ТОП 10:

Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфериМета роботи:закріпити знання про основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери.

План вивчення теми

1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери.

2. Основні напрями моніторингу.

3. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати із визначення сутності моніторингу. Так, за академічним визначенням моніторинг являє собою систему послідовного збору даних про явище, процес, що описується за допомогою певних ключових показників, з метою оперативної діагностики стану об’єкта, його дослідження та оцінки в динаміці.

Міжнародною організацією праці моніторинг визначається як постійний або періодичний перегляд виконання адміністрацією певної програми з метою оцінки поточних результатів, виявлення труднощів, негативних тенденцій та розробки рекомендацій для їх усунення.

Студенти повинні знати, що моніторинг використовується в різноманітних сферах діяльності і ґрунтується на трьох основних принципах:

· відповідності об’єкту дослідження;

· єдності об’єкта спостереження;

· комплексності.

Об’єкти дослідження соціально-трудового моніторингу:

· підприємства й організації;

· території, де розташовані підприємства;

· спільноти, в які об’єднуються люди.

Основними напрямами моніторингу є такі:

· соціально-демографічні та міграційні процеси;

· зайнятість, ринок праці, безробіття;

· соціально-трудові процеси на підприємствах;

· умови та охорона праці;

· доходи та рівень життя населення;

· соціально-психологічний клімат у трудових колективах;

· задоволеність соціально-трудовими відносинами.

Джерелами інформації для моніторингу соціально-трудової сфери України є статистичні показники, котрі характеризують соціально-демографічний стан населення, зайнятість, ринок праці та безробіття, умови праці на підприємствах, доходи та рівень життя населення. Для моніторингу статистика необхідна, але її недостатньо.

Специфіка досліджень соціально-трудової сфери полягає у використанні спеціальних соціологічних і соціально-психологічних методів, що взаємно доповнюють один одного і несуть велику кількість нової інформації.

Соціологічне дослідження включає п'ять взаємозалежних етапів:

1. підготовка дослідження;

2. збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці;

3. підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка;

4. аналіз обробленої інформації;

5. написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями.

Для збору інформації використовують: аналіз документів, опитування, експеримент.

Деякі проблеми, що вимагають дослідження в умовах ринкової системи господарювання:

· проблеми, пов'язані з умовою і змістом праці;

· матеріальне становище працівників і їхній соціальний захист;

· перспективи розвитку трудової організації в умовах різноманітності

· форм власності, проблеми її виживання;

· трудове поводження, фактори й умови, що на нього впливають;

· проблеми, пов'язані з задоволеністю працею, її мотивацією:

· ставлення до праці і трудова адаптація;

· трудовий конфлікт, причини, шляхи вирішення і т д.

Студенти повинні знати, що до основних джерел інформації про зайнятість та соціально-трудові відносини належать такі:

· адміністративна статистика;

· вибіркові дослідження домогосподарств;

· переписи населення;

· вибіркові обстеження та перепис підприємств;

· соціологічні обстеження.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу по темі “Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин’’.

2. Побудувати графіки, діаграми на основі даних статистичного збірника та проаналізувати їх:

- “Структура населення України”,

- “Динаміка зайнятості населення в Україні”,

- “Доходи населення”,

- “Стан укладання колективних договорів”,

- “Рівень безробіття”, інше”.

Визначити причини, фактори впливу на динаміку.

3. На основі даних моніторингу розробити Програму діяльності уряду в соціально-трудовій сфері.

4. При вивченні матеріалу зосередте свою увагу на таких напрямах моніторингу соціально-трудової сфери як ринок праці, соціально-трудові процеси на підприємствах, доходи та рівень життя населення. Складіть перелік соціально-економічних показників для кожного з цих напрямів відповідно актуальним проблемам та меті моніторингу.

5. Заповніть таблицю

Напрям моніторингу Мета моніторингу Джерела інформації для моніторингу Які організації є виконавцями моніторингу
1. соціально-демографічні та міграційні процеси      
2. ринок праці (зайнятість і безробіття)      
3. соціально-трудові процеси на підприємствах (в т. ч. соціально-психологічний клімат у трудових колективах)      
4. умови та охорона праці      
5. доходи та рівень життя населення      

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте сутність, основні принципи та особливості моніторингу соціально-трудової сфери.

2. Назвіть та дайте коротку характеристику основних джерел інформації про зайнятість та трудові відносини.

3. У чому полягають порівняльні переваги та недоліки основних джерел інформації про зайнятість та трудові відносини?

4. Назвіть основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери.

5. Які основні проблеми є у кожному з напрямів моніторингу соціально-трудової сфери? Дайте свої рекомендації та пропозиції щодо покращення ситуації в цій сфері в Україні.

6. Дайте характеристику організації моніторингу соціально-трудової сфери в Україні.

7. Які організації є виконавцями моніторингу соціально-трудової сфери в Україні? Назвіть їх основні функції.

Література

15, 16, 17, 18, 62Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.004 с.)