ТОП 10:

Вимоги до оформлення звіту про практикуЗвіт повинен бути виконаний виключно українською мовою та оформлений відповідно до вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення").

У звіті необхідно чітко й логічно розкрити зміст та результати виконаної роботи, уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів, переказу книжок, підручників та іншої друкованої літератури. Варто також уникати „копіювання” матеріалу з друкованої літератури без посилань, або підтвердження розрахунками та відповідними висновками.

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці та ілюстрації можуть бути подані у додатках на форматі А3.

Обсяг звіту повинен бути 25-30 стор. До вказаного обсягу не входять список літератури та додатки, а також громіздкі таблиці й рисунки, які займають цілу сторінку, навіть якщо внесені до основної частини звіту.

При друку звіту мають бути такі береги: зліва – не менше 25 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм.

Гарнітура шрифту - Times New Roman (Cyr), кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).

Текст основної частини звіту поділяється на розділи, параграфи, пункти. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими (заглавними) літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру. Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки. Не допускається розміщувати назви підрозділів, пунктів у кінці сторінки, а текст переносити на наступну сторінку.

Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої заглавної) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу, параграфу не повинен бути останнім рядком на сторінці. Заголовки пунктів пишуться строчними літерами (крім першої заглавної) з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (3 інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.

Сторiнки звіту слiд нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту роботи. Номер сторiнки проставляється у правому верхньому кутi сторiнки без знаку №, без крапки в кiнцi. Титульний аркуш включають до загальної нумерацiї сторiнок роботи. Номер сторiнки на титульному аркушi не проставляють.

Нумерацiя роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та пiдпунктiв

Роздiли, пiдроздiли, пункти та пiдпункти роботи слiд нумерувати арабськими цифрами.

Розділи повиннi мати порядкову нумерацiю в межах викладення сутi роботи i позначатися арабськими цифрами без крапки. Наприклад, 1,2,3 i т. д.

Пiдроздiли повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного роздiлу. Номер пiдроздiлу складається з номера роздiлу i порядкового номера пiдроздiлу, вiдокремлених крапкою. Пiсля номера пiдроздiлу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2

Пункти повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожного роздiлу або пiдроздiлу. Номер пункту складається з номера роздiлу i порядкового номера пункту або з номера роздiлу, порядкового номера пiдроздiлу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Пiсля номера пункту крапку не ставлять, наприклад 1.1.1, 1.1.2 і.т.д.

Номер пiдпункту складається з номера роздiлу, порядкового номера пiдроздiлу, порядкового номера пункту i порядкового номера пiдпункту, вiдокремлених крапкою, наприклад 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 i. т. д.

Якщо роздiл або пiдроздiл складається з одного пункту або пункт складається з одного пiдпункту, його не нумерують.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (малюнки, графiки, схеми, дiаграми) слiд розміщувати безпосередньо пiсля тексту, де вони вперше згадуються або на наступнiй сторiнці. На всi iлюстрацiї мають бути посилання у роботi. Iлюстрацiї можуть мати назву, яку розмiщують пiд iлюстрацiєю.

Iлюстрацiї слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком iлюстрацiй, наведених у додатках. Номер iлюстрацiї складається з номера роздiлу i порядкового номера iлюстрацiї, вiдокремлених крапкою, наприклад, малюнок 2.1 - перший малюнок другого роздiлу.

Таблицi

Цифровий матерiал, як правило, оформляють у виглядi таблиць вiдповiдно до рисунку 1

Таблиця_____________________________________________________________

номер назва таблицi

Головка Заголовки граф

Рис. 1 Структурна схема таблицi

Горизонтальнi та вертикальнi лiнiї, якi розмежовують рядки таблицi, а також лiнiї злiва, справа i знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх вiдсутнiсть не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слiд розташовувати безпосередньо пiсля тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi. На всi таблицi мають бути посилання в текстi роботи.

Таблицi слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблицi повинен складатися з номера роздiлу i номера таблицi, вiдокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 - перша таблиця в третьому роздiлi.

Заголовки граф таблицi починають з великої лiтери, а пiдзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення iз заголовком.

 

Переліки

Перелiки, за потреби, можуть бути наведенi в серединi пунктiв або пiдпунктiв. Перед перелiками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицiєю перелiку слiд ставити малу лiтеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефiс (перший рiвень деталiзацiї).

При подальшiй деталiзацiї перелiку слiд використовувати арабськi цифри з дужкою (другий рiвень деталiзацiї).

Приклад:

а) комерцiйний кредит

б) банківській кредит:

1) споживчий кредит

2) iпотечний кредит

3) державний кредит

4) мiжнародний кредит

Перелiки першого рiвня деталiзацiї друкують малими лiтерами з абзацного відступу, другого - з вiдступом вiдносно місцерозташування перелiкiв першого рiвня.

 

Формули та рiвняння

Формули та рiвняння розташовують пiсля тексту, в якому вони згадуються, посередині сторiнки. Вище i нижче кожної формули або рiвняння повинно бути залишено не менше одного вiльного рядка.

Формули i рiвняння у роботi (за винятком формул i рiвнянь, наведених у додатках) слiд нумерувати порядковою нумерацiєю в межах роздiлу. Номер формули або рiвняння складається з номера роздiлу i порядкового номера формули або рiвняння. вiдокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3)- третя формула першого роздiлу. Номер формули або рiвняння зазначають на рiвнi формули або рiвняння в дужках у крайньому правому положеннi на рядку.

Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що входять до формули чи рiвняння, слiд наводити безпосередньо пiд формулою у тiй послiдовностi, в якiй вони зустрiчаються у формулi чи рiвняннi. Пояснення значення кожного символу чи числового коефiцiєнта слiд давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рiвняння на наступний рядок допускається тiльки на знаках виконуваних операцiй, повторюючи знак операцiї на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рiвняння на знаковiй операцiї множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною i не роздiленi текстом, вiдокремлюються комою.

 

Додатки

Додатки слiд оформляти як продовження звіту на його наступних сторiнках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у текстi роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорi малими лiтерами з першою великою симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами повинно бути надруковано слово «Додаток__» i велика лiтера, що позначає додаток. Додатки повинні мати спiльну з рештою звіту наскрiзну нумерацiю сторiнок.

 

Додаток Ж

 

Система показників для фінансово-кредитних установ:

1. Показники ліквідності:

a) миттєва ліквідність,b) поточна ліквідність,c) короткострокова ліквідність. 2. Показники оцінки достатності капіталу:a) мінімального розміру регулятивного капіталу,b) адекватність регулятивного капіталу,c) адекватність основного капіталу. 3. Показники оцінки кредитного ризику:a) максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента,b) великих кредитних ризиків,c) максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру,d) максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам. 4. Нормативи інвестування:a) інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;b) загальної суми інвестування. 5. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої)валютної позиції банку 6. Показники ефективності діяльності:

a) процентна маржа (процентний прибуток);

b) непроцентна маржа (непроцентний прибуток) банку;

c) прибуток до оподаткування;

d) чистий прибуток;

e) чиста процентна маржа;

f) чиста непроцентна маржа;

g) чиста маржа операційного прибутку;

h) чистий спред (ЧС);

i) чистий прибуток у розрахунку на акцію (ЕРS);

j) показник прибутку на капітал (ROE).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.014 с.)