ТОП 10:

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліниМета роботи:поглибити знання про структуру і логіку курсу, взаємозв’язки даної дисципліни з іншими.

План вивчення теми

1. Об’єкт і предмет економіки праці та соціально-трудових відносин.

2. Структура наук про працю і персонал. Їх взаємозв'язку з іншими науками.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Визначення предмета будь-якої науки завжди буде неповним, тому що точно визначити можна лише те, що сформувалося, закінчене, тобто те, що наукою бути не може. Тому як зразок для визначення предмета науки доцільно використовувати наступну формулу: “Математика – це те, що роблять математики”. Аналогічне твердження вірне для будь-якої галузі знання.

Предметом вивчення економіки праці служать економічні відносини, що виникають із приводу використання праці. Вони охоплюють проблеми ринку праці, оцінки ефективності трудової діяльності, організації, нормування, оплати праці, його планування й аналізу.

Трудова діяльність людини стала об'єктом систематичних наукових досліджень порівняно недавно – із другої половини 19 ст. Мета таких досліджень, розпочатих американським інженером Ф. У. Тейлором, спочатку полягала в пошуку методів раціонального виконання виробничих операцій.

Об'єктом економіки праці являється трудова діяльність людини. Поняття об'єкта набагато ширше, а предмет являється стороною об'єкта. Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

При дослідженні проблем економіки праці й соціально-трудових відносин використовуються різні загальнонаукові й специфічні методи дослідження. Наприклад, такі методи, як історико-логічний, класифікаційно-аналітичний, графічно-аналітичний, а також економіко-математичні методи, методи статистичного аналізу.

Студенти повинні знати інформаційну базу вивчення дисципліни, яка представлена такими основними джерелами:

· законодавством України про працю;

· статистичною базою;

· документами і матеріалами Міжнародної організації праці;

· науковими виданнями.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу:

· Праця і соціально-трудові відносини як об’єкт дослідження дисципліни.

· Предмет і завдання дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”.

· “Економіка праці й соціально-трудові відносини” у системі наук. Її роль та значення у підготовці бакалаврів.

2. Побудувати структурно-логічну схему дисципліни.

3. Побудувати структурно-логічну схему взаємозв’язків курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” з іншими дисциплінами і науками.

4. Написати есе "Як я бачу місце дисципліни “Економіки праці й СТВ” у своїй фаховій підготовці.

5. Підготуйтесь до зрізу залишкових знань з основ економічної теорії по термінах і поняттях, які є базовими для даної дисципліни з метою забезпечення їх наступності.

6. Зробити підбірку літературних джерел згідно тематичного плану вивчення дисципліни, переглянути сайти Міністерства праці й соціальної політики, Державного комітету статистики, Державної служби зайнятості.

7. Сформулюйте п’ять найважливіших, на Вашу думку, конкретних проблем, які стосуються безпосередньо Вас, Вашої сім’ї та місцевості, в якій Ви проживаєте та є предметом дослідження науки економіки праці.

8. Переглянути схему 1.1 «Взаємозв’язок проблем дослідження дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» з іншими дисциплінами та науками в підручнику О. А. Грішнової за 2007 р., стор. 23.

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини»? Яка її мета і завдання?

2. Поясніть взаємозв’язки дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» з іншими дисциплінами та науками.

Література

21, 22, 23, 62Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.35 (0.003 с.)