ТОП 10:

Тема 4. Сучасні технології навчання у ВНЗ. Інновації в системі освіти.Концепції навчання: догматичне навчання, пояснювальне навчання, проблемне навчання як створення викладачем проблемних ситуацій, які студенти самостійно розв’язують і здобувають нові для себе знання, способи діяльності, методи проблемного навчання, умови успішної організації проблемного навчання; програмоване навчання; організація модульно-рейтингового навчання; комп’ютерна освіта та перспективи її розвитку в Україні; переваги та недоліки дистанційного навчання студентів; контекстне навчання в аспекті нової освітньої парадигми; особистісно-орієнтоване навчання як визнання самобутності, самоцінності кожного студента, який володіє неповторним суб’єктивним досвідом; кредитно-модульне навчання у вищій школі.

Авторські дидактичні системи навчання: концепція розвивального навчання (В. В. Давидов, Л. В. Занков, Д. Б. Ельконін), концепція поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна), концепція активізації пізнавальної діяльності суб’єктів навчання (О. К. Дусавицький, В. І. Лозова, А. К. Маркова, Т. Н. Шамова, Г. І. Щукіна ), концепція оптимізації навчального процесу (Ю. К. Бабанський), система оновлення освіти дорослих (NALM).

Розробка та упровадження педагогічних технологій навчання і виховання у вищій школі. Розробка та упровадження акмеологічних технологій у практику вищого навчального закладу.

Педагогічна інновація як цілеспрямоване і кероване внесення прогресивних змін в освітню практику шляхом створення, розповсюдження та освоєння новоутворень; класифікація педагогічних інновацій за: рівнем релевантності, сферою здійснення, масштабом перетворень, способом створення, рівнем глибини і повноти, відношенням до свого попередника, способом здійснення, характером походження.

Характеристика інноваційного педагогічного процесу у ВНЗ: інноваційна діяльність, суперечності розвитку, закономірності, структура інноваційних процесів, інноваційна компетентність викладача вищої школи.

Інноваційна педагогічна технологія як комплексний, інтегрований процес, який включає суб’єктів, ідеї, способи організації інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення; інноваційні навчальні технології: модульні, інформаційні, проектні, інтерактивні, індивідуалізовані, ігрові, інтегровані, кредитно-модульна технологія, MultiMedia-технології.

Тема 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студента як складова частина навчального процесу у вищій школі, що передбачає перевірку, оцінку (вимірювання знання, умінь, навичок), облік (фіксацію результатів оцінювання у вигляді балів), його компоненти; функції контролю (контролювальна, навчальна, діагностико-керувальна, стимулюючо-мотиваційна, розвивальна, виховна).

Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів: об’єктивність, індивідуальний характер оцінювання, гласність контролю, всебічність оцінювання, диференційованість оцінювання, різноманітність форм, методів контролю, етичне ставлення до студента, повага до нього, валідність і надійність контролю, підготовка студентів до здійснення контролю і самоконтролю знань, умінь.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; методи і форми контролю; особливості тестування рівня сформованості знань та вмінь студентів (відносна простота процедури й необхідного обладнання, безпосередня фіксація результатів, можливе використання як індивідуально, так і для цілих груп, зручність математичної обробки, короткочасність, наявність встановлених стандартів).

Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх фахівців: сутність, функції, види, методичні поради щодо його організації у ВНЗ.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.211.150 (0.004 с.)