ТОП 10:

Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праціМета роботи:

· з’ясування основної цілі аудиту у трудовій сфері;

· визначення показників, які використовуються для проведення аудиторської перевірки;

· вивчення показників ефективності аудиторської перевірки.

План вивчення теми

1. Економічний аналіз і аудит у сфері праці.

2. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту.

3. Звітність з питань праці.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

На початку вивчення теми необхідно з’ясувати сутність таких процедур як аналіз і аудит, потім перейти до розгляду методики їх проведення та видів і форм звітності.

Економічний аналіз - це система спеціальних знань, що пов'язана з дослідженням взаємопов'язаних економічних процесів, які складаються під впливом об'єктивних економічних законів i факторів суб'єктивного характеру; з науковим обґрунтуванням бiзнес-планiв та об'єктивною оцінкою їх виконання; з виявленням позитивних i негативних факторів та кiлькiсним виміром їх дій; з розкриттям тенденцій, пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів; з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінських рішень.

Аудит є незалежним контролем, здійснюваним аудиторськими органiзацiями на комерцiйнiй основі. Oкpiм перевірки фiнанcoвo-господарської дiяльностi, обгрунтованостi собiвартостi продукції та послуг, реалiзацiї продукції аудит передбачає комплексний аналіз господарської дiяльностi, що включає також аналіз соцiально-трудових відносин та їх вiдповiдностi критеріям чинного законодавства. Аудиторська дiяльнiсть ґрунтується на взаємній зацiкавленостi держави, адмiнiстрацiї пiдприємств та їх власникiв у достовірності облiкової iнформацiї щодо об'єктивного висвiтлення рiзноманiтних процесiв.

Пiсля завершення перевiрки проводиться аналiз даних та формування рекомендацiй щодо удосконалення органiзацiї працi, соцiально-трудових вiдносин на пiдприємствi, планування i розробкa заходiв з реалiзацiї рекомендацiй. Готується звiтний матерiал, який включає доповiдь про результати аудиторської перевiрки, оцiнку та рекомендації. Можлива пiдготовка декiлькох спецiалiзованих доповiдей, орiєнтованих на piзнi piвнi управлiння з рiзною насиченiстю фактичними матерiалами та рекомендацiями, що сприяє вищiй результативностi аудиту.

Ефективнiсть аудиту може виражатися в

· економiчнiй формi,

· соцiально-економiчнiй,

· соцiально-психологiчнiй або являти собою їх комплекс. Ефективнiсть може бути прямою або непрямою, з чiтко визначеними часовими межами або без.

Для здiйснення монiторингу соцiально-трудової сфери на вcix рiвнях, для cтpaтeгiчного й оперативного управлiння пiдприємством необхiдно мати достовiрну, оперативну i повну iнформацiю про перебiг процесiв, пов'язаних з органiзацiєю та використанням працi й соцiально-трудовими вiдносинами. Показники у сферi працi оформляються у виглядi звітів i широко використовуються в роботi як всерединi пiдприємства, так i за його межами - на мiсцевому, регiональному, галузевому та загальнодержавному рiвнях управлiння.

3вiтнiсть показникiв з працi на пiдприємcтвi подiляється на статистичну та оперативну, вона може мати piзнi напрямки використання та перiодичнiсть складання.

Найширшу та достовiрну iнформацiю про результати впровадження програм з працi, управлiння i розвитку персоналу надає державна статистична звiтнiсть пiдприємств питань працi. Вона формується на основi звітів установлених форм, якi пiдприємства незалежно вiд форм власностi та господарювання зобов'язанi подавати в установленi термiни до управлiння статистики місцевості. У регiональних управлiннях статистики ця звiтнiсть акумулюється, аналiзується i узагальненi результати подаються до Держкомстату України та Miнicтepcтвa працi та соцiальної полiтики України, яке використовує цi данi для планування i координацiї роботи з управлiння соцiально-трудовими процесами в кpaїнi. Державна статистична звiтнiсть пiдприємств з питань працi складається з статистичної звiтностi про працю, про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати та про використання робочого часу.

Державна статистична звiтнiсть з питань працi включає тaкi звiти:

• "3вiт по працi" (форма № 1- ПВ мiсячна), який подається пiдприємствами, установами, органiзацiями (далi - пiдприємствами) незалежно вiд форм власностi та господарювання до сьомого числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця;

• "3ведений звіт по працi" (форма № 1-ПВ мiсячна зведена), який подають пiдприємства, незалежно вiд форм власностi та господарювання, що мають декiлька видiв дiяльностi, до сьомого числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця;

• "3віт про стан умов працi, пiльги та компенсацiї за роботу в несприятливих умовах" (форма № 1- ПВ (умови працi) pi чна), який подається промисловими пiдприємствами, будiвельними органiзацiями, пiдприємствами та органiзацiями транспорту i зв'язку, колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами, незалежно вiд форм власностi не пiзнiше 31-го грудня звітного року;

• "Чисельнiсть окремих категорiй робiтникiв та пiдготовка кадpiв" (форма № 6- ПВ рiчна) подається пiдприємствами та колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами, незалежно вiд форм власностi не пiзнiше п'ятого сiчня року, наступного за звiтним.

Державна статистична звiтнiсть про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати включає "3віт про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати" (форма № 1-ПВ (заборгованiсть) середньомiсячна) подається 11-го числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця пiдприємствами незалежно вiд форм власностi та господарювання.

Державна статистична звiтнiсть про використання робочого часу мiстить "3віт про використання робочого часу" (форма № 3- ПВ середньоквартальна) та "3ведений звiт про використання робочо­го часу" (форма № 3-пв зведена), якi подаються до сьомого числа наступного пiсля звiтного перiоду мiсяця пiдприємствами незалежно вiд форм власностi та господарювання.

Bci перераховані звіти підприємства подають до управління статистики мiсцевостi, де підприємство

Також для здійснення аналізу використовуються дані бухгалтерської звiтностi, дані вiддiлу кадрів, акти ревiзiй i перевірок.

 

 

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготуватися до виступу і дискусії:

3. Методичні основи аналізу чисельності працівників;

4. Установлення оптимальних співвідношень між окремими категоріями працівників.

5. Підготуватися до участі у виробничій ситуації: Визначення ефективного фонду робочого часу робітників.

6. Підготувати есе на теми “Аналіз плану продуктивності”, “Аналіз трудомісткості”, “Аналіз чисельності персоналу”, “Аналіз витрат роботодавця на персонал”, “Аналіз фонду заробітної плати: виявлення переваг і недоліків”.

7. Підготуватися до участі у виробничій ситуації: «Аналіз витрат фонду заробітної плати».

8. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

9. Заповнити форми звітності з праці умовного підприємства. Проаналізувати їх.

10. Знайти помилки у розрахунках основних трудових показників умовного підприємства.

11. Провести аудит трудових показників організації.

Питання для самоконтролю

1. Яка основна ціль аудиту у трудовій сфері ?

2. Які переваги і недоліки залучення до перевірки „зовнішніх ревізорів” ?

3. Які показники необхідно застосувати для проведення аудиторської перевірки ?

4. Як необхідно оформляти результати перевірки ?

5. Які показники ефективності аудиторської перевірки ?

Література

15,25,34Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.249.15 (0.005 с.)