ТОП 10:

Засоби автоматизації проектування баз даних: класифікація та функціональні можливості CASE засобів; об’єктно-орієнтований та структурний підходи до проектування баз даних.CASE (Computer-Aided Software Engineering) - програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу подібних систем, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості,конфігураційне управління і управління проектом і т.д. CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють повну середовище розробки.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, які дозволяють в наочною формі моделювати предметну область,аналізувати цю модель на всіх етапах розробки та супроводження ІС та розробляти програми у відповідності до потреб користувачів.Більша частина CASE-засобів використовує методологію структурного (в основному) або орієнтованого аналізу і проектування, що використовують специфікації у вигляді діаграм або текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи,динаміки поведінки системи та архітектури програмних засобів.

Усі CASE-засоби поділяються на типи, категорії та рівні. Класифікація за типами відображає функціональну орієнтацію CASE-засобів в технологічному процесі.

1) АНЯЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ. Засоби цієї групи використовуються для створення специфікацій системи та її проектування (CASE.Аналітик (Ейтекс), The Developer (ASYST Technologies), POSE (Computer Systems Advisers),)

2.ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ І ФАЙЛІВ.Засоби цієї групи забезпечують логічне моделювання даних, автоматичне перетворення моделей даних у Третю нормальну форму, автоматичну генерацію схем БД і описів форматів файлів на рівні програмного коду: ERWin (Logic Works)

3.ПРОГРАМУВАННЯ.Засоби цієї групи підтримують етапи програмування та тестування, а також автоматичну кодогенерацію з специфікацій, отримуючи повністю документованих виконувану програму: COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), NETRON / CAP (Netron), APS (Sage Software).

4.СУПРОВІД та РЕІНЖЕНІРІНГ. До таких засобів відносяться документатори, аналізатори програм, кошти Реструктурування і реінженірінг: Adpac CASE Tools (Adpac), Scan / COBOL u SuperStructure (Computer Data Systems)

5. ОТОЧЕННЯ.Засоби підтримки платформ для інтеграції, створення і надання товарного виду CASE-засобів: Multi / Cam (AGS Management Systems), Design / OA (Meta Software).

6.УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ. Засоби, які сприяють планування, контроль, керівництво, взаємодія, тобтофункції, необхідні в процесі розробки та супроводження проектів: Project Workbench (Applied Business Technology).

Класифікація за категоріями визначає рівень інтегрованості по виконуваних функцій і включає допоміжні програми (tools), пакети розробника (toolkit) і інструментальні засоби (workbench).

Класифікація за рівнями пов'язана з областю дії CASE в межах життєвого циклу ПЗ:

1.Верхні (Upper) CASE часто називають засобами комп'ютерного планування. Вони покликані підвищувати ефективність діяльності керівників фірми та проекту шляхом скорочення витрат на визначення політики фірми і на створення загального плану проекту.

2.Середні (Middle) CASE вважаються засобами підтримки етапів аналізу вимог і проектування специфікацій і структури ПЗ.

3. Нижні (Lower) CASE є засобами розробки ПЗ (при цьому може використовуватися до 30% специфікацій, створених засобами середнього CASE).Вони містять системні словники і графічні засоби, що виключають необхідність розробки фізичних специфікацій.

Майже весь проект створюється на екрані: інфологічна модель на її базі генерація логічної моделі, на основі логічної створюється фізична модуль.

Бази данних можна створити: Oracle, Delphi, Interbase /

Case засоби є: структурні - ERWin діаграми (ERwin дозволяє Вам переглядати інформацію про моделі на різних рівнях і пропонує кілька режимів перегляду зображення.ці рівні та режими бувають корисні при демонстрації різних типів інформації на різних стадіях побудови моделі і при передачі інформації про моделі різних аудиторій.).; працювання на рівні сутності.Орієнтовані - UML

Високі потенційні можливості CASE-технології: збільшення продуктивності праці, поліпшення якості програмних продуктів, підтримка уніфікованого та узгодженого стилю роботи.

Високі потенційні можливості CASE-технології: збільшення продуктивності праці, поліпшення якості програмних продуктів, підтримка уніфікованого та узгодженого стилю роботи.

Структурний підхід до проектування бд полягає в тому, що база даних формується на основі певних сутностей, які визначаються в процесі системного аналізу предметної обл.

У структурному підході до аналізу та проектування застосовуються.такі види моделей:

- DFD - діаграми потоків даних;

- SADT - метод структурного аналізу і проектування) - моделі і відповідні функціональні діаграми;

- ЕRD - діаграми "суть-зв'язок".

Діаграми потоків даних є основним засобом моделювання функціональних вимог до системи, що проектується. Специфікація процесів представляється у вигляді текстового опису, схем алгоритмів, псевдокодів і ін. Словник термінів являє собою короткий опис основних понять, які використовуються при створенні специфікації. Діаграма переходів станів демонструє поведінку системи, що розробляється. Моделювання даних виконується за допомогою ЕR-діаграм. Головна мета такого представлення -продемонструвати, як кожен процес перетворює свої вхідні дані у вихідні, а також виявити зв'язки між цими процесами. Функціональні моделі SADT призначені для опису функціональної структури системи, що проектується. Крім DFD для функціонального структурного і потокового моделювання застосовуються методики IDEF0 і IDEFЗ.

При об’єктно-орієнтованому підході визначаються певні класи та певні підкласи, на основі яких будується база даних.

Серед об'сктио-орієнтованих моделей найбільш відомими є моделі, побудовані за допомогою мови моделювання UML - уніфікована мова моделювання). Словник UML утворює предмети, відношення, діаграми. Предмети розрізняють структурні, поведінки, групуючі і пояснюючі. Відношення існують таких видів: залежності, асоціації, узагальнення і реалізації. Проект інформаційної системи, який створюється за допомогою UML, складається з діаграм: прецендентів використаний, класів, станів, активності, слідування, співробітництва, компонентів, розміщення.

Основними компонентами об'єктно-орієнтованої CASE- системи є такі:

- репозиторій, який представляє об'єктно-орієнтовану БД,

- графічний інтерфейс користувача;

- засоби перегляду проекту, які дозволяють переміщуватися по елементах проекту, в тому числі по

ієрархії класів і підсистем, переключений між видами діаграм;

- засоби контролю проекту;

- засоби збору статистики;

- генератор документів, який дозволяє формувати тексти вихідних документів на основі інформації і

репозиторія.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.159.8 (0.007 с.)