ТОП 10:

Задачі, ситуаційні завдання, вправиЗавдання 1

У законодавстві України застосовується термін «соціальне партнерство», в актах і практиці діяльності Міжнародної організації праці — термін «соціальний діалог». Як на вашу думку, чи є тотожними зазначені терміни? Дайте правове визначення поняття соціального партнерства, поясніть його.

Завдання 2

Посилаючись на відповідні нормативно-правові акти назвіть представників сторони роботодавців та сторони найманих працівників у соціальному партнерстві на всеукраїнському, республіканському, галузевому (міжгалузевому), місцевому і обласному рівнях. Дайте відповідь на питання: чи рівнозначними є терміни «суб'єкти» і «сторони» соціального партнерства у сфері праці?

Завдання 3

У світі відомі дві моделі соціального партнерства — трипартизм і біпартизм. Поясність їх сутність, наведіть приклади зарубіжних країн, в яких застосовуються ці моделі. Яка модель соціального партнерства застосовується в Україні? Обґрунтуйте свої висновки посиланнями на законодавчі акти.

Завдання 4

ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України виступив з ініціативою початку колективних переговорів з розробки і укладення Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2006-2007 роки. Сторону власників підприємств, установ, організацій галузі під час переговорів представляли Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України, виробничі об'єднання. Після завершення переговорів і розробки проекту колективної угоди виникла низка питань: хто має підписати угоду від сторони власників та працівників? Коли угода набуває чинності — з моменту підписання її уповноваженими представниками сторін чи реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України? Яка сфера дії укладеної угоди?

Завдання 5

Однією з організаційно-правових форм соціального партнерства у сфері праці є примирно-посередницькі процедури вирішення колективних трудових спорів. Назвіть функції примирної комісії з вирішення колективного трудового спору. Який порядок формування комісії і хто має право представляти інтереси працівників і роботодавців при розгляді і вирішенні колективного трудового спору?

Завдання 6

Поясніть зміст принципів соціального партнерства у сфері праці. У яких міжнародно-правових актах та актах національного трудового законодавства вони закріплюються?

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте сутність соціального партнерства.

2. У чому полягає мета соціального партнерства?

3. Які принципи соціального партнерства?

4. Охарактеризуйте суб'єктів соціального партнерства.

5. Яке нормативно-правове забезпечення системи соціального партнерства в Україні?

6. Які принципи партнерства в процесі здійснення колектив­них переговорів?

7. Назвіть принципи, яких необхідно дотримуватися при взаєм­них консультаціях і контролі.

8. Яких принципів необхідно дотримуватися при вирішенні колективних спорів (конфліктів)?

9. Які задачі вирішує колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин?

10. Хто приймає участь в укладанні генеральних, галузевих (тарифних), територіальних (спеціальних) угод?

11. Назвіть основну спрямованість переговорних процесів при укладанні генеральних, галузевих і регіональних (територіальних) угод, а також колективних договорів.

12. Що таке колективний договір, хто його укладає і що є його змістом?

13. В чому полягає відмінність угод від колективних договорів?

14. Сформулюйте основні функції держави як соціального партнера.

15. Що найчастіше є предметом трудових спорів в сучасних умовах?

16. Поясніть різницю між поняттями «врегулювання трудової суперечки» і «вирішення трудової суперечки»?

17. Охарактеризуйте систему заходів суспільного і державного регулювання соціально-трудових відносин.

Література

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 29, 49, 50Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.249.15 (0.003 с.)