ТОП 10:

Тема 9. Політика доходів і оплата праціМета роботи:

· визначення структури доходів населення;

· ознайомитися з методами розрахунку прожиткового мінімуму;

· з’ясування поняття “соціальні стандарти” рівня життя населення;

· з’ясування соціально-економічної сутності заробітної плати;

· з’ясування основних функцій заробітної плати;

· засвоєння форм і систем заробітної плати;

· набуття вмінь по проведенню розрахунків заробітної плати за різними системами оплати.

План вивчення теми

1. Види доходів населення.

2. Структура витрат населення. Диференціація доходів (витрат населення).

3. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення.

4. Сутність, функції та принципи заробітної плати.

5. Форми і системи оплати праці.

6. Державне регулювання заробітної плати.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд питання “доходи населення” безпосередньо пов’язаний з питаннями “рівень життя”, “соціальний стан працівників”, “соціальний захист населення”, “прожитковий мінімум”, “рівень бідності”, “рівень зайнятості”, “рівень безробіття”.

Основні напрямки державної політики у сфері доходів повинні бути спрямовані на підвищення рівня доходів населення, їх перерозподіл через державний бюджет і фонди соціального захисту непрацездатних громадян.

Треба визначити основні заходи для усунення негативних явищ і тенденцій диференціації в доходах окремих груп населення.

В першу чергу треба визначити кількісні і якісні показники рівня життя населення.

Далі розглядаються види доходів: реальні, грошові, сукупні, трудові і нетрудові; джерела особистих доходів населення.

Важливим питанням теми є структура доходів працівника підприємства, яка складається з тарифних ставок і окладів; доплат за умови праці; надбавок за високу продуктивність праці; премії; соціальних виплат; дивідендів.

Наступним питаннями, які необхідно розглянути, є: “роль доходів від власності і підприємницької діяльності”, “ від трудової діяльності”.

При розгляді перелічених вище питань особливе значення має додержання соціальної справедливості.

Наступним питанням теми є розгляд методичних основ спостереження за динамікою рівня доходів населення.

Важливим питанням, яке розглядається далі, є визначення мінімального споживчого бюджету і прожиткового мінімуму: статистичного, комбінованого, суб’єктивного, ресурсного.

Наступним питанням означеної теми є мінімальні соціальні стандарти рівня життя населення; соціальні трансферти як елементи формування рівня життя і доходів, зміст понять вартості і ціни робочої сили; функції, елементи і принципи організації заробітної плати.

Особливе місце займає питання “причини розходжень у заробітній платі”, включаючи дискримінацію на ринку праці.

Заробітна плата – одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації працівників.

Міжнародні трудові норми, зокрема Конвенція МОП №95 „Охорона заробітної плати”, так тлумачать заробітну плату: „Термін „заробітна плата” означає будь-яку винагороду або заробіток, що обчислюється в грошах, котрі підприємець виплачує за працю, яка або виконана, або за послуги, які або надані, або мають бути надані”.

Відповідно до Закону України „Про оплату праці” сутність заробітної плати визначається як: „винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу”.

Заробітна плата складається з основної і додаткової оплати праці.

Основна заробітна платанараховується за виконану роботу за тарифними ставками, відрядними розцінками чи посадовими окладами і не залежить від результатів господарської діяльності підприємства. Вона включає такі виплати: оплату за фактично відпрацьовані людино-години, доплати за суміщення професій, за багатоверстатне обслуговування, за класність, виплату між розрядної різниці, персональні надбавки, доплати за роботу в нічний час, доплату незвільненим бригадирам за керівництво бригадою, за навчання учнів, доплати відрядникам у зв’язку зі змінами умов роботи, оплату простоїв не з вини працівника, оплату за понад нормовану роботу тощо.

Додаткова заробітна плата – це складова заробітної плати працівників, до якої включають витрати на оплату праці, не пов’язані з виплатами за фактично відпрацьований час. Нараховують додаткову заробітну плату залежно від досягнутих і запланованих показників, умов виробництва, кваліфікації виконавців.

Заробітна плата в системі товарно-грошових відносин виконує низку функцій:

- Функція забезпечення матеріального стимулювання;

- Відтворювальна функція;

- Соціальна функція;

- Облікова функція;

Розподіл заново створеної вартості у формі заробітної плати здійснюється за такими принципами:

- Принцип матеріальної заінтересованості;

- Принцип плановості;

- Принцип раціонального співвідношення темпів зростання продуктивності праці та її оплати;

- Принцип гарантованості;

- Принцип диференціації;

- Принцип вирівнювання рівня оплати;

- Принцип простоти й доступності оплати.

Залежно від того, що є основою визначення розміру заробітку – обсяг виконаної роботи (продукції) чи відпрацьований час, виділяють дві основні форми заробітної плати: відрядну й погодинну.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу за темою “Політика доходів і оплата праці’’.

2. На основі статистичних даних оцінити номінальні доходи населення України в динаміці . Побудуйте графік номінальних доходів.

3. Визначити можливі джерела та напрямки використання доходів

- студента денної форми навчання;

- непрацюючого пенсіонера;

- директора заводу (41 років, одружений, має сина 19 років та доньку 10 років);

- безробітного;

- жінки, яка знаходиться у декретній відпустці;

- свої власні доходи.

Визначте види доходів.

4. На основі статистичних даних побудуйте діаграму доходів населення і зробіть аналіз структури доходів населення України .

5. На основі статистичних даних розрахуйте реальні доходи населення України і зробіть порівняльний аналіз з номінальними.

6. Підготуватися до виступу з питань:

· Формування доходу працівників;

· Вплив інфляційних процесів на динаміку заробітної плати;

· Годинна та місячна ставки заробітної плати, як мінімальна державна гарантія оплати праці: переваги і недоліки;

· 23. «Розвиток систем винагороди у сфері».

7. Підготуватися до дискусії з питань:

· трансформація систем оплати праці у сучасних умовах;

· участь працівників у прибутку;

· чинники впливу на диференціацію заробітної плати;

· самостійність організації в розробленні умов оплати праці;

· значення і сфера застосування гнучкого тарифу;

· удосконалення тарифної системи;

· створення єдиних уніфікованих умов оплати праці працівників;

· редукція праці – як об’єктивний економічний процес.

8. Побудувати криву Лоренца на основі статистичних даних України.

9. Проаналізувати нормативно-правове забезпечення диференціації доходів населення, розробити пропозиції щодо його покращення.

10. Провести дослідження власних витрат за місяць, тиждень чи день (зазначаючи суму), визначити резерви.

11. Провести дослідження власних доходів за місяць (зазначаючи суму).

12. Зробити порівняльний аналіз власних доходів і витрат за місяць.

13. Розрахувати грошовий еквівалент продуктового набору прожиткового мінімуму у фактичних цінах за власними спостереженнями у місцевості, де Ви мешкаєте.

14. Написати есе за однією з таких тем:

"Надмірна диференціація доходів: соціальні наслідки”;

"Надмірна диференціації доходів: економічні наслідки”;

«Соціально-економічна сутність заробітної плати в ринкових умовах»;

“Значення, необхідність і принципи диференціації заробітної плати на мікрорівні”;

“Тарифна угода як складова колективного договору в організації”.

15. Побудувати логічну схему диференціації заробітної плати працівників.

16. Підготувати матеріал з публікацій з проблем диференціації заробітної плати.

17. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу: - зміст, призначення та основні елементи тарифної системи оплати праці.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття рівня життя і факторів, які його визначають.

2. Опишіть структуру доходів населення.

3. Розкрийте методи розрахунку прожиткового мінімуму.

4. Що таке соціальні стандарти рівня життя населення?

5. Охарактеризуйте сутність і структуру заробітної плати.

6. Які основні функції заробітної плати?

7. Які форми і системи заробітної плати застосовуються на підприємствах і в організаціях ?

8. Як розраховується заробіток за окремими системами заробітної плати ?

Література

2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 31

Тема 10. Планування праці

Мета роботи:

· розуміння сутності характеристики основних трудових показників: продуктивності праці, чисельності працівників, фонду заробітної плати, середньої заробітної плати;

· ознайомлення з методами аналізу трудомісткості, продуктивності праці, чисельності працівників і витрат на робочу силу;

· ознайомлення з методикою планування продуктивності праці, фонду заробітної плати, чисельності працівників.

План вивчення теми

1. Розрахунок потреби підприємства в робочій силі.

2. Планування продуктивності праці на підприємстві.

3. Визначення фонду заробітної плати на підприємстві.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми починається з вивчення головних показників з плану праці, головними з яких є продуктивність праці, її зростання, оплата праці, їх співвідношення, забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації.

У ринкових умовах господарювання надзвичайно важливим є визначення оптимальної чисельності працівників необхідних для виконання виробничої програми. Вихідними даними для визначення необхідної кількості працівників є: виробнича програма на плановий період часу; норми часу, норми виробітку; трудомісткість виробничої програми; організаційно-технічні заходи по зниженню трудомісткості програми; звітні розрахункові дані про коефіцієнти виконання норм; баланс робочого часу одного працівника і деякі інші документи.

Баланс робочого часу одного працівника встановлює середню кількість годин, яку працівник повинен відпрацювати протягом планового періоду. Вона визначається шляхом множення середньої кількості явочних днів працівника протягом планового періоду на середню тривалість робочого дня одного працівника.

При розрахунку середньої кількості явочних днів працівника розрізняють календарний, номінальний і ефективний (реальний) фонди робочого часу.

Необхідно знати зміст плану праці, порядок його розробки. Одним з основних розділів плану праці є “планування зростання продуктивності праці”. При цьому необхідно визначити основні фактори зростання продуктивності праці: матеріально-технічні, організаційні, соціально-економічні.

При плануванні зростання продуктивності праці необхідно розглянути дві групи заходів: заходи, пов’язані з удосконаленням управління виробництвом, його організацією.

Наступним розділом теми є планування чисельності і структури кадрів за категоріями працюючих, а також чисельності робітників за нормами виробітку за одиницю часу, нормами обслуговування і нормативами чисельності.

До означеної теми відноситься також планування фонду заробітної плати “управлінських працівників, спеціалістів, службовців, робітників-погодинників, робітників-відрядників, а також суми доплат за роботу в святкові дні, навчання учнів та інше”.

Крім того, розраховують середню заробітну плату на основі планової чисельності визначених категорій працюючих і планових фондів їхньої заробітної плати.

Аналогічно розраховують середньоденну і середньогодинну заробітну плату.

Показники середньої зарплати використовують для аналізу динаміки оплати праці за декілька років, для визначення співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготуватися до виступу і дискусії:

3. Методичні основи планування чисельності працівників;

4. Методичні підходи планування трудових показників.

5. Підготувати реферативний матеріал публікацій з проблеми «Теорія і методологія планування праці», «Планування витрат роботодавця на персонал», “ Планування фонду споживання”, “ Планування витрат на персонал”.

6. Підготуватися до рольової ігри «Визначення планового зростання продуктивності праці за рахунок конкретних факторів».

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику основним показникам плану з праці.

2. Яка мета планування зростання продуктивності праці?

3. У чому полягає сутність методики планування продуктивності праці за факторами?

4. Як визначити планову чисельність і склад кадрів?

5. Як розраховується чисельність керівників, професіоналів, фахівців?

6. Як визначається додаткова потреба в кваліфікованих робітниках і спеціалістах?

7. Які методи планування фонду заробітної плати?

8. Планування фонду заробітної плати за категоріями працюючих.

9. Планування середньої заробітної плати.

Література

13,14,16,17,20,21,24,25,26,27,30,31,32,33,34,40,45,51,52,53Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.179.0 (0.012 с.)