ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорема про взаємність робітРозглянемо два стани пружної системи, що знаходиться в рівновазі. В кожному з цих станів на систему (споруду) діє деяке статичне навантаження, наприклад в 1-м стані сила Р1 а в 2-м — сила Р2 (рис. 8.3).

Переміщення системи в результаті її деформації будемо позначати Dmn, де перший індекс вказує на напрямок переміщення, а другий — на причину, що викликала його. Знак Dmn читається таким чином: переміщення по напрямку «сили.» т, викликане «.силою» п. Переміщення Dmn може бути лінійним зміщенням або кутом повороту (в радіанах) — залежно від того, чи «сила» т є зосередженою силою або зосередженим моментом.

Рис 8.3.

Під «силою» п розуміється будь-яке навантаження, яке діє на споруду, наприклад, що складається з декількох зосереджених сил і моментів і якого завгодно розподіленого навантаження. В даному випадку (рис. 8.3):

11-переміщення по напрямку сили Р1 від дії сили Р1;

12- переміщення по напрямку сили Р1 від дії сили Р2;

22- переміщення по напрямку сили Р2 від дії сили Р2;

- переміщення по напрямку сили від дії сили Р1.

Тоді можна визначити величини робіт сил Р1 і Р2 на відповідних переміщеннях:

- робота від дії сили Р1 на переміщенні 11;

- робота від дії сили Р2 на переміщенні 22.

Роботи А11 та А22 можна виразити через внутрішні зусилля, що виникають в поперечних перетинах стержнів системи:

;

.

Розглянемо тепер випадок статичного навантаження тієї ж системи силами P1 і P2 в наступній послідовності. Спочатку до системи прикладається статично наростаюча сила P1. Коли процес її статичного наростання закінчиться, деформація системи і внутрішні зусилля, що виникають в ній, будуть такі ж, як і в 1-м стані, зображеному на рис.8.4; зокрема, прогинання під силою P1 буде рівне А11. Робота сили P1 в процесі її наростання від

Рис. 8.4

нуля до кінцевого значення буде А111D11/2. Потім на систему почне діяти також наростаюча сила Р2- в результаті цього система отримає додаткові деформації і в ній виникнуть додаткові внутрішні зусилля, рівні деформаціям і зусиллям в 2-м стані, додаткове прогинання під силою P1 буде рівне D12-в процесі наростання сили P2 від нуля до її кінцевого значення сила P1, залишаючись постійною, переміститься вниз на величину додаткового прогинання A12 і, отже, зробить додаткову роботу,

.

Тому при послідовному завантажені робота всіх сил дорівнює:

 

.

З іншої сторони, роботу А сил P1 і P2 можна визначити як півсуму добутків кожної з цих сил на відповідне їй повне переміщення від дії обох сил:

Прирівняємо два вирази і одержимо:

,

звідки

,

де - - робота сили - 1-го стану на переміщенні по її напрямку від дії сили другого стану;

- робота сили 2-го стану на переміщенні по її напрямку від дії сили першого стану.

Значить,

.

Таким чином, робота сил 1-го стану на переміщеннях по їх напрямках, викликаних силами 2-го стану, дорівнює роботі сил 2-го стану на переміщеннях по їх напрямках, викликаних силами 1-го стану - теореми про взаємність робіт, або теореми Бетті.

На основі цієї теореми можна визначити роботу через внутрішні зусилля, які виникають в першому та другому стані і при цьому отримуємо:


 

.8.3. Теорема про взаємність переміщень

Розглянемо наступні два стани системи. В першому стані до системи прикладена одна сила P1 = 1, а в другому — одна сила Р2 = 1 Ці стани системи умовимося називати одиничними. Будемо позначати переміщення, викликані одиничними силами або моментами (тобто силами Р == 1 або моментами М = 1), знаком δ — на відміну від переміщень, викликаних силами і моментами, не рівними одиниці, що позначаються знаком D. Відповідно до цього переміщення даної системи по напряму одиничної сили Р2 в 1-м стані (тобто викликане силою P1 = 1, позначимо δ12 переміщення по напрямку одиничної сили P1 в 2-м стані позначимо δ21 де δ12 і δ21—одиничні переміщення.

 

Рис. 8.5

На підставі теореми про взаємність робіт для розглядуваних двох станів маємо:

P1δ12 = P2δ21

але так ,як

P1 = P2=1

то

δ12 = δ21..

Або в загальному випадку дії будь-яких одиничних сил:

δmn = δnm.

Отримана рівність носить назву теореми про взаємність переміщень (принципу Максвелла): для двох одиничних станів пружної системи переміщення по напряму першої одиничної сили, викликане другою одиничною силою, дорівнює переміщенню по напряму другої сили, викликаному першою силою.

Формула переміщень

Розглянемо наступні два стани системи. В першому стані на систему діє довільне число будь яких сил та моментів, а в другому — одна лиш зосереджена сила Р2 = 1.

Рис. 8.6

Складем вираз роботи А21сили 2-го стану на переміщення , яке виникає від сил 1-го стану:

,

або через внутрішнє зусилля в стержнях системи:

.

При незмінних по довжині розмірах поперечних перерізів формула прийме вигляд:

.

Остання рівність носить назву формули переміщень (інтеграла Мора).

Визначення переміщень за допомогою отриманої формули проводиться в наступному порядку:

1) знаходяться вирази зусиль Mn Nn , Qn від заданого навантаження як функції координати х довільного перерізу;

2) по напряму шуканого переміщення прикладається відповідна йому одинична «сила» (при лінійному переміщенні — зосереджена сила, при куті повороту — зосереджений момент);

3) визначаються зусилля Mm Nm , Qm від одиничної сили як функції координати х довільного перерізу; _ _ __

4) знайдені вирази зусиль Mn Nn , Qn Mm Nm , Qm, підставляються в праву частину формули переміщень і інтегруванням по ділянках в межах всієї споруди визначається шукане переміщення Dmn- . Якщо Dmn додатнє - то переміщення співпадає з напрямком одиничної сили, якщо від”ємне - то протилежне цьому напрямку.

При розрахунку балок та рам вплив поздовжніх та поперечних сил на переміщення не враховується, крім окремо вказаних випадків.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.009 с.)