку транспортному забезпеченню зовнішніх операцій, описати базові умови поставок товарів);

· аналіз виконання обов'язків за експортними і імпортними операціях (дослідити як підприємство здійснює експортно-імпортні операції, реєстрацію, декларування і ліцензування; оцінити організаційні форми торгово-посередницьких операцій і роботу посередників, визначити їх рейтинг, умови постачання продукції; оцінити здійснення операцій з імпорту, виходячи з необхідності економного витрачання коштів у іноземній валюті з урахуванням вимог щодо якості і технічного рівня імпортованої продукції);

· ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (визначити умови функціонування на іноземних ринках: можливості та проблеми, рівень конкуренції, ризики; показати, як фірма обирає контрагента, як проводить переговори; дати оцінку організації науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами для практичного використання новітніх досягнень зарубіжної науки і техніки, провідного виробничого досвіду; оцінити можливість залучення іноземних інвестицій (при наявній потребі);

· організація обліку та звітності із зовнішньоекономічній діяльності (визначити, як підприємство формує свої валютні фонди, порядок їх утворення, зберігання і використання; вивчити порядок і механізм планування і матеріально-технічного забезпечення зовнішніх зв'язків підприємства; здійснити аналіз платежів у зовнішній торгівлі; показати, як здійснюється організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків;

· атоматизація обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

 

 

4. Індивідуальне завдання.

У період практики на відповідній базі студент-практикант виконує індивідуальне завдання з більш глибокого вивчення окремих сторін діяльності досліджуваного об’єкту – бази практики, обов’язково пов’язаних зі спеціальністю практиканта, на конкретних матеріалах з теми, узгодженої з безпосереднім керівником практики.

Індивідуальне завдання розробляється для кожного студента та узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики.

Матеріали, отримані практикантом під час виконання індиві­дуального завдання, використовуються у подальшому при підготовці доповідей, статей, написанні курсових та випускної роботи, для підготовки наукової роботи, пов’язаної з профілем відповідної економічної спеціальності.

Індивідуальне завдання виконується практикантом за матеріалами конкретного об’єкту: річними та квартальними звітами, даними обліку та внутрішнього аудиту, оперативної звітності, перевірок тощо.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснюється безпосередньо керівником практики від кафедри.

 

5. Пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.Студент-практикант, на основі проведеного аналізу, повинен розробити висновки і пропозиції, дати відповідні рекомендації до усунення виявлених недоліків і мобілізації резервів на поліпшення господарювання.

 

 

Календарний графік проходження

Виробничої практики

Згідно із навчальним планом практика проводиться протягом трьох тижнів – 15 робочих днів. Період практики розподіляється за темами. Керівник виробничої практики від підприємства в перший день практики складає календарний план (графік) проходження для кожного студента. У графіку вказують періоди, протягом яких студент повинен працювати в певному відділі і практично засвоїти окремі теми програми практики.

Розподіл кількості днів за темами проходження виробничої практики наведено у таблиці.

 

Тематичний план і наближений графік проходження виробничої практики

№ п/п Назва робіт Терміни виконання /кількість днів/ Прим. про викон.
Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одержання перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці      
Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з керівником практики від підприємства календарного плану практики.    
Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності підприємства    
Фінансово-економічні показники діяльності підприємства  
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій  
Індивідуальне завдання (за спеціалізацією)  
Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та розвитку зовнішньоекономічної діяльності    
Оформлення результатів практики  
Науково-дослідна робота У процесі практики  
Разом  

 

Форми і методи контролю

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу організації - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку – максимальна сума балів -30 (за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Звільнення від практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або декілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керівника відповідної установи – бази практики і завідувача кафедри. Заява про відпустку додається до щоденника практики.

Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснює керівник практики від кафедри.

Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники від об’єктів практики.

Поточний контроль передбачає облік ходу виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики.

Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики на кафедрі.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.007 с.)