Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутнього
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутньогоФормування уявлень про розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, осмислення понять «старовинне мистецтво» і «су­часне мистецтво».

Уроки 55-56

Музичне мистецтво

Зміст: Відображення у слов'янських обрядах єдності Природи, Лю­дини у Всесвіті.

П: Варіації.

ХТД: Пісні весняно-літнього циклу (великодні, купальські). Ство­рення варіацій на тему улюбленої веснянки.

СММ: К. Чілі «Язичницькі піснеспіви»; Руслана «Коломийки».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Зображення на писанках прадавніх знаків та символів життя.

П: Писанкарство.

ХТД: Завдання на вибір: розміщення орнаменту на поверхні яйця; варіації на теми писанок у техніці витинанки.

СВМ: Писанки за стародавніми (трипільськими) мотивами. Зразки писанок різних регіонів України.

Уроки 57-58

Музичне мистецтво

Зміст: Веснянки та гаївки у виконанні фольклорних колективів.

П: Веснянки.

СВМ: Символи землі, води, сонця, берегині роду та ін., що використо­вуються в декоративно-прикладному мистецтві українців.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття образу дерева життя в народних орнаментах, жи­вопису, скульптурі, оздобленні культових споруд, кінемато­графі тощо.

ХТД: «Ми діти твої, рідна земле»! (колективна витинанкова компо­зиція із зображенням квітучого дерева життя, у центрі кож­ної квіточки — фотографія дитини, над деревом — сонце),

СКМ: К/ф «Володар кілець» (фрагмент «Повернення короля»), реж. Р. Джексон.

Уроки 59-60

Музичне мистецтво

Зміст:Музичне мистецтво минулого. Світська та духовна музи ка. Старовинні світські танці. Старовинні інструменти (кла­весин).

П: Сюїта.

ХТД: Многая літа.

СММ: М. Лисенко «Сюїта у формі старовинних танців»; Й. С. Бах «Прелюдії до мажор і до мінор (І ч.)», «Добре темперований клавір» (у виконанні на клавесині В. Ландовської).

СВМ: Ілюстрації із зображенням храмових споруд, старовинних світ­ських будівель.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування про єдність законів світобудови, відтворених у різ­номанітних мистецтвах. Уявна гра-подорож у минуле нашої планети.

П: Архітектурний пейзаж, фотомистецтво.

ХТД: Рідне місто у минулому (графіка). Робота в групах. Зображен­ня храмових споруд, палаців.

СВМ: Художні фотографії із зображенням архітектурних пейзажів із старовинними будівлями.

Уроки 61-62

Музичне мистецтво

Зміст: Формування уявлень про особливості музичного мистецтв у різні часи. Порівняння музичних засобів виразності для вираження танцювальних образів. ,

ХТД: Сучасна пісня танцювального характеру.

СММ: Вальс (на вибір), рок-н-ролл,, сучасна танцювальна композиція (на вибір). Романс (на вибір).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняльна характеристика зображення обличчя людини в стилі реалізму та модерну (кубізм).

П: Портрет.

ХТД: «Про що розповів старовинний портрет». Довільний вибір тех­нік та матеріалів для візуального відтворення власних фан­тазій.

СВМ: Леонардо да Вінчі, Пікассо, С. Далі тощо.

Уроки 63-64

Музичне мистецтво

Зміст: Від шарманки до комп'ютера. Подорож етапами розвитку тех­нічних пристроїв. Шарманки, музичні скриньки, грамофони, магнітофони, комп'ютерні музичні програми.

ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість».

СММ: Д. Шостакович «Шарманка»; Б. Барток «Мікрокосмос» (п'єси на вибір); показ можливостей комп'ютерних програм (різноманіт­на обробка звуків як інструментальних, так і вокальних).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток здатності інтерпретувати візуальні зображення, уяви та фантазії. Ознайомлення з класичним і сучасним натюрмор­том у порівнянні. П: Натюрморт.

ХТД: Натюрморт з фруктами (Техніка на вибір). СВМ: Мистецькі твори, класичні та сучасні, у жанрі натюрморт.

Уроки 65-66

Музичне мистецтво

Зміст: Музика Космосу.

П: Кіномистецтво. СММ: Ю. Щуровський «Хода роботів»; інструментальні композиції на електронних інструментах. ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість». СКМ: К/ф «Гостя з майбутнього» (участь у виконанні пісні).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявна гра-подорож у майбутнє нашої планети. Формування уявлень про мистецтво майбутнього. Розвиток відчуття плас­тичної маси, здібності цільного просторового мислення.

П: Скульптура.

ХТД: Дивовижні машини (ліплення роботів-машин).

СВМ: Композиції комп'ютерної графіки.

СММ: Музика за вибором учителя.

СКМ: М/ф «Тайна третьої планети» (фрагмент), к/ф «Гостя з май­бутнього» (фрагмент).

Уроки 67-68

Музичне мистецтво

Зміст: Підсумкові узагальнюючі уроки, вікторина «Мистецькі подо­рожі планетою Земля»

П: Імпровізація.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Активний розвиток варіативності мислення, творчого потен­ціалу. Урок-бієнале (виставка кращих творчих робіт за навчаль­ний рік, демонстрація виробів, привітання та нагородження з музичним оформленням, імпровізація на тему колективної композиції «Коровай, коровай...»).

П: Імпровізація, витинанка.

ХТД: «Коровай, коровай, кого хочеш вибирай!» (колективна компо­зиція, вирізання фігурок хлопчиків та дівчаток за типом фри­зової витинанки з паперу кольорової гами веселки).

СВМ: Зразки витинанок народних майстрів.

СММ: Пісні у виконанні дитячих колективів.


ДОДАТОК А

ВОКАЛЬНО-ХОРОВА РОБОТА

У змісті інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачено повноцін­не опанування учнями музичного мистецтва.

Одним із провідних видів діяльності на уроці музичного мистецтва є виконання музичних творів. Спів — найдоступніша та найулюблені­ша для дітей виконавська діяльність. Він сприяє розвитку співацької культури школярів, їх загальному та музичному розвитку; вихованню духовного світу; становленню світогляду, формуванню особистості.

Роботу з вокального виховання вчитель має здійснювати у пев­ній системі з урахуванням закономірностей та особливостей форму­вання дитячого голосу.

Особливості дитячого голосу

Щоб розвивати і виховувати дитячі голоси, учителю необхідно зна­ти співацькі можливості школярів. Так, у шестирічної дитини вони не дуже великі. Це обумовлено тим, що її співацький апарат ще не сформований. Діапазон, у якому найкраще звучить голос першоклас­ника: мі 1 — соль 1, фа 1 — ля 1. Тому для матеріалу до співу на пер­ших заняттях використовуються нескладні, досить обмежені за діапа­зоном, проте яскраві за образним змістом мініатюри. (Діапазон пісень має бути 3—4 звуки: охоплювати І — III, III — V (стійкі) ступені.)

Поступово діапазон пісенних мініатюр має розширюватися. У ро­боту можна включати пісні, поспівки, побудовані на звуках тонічного три звука, окремих фрагментах ладу, в основі яких лежать складніші інтервальні співвідношення. У кожній пісні першокласники засвою­ватимуть звуковисотний рух мелодії за допомогою рухових, наочних прийомів, що сприятиме координації слуху і голосу, точному відтво­ренню звуків за висотою.

У другокласників найприродніше голос звучить у діапазоні мі 1 — сі 1. Цей діапазон є слушним перш за все для слухового сприйняття. У той же час він визначається можливостями голосових складок, які ще досить тонкі й короткі. Тому під час занять слід домагатися ненапруженого, легкого і світлого звучання. Розвиток цих якостей реко­мендується саме в діапазоні мі 1 — сі 1. Потім поступово потрібно по­ширювати їх на більш широкий діапазон. Наприкінці другого року навчання середина співацького діапазону учнів укріплюється і вдоско­налюється, забарвлення звука стає різноманітним залежно від харак­теру і змісту пісні. Звучання голосу вирівнюється в діапазоні ре 1 — ре 2. У деяких дітей можна зустріти навіть звуки малої октави (сі, ля), але вони, як правило, звучать неяскраво і напружено. У деяких дітей з'являється яскраве мі 2.

З третього року навчання звучання голосу вирівнюється по всьо­му діапазону до 1 — ре 2 (мі2). Сила голосу дітей 7—10 років не має широкої амплітуди. Для них найтиповішим буде використання по­мірних динамічних відтінків mp, mf. Проте емоційний відгук, влас­тивий дітям, дає можливість домагатися виразності й яскравості виконання. Безперечно, не впродовж всього діапазону можливе ви­користання всієї палітри динамічних барв, властивих голосам шко­лярів. Так, великої шкоди може завдати вимога насиченого звучан­ня на нижніх звуках діапазону і тихого — на верхніх. Найкращі якості голосу виявляються на середніх звуках співацького діапазо­ну, які є найзручнішими для співаків. Часте використання у творі низьких і високих звуків діапазону говорить про незручну теситуру. Тому при визначенні репертуару вчителю важливо враховувати ці положення.

У молодших учнів відбувається становлення характерних влас­тивостей співацького голосу. Тому тембри дитячих голосів мають постійно бути в центрі вчительської уваги. У дітей даного віку тембр нерівний, особливо під час співу голосних звуків. У зв'язку з цим цеобхідно домагатися більш рівного їх звучання на всіх звуках діапазо­ну. Суттєве значення в процесі розвитку дитячого голосу має атака звука (тверда, м'яка). Вміле використання її у вокальній роботі по­зитивно впливає на тембр, допомагає позбавитися таких шкідливих явищ, як зажатість голосу, носовий призвук та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.008 с.)