Тема № 38. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 38. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика.Актуальність теми. Формування фенотипу – генетично визначений процес, який залежить від умов середовища життя. Особливості фенотипу визначають взаємодія алель них (повне та неповне домінування, проміжний характер успадкування) та неалельних (епістаз, комплементарність, полімерія) генів та їхня множинна дія.

Навчальні цілі:

Знати:

- обˈєкт, завдання медичної генетики;

- спадкові хвороби людини;

- медико-генетичне консультування.

Вміти:

- порівнювати спадкові та хромосомні хвороби;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Написати коротку історичну довідку розвитку генетики як науки.

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Від яких чинників залежить формування фенотипу людини?

2. Яку роль відіграє позаядерна спадковість у формуванні фенотипу людини?

3. Які завдання медичної генетики?

4. Чим зумовлені спадкові захворювання та вади людини?

5. Які методи досліджень застосовують у медичній генетиці?

6. Що таке медико-генетичне консультування та які його завдання?

7. Для чого застосовують генну терапію?

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Дайте відповідь на питання:

Чи впливає на формування фенотипу людини позаядерна спадковість?

 

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1. Чому втручання в спадковий матеріал людини може мати негативні наслідки?

2. Які проблеми етичного плану виникають при проведенні медико-генетичного консультування.

3. Що викликає синдроми Клайнфельтера та Шерешевського-Тернера? Які ще патології кількості статевих хромосом ви знаєте?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема №39. Генетичні основи селекції організмів.

Актуальність теми. Селекція – наука про створення нових та поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Наукові основи селекції заклав Ч.Дарвін у праці «Походження видів», де висвітлив причини й характер мінливості організмів і показало роль добору у створенні нових форм. Важливим етапом подальшого розвитку селекції стало відкриття законів спадковості. Великий внесок у розвиток селекції зробив М.І.Вавилов, автор закону гомологічних рядів у спадковій мінливості й теорії про центри походження культурних рослин.

Навчальні цілі:

Знати:

- предмет селекції;

- основні методи селекції;

- завдання сучасної селекції;

- закон гомологічних рядів.

Вміти:

- застосовувати праці М.І.Вавилова для визначення порід, сортів, мікроорганізмів.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Дайте визначення термінам: селекція, порода тварин, сорт рослин, штам мікроорганізмів, генофонд, інбридинг, аутбридинт.

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Завдання і методи селекції.

2. Поняття про породу, сорт, штам.

3. Вчення про похідний матеріал для селекції. Праці М.І.Вавилова.

4. Інбридинг і аутбридинт у селекції рослин і тварин.

5. Гібридизація, гетерозис, поліплоїдія.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю №1 «Генетичні основи селекції рослин»

Генетичні основи Основні методи селекції рослин

Заповнити таблицю №2 «Генетичні основи селекції тварин»

Генетичні основи Основні методи селекції тварин

 

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1. Який процес є основою будь-якого селекційного процесу?

2. Для чого в селекції використовують гібридизацію?

3. Що означає термін «гібридна сила»?

4. Чому більшість сучасних сортів рослин є поліплоїдами?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

 

Тема № 40. Порівняння природного і штучного добору

Актуальність теми. Праці Чарльза Дарвіна “Походження видів шляхом природного добору” (1859) і “Зміна свійських тварин і культурних рослин” (1868) розкрили наукові основи рушійних сил органічної еволюції і цим ствердили аналітичний та історичний методи пізнання, які орієнтують дослідників не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх, на встановлення причин і наслідків явищ, етапів розвитку. Розуміння закономірностей, форм і творчої ролі природного і штучного добору має світоглядне значення для пояснення еволюції органічного світу, доводячи, що рушійні сили розвитку природи містяться в ній самій.

Навчальні цілі:

Знати:

– основні положення теорії еволюції;

– форми природного добору;

– форми штучного добору.

Вміти:

– порівнювати природний і штучний добір;

– пояснити творчу роль і значення природного добору;

– розкрити суть штучного добору як методу селекції.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Графічно зобразити схему дії різних форм природного добору за допомогою варіаційних кривих мінливості популяцій.

2. Скласти схему “Форми штучного добору”.

 

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

2. Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу.

3. Форми природного добору.

4. Теорія штучного добору.

5. Форми штучного добору.

6. Синтетична теорія еволюції.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Скласти таблицю “Порівняння природного і штучного добору”.

Показники Штучний добір Природний добір
Вихідний матеріал для відбору    
Відбираючий фактор    
Шлях сприятливих і не сприятливих змін    
Характер дії    
Результат відбору    
Тривалість відбору    

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Які форми мінливості використовуються при штучному доборі?

2. Наведіть приклади різних форм природного добору.

3. Від чого залежить ефективність штучного добору?

4. Які обставини сприяють природному добору?

5. У чому проявляється творча роль природного добору?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема № 41. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія.

Актуальність теми. З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві, тощо. Біотехнологія нерозривно повˈязана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією.

Навчальні цілі:

Знати:

- що вивчає біотехнологія;

- основні напрямки;

- генну і клітинну інженерію.

Вміти:

- порівнювати химерні та трансгенні організми;

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Дайте письмову відповідь на запитання:

Хто така Доллі?

Чому її так назвали?

Коли вона народилась?

Коли вона померла і чому?

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Що таке біотехнологія?

2. Що таке генна інженерія, які методики вона використовує у своїх дослідах?

3. Які завдання постають перед клітинною (тканинною) інженерією.

4. Химерні та трансгенні організми, їх характеристика.

5. Що таке клонування клітин або організмів?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю: «Методи генетичної інженерії»

Методи Їх загальна характеристика
   
   
   

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. На яких рівнях організації живої матерії проводять дослідження в галузі генетичної та клітинної інженерії.

2. Яким чином можна ввести в іншу клітину синтезовані або виділені гени.

3. Що сучасна біологічна наука називає химерами? Чим відрізняються химерні організми від трансгенних?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 743; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.034 с.)