Аналітичні самоналагоджувані системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналітичні самоналагоджувані системиФункціональна схема аналітичної СНС наведена на рис. 11.21. Вона складається з основного контуру і контуру самоналагоджування. Основний контур містить об’єкт керування, що складається з трьох динамічних елементів І, ІІ, ІІІ, і коректувальний пристрій (КП). Припускається, що при відключеному контурі самоналагоджування основний контур може працювати як звичайна система автоматичного керування, в якій контрольовані змінювання параметрів не відбуваються. Контур самоналагоджування містить елементи основного контуру, динамічні характеристики яких зазнають непередбачених наперед змінювань, коректувальний пристрій (КП) і керуючий обчислювальний пристрій (КОП), що виробляє керуючу дію uc(t) у вигляді змінювання параметрів КП або введення додаткової дії до ланцюга основного контуру.

Керування uc(t) виробляється на підставі апріорної та поточної інформації про зовнішні й внутрішні умови роботи системи, критерію ефективності, що визначає мету керування, і критерію самоналагоджування, що характеризує відхилення справжніх характеристик системи від заданих.

До складу КОП можуть входити такі функціональні елементи:

- аналізатор зовнішніх умов 1, що визначає характеристики зовнішніх дій f0(t);

- аналізатор внутрішніх умов 2, що визначає поточні динамічні характеристики системи;

- обчислювач оптимальних умов роботи системи 3, що розв’язує задачу первинної оптимізації;

- обчислювач 4, що виробляє керуючу дію у контурі самоналагоджування.

Робота КОП відбувається так. Обчислювач 3 на підставі вибраного критерію ефективності, заданих обмежень й інформації, що надходить на вхід від аналізаторів 1 і 2, визначає оптимальні характеристики системи і параметри, що вибрані для кількісного описання цих характеристик.

Оптимальні значення параметрів порівнюються з їх поточними справжніми значеннями, що визначаються аналізатором 2. При цьому отримуються сигнали розузгодження, які надходять до обчислювача 4. Останній виробляє керуючий сигнал uc(t), який через коректувальний пристрій намагається змінити динамічні характеристики основного контуру таким чином, щоб вони незначно відрізнялися від оптимальних характеристик. У даному випадку здійснюється так звана вторинна оптимізація. Якщо справжні характеристики не відрізняються від оптимальних, сигнали розузгодження дорівнюють нулю і контрольовані змінювання у системі не відбуваються.

Таким чином, у загальному випадку робота аналітичної самоналагоджуваної системи складається з повторюваних один за одним циклів, кожен з яких може підрозділятися на такі етапи:

- визначення початкових зовнішніх і внутрішніх умов роботи системи;

- визначення поточних оптимальних умов роботи системи з урахуванням обмежень (первинна оптимізація) і керування системою відповідно до цих оптимальних значень;

- визначення справжніх внутрішніх умов;

- порівняння оптимальних умов зі справжніми з точки зору прийнятого критерію самоналагоджування;

- налагоджування або корекція динамічних властивостей основного контуру (вторинна оптимізація).

У наведені СНС контур самоналагоджування виробляє керуючу дію uc(t) залежно від зовнішніх і внутрішніх умов роботи системи.

Деякі СНС використовують інформацію тільки про зовнішні дії. У цьому випадку визначення оптимальних динамічних характеристик здійснюється без урахування внутрішніх умов роботи системи, тобто зв’язок між аналізатором 2 і обчислювачем 3 відсутній. Однак і в цьому випадку система має замкнутий цикл налагоджування. Якщо аналізатор 2 відсутній зовсім, то налагоджування відбувається за розімкнутим циклом.

Існують також СНС, самоналагоджувані тільки за динамічними характеристиками. У цьому разі відсутнім є аналізатор 1. Динамічні властивості можуть визначатися або тільки для об’єкта керування, або для ланцюга, що містить, крім ОК, також послідовний коректувальний пристрій. У першому випадку система виконує самонастроювання за розімкнутим циклом, у другому – за замкнутим.

Розглянемо деякі функціональні схеми СНС.

Нехай дана система з розімкнутим циклом налагоджування, яка використовує інформацію про зовнішні дії (рис. 11.22, а), тобто залежно від поточних значень цих дій керуючий обчислювальний пристрій (КОП) здійснює цілеспрямоване змінювання параметрів коректувального пристрою (КП) для забезпечення виконання задачі керування.

 
 

 

 


У процесі роботи під впливом зовнішніх дій властивості об’єкта змінюються, у зв’язку з чим передавальна функція об’єкта Wo(s) буде відрізнятися від початкової Woп(s). Якщо СНС призначена для стабілізації динамічних властивостей системи, то має виконуватись умова:

(11.56)

де W(s) – передавальна функція замкнутої системи;

Wk(s) – передавальна функція коректувального пристрою.

Для виконання умови (11.56) необхідно, щоб вірною була рівність:

Wk(s)×Wo(s) = Wkп(s)×Woп(s). (11.57)

де Wkп(s) – початкова передавальна функція коректувального пристрою.

З (11.57) запишемо:

(11.58)

У реальних системах звичайно обмежуються приблизним відтворенням умови (11.58), оскільки реалізація Wk(s) з високою точністю, а також отримання повної інформації про збурюючі дії та визначення їх впливу на параметри об’єкта є задачею, що технічно важко виконується.

Прикладом системи, що є самоналагоджуваною за динамічними характеристиками об’єкта, може слугувати СНС (рис. 11.22, б). Коректувальний пристрій, що входить до складу основного контуру системи, є послідовним з’єднанням бажаної моделі (М) прямого ланцюга і оберненої моделі (ОМ) об’єкта керування. Задача ланцюга самоналагоджування полягає у тому, щоб обчислити поточні динамічні характеристики об’єкта (аналізатор 1), знайти і вивести до коректувального пристрою параметри оберненої моделі об’єкта (обчислювач 2). При цьому передавальна функція прямого ланцюга основного контуру буде:

Wп(s) = WМ(s)×WОМ(s)×Wo(s), (11.59)

де WМ(s) – передавальна функція еталонної моделі;

WОМ(s) – передавальна функція оберненої моделі об’єкта керування.

З урахуванням того, що у результаті самоналагоджування WОМ(s)×Wo(s)»1 (WОМ(s) = 1/Wo(s) за визначенням), маємо Wп(s) » WМ(s), тобто справжня передавальна функція прямого ланцюга системи приблизно дорівнює бажаній передавальній функції.

Таким чином, розглянута СНС стабілізує динамічні властивості системи. Зазначимо, що у даному випадку помилки, які можуть з’являтися у ланцюгах самоналагоджування, не компенсуються системою. Тому цю систему відносять до класу розімкнутих.

У випадку визначення динамічних характеристик ланцюга, що містить змінний об’єкт керування і коректувальний пристрій (рис. 11.22, в), керування uc(t) формується за замкнутим циклом (обчислювач 2) на підставі порівняння поточних значень параметрів, що видаються аналізатором 1, і відомих параметрів бажаної моделі М розімкнутої системи.

Керування uc(t) може також формуватись на підставі порівняння вихідних координат еталонної моделі yм(t) і системи y(t) (рис. 11.22, г). На відміну від попередньої системи, де порівнюються значення параметрів, у даному випадку порівнюються поточні значення змінних.

До систем з еталонною моделлю можуть також входити аналізатори поточних характеристик об’єкта керування. Однак вони мають допоміжний характер: вони визначають поточні характеристики об’єкта, які слугують лише для більш точного визначення помилок ланцюгів самоналагоджування за замкнутим циклом.

Зазначимо ще один спосіб стабілізації динамічних характеристик системи за допомогою введення глибокого від’ємного зворотного зв’язку. Структурна схема СНС для даного випадку наведена на рис. 11.23, а. Передавальна функція системи після нескладних структурних перетворень (рис. 11.23, б) матиме вигляд:

(11.60)

де k – коефіцієнт підсилення ланцюга зворотного зв’язку.

Перепишемо (11.60) у вигляді:

звідки видно, що за умови k®¥ права частина цього виразу наближається до WM(s), тобто у границі маємо:

W(s) = WМ(s)× (11.61)

У реальних системах величина k обмежується умовами стійкості системи і рівність (11.61) виконується лише приблизно.

Розглянуті приклади показують, що для успішного функціонування самоналагоджуваних систем керування, як правило, необхідна інформація про поточні параметри зовнішніх сигналів і об’єкта керування, тобто необхідно розв’язувати задачу ідентифікації об’єкта під час експлуатації системи.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)