ТОП 10:

Тема 5. Ринок праці та його регулюванняМета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

· поняття «ринок праці», «ринок робочої сили», «ринок робочих місць»;

· елементи та види ринку праці;

· механізм функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, цілі, інструменти та засоби впливу;

· сегментацію ринку праці за різними ознаками.

План вивчення теми

1. Ринок праці, його структура.

2. Механізм функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, інструменти.

3. Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили.

4. Сегментація ринку праці.

5. Регулювання ринку праці.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми доцільно розпочати із з’ясування сутності ринкової системи та її складової – ринку праці, а також структури ринку праці.

Головними складовими ринку праці є сукупна пропозиція (П), що охоплює всю найману робочу силу, і сукупний попит (С) як загальна потреба економіки в найманій робочій силі. Вони складають сукупний ринок праці (рис. 3.3)

С – сукупний попит на працю;

П – сукупна пропозиція праці;

ВП – вдоволений попит на працю.

Рис. 3.3. Сукупний ринок праці

Основними суб’єктами ринку праці є роботодавці і наймані робітники.

Роботодавець – наймач, який може бути представлений різними “фігурами” у залежності від узаконеної структури відносин власності. Ними можуть бути: державні підприємства, акціонерні товариства, громадські організації, колективні господарства, приватні підприємства, господарські асоціації, кооперативи, спільні підприємства, індивідуальні наймачі і т. п.

Наймані робітники – це вільні працездатні громадяни, для яких робота з наймання є головним джерелом існування й індивідуального відтворення. Необхідно розуміти, що наймані робітники для роботодавців представляють різну цінність в залежності від статі, віку, кваліфікації, соціального статусу і ряду соціально-набутих якостей (відповідальність, дисциплінованість, завзятість й ін.).

Кон’юнктура ринку – це співвідношення попиту та пропозиції у рамках усіх складових структури ринку праці. Кон’юнктура ринку залежить від стану економіки (піднесення чи спаду); галузевої структури господарства; рівня розвитку технічної бази; добробуту населення (рівня його доходів, у тому числі середньостатистичних); розвитку ринку товарів, послуг, цінних паперів: соціальної і виробничої інфраструктури; ступеня розвитку багатоукладності економіки; розвитку інтеграційних зв’язків (галузевих і територіальних).

Необхідно розуміти, що на кон’юнктуру ринку впливають демографічні, етнічні, соціальні, політичні, екологічні і інші фактори.

Залежно від співвідношення між попитом і пропозицією розрізняють три типикон’юнктури ринку праці:

· трудодефіцитний, коли ринок праці не може задовольнити пропозиції праці;

· трудонадлишковий, коли на ринку праці велика кількість безробітних і відповідно обмежені пропозиції праці;

· рівноважний, коли попит на працю відповідає на його пропозиції.

Важливе значення для повноцінного функціонування ринку праці має розвинена і високоефективна інфраструктура.

Різноманітність пропонованих трудових послуг і робочих місць породжує сегментацію ринку праці, тобто поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами. Різними сегментами ринку праці є первинний і вторинний ринки, ринки окремих професій, особливих категорій працівників, внутрішні і зовнішні ринки, тіньові неформальні ринки.

Нарешті, необхідно знати види регулювання, яке здійснює держава в межах ринку праці:

· захисне, призначене для обмеження дій, які приводять до незахищеності різних груп населення;

· заохочувальне, спрямоване на створення умов, у яких можуть здійснюватись і розвиватись певні форми діяльності;

· обмежувальне, яке здійснюється з метою запобігання діям окремих осіб або груп, щоб вони не мали переваги перед іншими;

· директивне, яке передбачає вплив уряду на ринок праці з урахуванням інтересів населення;

· регулювання за допомогою економічних, фінансових заходів (податків, субсидій), які сприяють підвищенню пропозиції на ринку праці або зростання зайнятості.

Розрізняють зовнішній, або професійний, ринок праці і внутрішній ринок.

Зовнішній ринок охоплює відносини між продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі.

Внутрішній ринок передбачає рух кадрів всередині підприємства, переміщення з однієї посади (роботи) на іншу. Це переміщення може відбуватися як по горизонталі, так і по вертикалі.

Практика функціонування ринків праці в багатьох країнах свідчить про існування відкритого і прихованого ринків праці.

Ринок праці підрозділяється па окремі частини — цільові ринки, які називаються сегментами.

Сегментація ринку праці— це поділ працівників і робочих місць на замкнуті сектори, зони, які обмежують мобільність робочої сили своїми рамками.

Студентам необхідно ознайомитись із теоретичними основами аналізу ринку праці. Так, у західних економічних теоріях розрізняють такі основні концепції аналізу сучасного ринку, які розкривають його структуру, функціонування й особливо безробіття на макро- і мікрорівнях.

Відомо кілька моделей ринку праці, які пов'язані з особливостями політики зайнятості, що проводиться в окремих країнах. Національна модель ринку праці складається з тієї чи іншої системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, системи заповнення вакантних робочих місць і способів регулювання трудових відносин з участю профспілок.

Відповідно до комбінації цих складових розрізняють японську модель ринку праці, модель США, шведську модель та ін.

Для японської моделі характерна система трудових відносин, яка ґрунтується на принципі “довічного найму”, за якої гарантується зайнятість працівника на підприємстві аж до досягнення ним віку 55— 60 років.

 

 

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу по темі “Ринок праці та його регулювання”.

2. Розробити стратегію поведінки соціальних партнерів на гнучкому (жорсткому) ринку праці.

3. Підготувати виступ на тему: “Особливості й етапи формування ринку праці в Україні”.

4. Підготувати виступ на тему: „Сегментація ринку праці: теорія, сучасний стан та проблеми”.

5. Написати есе на тему: “Динаміка попиту на професію інженера (програміста, економіста, лікаря, інше)”.

6. Підготувати реферати на такі теми:

- “Ринок праці в економічній системі”,

- “Формування ринку праці в Україні”,

- “Сегментація ринку праці в Україні”,

- “Нова інституціональна економічна теорія і ринок праці”.

7. Зробіть підбірку статистичних даних – показників функціонування ринку праці України та нашого регіону – пропозиції робочої сили за статево-віковими групами, попиту на робочу силу за галузями економіки, динаміки ринку праці (географічна мобільність та оборот робочої сили – найм, звільнення), рівень зайнятості і безробіття, середня зарплата та продуктивність праці.

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою ринок праці?

2. Які умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці?

3. Дайте характеристику суб’єктів ринку праці.

4. У чому полягає сутність сегментації ринку праці?

5. Які особливості специфіки внутрішнього ринку праці?

6. У чому полягає особливість регулювання ринку праці на сучасному етапі розвитку економіки України?

7. Оцініть сучасну ситуацію на ринку праці в Україні.

8. Як Ви розумієте поняття ринок праці і ринок робочої сили? Як поняття трактують економісти?

9. У чому полягає специфіка ринку праці у порівнянні з іншими ринками?

10. У чому полягають особливості первинного і вторинного ринку праці?

11. Охарактеризуйте основні функції ринку праці.

12. У чому полягають особливості сучасних національних моделей ринку праці (американської, шведської, японської, французької)?

13. Що являє собою ринок праці?

14. Хто такі роботодавці?

15. Які Ви знаєте основні компоненти ринку праці?

16. Які Ви знаєте ознаки ринку праці?

17. Що Ви розумієте під факторами ринку праці?

18. Як підходи до ринку праці Ви знаєте?

Література

16, 17, 18, 21, 22, 23, 43Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.93.75.242 (0.008 с.)