ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переміщення статично визначених систем, визваних зміщенням опорЗміщення опор в статично визначених системах по напрямку опорних зв”язків не викликає в споруді внутрішніх зусиль. Для прикладу розглянемо раму, показану на рис.8.10,а. Вертикальне зміщення опори В на величину не викликає в її перерізах додаткових внутрішніх зусиль.

Визначимо переміщення точки k по напрямку і-і, тобто . Для цього розглянемо одиничний стан даної системи ів напрямку шуканого переміщення прикладемо до нього силу Х=1. Опорну реакцію яка виникає при цьому в тому опорному стержні, який в дійсному стані переміщується на величину ,позначимо R.

Визначимо переміщення точки к по напрямку і-і, тобто . Для цього розглянемо одиничний стан даної системи ів напрямку шуканого переміщення прикладемо до нього силу Х=1. Опорну реакцію яка виникає при цьому в тому опорному стержні, який в дійсному стані переміщується на величину ,позначимо R. Застосуємо для двох стенів принцип взаємності робіт, що робота сил першого стану на відповідних переміщеннях другого дорівнює роботі сил другого стану на переміщення першого

.

Звідки

.

Рис.8.10

Переміщення якої-небудь точки заданої статично визначеної споруди, яке виникає від зміщення опори на величину , дорівнює добутку цього зміщення на реакцію опори від дії одиничного навантаження, прикладеного в напрямку переміщення, яке шукаємо. Переміщення додатнє, якщо реакція направлена проти зміщення , і від”ємне, якщо співпадає з ним.

 

Визначимо переміщення точки к по напрямку і-і, тобто . Для цього розглянемо одиничний стан даної системи ів напрямку шуканого переміщення прикладемо до нього силу Х=1. Опорну реакцію яка виникає при цьому в тому опорному стержні, який в дійсному стані переміщується на величину ,позначимо R. Застосуємо для двох стенів принцип взаємності робіт, що робота сил першого стану на відповідних переміщеннях другого дорівнює роботі сил другого стану на переміщення першого

Переміщення якої-небудь точки заданої статично визначеної споруди, яке виникає від зміщення опори на величину , дорівнює добутку цього зміщення на реакцію опори від дії одиничного навантаження, прикладеного в напрямку переміщення, яке шукаємо. Переміщення додатнє, якщо реакція направлена проти зміщення , і від”ємне, якщо співпадає з ним.

Порядок визначеня переміщення в статично визначених спорудах від зміщення опор.

1.Вибираємо одиничний стан споруди, рахуючи зв”язок, який зміщується, нерухомим.

2.Завантажуємо споруду в одиничному стані в напрямку переміщення, яке шукаємо, силою або моментом .

3.Знаходимо реакції в тих опорих зв”язках одиничного стану, які в дійсному стані споруди зміщуються.

4.Складаємо вираз робіт сил одиничного стану на переміщеннях дійсного та прирівнюємо його нулю.

5.Розв”язуємо одержане рівняння відносно шуканого переміщення.

 


Література

1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології. – К.: Каравела, 2009. – 696 с.

2. Строительная механика /Под редакцией Даркова А.В. -М..: Высшая школа, 1976.-660с.

3. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред. Бутенко Ю.И. - К.: Вища шк., 1984. -328с.

4. Строительная механика в примерах и задачах / Под ред. Киселева В.А. -М.: Изд. лит. по стр-ву, 1966. -365с.

5. Рабинович И.М. Основы строительной механики стержневых систем. -3-е изд. доп. -М: Гос. Изд-во лит. по строит. и архит., 1960. -519с.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

 

 

Будівельна механіка. Конспект лекцій для студентів напряму “Будівництво” денної та заочної форм навчання

 

Комп’ютерний набір та верстка: Д.Я.Кислюк.

 

Редактор: О.С.Гордіюк

 

 

Підп. до друку Формат 60 84/16. Папір офс. Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 5,5 Обл.- вид. арк. 5,25

Тираж 50 прим. Зам. 4262

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛНТУ

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.007 с.)