Тема № 9: критичні періоди розвитку ембріона і плода. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема № 9: критичні періоди розвитку ембріона і плода.Актуальність теми. Окремі тканини і органи формуються в різні періоди зростання ембріона і плоду. При цьому тканини організму у момент максимальної інтенсивності процесів диференціювання стають високо чутливими до шкідливих впливів зовнішнього середовища (іонізуюча радіація, інфекції, хімічні агенти).

Такі періоди, для яких характерна підвищена чутливість до впливу пошкоджуючих факторів, називають «критичними періодами ембріогенезу». Імовірність формування відхилень у розвитку в критичні періоди є найбільш висока.

Навчальні цілі:

Знати:

- ембріогенез;

- критичний період;

- бластула;

- ембріон;

- плід;

- тотипотентність;

- обмін речовин;

- фізіологічні аномалії;

- пологи.

Вміти:

- пояснити у чому відмінність між ембріоном і плодом?

- пояснити чому найбільш небезпечні зовнішні негативні впливи у перші 12 тижнів періоду ембріогенезу.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Заповнити таблицю:

періоди розвитку процеси що відбуваються
ембріональний  
фетальний  

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Які ви знаєте періоди розвитку зародка? У зв'язку з чим можуть виникати критичні періоди?

2. Як називають фактори, що негативно впливають на розвиток? Назвіть їх і дайте характеристику. Від чого залежить ступінь дії тератогена?

3. Який час розвитку ембріона вважають першим критичним періодом, дайте характеристику.

4. Особливості другого критичного періоду.

5. Чи впливають фактори зовнішнього середовища на розвиток організму після народження?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента:

1. Заповнити таблицю:

критичні періоди розвитку процеси що відбуваються
до 10 днів  
від 10 днів до 12 тижнів  
12-16 тижнів  
18-22 ижні  

 

2. Заповнити таблицю:

тератогенні фактори приклади вади розвитку які можуть виникати
Ендокринні захворювання матері    
Фізичні впливи    
Хімічні речовини    
Біологічні фактори    

ІV. Питання для самоконтролю знань:

1. Як ступінь вираження вад залежить від періоду розвитку зародка?

2. Чому пологи відносять до критичного періоду?

3. Що є основним методом реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч?

V. Література:

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, 2009.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010.

3. Біологія: (академ. рівень: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2011.

4. Біологія. 10-11 класи. Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К. – Харків: Vesta, 2006.

 

Тема № 10: Старість як завершальний етап онтогенезу у людини. Теорія старіння.

Актуальність теми. Старіння - універсальний і неодмінний процес, який зумовлює низку вікових змін в організмі.У період старості розвиток і функціонування духовної, інтелектуальної, емоційної, фізичної сфер людини набувають специфічного характеру. На цьому віковому етапі особистість припиняє трудову діяльність, обмежуються її соціальні контакти, спостерігаються зміни у її Я-концепції та поведінці. На цьому етапі життя людина помітно втрачає фізичну силу, енергійність, погіршуються її здоров'я та психофізіологічні показники. Знижується функціонування судинної та імунної систем, еластичність тканин організму. Шкіра стає твердішою, чутливішою до подразнень. Стара людина адаптує свою поведінку до фізіологічних обмежень. Кожна людина по-своєму долає період старості, що зумовлене генетичними та особистісними чинниками, статевою належністю, способом життя на попередніх етапах, атмосферою в родині, соціально-економічною ситуацією в країні.

Навчальні цілі:

Знати:

- мітохондрії;

- імунітет;

- експресія генів;

- клітинний метаболізм;

- регенерація; репарація ДНК;

- теломери;

- мутації.

Вміти:

- пояснити як тривалість життя залежить від рівня життя в країні;

- характеризувати роль мутацій в процесі старіння;

- встановити зв'язок між існуванням клітини і функціоніванням теломери.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Заповнити таблицю:

періоди вікові межі
похилий вік  
старечий вік  
вік довгожительства  

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Які зміни організму називають старінням? Що є предметом вивчення геронтології?

2. Які види старіння ви знаєте, дайте характеристику.

3. Яка роль спадковості у процесах старіння? Яка роль мітохондрій?

4. Як впливає укорочення теломерних ділянок хромосом на вікові зміни організму?

5. Яку дію на теломери спричиняють наркотичні речовини, а також малорухомий спосіб життя?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента:

Дати визначення поняттям та термінам:

- старіння; - геронтологія; - імунітет; - обмін речовин; - репарація ДНК;

- хромосома; - теломера; - ген; - мутації; - генна інженерія; - довгожитель.

ІV. Питання для самоконтролю знань:

1. Чи впливають чинники зовнішнього середовища на процеси старіння?

2. Чи є в організмі гени старіння?

3. Чим можна пояснити те, що одні люди старіють швидше, а інші ні.

4. Назвіть чинники які подовжують життя.

5. Як за допомогою генної інженерії можна досягти довгих років життя?

V. Література:

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, 2009.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010.

3. Біологія: (академ. рівень: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2011.

4. Біологія. 10-11 класи. Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К. – Харків: Vesta, 2006.

Тематична перевірка знань з теми

«Індивідуальний розвитокорганізмів»

Актуальність теми. Індивідуальний розвиток організму, або онтогенез,- це сукупніть послідовних процесів з моменту виникнення зиготи до утворення багатоклітинного організму з великою кількістю диференційованих клітин, тканин і органів. Онтогенезу властива періодизація: дорепродуктивний, репродуктивний і післярепродуктивний періоди. Основу індивідуального розвитку складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму за певних умов зовнішнього середовища.

Заняття є узагальнюючим і сприяє систематизації знань з теми «Індивідуальний розвиток організмів».

Навчальні цілі:

Знати:

– фази клітинного циклу;

– способи поділу статевих та не статевих клітин;

– функції статевих клітин;

– що таке зигота;

– періоди онтогенезу;

– стадії дроблення;

– як відбувається диференціація клітин;

– з чого утворюється плацента;

– що таке тканини, органи;

– що таке зародклві листки;

– які клітини називають стовбуровими;

– що таке регенерація;

– що таке гістогенез, органогенез;

– зародок, плід;

– трансплантація;

– штучне запліднення.

– непрямий розвиток;

– прямий рзвиток;

– метаморфоз;

– гормони, нейрогормони, фітогормони.

– життєвий цикл;

– чергування поколінь;

– старіння;

– геронтологія.

– тотипотентність;

 

Вміти:

– порівняти особливості статевого та вегетативного розмноження;

– встановити етапи ембріогенезу у багатоклітинних організмів;

– визначати на мікропрепаратах стадії ембріогенезу;

– пояснити чим дробіння зиготи відрізняється від типового поділу клітин;

– пояснити роль гормонів у диференціації клітин;

– пояснити біологічне значення редукційного поділу статевих клітин;

– характеризувати роль статевого розмноження;

– характеризувати періоди ембріонального розвитку людини;

– пояснити з якою метою здійснюють клонування;

– дати порівняльну характеристику прямого і непрямого типів розвитку;

– порівняти процеси росту рослинних і тваринних організмі;

– порівняти особливості життєвого циклу грибів і тварин;

–визначати та характеризувати вікову періодизацію післязародкового розвитку у людини;

– пояснити чому найбільш небезпечні зовнішні негативні впливи у перші 12 тижнів періоду ембріогенезу;

– характеризувати роль мутацій в процесі старіння;

– обгрунтувати звя'зок між здоровим способом життя і довголіттям.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Схематично зарисувати життєвий цикл папороті. Позначити всі стадії розвитку.

2. Схематично зарисувати етапи дроблення зиготи людини.

3. Заповнити таблицю: Порівняльна характеристика

Бластула Гаструла
   

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Що таке індивідуальний розвиток?

2. Етапи ембріонального періоду;

3. Що таке дроблення? Типи дроблення.

4. Дати характеристику основним типам гаструляції.

5. Які механізми диференціації клітин багатоклітинного організму?

6. Як взаємодіють між собою частини ембріона під час його розвитку?

7. Як діагностують вади розвитку та здійснюють їхню корекцію?

8. Зв'язок ембріотехнології з методами генної та клітинної інженерії.

9. Метаморфози у рослин.

10. Що таке ріст? Які механізми росту вам відомі?

11. Що таке життєвий цикл? Які життєві цикли рослин і тварин називають простими, а які складними?

12. У чому відмінність хронологічного та біологічного віку людини?

13. Які зміни організму називають старінням? Що є предметом вивчення геронтології?

14. Смерть - як завершальний етап онтогенезу. Дати характеристику етапам смерті.

15. Демографічна ситуація на Землі, зокрема в Україні.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 573; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.032 с.)