ТОП 10:

Здійснивши дослідження даної теми, я прийшла до таких висновків.Важливою умовою успішного функціонування бюджетної є фундаментальне поглиблення реформи бюджетних взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади на основі розмежування відповідальності за розвязання економічних і соціальних потреб країни та окремих адміністративно-територіальних утворень.

До переваг казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками відносяться:

- забезпечення єдиного підходу до ведення БО по виконанню місцевих бюджетів;

- можливість на обласному рівні володіти оперативною інформацією по виконанню видаткової частини місцевих бюджетів в розрізі кожної окремої території;

- скорочення термінів проходження платежів по видатках місцевих бюджетів при умові функціонування внутрішньої платіжної системи в органах Держказначейства;

- надання щоденної інформації фінансовим органам про касові витрати розпорядників бюджетних коштів;

- формування звітів по виконанню місцевих бюджетів і надання їх відповідним фінансовим органам;

- здійснення контролю в частині виконання місцевих бюджетів на етапі реєстрації зобов язань розпорядників бюджетних коштів і в процесі оплати рахунків;

- можливість відслідковувати стан залишків на рахунках розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, що дозволяє оперативно керувати фінансовими ресурсами;

Концентрація ресурсів на єдиному казначейському рахунку дозволяє виключити ризик втрати бюджетних коштів.

Запровадження короткотермінового кредитування Міністерством фінансів України місцевих бюджетів з єдиного казначейського рахунку, яке можливе лише за умови здійснення вищенаведених структурних змін та системних заходів.

Це створить умови для стабільності місцевих бюджетів України і вирішення питання покриття тимчасових касових розривів при виконанні місцевих бюджетів. Запровадження такого механізму зацікавить місцеві органи влади у конструктивній роботі з питання запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Удосконалення системи ефективного управління коштами державного бюджету та процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності, чітке визначення та розподіл функцій між учасниками бюджетного процесу, створення Єдиного комплексу, технічних та програмних засобів інформаційної системи Державного казначейства є основними напрямками реалізації поставлених завдань розвитку управління казначейським виконанням місцевих бюджетів.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів Державного казначейства у частині обслуговування операцій місцевих бюджетів за видатками зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні нових засад управління бюджетними зобов'язаннями.

Сьогодні в системі казначейства України для обслуговування бюджетів діє програмний продукт — автоматизована система «Казна», що дає можливість спостерігати за рухом грошових ко­штів бюджетних установ. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного продукту, є спрощення й уніфікація звітності з виконання бюджетів.

Хоча впровадження комплексу технічних засобів АС „Казна" дуже полегшило і прискорило обробку інформації в органах казначейства є потреба в подальшій модернізації автоматизованої системи.

Здійснивши аналіз звітності з виконання місцевого бюджету, я дійшла наступних висновків.

Недовиконання по видатках бюджету по загальному фонду у 2010- 2012 роках прослідковується практично за всіма статтями. З бюджету фінансувалися переважно видатки на виплату зарплати, нарахування на зарплату й на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Причинами недовиконання бюджету за видатками по загальному фонду є:

- завищення планових показників видаткової частини;

- не достатність коштів у дохідній частині бюджету для покриття усіх витрат у передбаченому розмірі;

- зміни соціальних стандартів;

- зміни у законодавстві (зокрема, введеня нового Податкового кодексу, що дещо вплинув на формування дохідної частини бюджету, а, як наслідок, і на покриття видаткової частини).

Проблема недовиконання плану за доходами спеціального фонду, що існує в наш час, пояснюється недосконалістю системи їх планування, а також нестабільністю формування дохідної бази бюджету в цілому та спецфонду зокрема, внаслідок постійних змін планових показників протягом року. Останнім часом зазначені доходи переглядаються у середньому двічі на рік. У зв’язку з цим постає проблема в посиленні наукового обґрунтування перспективного бюджетного прогнозування і планування дохідної бази бюджету та запровадженні стратегічного бюджетного планування. Варто зазначити, що значення спеціального фонду бюджету останніми роками зменшується через збільшення в його доходах частки надходжень загальнодержавних податків і зборів порівняно із власними доходами бюджетних організацій.

Для підвищення ефективності функціонування спеціального фонду державного бюджету найближчими роками потрібно законодавчо закріпити конкретні джерела формування доходів спеціального фонду, що сприятиме стабільності його функціонування в бюджетах різного рівня. Вдосконалити планування доходів і змінити практику кількаразової зміни плану надходжень до спеціального фонду протягом року, що є основною причиною нестабільності й недовиконання доходів цього фонду на місцевому рівні.

Основними здобутками виконання бюджету за 2010-2012 роки стали:

– забезпечення стабільності фінансової системи;

– посилення соціального захисту громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані майже у повному обсязі;

– забезпечення розвитку позитивної економічної динаміки, що створило основу для подальшого зростання економіки, а отже і підвищення рівня добробуту людей;

– забезпечення стабільного фінансування захищених статей видатків;

– оптимізація касового виконання через використання методу єдиного казначейського рахунку.

Здійснивши аналіз звітності з виконання місцевого бюджету, закордонний досвід, я дійшла висновку, що для адекватної реалізації планових показників потрібно дуже багато працювати у напрямку реформування як казначейського виконання бюджету, так і діяльності держави в цілому.

На основі вищевикладеного у магістерській роботі, я пропоную для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів за видатками виконати такі заходи:

1. Удосконалити законодавчу базу,оскільки Інтеграція України в європейські та міжнародні інститути вимагає уніфікації та вдосконалення діючого національного законодавства. Наміри про вступ нашої держави до Європейського Союзу вимагають врахування принципів та єдиних стандартів розвитку і функціонування ринкового середовища, з дотриманням пріоритетів і стратегії національних інтересів, їх захисту і сприяння інтенсивному розвитку національної економіки, підтримки вітчизняного товаровиробника з метою досягнення і збереження фінансової стабільності в державі.

2. Підвищити відповідальність керівників, ефективність роботі управлінь ДКСУ.

3. Надавати довгострокові позички для покриття касового розриву, щонадасть змогу місцевим бюджетам повноцінно існувати за здійснювати видатки.

4. Запровадити інноваційні моделі казначейського обслуговування, що дасть змогу ефективніше використовувати бюджетні кошти та задовольнить інтереси та потреби всіх учасників бюджетного процесу. Таким чином, запровадження казначейської схеми повнофункціонального обслуговування бюджетних коштів задовольнить інтереси та потреби всіх учасників бюджетного процесу.

Але як і до кожної самоврегульованої системи, до казначейської також виставляється вимога постійного вдосконалення, підвищення ефективності руху коштів, спрощення та оптимізації існуючих процедур обслуговування.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.008 с.)