ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Побудова ліній впливу за допомогою нульових точок.Вивчаючи лінії впливу внутрішніх зусиль не важко помітити, що всі вони мають нульові точки в межах прольоту для Мк і або точку, що лежить за межами прольоту для NK.

Наявність нульової точки на лінії впливу говорить про те, що зусилля в перерізі К дорівнює нулю в той момент, коли одинична сила знаходиться над цією точкою.

 

Рис.7.2

Якщо наперед знати положення цієї точки (положення одиничного вантажу), то побудова ліній впливу спрощується.

Визначимо положення цієї точки на лінії впливу МК.

Напрямок реакцій відомий. Для того, щоб МК =0, RA – повинна проходити через точку К , а реація RВ – через кльючовий шарнір С. Під точкою перетину F буде знаходитись нульова точка Fm лінії впливу МК (рис. 7.2,а).

 


Тема 8. Загальні методи визначення переміщень

Робота зовнішніх сил

Плавне (поступове) прикладання навантаження називається статичним. Визначимо роботу зовнішнього навантаження, наприклад сили Р, статично прикладеної до деякої пружної системи (рис. 8.1), матеріал якої задовільняє закону Гука. При малих деформаціях до цієї системи застосуємо принцип незалежності дії сил і, отже, переміщення окремих точок і перерізів конструкції прямо пропорційні величині тим навантаженням, що їх викликає. В загальному вигляді ця залежність може бути виражена рівністю:

де - переміщення в напрямку сили Р;

- коефіцієн що залежить від матеріалу, схеми, розмірів споруди.

При збільшені сили Р на безкінечно малу величину dP переміщення збільшується на величину .Тоді робота цієї сили буде:

При заміні

Інтегруючи цей вираз в границях повної зміни сили від нуля до її кінцевого значення, отримуємо:

,

так, як то

Рис.8.1.

В загальному випадку напрямок сили Р може не співпадати з напрямком викликаного нею переміщення. Оскільки величина роботи визначається добутком сили на шлях, пройдений по напрямку цієї сили, то під величиною D завжди необхідно розуміти проекцію дійсного (повного) переміщення точки прикладання сили на напрямок сили. Наприклад, при дії сили Р під кутом β до горизонтальної осі балки (рис. 8.1) переміщення D буде вимірюватися відрізком аЬ (що є проекцією дійсного переміщення на напрямок сили Р).

У випадку, коли до системи прикладена пара сил з моментом М (зосереджений момент), вираз роботи може бути отриманий аналогічним чином. При цьому необхідно вибрати відповідний зосередженому моменту вид переміщення - це буде кут повороту того перетину бруса, до якого прикладений момент.Тоді робота моменту, статично прикладеного до балки, дорівнює

А=Мu/2,

де u — кут повороту (в радіанах) того перетину балки, до якого прикладений момент М.

Отже, робота зовнішньої сили при статичній дії її на споруду дорівнює половині добутку значення цієї сили на величину відповідного їй переміщення.

При статичній дії на споруду групи зовнішніх сил робота цих сил дорівнює півсуми добутку кожної сили на велияину відповідного її переміщення, визване дією всієї групи сил.

Для узагальнення отриманого висновку умовимося під терміном сила розуміти будь-яку дію, прикладену до пружної системи, тобто будь-яку групу сил, яку надалі будемо називати «узагальненою силою».

Під терміном переміщення будемо розуміти той вид переміщення, на якому «узагальнена сила» виконує роботу.

Роботу зовнішніх сил на їх переміщеннях можна визначити і через внутрішні зусилля М, Q, N, які виникають в поперечних перерізах стержнів конструкцій. Виділим із стержня двома перерізами безкінечно малий елемент довжиню dx (рис 8.2,а). До нього при дії сил, розміщених в одній площині, прикладені М, Q, N.

Рис. 8.2.

Ці зусилля є внутрішніми по відношенню до цілого стержня. Але для виділеного єлемента вони є зовнішніми силами і тому роботу А можна отримати як інтегральну суму робіт від зусиль М, Q, N на відповідних деформаціях елементів dx.

Елемент dx який знаходиться під дією тільки поздовжньої сили N показаний на рис.8.2. При нерухомому лівому перерізі правий переріз під дією сили N переміститься вправо на величину:

-де ЕF-жорсткість поперечного перерізу стержня при розтягу (стиску).

Тоді робота статично прикладеної поздовжньої сили N на цьому переміщенні дорівнює:

.

Аналогічно можна отримати вирази для робіт при дії:

-згинальнго моменту М:

,

де ЕІ - жорсткість поперечного перерізу стержня при згині;

-поперечної сили Q:

,

де GF - жорсткість поперечного перерізу стержня при зсуву;

-1,2- безрозмірний коефіцієнт для прямокутного перерізу;

-- безрозмірний коефіцієнт для круглого перерізу.

При одночасній дії на виділений елемент М, Q, N робота кожної з цих сил на переміщеннях, визваних іншими силами, дорівнює нулю. Тому повна робота дорівнює:

.

Інтегруючи вираз dA в границях довжини кожної ділянки всіх стержнів та проводячи сумування по всіх ділянках системи одержуємо слідуючу формулу для визначення роботи зовнішніх сил:

,

або

.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.006 с.)