ТОП 10:

Роль органів ДКСУ в процесі касового обслуговування виконання місцевих бюджетів за видаткамиВідповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів Казначейства у частині обслуговування операцій місцевих бюджетів за видатками зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні нових засад управління бюджетними зобов'язаннями.

Основним завданням органів ДКСУ в процесі обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненні ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Це завдання має бути реалізоване через створення оптимальної системи оперативного управління місцевими фінансами і забезпечення своєчасних розрахунків за зобов'язаннями місцевих органів влади та розв'язання проблеми короткострокової незбалансованості місцевих бюджетів. Власне функція процесу управління грошовими потоками повинна забезпечувати оптимізацію здійснення видатків у межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами.

Ряд фахівців розглядають казначейство за його функціями удвох аспектах:

- як касира держави, що приймає кошти і оплачує витрати;

- як державного бухгалтера, головними завданнями якого є: запобігання касовим розривам між надходженнями і видатками бюджетних коштів; розподіл ліквідних засобів між державними установами з метою покриття поточних витрат; регулювання податкових пільг і виплат, врахованих (закладених) у бюджеті; фінансування політики економічної та соціальної підтримки виробників і населення; забезпечення повернення суми зовнішнього державного боргу та процентів по ньому; погашення внутрішніх позик.

Таким чином, роль Державного казначейства полягає не у виконанні окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу.

При виконанні місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів, яке забезпечує Державна казначейська служба України на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.

У процесі касового виконання державного та місцевих бю­джетів органи казначейства здійснюють облік надходжень подат­ків, зборів, інших обов'язкових платежів та проведення видатків розпорядників бюджетних коштів через оплату рахунків установ і організацій, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.

У роботі ДКС України широко застосовуються інформаційні технології, які спрощують та прискорюють численні процедурні моменти в процесі казначейського виконання державного бю­джету. Під час обслуговування останнього реалізуються такі ін­формаційні процеси: опрацювання, обмін, накопичення та управ­ління даними, а також формування звітів.

Сьогодні в системі казначейства України для обслуговування бюджетів діє програмний продукт — автоматизована система «Казна», що дає можливість спостерігати за рухом грошових ко­штів бюджетних установ. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного продукту, є спрощення й уніфікація звітності з виконання бюджетів.

До створення АС «Казна-Видатки» облікову інформацію про виконання бюджетів за видатками було розподілено між робочими станціями і серверами органів казначейства (управлінь і відділень), а облік частини документації взагалі проводився тільки в паперовому вигляді вручну. Водночас практично всі роботи, що проводяться в органах казначейства, передбачали обмін документами і даними в електронному вигляді.

Відсутність єдиної бази даних бухгалтерського обліку виконання видаткової частини призводила до:

- втрати часу для пошуку документів або даних;

- величезної кількості копій документів;

- помилок в опрацюванні документів;

- спотворення інформації, втрати або пошкодження документів;

- доступу небажаних осіб до документів;

- неможливості швидкого відбору й аналізу накопиченої інформації за різними показниками.

Користувачі незв'язаних робочих станцій не мали можливості спільно працювати з розрізненою інформацією. Для зберігання, пошуку й опрацювання інформації використовувалося різнорідне неповнофункціональне програмне забезпечення або стандартні неефективні навігаційні засоби операційних систем. Потребувалося залучення великої кількості кваліфікованого персоналу для супроводження програмного забезпечення й оновлення версій.

Така організація бюджетного процесу призводила до збільшення термінів опрацювання документів, затримки коштів, відсутності своєчасної і достовірної інформації про хід виконання бюджету.

АС «Казна-Видатки» - суто казначейська облікова система, розроблена з метою:

1) заміни різнорідного неповнофункціонального програмного забезпечення єдиною комплексною системою контролю над виконанням бюджету на центральному і регіональному рівнях з використанням нових інформаційних технологій, швидкісних автоматизованих процедур і можливістю централізованого супроводу;

2) автоматизованого обліку виконання витратної частини бюджету в розрізі діючої бюджетної класифікації в режимі реального часу з централізованим зберіганням інформації на регіональному (обласному) рівні;

3) скорочення часу затримки коштів у процесі їх розподілу між розпорядниками й оплати витрат до одного дня (за наявності підтвердних документів);

4) передачі врахованих даних, пов'язаних з виконанням витратної частини бюджету, в усій мережі органів Держказначейства мінімум упродовж дня;

5) отримання упродовж дня детальної, повної і достовірної інформації керівництвом органів Казначейства і фінансових органів, Міністерством фінансів України, статистичними відомствами, податковими органами для підготовки й ухвалення ними управлінських та економічних рішень, планування, оцінки і контролю за використанням бюджетних коштів, ефективного управління бюджетними ресурсами й оцінки ризиків, що загрожують фінансовому стану бюджетів;

6) постійного контролю за відповідністю виконання бюджетних операцій за витратами встановленим правилам і повноваженням виконавців;

7) гарантованого забезпечення цілісності, збереження, достовірності даних про бюджетні операції за витратами і захисту їх від несанкціонованого доступу від початкової до кінцевої точки мережі органів Держказначейства;

8) можливості контролю шляхом дослідження історії проведення операцій;

9) скорочення часу складання фінансової звітності про виконання витратної частини бюджету на будь-який момент упродовж бюджетного року до календарного дня, у тому числі зведеної звітності про виконання бюджету в цілому за системою Казначейства України з урахуванням підвідомчих управлінь і відділень.

Концепція, яка лягла в основу проектування і створення АС «Казна-

Видатки»:

- одна розрахункова палата на область;

- максимально можлива інформативність бухгалтерського Плану рахунків у їх аналітичних параметрах і за доходами, і за витратами;

- єдина технічна політика і стандартизація у сфері побудови комп'ютерних мереж, загальносистемного програмно-апаратного забезпечення, створення, супроводження, адміністрування і модифікації АС «Казна». Технічні засоби, архітектура мереж, загальносистемні програмні засоби і програмний код прикладного програмного забезпечення АС «Казна» стандартизовані і єдині для всіх регіонів. За дотримання єдиної технічної політики і стандартизації у кілька разів знижуються витрати на технічне обслуговування, супроводження, адміністрування і модифікацію;

- централізація проектування, розробки (модифікації) і супроводження в єдиному центрі. (АС «Казна» можна модернізувати впродовж 30-ти хвилин на всій території України). Повністю відпадає необхідність у висококваліфікованих фахівцях з інформаційних технологій на районному рівні і різко скорочується їхня потреба (до 3-5 осіб) на обласному рівні. Всі роботи проводять фахівці центру супроводження;

- централізоване (на регіональному рівні) опрацювання інформації в режимі реального часу;

- максимальне використання Web-технологій у створенні прикладного програмного забезпечення АС «Казна». Відсутність клієнтського програмного забезпечення, унеможливлює процеси інсталяції, супроводження, адміністрування і модифікації клієнтського прикладного програмного забезпечення АС «Казна».

Автоматизована система обліку виконання видаткової частини бюджетів призначена для ведення бухгалтерського обліку виконання видаткової частини бюджету в органах Державного казначейства і складання на основі його даних фінансової і управлінської звітності відповідно до чинних нормативних документів і законодавства України.

Однією з головних функцій органів Державної казначейської служби України є контролююча. Державна казначейська служба України та її органи здійснюють контроль за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного й місцевих бюджетів, що сприяє збереженню бюджетних коштів, дотриманню вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та порядку і термінів відкриття (закриття) бюджетних і не бюджетних рахунків, виявленню порушень бюджетного законодавства.

Основними завданнями контролю є забезпечення:

- своєчасного і повного надходження платежів у бюджети;

- законності і своєчасності фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджетів;

- чіткої організації використання бюджетних коштів;

- дотримання державної дисципліни всіма учасниками бюджетного процесу.

Повноваження Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства закріплені Бюджетним кодексом України.

Державна казначейська служба України в межах своїх повноважень забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ, контроль за виконанням ними своїх повноважень.

Державна казначейська служба України та її органи здійснюють контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету.

При здійсненні контролю перевіряється відповідність кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету, відповідність загальних сум в розрізі кодів економічної класифікації видатків, вказаних у кошторисах та планах асигнувань, розпису бюджету по головному розпоряднику коштів і кошторису і плану асигнувань розпорядника коштів розподілу головного розпорядника коштів. Після перевірки інформація відображається на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Запровадження Єдиного казначейського рахунку та обліку зобов’язань розпорядників коштів у межах бюджетних асигнувань як державного, так і місцевих бюджетів у системі органів Казначейства України стали важливими кроками в управлінні бюджетними ресурсами.

Також основою ефективного управління бюджетними ресурсами є своєчасний та якісний аналіз результативних показників, які характеризують виконання бюджетів за допомоги ефективної системи обліку, зокрема бухгалтерського обліку.

Впровадження системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів стало важливим кроком у наступних напрямках:

- створенні єдиного механізму для впровадження засад реформування міжбюджетних відносин;

- формалізації єдиних процедур управління видатками на всіх стадіях виконання бюджету;

- посилення поточного контролю за дотриманням фінансової дисципліни та попередження нецільового використання коштів на стадії прийняття зобов'язань та здійсненні платежу;

- введення єдиного механізму управління коштами державного та місцевих бюджетів.

У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів беруть участь й інші органи виконавчої влади, функції яких розподіляються наступним чином:

Фінансові органи:

- здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- беруть участь у складанні відповідних місцевих бюджетів;

- затверджують розписи доходів загального та спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів та забезпечують протягом бюджетного періоду відповідність розписів встановленим бюджетним призначенням;

- повідомляють органи Казначейства про внесення змін у розпис доходів загального та спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів;

- здійснюють прогнозування та аналіз доходів місцевих бюджетів;

- щоденно аналізують, згідно інформацій органів Державного казначейства, надходження податкових та інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету;

- готують інформації про виконання місцевих бюджетів органам виконавчої влади;

- аналізують звітність про виконання місцевих бюджетів та готують пропозиції за наслідками аналізу;

- проводять звірку надходжень до місцевих бюджетів з відповідними органами Державного казначейства та Державної податкової служби.

Органи Державної податкової служби:

- здійснюють облік податкових та інших обов'язкових платежів в розрізі видів надходжень та платників податків;

- проводять звірку надходжень до місцевих бюджетів з відповідними органами Державного казначейства та фінансовими органами;

- складають списки платників податків та подають їх органам Державного казначейства та фінансовим органам;

- повідомляють платників податків про реквізити відкритих в органах Державного казначейства аналітичних рахунків для зарахування доходів до місцевих бюджетів;

- складають звіти за формою 1-П та інші звіти, встановлені чинними нормативними документами, надають їх органам Державного казначейства та вищестоящим органам Державної податкової служби.

Контрольно-ревізійні органи:

- здійснюють послідуючий контроль за використанням бюджетних коштів;

- проводять тематичні перевірки та ревізії виконання місцевих бюджетів області.

Органи місцевого самоврядування:

- складають, затверджують, і виконують відповідні місцеві бюджети;

- вносять і затверджують зміни до відповідних бюджетів;

- встановлюють перелік місцевих податків та зборів, які сплачуються до відповідних місцевих бюджетів;

- отримують у відділеннях Державного казначейства виписки з рахунків по обліку надходжень до місцевих бюджетів, на підставі яких здійснюють облік доходів.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.017 с.)