Тема: Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини. 

2. Мета: Оволодіти методикою визначення біоритмічних показників фізичного, емоційного та інтелектуального циклів активності людини.

 

3. Матеріальне забезпечення: Розрахункові таблиці , калькулятор, інструкція.

 

4. Контрольні запитання:

4.1 Види біоритмів та їх значення у житті людини.

4.2 Цикл біоритму, сфера впливу, позитивна і негативна фаза, критичні дні.

4.3 Характеристики ритмів людини (фізичний, емоціональний, інтелектуальний).

 

 

5. Порядок виконання роботи:

5.1 Ознайомитись з теоретичною частиною.

5.2 Відповісти на контрольні запитання.

5.3 Провести розрахунки.

5.4 Побудувати графік.

5.5 Написати висновки по роботі.

 

6. Звітний матеріал:

6.1 Відповіді на контрольні запитання.

6.2 Розрахунки фізичних, емоційних та інтелектуальних циклів.

6.3 Графік біоритмів.

6.4 Висновки: аналіз свого загального стану за даними біоритмічної активності на певну добу, період.

 

Біологічні ритми – це циклічне повторення характеру та інтенсивності біологічних процесів і явищ на протязі життя у живих організмів.

Циклічність характерна властивість живої і неживої матерії. День змінює ніч , одна пора року іншу, з певною частотою відбуваються спалахи сонячної активності та інші. Циклічні зміни відбуваються з рослинами, мікроорганізмами, тваринами і людьми. Безперечно, що ритмічні зміни в життєдіяльності людини мають досить велике значення, як і з точки зору безпеки існування, так з боку досягнення максимального результату. Для людини біоритмічні коливання – це підйоми і спади активності фізіологічних, нервових і психічних процесів. Розрізняють високо-, середньо- та низькочастотні цикли.

Високочастотний (короткоперіодний) цикл може вимірюватись проміжками часу від долі секунди до 30 хв. Сюди відносять ритми серця, ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання уваги і настрою тощо.

Середньочастотний цикл має тривалість до 7 діб. Він поділяється на ультрадіанні (від 0,5 до 20 год), циркадіанні (20 – 28 год.) і інфрадіанні. Найбільш відомим циркадіанним періодом є добовий цикл. На протязі 24 годин у людини у людини відмічається декілька підйомів і спадів активності.

 

Табл..9.7 Добові цикли активності людини (год.)

Фізіологічні періоди
Спад 2 - 3 9 – 10 14 – 15 18 – 19 22 -23
Підйом 5 – 6 11 – 12 16 – 17 20 – 21 24 – 1

 

Німецький лікар Вільгельм Флейс довів, що у всіх людей з моменту їх народження діють два ритми: 23 – добовий фізичний і 28 – добовий емоціональний. Саме від цих ритмів залежить ймовірність захворювання чи смерті. Коливанням з 23 – добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, стійкість, воля, фізична сила, коливання з 28 – добовим періодом – чутливість, емоціональна збудженість, інтуїція. Фрідріх Тельчер порівняв оцінки на екзаменах з датою народження студентів. З’ясувалося, що успіхи коливаються з 33 – добовим періодом.

Отже, у кожної людини спостерігається три ритми – фізичний (період – 23 доби), емоціональний (період – 28 діб), і інтелектуальний (період – 33 доби) початкові фази яких співпадають з моментом її народження. Нещодавно з’явилися дані про існування четвертого 38 – добового інтуїтивного циклу.

Кожний цикл поділяється на дві рівні частини: перша частина називається позитивним півперіодом, друга – негативним півперіодом.

Строга математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. Критичні дні – це зміна півперіодів. Функції людини в ці дні досягає мінімуму. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні двох чи всіх трьох ритмів.

Теорія біоритмів попереджує людину від невимушених помилок, зменшує ризик діяльності, пом’якшує шкідливість, яка «приноситься» нещасливими днями.

За деякими методиками можна вирахувати сумісність двох і більше осіб.

Розглянемо задачу пов’язану з місячними біоритмами.

 

Визначення амплітуди фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів.

 

Розрахунок біоритмічної активності проводять у такому порядку.

!!! Необхідно визначити біоритмічний стан особи, що народилася 06.03.1981 року станом на 01.10.2001р.

1. Визначаємо кількість днів, які прожив даний індивідуум на 01.10.2001р. Для цього скористаємося наступним способом. На числову вісь нанесемо відомі дати і точку відліку А, відносно якої проводяться розрахунки. Кількість прожитих днів визначиться як різниця відрізків АС і АВ тобто:

 

ВС = АС - АВ

При розрахунках скористаємось таблицями 2 та 3.

Знаходимо величину відрізку АВ. Це кількість днів , що пройшли з 01.01.1900 до 06.03.1981 року.

З таблиць 3 і 4 маємо:

 

АВ=29587+60+6=29653 дні.

 

Величину відрізку АС складе:

 

АС=36892+274+1=37167 днів.

 

Шукана тривалість прожитих днів становить:

 

ВС=37167-29653=7514 днів.

 

2. Визначаємо кількість повних біоритмічних циклів з початку життя і тривалість останнього циклу:

- емоціональний 7514/28=268,357, тривалість останнього циклу 0,357×28=10 днів,

- фізичний 7514/23=326,696 , тривалість останнього циклу 0,696×23=16 днів,

- інтелектуальний 7514/33=227,697 , тривалість останнього циклу 0,697×33=23 дні.

 

Таким чином інтелектуальний цикл знаходиться на 23-му дні з 33, емоціональний на 10-му з 28, фізичний на 16-му з 23. За інформацією табл..1 отримані значення дають змогу побіжно оцінити стан особи.

 

3. Амплітуда біоритмічної активності змінюється по синусоїдальній залежності f=sin(x) , де х – аргумент, який вказує на частку поточного дня у відповідному циклі. Тоді амплітуда складає (в %) :

 

А=sin (2п×тривалість останнього циклу/цикл)×100

 

У нашому прикладі маємо:

Аі=sin(6.28×23/33)×100 = -94,5%

Ае=sin(6,28×10/28)×100 = 78,2%

Аф=sin(6,28×16/23)×100 = -94,2%

 

Якщо значення функції обчислюють в градусній мірі, то у формулі необхідно замість підставити число 360.

Для прискорення розрахунків замість дробу тривалість останнього циклу/цикл необхідно підставити значення залишку знайденого в попередньому пункті. Отримані результати показують, що фізичні та інтелектуальні здібності розглянутої особи 01.10.2001 року слабкі, а емоціональні на достатньо високому рівні.

 

2.Побудова місячного графіка біоритмів.

 

Такий графік наглядно показує періоди підйомів та спадів біоритмічної активності на протязі місяця. Методика приведена далі дозволяє будувати графіки біоритмічної активності не тільки на один місяць, а й на любий інший термін і полягає в знаходженні амплітуди біоритмічної активності по днях місяця.

Для цього визначаємо кількість прожитих днів на перше число поточного місяця і року. По формулі знаходимо значення Аі, Ае, Аф для цього дня. Потім до значення тривалості останнього циклу додаємо 1 і повторюємо розрахунок до останнього дня місяця. Якщо значення тривалості останнього циклу зрівнюється з розміром циклу, то його величина для наступних днів починається з

Розрахункові точки наносять на графік по днях місяця і з’єднують плавною кривою.

 

3. Знаходження критичних точок.

 

Під критичними точками будемо розуміти дні життєвого циклу, коли амплітуда двох або трьох циклів одночасно дорівнює нулю. Інтелектуальний та фізичний цикли мають непарну кількість днів. У них перехід на другу половину циклу відбувається із зміщенням на пів доби. Це означає, що за день з потрійною точкою треба вважати добу, на протязі якої всі три цикли змінюють на протилежний (табл.4). Найдемо найближчу потрійну точку для нашого прикладу. Тривалість життя складала 7514 днів. З табл.4 найближча потрійна точка припадає на 7854-й день після народження. На числовій осі це відрізок ВД. Далі знайдемо величину відрізку АД, який кінцевою точкою відрізку Д, прив’язаний до шуканої дати.

АД=АВ+ВД=29653+7854=37507 днів.

З табл.3 бачимо, що це 2002 рік. Різниця між отриманим числом та кількістю днів на 01.01.2002 дасть номер дня від початку року, на який припадає критична точка. Це: 37507-37257=250. З табл.2 маємо, що для звичайного року, який є 2002 це 250-244=6 день вересня. Найближча потрійна точка для нашого «піддослідного» буде 06.09.2002 року.

 

 

4. Визначення біоритмічної сумісності двох людей.

Біоритмічна сумісність – це збіг біоритмічної активності двох осіб по фізичному, емоціональному або інтелектуальному циклах.

Зрозуміло, що абсолютний збіг циклів можливий лише за умови, що вони починаються в дні життя кратні довжині циклу. Усі три цикли повністю збігаються тільки у близнюків і людей, що мають різницю у віці в 23×28×33=21252 дні, що складає 58 років 2 місяці і 7 днів.

Зміщення на півперіоду означає абсолютну несумісність. У цьому випадку синусоїди біоритмічної активності, відповідно, зсунуті на 11,5 діб для фізичного, 14 – для емоціонального і 17,5 – для інтелектуального циклів. Тому біоритмічну сумісність (несумісність) можна визначати відношенням зсуву кожного з циклів до довжини його на півперіоду.

Приклад: визначити сумісність осіб, які народилися 06.03.1981 і 25.09.1991 років.

1. Визначаємо різницю у віці людей. Для цього знаходимо кількість днів які прожив кожен із них на любу дату, а потім знаходимо різницю отриманих чисел. За іншим варіантом достатньо знайти кількість днів, що прожила старша людина на день народження молодшої. Вік особи, що родилася 06.03.1981 року на 25.09.1991 року складе:

 

Тізм.= (33239 + 244 +5) – 29653 = 3855 днів.

 

2. Біоритмічну сумісність для кожного циклу обчислюємо за формулою :

 

J=2|ост (Тізм./Т)×Т-Т/2)| /Т×100

 

Де ост( Тізм./Т) – залишок від ділення числа прожитих днів на тривалість відповідного циклу.

 

Підставимо значення і отримаємо для кожного із циклів :

- Фізичний Jф = 2|oct(3855/23)×23-23/2)|/23×100 = 21.7%

- Емоціональний Jе = 2|oct(3855/28)×28-28/2)|/28×100 = 35.7%

- Інтелектуальний Jі = 2|oct(3855/33)×33-33/2)|/33×100 = 63.6%

 

3. Середня сумарна біоритмічна сумісність складе :

 

Jсум.=(j+j+j)/3 = (21.7+35.7+63.6)/3 = 40.3%

 

 

 

 

 

 

Другий варіант розрахунку біоритмів.

 

Не усі люди зазнають однотипних коливань працездатності протягом доби. Одні краще працюють у першій половині дня, інші увечері.

Існують різні типи працездатності – різний поріг збудливості (частота пульсу, температура тіла, артеріальний тиск, працездатність, м’язова сила). При обстеженні виявлено 41% віддають перевагу роботі у ранкові години, 30% - у вечірні і навіть нічні, 29% - трудяться однаково ефективно у будь – який час, коли не сплять. При вивченні захворюваності студентів було виявлено, що ймовірність гіпертонічної хвороби чи нестійкого підвищення артеріального тиску залежить від біоритмічного типу. Доведена більша ймовірність захворювань у студентів ранкового типу. Вважають що поділ залежить від ритму життя сім’ї.

Для визначення типу працездатності використаємо тест – опитування відомого шведського вченого Остберга :

 

Тест – опитування за Остбергом

Для кожного запитання пропонується на вибір декілька відповідей. Позначте хрестиком тільки одну із них.

На кожне запитання відповідайте відверто.

 

1. Коли ви б вставати, якби були цілком вільні у виборі свого розпорядку дня і керувалися при цьому виключно особистими бажаннями?

 

Бали Години

Взимку влітку

5 5.00-6.45 4.00-5.45

4 6.46-8.15 5.46-7.15

3 8.16-10.45 7.16-9.45

2 10.46-12.00 9.46-11.00

1 12.01-13.00 11.01-12.00

 

 

2. Коли ви хотіли б лягти спати, і якби планували свій вечірній час цілком вільно і керувалися при цьому винятково особистими бажаннями ?

 

Бали Години

Взимку Влітку

5 20.00-20.45 21.00-21.45

4 20.46-21.30 21.46-22.30

3 21.31-00.15 22.31- 1.15

2 00.16-1.30 1.16-2.30

1 1.31-3.00 2.31-4.00

 

3. Чи необхідний вам будильник, коли ранком треба встати в точно визначений час?

 

- Зовсім не потрібний 4

- В окремих випадках потрібний 3

- Потреба в будильнику доволі велика 2

- Без будильника не можу обійтись 1

 

4. Якщо б вам довелося готуватися до іспитів в умовах суворо лімітованого часу і використовувати для занять ніч (23-2год.), чи продуктивно б ви працювали?

 

- Абсолютно марно. Я зовсім не міг би працювати 4

- Була б деяка користь 3

- Праця була б достатньо ефективною 2

- Праця була б високоефективною 1

 

5. Чи легко встаєте вранці за звичайних умов?

- Дуже важко 1

- Доволі важко 2

- Доволі легко 3

- Дуже легко 4

6. Чи відчуваєте ви , що повністю пробудилися у перші півгодини після сну?

 

- Дуже велика сонливість 1

- Невелика сонливість 2

- Доволі ясна голова 3

- Повна ясність думки 4

 

7. Чи хочете ви їсти у перші півгодини після пробудження?

 

- Апетиту зовсім немає 1

- Апетит знижений 2

- Доволі добрий апетит 3

- Відмінний апетит 4

 

8. Коли б вам довелося готуватися до іспитів в умовах жорсткого ліміту часу і використовувати для підготовки ранковий час (4-7год.), наскільки продуктивною була би ваша робота в цей час?

 

- Я зовсім не міг би працювати 1

- Була б деяка користь 2

- Праця була б достатньо ефективною 3

- Праця була б високоефективною 4

 

9. Чи почуваєте ви фізичну втому у перші півгодини після сну ?

 

- Дуже велика млявість (майже до повного знесилення) 1

- Незначна млявість 2

- Незначна бадьорість 3

- Повна бадьорість 4

 

10. Якщо ви знаєте , що наступного дня ви не працюєте, коли ви ляжете спати?

- Не пізніше ніж звичайно 4

- Пізніше на 1 год. і менше 3

- На 1- 2 год. пізніше 2

 

11. Чи легко ви засинаєте у звичайних умовах ?

 

- Дуже важко 1

- Доволі важко 2

- Доволі легко 3

- Дуже легко 4

 

12. Ви вирішили зміцнити своє здоров’я за допомогою фізкультури. Знайомий запропонував вам займатися разом по 1 год. два рази на тиждень. Для вашого знайомого найкраще це робити від 7-8 години ранку. Чи є цей період найкращим і для вас ?

- У цей час перебуваю у добрій формі 4

- Я був би в доволі доброму стані 3

- Мені було б важко 2

- Мені було б дуже важко 1

 

13. Якщо увечері ви почуваєте себе настільки втомленим, що повинні лягти спати о :

Години

20.00-21.00 5

21.01-22.15 4

22.16-00.45 3

00.46-2.00 2

2.01-3.00 1

 

14. При виконанні двогодинної роботи, яка вимагає від вас повної мобілізації розумових сил, який із чотирьох запропонованих періодів ви вибрали б для цієї роботи, коли б були повністю вільні в плануванні свого розпорядку дня і керувалися тільки особистим бажанням ?

 

8.00-10.00 6

11.00-13.00 4

15.00-17.00 3

19.00-21.00 0

 

15. Наскільки велика ваша втома до 23 години ?

 

- Дуже втомлююсь 5

- Не дуже втомлююсь 3

- Трохи втомлююсь 2

- Зовсім не втомлююсь 0

 

16. З якоїсь причини вам довелося лягти спати на декілька годин пізніше ніж звичайно. Наступного ранку немає необхідності вставати в певний час. Який із чотирьох запропонованих варіантів вам найбільше підходить?

 

- Прокинуся в певний час і більше не засну 4

- Прокинусь в певний час і буду дрімати 3

- Прокинуся в певний час і знову засну 2

- Прокинуся пізніше ніж звичайно 1

 

17. Ви повинні чергувати вночі з 4-6 години. Наступний день у вас вільний. Який із чотирьох запропонованих варіантів буде для вас найсприятливішим ?

 

- Спати я буду тільки після нічного чергування 1

- Перед чергуванням я подрімаю, а після

ляжу спати 2

- Перед чергуванням я добре висплюсь,

а після чергування ще подрімаю 3

- Я повністю висплюсь перед чергуванням 4

 

18. Ви повинні протягом 2 год.виконувати важку фізичну роботу. Який час ви виберете для цього , якщо будете повністю вільні в плануванні свого розпорядку дня і зможете керуватися виключно особистими бажаннями ?

 

8.00-10.00 4

11.00-13.00 3

15.00-17.00 2

19.00-21.00 1

 

19. Ви вирішили серйозно зайнятися спортом, ваш знайомий пропонує тренуватися 2 рази на тиждень по 1 год., найкращий час для нього – 22-23 год. Наскільки сприятливим був би цей час для вас?

 

- Так, я був би у добрій формі 1

- Мабуть , я був би в прийнятній формі 2

- Трішки запізно, я був би в поганій формі 3

- Ні, в цей час я зовсім не зміг би тренуватися 4

 

 

20. О котрій годині ви прокидалися в дитинстві під час шкільних канікул коли час вставання не регламентувався ?

 

5.00-6.45 5

6.46-7.45 4

7.46-9.45 3

9.46-10.45 2

10.46-12.00 1

 

21. Уявіть собі , що ви можете вільно вибирати свій робочий час. Припустімо, ви маєте 5-гоинний робочий день і ваша робота цікава і задовольняє вас. Виберіть собі 5 безперервних годин, коли ефективність вашої роботи була б найвищою.

 

00.01-5.00 1

5.01-8.00 5

8.01-10.00 4

10.01-16.00 3

16.00-21.00 2

21.01-24.00 1

 

22. У який час роботи ви повністю досягаєте «вершини» своєї трудової діяльності?

 

00.01-4.00 1

4.01-8.00 5

8.01-9.00 4

9.01-14.00 3

14.01-17.00 2

17.01-24.00 1

 

23. До якого з типів, ранкового чи вечірнього, ви себе відносите ?

- Тільки до ранкового 6

- Більше до ранкового ніж до вечірнього 4

- Більше до вечірнього ніж до ранкового 2

- Тільки до вечірнього 0

 

Висновки :

Ваш тип ви можете визначити за сумою балів.

 

Більше 92 - чітко виражений ранковий тип,

77-91 - не чітко виражений ранковий тип,

58-76 - аритмічний тип,

42-57 - нечітко виражений вечірній тип,

Менше 41 - чітко виражений вечірній тип.

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ДНІВ ФІЗИЧНОГО, ЕМОЦІЙНОГО І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЦИКЛІВ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ.

 

Вчені визначили , що у всіх людей з моменту їх народження діють два ритми : 23-добовий фізичний і 28-добовий-емоційний. Саме від ритмів залежить імовірність захворювання чи смерті. Коливанням з 23-добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, стійкість, воля, фізична сила, коливанням 28-добовим періодом – чутливість, емоційна збудженість, інтуїція. Пізніше відкрили і 33-добовий період – інтелектуальний. Початкові фази яких співпадають з моментом народження. Кожний із цих трьох періодів можна розділити на дві одинакові частини : перша частина називається позитивним на півперіодом, друга – негативним на півперіодом. Критичні дні циклу – зміна знака, зміна напівперіодів. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні двох, або трьох ритмів. В такі дні людині не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від прийняття рішень, тобто – зменшує ризик, пом’якшує шкідливість, яка привноситься нещасними днями.

Для вирахування фаз суттєво знати, скільки цілих періодів циклів пройшло від дня народження до дня, що нас цікавить: фаза циклів визначається залишком від ділення кількості днів, що минули від дня народження до вибраного дня , на тривалість періоду. Цей же принцип ми, по суті, використовуємо, коли говоримо, наприклад , що 9-й день після понеділка співпадає з 3-м днем тижня, тобто припадає на середу (при діленні 9 на 7 частка дорівнює 1, а залишок -2, перший день тижня – понеділок, 1+2=3 – третій день тижня).

Для спрощення вирахування наводимо таблиці 1 – 4 залишків від ділення повністю прожитих років і кількості повністю прожитих місяців на період відповідного циклу. Додавши до залишків кількість днів, що пройшли від початку місяця до дня, що нас цікавить, ми отримаємо повний залишок для відповідного циклу. Як правило, повний залишок виявляється більшим від періоду циклу, тому його потрібно ділити на період циклу, щоб він став меншим від періоду. Саме це число потрібно нам надалі. Оскільки день народження завжди є першим днем циклу, вирахувавши суму 1 + відповідний залишок, ми отримаємо фазу потрібного для нас циклу ( так само , як додавши до одиниці залишок від ділення 9 на 7, отримаємо, що на дев’ятий день від понеділка настає середа). При вирахуванні не потрібно випускати з уваги ще одну важливу обставину. При складанні таблиць ми враховували лише звичайні невисокосні роки. Отже , при вирахуванні залишків від ділення кількості повністю прожитих місяців на довжину періоду потрібно весь час додавати кількість високосних років, які припали на даний проміжок часу (тобто врахувати, скільки разів наступало 29 лютого). Високосними рахують усі роки, які діляться на 4, за винятком тих, які закінчуються на два нулі, але не діляться на 400 (наприклад, 1800 або 1900).

Для прикладу вирахуємо фази циклів якогось добродія, який народився 20 лютого 1952 року на 17 березня 1980 року. Результат вирахувань зводимо у таблицю 5.

Отже, ми встановили, що 17 березня 1980 року наш шановний добродій буде перебувати в негативному на півперіоді фізичного і інтелектуального циклів і в позитивному на півперіоді емоційного циклу. Дійсно, емоційний цикл 17.03.80 року буде не досить далеким від своєї середини, а два інших цикли встигли далеко відійти від середньої точки. Але за теорією ритмів першочергове значення має не близькість до середньої точки, а моменти, коли цикл змінює знак. Маючи під рукою календар, неважко визначити критичні дні. Як правило, невідомо в якій годині народилась людина, хоча не все одно, з’явилась вона на світ о 2-й годині ночі чи в 11 годин ранку. Нехай наш добродій народився о 12 годині дня, критична точка тоді може на півдоби відхилятися від вирахуваної нами як в один, так і в інший бік (тобто випереджувати час або запізнюватись).

Таким чином, перша критична точка фізичного циклу припадає на 12 годину першого дня, тобто критичний день співпадає з першим днем. Середина циклу розміщується менш зручно, і 12-та доба припадає на 24-ту годину, тобто друга половина 12 доби і перша половина 13 доби можуть бути однаково критичними. Критичні дні емоційного циклу припадають на 1-шу і 15- ту добу. Мінімум розумової працездатності припадає на 1-шу добу і на другу половину 17 доби і першу половину 18 доби. Як бачимо, має значення і погодинний розрахунок, бо за теорією ритмів небезпечними є саме ці моменти, коли цикли змінюють знак, а оскільки передбачити їх можна з точністю до півдоби, то і декілька годин можуть мати значення. Дійсно , за 20 років фізичний ритм проходить приблизно 300 циклів і, відповідно, змінює знак більше ніж 600 разів. Якщо кожний момент зміни знака ми встановимо з невизначеністю в 1 годину, то розбіжність між дійсним і вирахуваним циклами становитиме декілька діб, причому відхилення можуть бути як в сторону випередження, так і в бік запізнення. З особливою точністю потрібно визначити подвійні і потрійні критичні дні.

Повернемось ще раз до нашого добродія і складемо для нього прогноз на основі зроблених нами розрахунків. Критичними днями для нього будуть 26 березня (емоційний цикл) і 27 березня (інтелектуальний цикл). За теорією ритмів сусідні критичні дні також небезпечні, як і ці , що співпадають. У квітні дні знову розмістяться по сусідству : на 12 – 13 квітня припадає середина інтелектуального циклу, а 14 квітня настане критичний день фізичного циклу. Нарешті, 7 травня буде критичним днем фізичного і емоційного циклів. Добре зробить наш добродій, якщо в цей день залишиться вдома, зайнявшись безпечною справою.

 

Практична частина :

9.1 Вілповідаємо на питання тесту.

9.2 Розрахуємо фізичний, емоційний і інтелектуальний цикл по табл.9.6., використовуючи табл.9.1 – 9.5

9.3 Побудуємо графічно всі три цикли на певну дату або період.

9.4 Аналіз виконаної роботи, зрівняти результати тесту та графіку.

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1 Крива біоритмів.

 

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

 

 

ВИСНОВКИ:

 

Практична робота №10Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.061 с.)