ТОП 10:

Також місцевий бюджет сприяє створенню ефективної соціально-економічної інфраструктури, недостатній розвиток якої загальмовує ріст відтворення.Місцевими бюджетами в Україні визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві органи само­врядування покликані вирішувати локальні проблеми, що безпосе­редньо пов´язані з виконанням суспільних функцій у формі надання соціальних послуг та сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то склад і структура видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість.

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни особ­ливо актуальна проблема прозорості і зрозумілості бюджету для гро­мадян та підвищення якості надання державних послуг.

У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування організацій та закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань. В загальному складі видатків місцевого бюджету більше половини витрат спрямовані на утримання організацій соціально-культурної сфери.

Важливою умовою успішного функціонування бюджетної є фундаментальне поглиблення реформи бюджетних взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади на основі розмежування відповідальності за розвязання економічних і соціальних потреб країни та окремих адміністративно-територіальних утворень.

Для забезпечення органів місцевого самоврядування моніторингом і контролем над виконанням всіх трансакцій з коштами місцевих бюджетів в Україні впроваджена казначейська система

Виконання бюджетів Державною казначейською службою України ведеться в автоматизованому режимі, але має потребу в удосконаленні. Зміни у веденні бухгалтерського обліку обов’язково мають супроводжуватися запровадженням нової технологічної платформи, яка б відповідала сучасним інформаційним технологіям, задовольнила б та забезпечила всебічне та оперативне обслуговування процесів виконання бюджетів усіх рівнів, потребує не лише зусиль ДКС України, а й державницького підходу з боку всіх учасників управління державними фінансами нашої країни.

Казначейське обслуговування є одним з елементів бюджетної реформи в нашій державі, а казначейське обслуговування місцевих бюджетів є логічно зумовленою необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи та Бюджетного процесу.

Створення системи «єдиного казначейства» ставить місцеві органи влади в рівні умови, оскільки перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Держказначейства відповідно до встановлених нормативів щоденних перерахувань від обсягу надходжень доходів державного бюджету на регіональні рахунки казначейства.

Сьогодні в системі казначейства України для обслуговування бюджетів діє програмний продукт — автоматизована система «Казна», що дає можливість спостерігати за рухом грошових ко­штів бюджетних установ. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного продукту, є спрощення й уніфікація звітності з виконання бюджетів.

Хоча впровадження комплексу технічних засобів АС „Казна" дуже полегшило і прискорило обробку інформації в органах казначейства є потреба в подальшій модернізації автоматизованої системи.


РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВИДАТКАМИ

Звітність про виконання місцевих бюджетів

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним етапом бюджетного процесу бухгалтерського узагальнення інформації. Тому звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про виконання бюджетів.

Державне казначейство здійснює зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету України. Робота по складанню звітності є досить складною. Вона повинна забезпечити формування об'єктивної, правдивої, повної, якісної і точної інформації про стан та результати виконання бюджету. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного казначейства. Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та знаряддям управління соціально-економічним розвитком суспільства, має велике значення для оперативного управління бюджетною системою та процесом виконання бюджетів.

Звітність про виконання державного бюджету складає сукупність впорядкованих, взаємопов'язаних показників, які характеризують умови і результати виконання бюджету, ґрунтується на інформації поточного бухгалтерського обліку, тобто на даних і показниках, відображених на рахунках, що зумовлюють її достовірність.

Оскільки звітність про виконання державного бюджету є сукупністю показників, які дають інформацію про стан виконання державного бюджету, то її значення не піддається сумнівам. З одного боку, за допомогою показників бюджетної звітності можна дати оцінку стану виконання бюджетів з кількісної та якісної сторони, визначити тенденції та закономірності, що мають місце у суспільстві. З іншого боку - у процесі аналізу показників виконання бюджету можна розраховувати рівень позитивного чи негативного впливу окремих чинників на відхилення окремих показників по доходах і видатках, на підставі чого визначити шляхи збільшення доходної частини та економії видаткової частини бюджету. Результати такого аналізу використовуються при складанні проектів бюджетів на наступний рік.

Звітність поділяється на: фінансову та статистичну. Основним принципом складання форм фінансової та статистичної звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних казначейства.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метою складання фінансової звітності про виконання бюджету є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і виконання бюджету користувачам для прийняття економічних рішень

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація, що наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівняльноюРозрізняють декілька видів фінансової звітності, в основі яких лежать різні класифікаційні ознаки.

За призначенням фінансова звітність поділяється на:

- внутрішню звітність, необхідну для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів фінансової системи;

- зовнішню, що складається з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання місцевих бюджетів.

За обсягом показників розрізняють:

- первинну звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку органів фінансової системи;

- зведену (консолідовану) фінансову звітність, яку готують органи фінансової системи, включаючи звітність підвідомчих органів.

Органи ДКСУ складають звітність про виконання місцевих бюджетів відповідно до "Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів", затверджених наказом Державного казначейства від 08.10.2004 № 173.

Метою складання звітності про виконання місцевих бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття рішень.

Звітність про виконання місцевих бюджетів за періодичністю складання поділяється на місячну, квартальну, річну.

Основними формами місячної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

1) звіт про виконання місцевих бюджетів;

2) звіт про бюджетну заборгованість;

3) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

4) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

5) інформація про використання коштів з резервного фонду. Основними формами квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

1) звіт про фінансовий стан (баланс);

2) звіт про виконання місцевих бюджетів;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про бюджетну заборгованість;

5) звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

6) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

7) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

8) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

9) інформація про використання коштів з резервного фонду;

10) пояснювальна записка до квартального звіту.

Основними формами річної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

1) звіт про фінансовий стан (баланс);

2) звіт про виконання місцевих бюджетів;

3) звіт про результат виконання місцевих бюджетів; 4)звіт про рух грошових коштів;

5) звіт про бюджетну заборгованість;

6)звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

7) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

8) інформація про використання коштів з резервного фонду;

9) довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

10) звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

11) звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

12) довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом року;

13) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

14) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

15) пояснювальна записка до річного звіту.

Форми звітності про виконання місцевих бюджетів повинні:

- базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- бути оптимальними за своєю кількістю та складом показників;

- бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки.

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається на основі даних бухгалтерського обліку і повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій з виконання місцевих бюджетів, яка може впливати на рішення, що приймаються на її підставі. Звітність про виконання місцевих бюджетів складається в гривнях без копійок.

Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать до поточного року, проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Структурні підрозділи ДКСУ та місцеві фінансові органи в разі необхідності вносять пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм і передають їх відповідному управлінню для подальшої передачі до ДКСУ.

У зв'язку із запровадженням в органах ДКСУ нової технології надання звітності, яка базується на економічних показниках, нова звітна інформація подається електронною поштою. Ці файли розроблені на базі показників форм місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що затверджуються наказами ДКСУ. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, встановлюються ДКСУ. Вихідні документи за формами звітності формуються із значень економічних показників, які містяться у базах даних органів ДКСУ.

Звітність про виконання місцевих бюджетів подається ДКСУ відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.

Місячний, квартальний і річний звіти та зведені звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи ДКСУ і за підписом керівника органу ДКСУ та головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам.

Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи опрацьовують звіт та в разі необхідності подають свої зауваження органам ДКСУ. Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого періоду (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Зведені місячні та квартальні звіти подаються до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів ДКСУ в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

Фінансові органи (та/або міська (міст районного значення), сільська, селищна рада або її виконавчий орган) готують пояснювальну записку і разом із звітністю, отриманою від органів ДКСУ, подають їх до вищого фінансового органу для перевірки та візування.

Зведені річні звіти подаються головними бухгалтерами органів ДКСУ до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

З метою складання достовірної звітності Міністерство фінансів України та ДКСУ вирішує всі спірні питання, що виникли між фінансовими органами та органами Державного казначейства при опрацюванні річних звітів. Результати опрацьованих Міністерством фінансів річних звітів у разі наявності обґрунтування враховуються ДКСУ в річному зведеному звіті.

ДКСУ встановлює терміни подання місячної, квартальної звітності управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів дають змогу:

- спостерігати за ходом виконання бюджетів;

- здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управління бюджетними коштами.

Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців, економістів, ділових людей. Відповідної інформації щодо виконання Державного бюджету України потребують також міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Форми звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання щорічно затверджуються ДКСУ з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.012 с.)