ТОП 10:

Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятостіМета роботи:поширити і поглибити знання про важелі регулювання зайнятості населення

 

План вивчення теми

1. Чинники, що впливають на зайнятість населення.

2. Положення відомих наукових економічних теорій щодо зайнятості (класичної, кейнсіанської та ін.).

3. Сутність і причина безробіття.

4. Типи, форми і рівень безробіття.

5. Крива Філіпса, що відображає залежність між інфляцією і рівнем –зайнятості.

6. Соціальний захист безробітних в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування категорії «зайнятість». Зайнятість характеризується залученням населення у суспільне виробництво. Зайнятість населення – це система соціально-економічних та правових відносин, пов’язаних з участю людей у суспільному виробництві, яка забезпечує їм заробіток чи доход.

У Законі України „Про зайнятість населення” (з подальшими доповненнями і змінами) сформульовані основні принципи зайнятості.

Перший принцип - забезпечення свободи в праці і зайнятості, заміщення примусової, обов’язкової праці. Людині належить пріоритетне право вибору: брати чи не брати участь у суспільній праці.

Другий принцип - створення державою умов для забезпечення права на працю, захист від безробіття, допомога в працевлаштуванні і матеріальній підтримці при безробітті відповідно до Конституції України.

Повна зайнятість населення пов’язана зі створенням таких матеріально-технічних і соціально – економічних умов, за яких кожному хто бажає працювати, надається можливість брати участь у суспільному виробництві (це кількісний (екстенсивний) аспект зайнятості). Якісному (інтенсивному) аспекту відповідає ефективна зайнятість, яка означає такий розподіл трудових ресурсів у територіальному та галузевому розрізах, за сферами докладання праці та видами діяльності, який дає змогу в кожний момент одержувати найбільший приріст матеріальних та духовних благ і передбачає ефективне використання в трудовому процесі кожного зайнятого.

Концепція глобальної зайнятості враховує всі види корисної діяльності як у суспільному виробництві так і поза ним (тимчасова зайнятість, праця домогосподарок і пенсіонерів у себе вдома або у підсобному господарстві тощо).

Примусова зайнятість передбачає конституційно закріплене право і обов’язок працювати.

Добровільна зайнятість передбачає відсутність підстав для притягнення до адміністративної, карної та інших подібних видів відповідальності.

У сучасних ринкових умовах великого значення набуває вивчення проблеми безробіття, що являє собою складне економічне, соціальне і психологічне явище. Водночас безробіття - це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини, пов’язані з вимушеною незайнятістю працездатного населення.

Далі треба розглянути фактори формування безробіття та його види. Студентам необхідно знати основні види безробіття:

· класичне (пов’язане з надмірною заробітною платою);

· фрикційне (пов’язане з невідповідністю кількості робітників і робочих місць);

· структурне (пов’язане зі змінами в НТП, організації виробництва, а отже й у структурі попиту на робочу силу);

· циклічне (пов’язане зі спадами виробництва).

Студенти повинні знати і такі види безробіття, як добровільне, вимушене, приховане, нормальне та оптимальне.

Студентам необхідно знати та вміти пояснити практичне значення закону Артура Оукена, згідно з яким щорічний приріст реального ВНП приблизно на 2,7% утримує кількість безробітних на постійному рівні.

Необхідно знати, що у визначенні МОП безробітними є особи у віці 15 – 70 років (як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

· не мають роботи (прибуткового заняття);

· шукають роботу або намагаються організувати власну справу;

· готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів. До цієї категорії належать також особи, що навчаються за направленням служби зайнятості, знайшли роботу і чекають відповіді або готуються до неї приступити, але на даний момент ще не працюють.

Студенти повинні бути знайомі із так званою кривою А. У. Філліпса, що відображає залежність між інфляцією і рівнем зайнятості. Дана крива відображає думку більшості західних економістів про те, що поточний рівень безробіття не повинен обмежуватись лише природним безробіттям, він повинен бути вишим за нього і складати до 6-7% від кількості працездатних. Лише тоді, на їх думку, економічна система функціонує ефективно. В протилежному випадку, тобто, коли рівень безробіття нижчий, зростає оплата праці найманих працівників, що веде до розкручування інфляційної спіралі. Згадана крива була виведена в кінці 50-х рр. ХХ ст. Англієць Філліпс намагався довести, що існує певний рівень безробіття (він встановив, що цей рівень дорівнює 6-7%), при якому рівень зарплати стабільний. Філліпс робить висновок, що при певному заданому темпі зростання продуктивності праці зменшити інфляцію можна лише за рахунок зростання безробіття. Таки висновки з “кривої Філліпса” дуже сподобались політикам. І хоча економісти доводили, що причиною інфляції є насамперед зростання собівартості виробництва, а не високий добробут людей, уряди деяких країн спокусилися простотою підходу до виправдання неповної зайнятості населення, почали використовувати ці висновки в своїй економічній політиці. Проте “крива Філліпса” не витримала випробування часом.

Студенти повинні знати, що безробіття характеризується двома основними показниками: рівнем і тривалістю.

Рівень безробіття за національною статистикою обчислюється як частка офіційно зареєстрованих безробітних в загальній кількості працездатного населення працездатного віку. За методикою МОП рівень безробіття обчислюється як частка безробітних (зареєстрованих і незареєстрованих) у віці 15-70 років в загальній чисельності економічно активного населення.

Студенти повинні володіти знаннями про активні і пасивні заходи державної політики зайнятості населення.

Студенти повинні знати функції державної служби зайнятості:

· аналіз, прогноз попиту і пропозиції на робочу силу та інформування про стан ринку праці;

· ведення обліку вільних робочих місць і громадян, що звертаються з питань працевлаштування;

· надання допомоги в підборі громадянами роботи, а роботодавцями – необхідних працівників;

· організація професійної підготовки й перепідготовки громадян;

· реєстрація безробітних і надання їм допомоги.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу по темі “Соціально-трудові відносини зайнятості”.

2. Розробити шляхи поліпшення ситуації на ринку праці України відповідно до теоретичних основ аналізу ринку праці і зайнятості.

3. Оцінити роль державної служби зайнятості на ринку праці.

4. Оцінити нормативно-правове забезпечення державної політики зайнятості.

5. Написати есе на теми “ Роль приватних кадрових агенцій на ринку праці” і “Роль програм сприяння зайнятості у активній політиці зайнятості”.

6. Порівняти трудове законодавство в сфері зайнятості України і Польщі (або іншої країни).

7. Підготувати реферати на тему:

8. “Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість”,

9. “Державна політика зайнятості та проблеми її реалізації”,

10. “Роль соціальних партнерів у вирішенні проблем ринку праці в Україні”.

11. Розробити прогноз зайнятості населення певної адміністративно-територіальної одиниці на основі даних статистичної звітності.

12. Опрацювати статті; проаналізувати статистичні матеріали й підготуватися до роботи в групах за темою “Політика зайнятості в сучасних умовах”.

13. На основі даних статистичного збірника визначити достовірність або хибність закону Оукена для України. Пояснити результати.

14. Покажіть, як вимір загального рівня безробіття може недооцінювати чи переоцінювати економічні проблеми, пов'язані з даним рівнем безробіття. Яке значення мають при цьому статичні і динамічні показники безробіття?

Ситуаційні завдання, вправи

1. Що відбудеться з тривалістю пошуку роботи і заробітною платою, на яку погоджується працівник при пошуку роботи, якщо відбуваються наступні події:

А) зростає допомога по безробіттю;

Б) економіка впадає в кризу, скорочується пропозиція робочих місць;

В) введення нових галузей промисловості зменшує визначеність інформації про характеристики доступних робочих місць;

Г) приймається законодавство, що збільшує витрати звільнення, і тому середня тривалість кожного періоду зайнятості збільшується.

 

2. Визначте, на зміну в якому з типів безробіття ( фрикційного, структурного, циклічного) впливає кожна з наступних ситуацій:

А) у результаті закриття підприємства “Екскорт” звільнено 1000 чоловік;

Б) Василь Никанорович відмовляється від пропозицій про роботу , тому що пропонована зарплата менше його допомоги по безробіттю;

В) компанія “Автолюкс” тимчасово звільняє 100 чоловік через відсутність контрактів на постачання продукції;

Г) безробіття в національному масштабі зростає з 5,8 до 6% через зростання оподатковування виробництва;

Д) автоматизація потокової лінії на поліграфічному підприємстві скорочує чисельність працівників на 5%;

Е) рівень інфляції зненацька падає, через що багато з тих, хто шукає роботу, помилково відмовляються від пропонованих вакансій;

Ж) Марія шукає роботу після декількох років перерви в трудовій діяльності, пов'язаного з народженням дітей;

З) зміна геополітичного клімату привела до обмеження багатьма країнами імпорту української військової техніки, що викликало значне скорочення робочих місць в українській промисловості (з огляду на ланцюгову реакцію в багатьох галузях);

И) випускник економічного факультету університету шукає роботу, що відповідає його кваліфікації.

К) через зниження активності на ринку акцій банк скорочує чисельність співробітників відділу корпоративних цінних паперів.

 

3. Припустимо, що безробіття в гіпотетичній економіці знаходиться на природному рівні в 6%, а ціни, як очікується, ростуть на 4% у рік. Зміни в економіці можуть привести до одного з чотирьох результатів:

1) рух нагору і вліво уздовж кривої Філліпса

2) рух вниз і вправо уздовж кривої Філліпса

3) зрушення нагору на нову криву Філліпса

4) зрушення вниз на нову криву Філліпса.

 

4. Покажіть основні розходження між фрикційним і структурним безробіттям, приведіть приклади ситуацій, коли може бути неясно, до якого типу безробіття, фрикційного чи структурного, варто віднести людину, що втратила роботу.

5. Які показники Ви б використовували для оцінки ефективності державної політики, спрямованої на скорочення безробіття?

 

6. Підвищення рівня безробіття може бути викликано:

А) збільшенням потоку з зайнятих в економічно неактивне населення

Б) збільшенням потоку з безробітних в економічно неактивне населення

В) скороченням потоку з економічно неактивного населення в безробітні

Г) збільшенням потоку з безробітних у зайняті.

 

7. Визначте статус осіб, перерахованих нижче, з погляду їхнього відношення до зайнятості і робочої сили, якщо вони класифікуються як зайняті (E), безробітні (U) і ті, що не включаються в склад робочої сили (економічно неактивні) (NLF):

а) працівник, звільнений з підприємства по скороченню штатів і шукаючий нову роботу;

б) працівник, переведений адміністрацією на режим неповного робочого дня;

в) шахтар, що за станом здоров'я більше не може працювати;

г) звільнений робітник, що протягом тривалого часу не міг знайти роботу і припинив пошуки;

д) студент, що учиться на денному відділенні університету;

е) продавщиця, що учиться на вечірньому відділенні торгівельного технікуму;

ж) домашня господарка, що займається тільки своїм будинком і родиною;

з) домашня господарка, яка частину часу працює секретарем на телефоні.

 

8. За інших рівних умов тривалість пошуку роботи тим більше, ніж:

А) Менше допомога по безробіттю

Б) Більше кількість пропозицій

В) Вище витрати пошуку роботи

Г) Більше заощадження індивіда.

 

1. Приведена оцінка суми пенсійних виплат часто виявляється вище, якщо людина виходить на пенсію раніше нормального пенсійного віку. Це є серйозною спонукальною причиною до раннього виходу на пенсію. Як подібні пенсійні програми, що стимулюють вихід на пенсію, вплинуть на рівень безробіття людей похилого віку ( тобто на рівень безробіття в даній віковій групі) ?

 

2. Ринок праці в державі N характеризується кривою Бевериджа такого виду: u = 9/ v , де u і v – кількість безробітних і вакансій у відношенні до чисельності робочої сили (%). Фактичний рівень безробіття 9 %. Визначте:

А) який природний рівень безробіття в цій економіці

Б) чому дорівнює рівень циклічного безробіття

В) на скільки відсотків необхідно збільшити обсяг виробництва, щоб знизити безробіття до природного рівня.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає суть проблеми зайнятості населення?

2. Назвіть основні форми реалізації зайнятості населення.

3. В чому полягає роль ринку робочої сили у вирішенні проблеми зайнятості?

4. У чому полягає суттєва відмінність між регулюванням і дерегулюванням ринку робочої сили?

5. У чому полягає суть класичної й кейнсіанської теорій зайнятості і в чому їх відмінність?

6. Як ви розумієте причину безробіття?

7. Назвіть основні типи і форми безробіття.

8. Як сучасна економічна наука розуміє повну зайнятість населення?

9. Прокоментуйте «криву Філліпса».

10. Як вимірюється рівень безробіття?

11. Деякі західні економісти трактують наявність безробіття як благо для економіки. Яка ваша думка з приводу цього?

12. Чи повинна держава втручатися у вирішення проблеми зайнятості? Якщо так, то в чому це втручання повинно полягати?

Література

4, 5, 15, 16, 16, 17, 18, 38, 52Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.89 (0.013 с.)