Івано-Франківський національний медичний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Івано-Франківський національний медичний університетІвано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної біології і медичної генетики

 

Методичні вказівки

для семінарських занять з біології для студентів

Медичного коледжу за спеціальністю

«Стоматологія ортопедична»

 

 

Івано – Франківськ

Тема №1.Онтогенез, його особливості та періодизація

Актуальність теми. Індивідуальний розвиток організму, або онтогенез - це сукупність послідовних процесів з моменту виникнення зиготи до утворення складного багатоклітинного організму з великою кількістю по-різному диференційованих клітин, тканин і органів; розвиток складних організмів із порівняно простих за будовою яйцеклітин. Основу індивідуального розвитку складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму (від зиготи до смерті) за певних умов зовнішнього середовища. Термін «онтогенез» запровадив в 1866 р. німецький біолог-еволюціоніст Е.Геккель. Онтогенезу властива періодизація: ембріональний, постембріональний періоди.

Навчальні цілі:

Знати:

- фази клітинного циклу;

- способи поділу статевих та не статевих клітин;

- значення хромосом;

- функції статевих клітин;

- що таке зигота.

Вміти:

- порівняти особливості статевого та вегетативного розмноження;

- встановити етапи ембріогенезу у багатоклітинних організмів;

- навести приклади тривалості життя організмів різних видів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Заповнити таблицю:

періоди ембріогенезу загальна характеристика
   

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Що таке індивідуальний розвиток?

2. Які періоди онтогенезу тваринних організмів вам відомі?

3. Періоди онтогенезу у рослин.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента:

Періоди індивідуального розвитку:

1. Зарисувати онтогенез тварин на прикладі жаби: Ікра – пуголовок (І) - пуголовок (ІІ) – доросла особина.

2. Зарисувати онтогенез рослин на прикладі пшениці:

Насінина – проростання зародка – паросток - сформований надземний пагін

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1. Під дією якої спадкової інформації розвивається зародок?

2. Як називається період розитку зародка?

3. Який час існування одноклітинних організмів, наведіть приклади;

4. Який час функціонування клітин крові (еритроцитів) людини?

V. Література:

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок.

3. Біологія: (академ. рівень: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2011.

4. Біологія. 10-11 класи. Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К. – Харків: Vesta.

 

Тема № 2: Ембріональний період розвитку, його етапи.

Актуальність теми. Виділяють такі етапи ембріонального розвитку: а) запліднення - утворення зиготи; б) дроблення - утворення бластули; в) гаструляція – утворення зародкових листків; г) гісто та органогенез – утворення тканин і органів зародка.

При личинковій формі онтогенезу ембріональний період починається з утворення зиготи і закінчується виходом із яйцевих оболонок. При неличинковій формі онтогенезу ембріональний період починається з утворення зиготи і закінчується виходом із зародкових оболонок. При внутрішньоутробній формі - ембріональний період починається з утворення зиготи і продовжується до народження.

Але це умовний поділ єдиного процесу, а насправді індивідуальний розвиток - це неперервний процес і одна його стадія непомітно і плавно переходить у наступну.

Навчальні цілі:

Знати:

- полярність яйцеклітини;

- запліднення та його біологічне значення;

- з чого розвивається зародок;

- періоди онтогенезу;

Вміти:

- визначати на мікропрепаратах стадії ембріогенезу;

- характеризувати періоди ембріогенезу.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Заповнити таблицю:

типи дроблення зиготи характеристика
   

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Етапи ембріонального періоду;

2. Що таке дроблення? Типи дроблення.

3. Які фактори впливають на типи дроблення?

4. Дати характеристику стадій дроблення. Який набір хромосом мають клітини бластули?

5. Які біохімічні процеси відбуваються під час дроблення?

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента:

Замалювати схеми:

1. Різні типи дроблення зиготи а) повне та б) неповне;

2. Стадії, що виникають унаслідок дроблення

а) морула, б) бластула, в) бластоциста.

3. Дроблення та утворення бластули у ланцетника.

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1. Що таке ядерно-цитоплазматичне співвідношення, яке його значення?

2. Чим закінчується дроблення?

3. Чим починається зародковий розвиток?

4. Як називаються утворені клітини після дроблення?

5. Чи ростуть бластомери в інтерфазі?

6. Чи змінюються маса та об'єм зародка під час дроблення?

V. Література:

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, 2009.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010.

3. Біологія: (академ. рівень: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2011.

4. Біологія. 10-11 класи. Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К. – Харків: Vesta, 2006.

 

Тема № 3: Гаструляція, її характеристика.

Актуальність теми. Гаструляція являє собою інтегрований процес міграції клітин, що призводить до різкого перерозподілу вмісту бластули. В результаті формуються зародкові листки: ектодерма, ентодерма і мезодерма. Зародок, розділений на зародкові листки називається гаструлою. Бластула складається з великої кількості клітин, місцезнаходження яких визначається під час дроблення. Під час гаструляції ці клітини займають нові місця і набувають нових сусідів. В цей період визначається план будови багатошарового тіла тварин. Гаструляція є проміжним етапом єдиного динамічного процесу, під час якого органоутворюючі ділянки бластули перебудовуються так, щоб було легше потім перейти до органогенезу і сформувати організм.

Навчальні цілі:

Знати:

- стадії дроблення;

- як відбувається диференціація клітин;

- з чого утворюється плацента.

Вміти:

- пояснити ознаки подібності і відмінності між бластулою і морулою.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Заповнити таблицю:

стадії ембріогенезу процеси, які відбуваються
зигота  
дроблення  
гаструляція  
гістогенез, органогенез  

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Як формується двошаровий зародок-гаструла?

2. Дати характеристику основним типам гаструляції.

3. Як утворюється мезодерма? Первинно- та вториннороті тварини.

4. Які зародкові листки утворюються у ембріона?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента:

Схематично зарисувати чотири типи гаструляції

а)інвагінація, б)імміграція, в)деламінація, г)епіболія.

ІV. Питання для самоконтролю знань:

1. Яким організмам властива деламінація?

2. Що таке гастроцель?

3. Як формуються зародкові листки?

4. Де знаходиться первинний рот?

5. Які тварини завершують свій розвиток на етапі гаструли?

V. Література:

1. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, 2009.

2. Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010.

3. Біологія: (академ. рівень: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2011.

4. Біологія. 10-11 класи. Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К. – Харків: Vesta, 2006.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Схематично зарисувати життєвий цикл папороті. Позначити всі стадії розвитку.

2. Схематично зарисувати етапи дроблення зиготи людини.

3. Заповнити таблицю: Порівняльна характеристика

Бластула Гаструла
   

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Що таке індивідуальний розвиток?

2. Етапи ембріонального періоду;

3. Що таке дроблення? Типи дроблення.

4. Дати характеристику основним типам гаструляції.

5. Які механізми диференціації клітин багатоклітинного організму?

6. Як взаємодіють між собою частини ембріона під час його розвитку?

7. Як діагностують вади розвитку та здійснюють їхню корекцію?

8. Зв'язок ембріотехнології з методами генної та клітинної інженерії.

9. Метаморфози у рослин.

10. Що таке ріст? Які механізми росту вам відомі?

11. Що таке життєвий цикл? Які життєві цикли рослин і тварин називають простими, а які складними?

12. У чому відмінність хронологічного та біологічного віку людини?

13. Які зміни організму називають старінням? Що є предметом вивчення геронтології?

14. Смерть - як завершальний етап онтогенезу. Дати характеристику етапам смерті.

15. Демографічна ситуація на Землі, зокрема в Україні.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю «Короткий історичний нарис розвитку генетики»

Прізвище Рік Відкриття

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Предмет і завдання генетики.

2. Історія розвитку генетики.

3. Дайте характеристику основним генетичним поняттям.

4. Як позначаються домінантні і рецесивні алелі?

5. Домінантні і рецесивні ознаки у людини.

6. Значення генетики.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Що таке спадковість та мінливість?

2. Як повязана генетика з медициною?

3.Вклад українських вчених у розвиток генетики?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Метод досліджень Особливості методу
Гібридологічний  
Генеалогічний  
Близнюковий  
     

Заповніть таблицю «Методи генетичних досліджень»

ІІ. Контрольні питання теми

1. Гібридологічний метод, його характеристика?

2. Генеалогічний метод вивчення спадковості людини.

3. Методика складання родоводів, аналіз.

4. Особливості родоводів при різних типах успадкування.

5. Популяційно-статистичний вивчення спадковості людини

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. З якою метою складають родоводи, яку інформацію при цьому отримують?

2. Яку інформацію про спадковість дає близнюків метод?

3. Хто такий пробанд?

4. Хто такі сибси?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповніть таблицю «Методи генетичних досліджень»

Метод досліджень Особливості методу
Цитогенетичний,  
Дерматогліфічний  
Популяційно-статистичний.    

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Цитогенетичний метод, його характеристика?

2. Метод дерматогліфіки.

3. Близнюковий метод.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Який матеріал використовують для хромосомного аналізу?

2.Яку інформацію отримують при аналізі каріотипу?

3.Які найбільш характерні дерматогліфічні особливості у осіб з хромосомними порушеннями?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Записати коротку автобіографію Г. Менделя.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Г. Менделя і його внесок у розвиток генетики.

2. Гібридологічний метод у дослідах Г. Менделя.

3. Що таке альтернативні ознаки?

4. Що таке моно-, ди-, та полігібридне схрещування?

5. Характеристика генетичної символіки.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке гібрид?

2. В якому році Г. Мендель встановив закономірності успадкування?

3. Коли були повторно відкриті закони Г. Менделя?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Записати схеми моногібридного схрещування, яка ілюструє I та II закон Г. Менделя.

2. Розвязати задачу.

Кучеряве волосся домінує над гладким. Яке будуть мати діти волосся, у сім’ї, в якій батько мав кучеряве волосся (АА), а мати гладке.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Який об’єкт вибрав Г.Мендель для своїх досліджень і чому?

2.Формулювання закону одноманітності гібридів першого покоління (I закон Г. Менделя).

3. Закон розщеплення.

4. Схеми моногібридного схрещування, яка ілюструє I та II закон Г. Менделя.

5. Закон чистоти гамет.

6. Аналізуюче схрещування, його практичне значення.

7. Цитологічні основи I та II закону Г. Менделя.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Якими методами користувався Мендель в своїх дослідженнях?

2. Чому горох був вдалим об’єктом досліджень?

3. Чому перше покоління гороху було одноманітним жовтим?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Записати схему дигібридного схрещування, яка ілюструє III закон Г. Менделя.

2. Розв’язати задачу.

Карі очі — домінантна ознака, блакитні — рецесивна. Темне волосся домінує над світлим. Темноволоса, дигомозиготна жінка з карими очима одружилася із світловолосим чоловіком із блакитними очима. Визначте, який генотип і фенотип можуть бути у дітей у цій родині.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Дигібридне та полігібридне схрещування.

2.Третій закон Менделя.

3. Генетична схема III закону Г. Менделя.

4. Менделюючі ознаки у людини та типи їх успадкування.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Наведіть приклад дигібридного схрещування.

2.Наведіть приклад полігібридного схрещування.

3.Яке відношення класів спостерігається при дигібридному схрещуванні?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати ситуаційні задачі:

У людина система груп крові АВ0 зумовлена алелями гена І. Рецесивна алель І0 детермінує І групу крові. Алелі ІА та ІВ, що детермінують ІІ і ІІІ групу крові, домінують над алеллю І0, а стосовно один одного є домінантними, генотип ІА ІВ детермінує ІVгрупу крові.

1. Жінка, яка має І групу крові одружилася з гомозиготним чоловіком, який має ІV групу крові. У них народилась одна дитина. Визначте групу крові й генотип дитини.

2. Мати гомозиготна за геном ІА, а батько — за геном ІВ. Визначте групу крові й генотип їхньої дитини.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Класифікація груп крові людини за системою АВ0.

2. Успадкування груп крові людини за системою АВ0.

3. Поняття антиген, антитіло.

4. Успадкування резус-фактора.

5. Явище аглютинації.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке аглютиніни та аглютиногени?

2. Що таке множинний алелізм?

3. За яким типом взаємодії алельних генів успадковується ІV група крові у людини?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Схематично зобразити процес кросинговеру.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Що таке зчеплене успадкування?

2.Чим визначається кількість груп зчеплення в організмів певного виду? Скільки груп зчеплення у людини?

3. За допомогою якого досліду Т.Морган довів явище зчепленого успадкування?

4. Кросинговер, його причини та біологічне значення.

5. Що таке кросоверні та некросоверні гамети?

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Що таке кросовери і некросовери?

2.Чи порушує кросинговер зчеплення генів?

3. Яку кількість генів має людина?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Складіть карту розташування генів у хромосомі, знаючи що: гени А, В, С, Д складають одну групу зчеплення. Відстань між генами А і Д – 2 морганіди, між генами С і Д – 5,5 морганід, між С і В – 1,5 морганід, а між А і В – 9 морганід.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Основні положення хромосомної теорії спадковості.

2. Генетичні карти хромосом.

3. Методи складання генетичних карт.

4. Значення генетичних карт.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. У чому полягає знаення для мкдицини цитологічних карт хромосом.

2. Яка субклітинна структура відповідає групі зчеплення генів.

3. Що таке локус?

4. Що таке морганіда?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Розв’язати задачу.

У людини дальтонізм (порушення кольорового зору) кодується рецесивним геном, локалізованим у Х– хромосомі. Чоловік з нормальним кольоровим зором одружився з гетерозиготною за цією ознакою жінкою, яка ймовірність народження в цій сім і дітей даль­тоніків?

 

ІІ. Контрольні питання теми

1.Стать як менделююча ознака організму людини.

2. Гомо-, гетерогаметність і гемізиготність статі.

3. Хромосомне визначення статі у людини.

4.Чим визначається співвідношення статей у популяціях?

5.Прогамне та епігамне визначення статі.

6. 5. Захворювання людини, що успадковуються зчеплено зі статтю.

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Скільки типів гамет утворює гомогаметна стать (стосовно гетерохромосом) стать?

2. Скільки типів гамет утворює гетерогаметна стать?

3. Що таке успадкування ознак зчеплене зі статтю?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати ситуаційні задачі:

1. У результаті схрещування червоноквіткових і білоквіткових сортів нічної красуні всі рослини F1 мали рожеві квіти. Після схрещування гібридів F1 з білоквітковими рослинами одержали 52 рослини з рожевими квітками 49 – з білими. Визначте генотипи й фенотипи всіх рослин.

 

ІІ. Контрольні питання теми

Охарактеризувати взаємодію алельних генів:

1. Домінування.

2. Неповне домінування.

3. Наддомінування.

4. Кодомінування.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Яка група крові у людини успадковується за типом коддомінування?

2.Назвіть менделюючі ознаки у людини, які успадковуються за типом повного домінування.

3.Назвіть менделюючі ознаки у людини, які успадковуються за типом неповного домінування

4. Формули розщеплення за фено- і генотипом при повному і неповному домінуванні?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати ситуаційні задачі:

У норки два різних рецесивних гени (р та і), гомозиготність за кожним з яких або з обома одночасно зумовлює платинове забарвлення хутра. Коричневе забарвлення хутра (дикий тип) утворюється за наявності двох домінантних алелей (Р та І).

1. Яких за генотипом платинових норок необхідно схрестити, щоб все потомство F1 ,було коричневим?

2. Визначте очікуване розщеплення за фенотипом у F2 від схрещування гібридів F1 між собою?

 

ІІ. Контрольні питання теми

Охарактеризувати взаємодію неалельних генів:

1. Комплементарність.

2. Епістаз.

3. Гіпостаз.

4. Полімерія.

5. Явище множинної дії генів (плейотропії).

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке бомбейський феномен?

2. Які гени називають множинними (полімерними)?

3. Що таке експресивність та пенетрантність гена?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв´яжіть задачі:

1. Гетерозиготна жінка, що має мігрень (домінантна ознака) одружилась з чоловіком з нормальним станом голови. Чи будуть їхні діти хворіти на мігрень?

2. Дигетерозиготна резус-позитивна жінка III групи крові вийшла заміж за резус-позитивного чоловіка І групи крові. Яка ймовірність, що їхні діти можуть успадкувати генотип і фенотип батька? Відомо, що батько чоловіка мав резус-негативну кров.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Генетика як наука.

2. Основні поняття генетики та їх характеристика.

3. Методи генетичних досліджень.

4. Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем.

5. Генетика груп крові.

6. Явище зчепленого успадкування та кросинговер.

7.Основні положення хромосомної теорії спадковості.

8. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю.

9. Форми взаємодії алельних генів.

10. Форми взаємодії неалельних генів.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Заповнити таблицю:

Термін Визначення терміна Приклад
Варіанта (V)    
  Варіаційний ряд    
  Варіаційна крива    

ІІ. Контрольні запитання

1. Модифікації – зміни ознак організму під впливом факторів довкілля.

2. Пристосувальний характер модифікацій.

3. Норма реакції.

4. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості: варіаційний ряд і варіаційна крива.

5. Біологічне і практичне значення модифікаційної мінливості.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Матеріали та устаткування: насіння соняшника, гарбуза, лінійки.

1. Порівняйте 2-3 рослини одного виду, знайдіть, чим вони подібні та у чому їхні відмінності. Поясніть причини подібності. Подумайте, які причини могли викликати їхні відмінності.

2. Складіть варіаційний ряд за розміром насіння соняшника, гарбуза. Чим більше насіння, тим точніший результат; для вивчення ознаки необхідно брати генетично однорідний матеріал. Заповніть таблицю:

 

Варіанта (V) розмір ознаки  
Частота зустрічальності (р)  

 

Подумайте, якими причинами викликаний такий розподіл варіант у варіаційному ряді.

3. За даними варіаційного ряду (таблиці) будуємо варіаційну криву.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Яке значення мінливості для еволюції?

2. Які межі норми реакції?

3. У людей, що проживають в гірській місцевості, спостерігається тенденція до зниження росту порівняно з людьми, що живуть на рівнинах. Чи можна цей феномен віднести до прояву модифікаційної мінливості?

4. Яка роль генотипу і умов довкілля у формуванні фенотипу організмів?

5. Хто і яким чином довів, що модифікації не успадковуються?

6. Чому модифікації, які виникли на ранніх етапах розвитку особини, можуть зберігатися протягом усього її життя?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Скласти схему видів мінливості.

 

ІІ. Контрольні запитання

1. Види спадкової мінливості.

2. Комбінативна мінливість, її характеристика.

3. Комбінативна мінливість у мікроорганізмів. Явище кон’югації, трансформації і трансдукції.

4. Механізми комбінативної мінливості при статевому розмноженні. Порушення рекомбінацій.

5. Значення комбінативної мінливості.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

1. Розв’яжіть задачу і вкажіть форму мінливості.

У трьох дітей в сім'ї I, II, IV групи крові за системою АВО. Які групи крові можуть бути у їхніх батьків?

 

2. Дайте визначення поняттям: комбінативна мінливість, гени, статеве розмноження, кросинговер, гамети, рекомбінація, кон’югація, трансформація, трансдукція.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Які переваги надає живим організмам комбінативна мінливість?

2. Чи завжди комбінативна мінливість пов’язана зі статевим розмноженням?

3. Чому найбільш пересічний фенотип, притаманний даному виду організмів, називають диким типом?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Скласти таблицю “Порівняльна характеристика мутаційної і модифікаційної мінливості”

 

Властивість Модифікації Мутації
Визначеність змін   Залежність прояву від сили і тривалості дії фактора, який спричинює зміни   Пристосувальне значення   Успадковуються чи не успадковуються    

ІІ. Контрольні запитання

1. Визначення поняття мутація.

2. Основні положення мутаційної теорії.

3. Властивості мутацій.

4. Типи мутацій. Їх класифікація.

5. Значення мутацій.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Складіть таблицю “Класифікація мутацій”, характеризуючи кожен тип мутацій.

За походженням
Спонтанні Індуковані
   
За місцем походження
Генеративні Соматичні
   
За характером змін фенотипу
Фізіологічні Біохімічні
   
За місцем виникнення
Рецесивні Домінантні
   
За характером впливу
Летальні Сублетальні Нейтральні Корисні
         

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Хто є засновником вчення про мутації?

2. Чи можуть мутації бути домінантними й рецесивними?

1. Чим відрізняються геномні мутації від хромосомних?

3. Яка геномна мутація приводить до збільшення розмірів організмів, інтенсифікації процесів їхньої життєдіяльності й підвищення продуктивності?

5. Чому плодова мушка дрозофіла є зручним об’єктом генетичних дослідженнь?

 

V. ЛітератураПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.272 с.)