Методи оцінки ефективності проектів: розрахунок чистої приведеної вартості, внутрішньої норми доходності (рентабельності), періоду окупності, індексу доходності та аналіз беззбитковості. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи оцінки ефективності проектів: розрахунок чистої приведеної вартості, внутрішньої норми доходності (рентабельності), періоду окупності, індексу доходності та аналіз беззбитковості.Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойЧиста теперішня вартість проекту – (NPV). Це найвідоміший і найуживаніший критерій. Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

 

NPV =

або

NPV = ,

де Вt – вигоди проекту в рік t; Сt – витрати на проект у рік t; і – ставка дисконту; n – тривалість проекту.

Термін окупності інвестицій – це час, протягом якого грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, досягає величини вкладених у проект фінансових ресурсів..Внутрішня норма рентабельності - Це рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту за його життєвий цикл дорівнює нулю. ІRR проекту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто ІRR є ставкою дисконту, при якій NVP проекту дорівнює нулю.. Розрахунки проводяться за формулою:

 

де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а – величина позитивної NPV, при величині ставки дисконтуА; bвеличина NPV, при величині ставки дисконту В.

Індекс прибутковості – Profitability Index (РІ) є відношенням суми наведених ефектів до величини інвестицій:

 

 

РІ тісно пов'язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки, якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 – неефективний.


 

14.Поняття та суть бізнес-плану проекту. Вимоги до його структури.

Вимоги до оформлення бізнес-плану:

1 сторінка - Титульна (додається).

2 сторінка – Зміст (структура) (додається) із зазначенням сторінок.

і т.д.

Приблизний текст розділів бізнес-плану проекту:

Резюме(вказати основну ідею, мету проекту, основні параметри проекту та дати коротку характеристику всіх наступних розділів бізнес-плану).

1. Юридичний план та стисла історична довідка про діяльність підприємства(1) вказати назву, організаційно-правову форму підприємства, юридичну, фактичну адресу (у т.ч. і відокремлених підрозділів, якщо такі є), всю контактну інформацію, основні банківські та податкові реквізити, інші юридичні аспекти за бажанням; 2) представити коротку історичну довідку про діяльність: рік заснування, основні досягнення за попередні роки та іншу важливу інформацію, яка стосується минулого).

2. Галузь діяльності(зазначаються тенденції розвитку галузі; сучасний стан галузі; чинники впливу на розвиток галузі; основні конкуренти в галузі).

3. Характеристика продукції (робіт, послуг)та ринків збуту(зазначається перелік продукції за номенклатурою, асортиментом;зазначаються якісні характеристики продукції, інші характеристики, які відрізняють її від іншої аналогічної продукції, фізичні параметри, певні властивості тощо; представляється характеристика ринків збуту), бажано за різними ознаками (регіоном поширення, віковим, статевим цензом, рівнем платоспроможності покупців та ін. характеристиками)).


4. Аналіз конкурентів(дається перелік основних конкурентів, у т.ч. потенційних (для аналізу конкурентів можна використати SWOT-аналіз тощо)).

5. План маркетингової діяльності (маркетингу)(зазначається інформація про методи, строки проведення та бюджет маркетингових досліджень, дані про види реклами, рекламні акції та бюджет на реклам тощо).

6 План виробничої діяльності (виробництва) / план надання послуг(можна намалювати схему виробничого процесу; представити основні характеристики використовуваного обладнання: потужність, енергозатратність, інші; охарактеризувати виробничі та інші площі; охарактеризувати постачальників; представити план виробництва за попередні роки і на перспективу по продукції чи товарних групах; зазначити структуру собівартості продукції, тощо).

7 Організаційний план(представляється та аналізується оргструктура підприємства, зазначаються відомості про персонал: професійний, кількісний та якісний склад; аналізуються питання, пов`язані з адаптацією, мотивацією, розвитком персоналу тощо).

8. Фінансовий план та програма інвестування(представляється характеристика основних фінансових документів підприємства (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останні 2 роки) і бажано скласти прогнозні документи (прогнозний баланс, прогноз руху готівки); представити програму інвестування (інвестиційні заходи, терміни їх реалізації та інвестиційні витрати) та результати інвестування (визначити період окупності, точку беззбитковості, інвестиційний дохід, рівень рентабельності, прибуток тощо).

9. Аналіз ризиків та страхування(зазначаються всі види ризиків та заходи протидії цим ризикам; дані про співпрацю з страховою компанієючи можливості такої співпраці тощо).

Додатки(зразки бухгалтерських документів, договори, масштабні таблиці, рисунки, інші документи).

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.221.156 (0.009 с.)