СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРТНЕРА ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРТНЕРА ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Виконала: студентка 4 курсу, групи «А»

Напряму підготовки 6.030102: психологія

Cалiй Алiна Валентинiвна

Керівник : доцент кафедри психології,

Кандидат психологiчних наук

Харенко Сергій Григорович

Рецензент: доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Бiла Олена Гри горівна

Черкаси – 2014

 

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРТНЕРА ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВ………………………6

1.1. Історичний ракурс дослідження становлення статеворольових стереотипів...................................................................................................................6

1.2. Особливості формування гендерних стереотипів та їх вплив на формування образу особи протилежної статі...............................................................................12

1.3. Гендерно-рольова соціалізація особистості.....................................................17

1.4. Психологічні відмінності між статю................................................................21

1.5. Формування статевих установок в українському соціумі.............................31

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ЧИННИКIВ ТА їх ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ МАБУТНЬОГО ПАРТНЕРА………………………………………………………42

2.1. Дослідження інтимних стосунків у психоаналітичному підході...................42

2.2. Вплив Едіпового комплексу на вибір партнера...............................................44

2.3. Результати емпіричного дослідження глибиго-психологічних чинників….49

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………….51

ВИСНОВКИ...............................................................................................................56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................58

ДОДАТКИ

Додаток А. «Методика діагностики міжособистісних відносин» (Т. Лірі)….61 Додаток Б. «Анкета на визначення рівня впливу батьківської сімї на подальший вибір партнера»………………………………………………………..66

 

 

ВСТУП

Актуальністьнашого дослідження полягає у тому, що гендерно-рольова поведінка людини має свою історію. Гендерні ролі не виникають зразу з народженням дитини, вони розвиваються в залежності від багатьох умов і факторів протягом людського життя, цей розвиток має свої закономірності і протиріччя. Від нього залежить характер життєвого сценарію людини, стиль життя і стратегії поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. З іншого боку, розвиток гендерних ролей, чи гендерний розвиток пов'язаний з багатьма характеристиками особистості, зокрема, з ідентичністью.

Дослідженням гендерних стереотипів займалися такі вчені як:

Н. І. Ажгіхіної, Р. Ануфрієвої, О. Балакірєвої, О. Бойка, Ш. Берн, О. Вілкова, О. А. Вороніна, В. А. Геодакян, , Г. Герасименко, В. Грошев, К. Гуічі, К. Дайон, І. Демченко, Т. Журженко, О. Забужко, О. М. Здравомислова,

О. Іваненко, В. Е. Каган, А. В. Кириліної, К. Карпенко, В. Кушакова Д. В. Колєсов, І.С. Кон, О'Лірі, Ж. Лакан, Н. Лавріненко, А. Лантух, В. Лапшина,

В. С. Оксамитної, П. Прядеін, М. Рубчак, О. А. Тирнова, К. Хорні,

Т. Шибутані, Шерріфса, С. Шерман, М. Скорик, К. Г. Юнг, О. Яременка.

Наукове вивчення гендерних стереотипів почалося в середині 50-х років XX ст., коли американські соціологи Мак Кі та Шерріфс окреслювали, що чоловічий образ – це риси, пов'язані з компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю. Жіночий образ – характеризують соціальні і комунікативні навички, теплота, емоційна підтримка, вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей.

Проблеми сутності людини її сенсу буття та призначення, отримали завдяки гендерним дослідженням, пов’язуючи їх із соціально-статевими ролями кожного індивідуума в соціумі. Розглядаючи гендерну тематику, цікавим виокремлюється питання специфіки сприймання один одного представниками різних статей.

За останні роки зростає кількість розірвання шлюбів, кількість розлучень збільшується з кожним роком, набувають популярності громадянські, в більшості, недовготривалі шлюби. Проблема сприйняття та формування у суб’єкта образу протилежної статі розглядалася в філософії, етиці, естетиці, мистецтві.

Мета дослідження – визначити психологічні особливості у осіб рiзної статi та їх вплив на вибір партнера протилежної статi.

Гіпотезою дослідження єприпущення про те, що гендернi стереотипи сформованi у дитинствi значною мiрою впливають на вибір майбутнього партнера.

Для досягнення поставленої мети та перевірки зазначеної гіпотези поставлено такі завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу по досліджуваній темі.

2. Розкрити сутність поняття гендерного аспекта.

3. Описати основні шляхи формування гендерних ролей.

4. Дослідити глибинно-психологічні чинники на вибір партнера.

Об’єктом нашого дослідження є гендернi стереотипи та їх роль у виборi партнера протилежної статi.

Предметом дослідженняє вплив гендерних стереотипів на формування образу майбутнього партнера.

Для досягнення мети і вирішення поставлених задач дослідження використовувалися такі методи:

Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення), емпіричні методи (спостереження, експеримент, бесіда, аналіз тестових методик).

Практична цінність даної роботи полягає у тому, що результати та матеріали нашої роботи можуть бути використані педагогами, вихователями, соціальними працівниками у роботі за фахом, при підготовці лекцій і практичних занять студентів та психологів-практиків при вирішенні особистісних проблем.

Теоретична цінність полягає у тому, що дана робота містить аналіз та синтез основних теоретичних уявлень стосовно формування у суб’єкта образу особи протилежної статі та психологічних детермінант вибору партнера.

Структура роботи: робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3

ОХОРОНА ПРАЦІ

Поняття охорони праці датується в ст. 1 Закону України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці». Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю. Крім Закону України «Про охорону праці» правове регулювання охорони праці знайшло відображення в нормах глави XI «Охорона праці» (ст. ст. 153-173), глави XII «Праця жінок» (ст. ст. 174-186), глави XIII «Праця молоді» (ст. ст. 187-200)[15].

Охорона праці практичного психолога заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності [2].

Поряд з факторами, що стійко підвищують схильність працівника небезпеки, є також такі фактори, які або з'являються лише в певні періоди трудового процесу або впливають на поводження людини протягом короткого часу, обчислювального декількома годинниками або навіть мінутами. Практичний досвід є чинником, що знижує схильність небезпеки нещасного випадку. Професійний досвід, стаж роботи людини впливають на підвищення його безпеки. Однієї з передумов безпечного виконання роботи є вироблення відомих навичок і вправності. Це впливає на все поводження працівника на робочому місці, що виражається в темпі, ритмі, інтенсивності роботи.
Необережність - це такий фактор, що збільшує схильність небезпеки нещасних випадків протягом якогось часу одного робітника або цілих колективів. Необережність, що виникає через неправильне відношення до небезпеки, може значно підвищити можливість нещасного випадку. Одним з методів зниження цієї схильності є вироблення обережності шляхом подолання безтурботності в поводженні, формування професійної зрілості й свідомої самодисципліни.
Практичний психолог зобов’язаний дотримуватись вимог законодавчих та загальних нормативно-правових актів України з питань охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності, нормативно-правових актів для загальноосвітніх навчальних закладів («Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., «Державних санітарних правил та норм ”Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”», затверджених постановою Головного санітарного лікаря України З0 грудня 1998 р. № 9 ДСанПін 5.5.6.009-98, «Правил безпеки під час проведення навчання в кабінетах інформатики загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 16.03.2004 р. № 81, «Методичних рекомендації ”Про використання шкільних меблів”», затверджених Міністерством освіти СРСР 2 червня 1980 р. № 21177-80, «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р.», «Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 15 листопада 2000 р. за № 823/5044, «Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р.), а також інструктивно-методичних документів з питань безпеки життєдіяльності.
Порушення вимог даної інструкції, веде до особистої відповідальності в установленому законом порядку: дисциплінарна, матеріальна, або адміністративна – в залежності від наслідків, спричинених порушенням.
До роботи практичним психологом допускаються особи які мають спеціальну освіту, відповідний стаж роботи і які пройшли: попередній (черговий) профілактичний медичний огляд; вступний інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; первинний інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці чи спеціальне попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності [22].

Якщо робота психолога для працівника являється другою спеціальністю, то він зобов’язаний проходити навчання, атестацію і інструктаж, як за основною, так і за сумісною професією. Виконання робіт не пов’язаних з основною роботою допускається тільки після проведення цільового інструктажу. Повторний інструктаж із психологом, до проходження навчання і перевірки знань з курсу «Охорона праці і Безпека життєдіяльності», проводиться 1 раз в 6 місяців. Проходження навчання і перевірки знань з курсу «Охорона праці та Безпека життєдіяльності» (1 раз на 3 роки) психологом здійснюється у комісії закладу з наступним вивільненням від проходження повторних інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на період між перевірками знань. Психолог повинен мати навички в наданні першої медичної (долікарської) допомоги [27].

ВИСНОВКИ

1. Порівнявши аналіз наукової літератури можна зробити висновок, дослідженням гендерних стереотипів займалися такі вчені як : Н. І. Ажгіхіної, Р. Ануфрієвої, О. Балакірєвої, О. Бойка, Ш. Берн, О. Вілкова, О. А. Вороніна, В. А. Геодакян, , Г. Герасименко, В. Грошев, К. Гуічі, К. Дайон, І. Демченко, Т. Журженко, О. Забужко, О. М. Здравомислова,

О. Іваненко, В. Е. Каган, А. В. Кириліної, К. Карпенко, В. Кушакова Д. В. Колєсов, І.С. Кон, О'Лірі, Ж. Лакан, Н. Лавріненко, А. Лантух, В. Лапшина,

В. С. Оксамитної, П. Прядеін, М. Рубчак, О. А. Тирнова, К. Хорні,

Т. Шибутані, Шерріфса, С. Шерман, М. Скорик, К. Г. Юнг, О. Яременка.

Наукове вивчення гендерних стереотипів почалося в середині 50-х років XX ст., коли американські соціологи Мак Кі та Шерріфс окреслювали, що чоловічий образ – це риси, пов'язані з компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю. Жіночий образ – характеризують соціальні і комунікативні навички, теплота, емоційна підтримка, вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей.

2. Визначивши психологічні особливості у осіб рiзної статi та їх вплив на вибір партнера протилежної статi можна зробити висновок,що гендернi стереотипи сформованi у дитинствi значною мiрою впливають на вибір майбутнього партнера.

3. Описуючи психологічні особливості вибору партнера можна виокремити декілька найголовніших шляхів психологічних особливостей це такі як: «Методика діагностики міжособистісних відносин»(Т.Лірі) та «Анкета на визначення рівня впливу батьківської сім`ї на подальший вибір партнера».

4. Згідно результатів нашого емпіричного дослідження ми можемо зробити висновок, що гендерні стереотипи які були сформовані у дитинстві впливають на вибір майбутнього партнера. Результати дослідження свідчать, що на вибір майбутнього партнера,впливають такі чинники як: домінування - підпорядкування та доброзичливість – агресивність, а також важливо хто у батьківській сім`ї був авторитетом, і чи хочуть досліджувані у майбутньому створити таку сім`ю, яка є у їхніх батьків.

Отже, згідно з результатами емпіричного дослідження можна зробити висновк, що гендерні стереотипи які були сформовані у дитинстві впливають на вибір майбутнього партнера.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Абрахам К. Прояви кастрації у жінок. –К.: Основи, 1997. -264с.

2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. - Ростов на Дону: Феникс, 1998. – 448с.

3. Андреева Т.В. Социальная психология семейных отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУ., 1998.

4. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 320с.

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – М.: Изд-во Эксимо, 2002. – 320с.

6. Берн Э. Секс в человеческой любви. – М.: Московський кадровий центр, 1990. – 113 с.

7. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М.

8. Большой толковый социологический словарь/Под ред. Д.Джери, Дж. Джерри. Т-1. А-О. – М.:АСТ, 1999.

9. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998.

10. Вейнингер О. Пол и характер. – М.: Терра, 1999. – 480 с.

11. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний посібник.-Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. – 384 с.

12. Де Анджелис Б. Практическое пособие по руководству мужчинами. – М.: Изд-во ЭКСМО-пресс, 2000.

13. Джейс Ф.Л. Самоисполняющиеся пророчества: гендер с социально-психологической точки зрения//Сексология. – СПб.: Питер, 2001.

14. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2002. – 544с.

15. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. – СПб., 1988.

16. Кон И.С. Психология юношеской дружбы. – М.: Просвещение, 1972.

17. Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988.

18. Лоуэн А. Язык тела. – СПб.: Академ. проект, 1997. – 383с.

19. Лоуэн А. Любов и оргазм. – Ростов-на-Дону: изд-во „Феникс”, 1998. – 448с.

20. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1997.

21. Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988. – 429с.

22. Мілет К. Сексуальна політика. – К.: Основи, 1998. – 619с.

23. Ницше Ф. По ту сторону добра и зля. - СПб.: Питер, 1998.

24. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000.

25. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений: мужчина и женщина. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 238с.

26. Платон. Пир. – М.: Мысль – 1993. – 103с.

27. Практикум по гендерний психологи/ Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2003. - 480с.

28. Психоанализ детской сексуальности/ З. Фрейд, К. Абрахам, К.-Г. Юнг и др. – СПб.: Союз, 1997. – 223с.

29. Психология: Словарь/Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990.

30. Психотерапевтическая энциклопедия/Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. - 1024с.

31. Франсиз Б. Гендер – социальный конструкт или биологический императив? Доклад на 7-й конференции Австралийского научно-исследовательского института семьи (Сидней, июль 2000) //www.aifs.org.au

32. Фрейд З. Вступ до психоаналізу. – К.: Основи,1998. – 709 с.

33. Фрейд З. Очерк по психологии сексуальности. - М.: Система, 1989.- 328с.

34. Фрейд З. Об особом типе выбора обекта у мужчины/ Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – Мн.: ООО Попурри, 1999. – С.145-155.

35. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер Теория личности. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 592с.

36. Хорни К. Женская психология. – СПб.: Вост.-Евр. Ин-т психоанализа, 1993. – 382с.

37. Хорни К. Самоанализ. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448с.

38. Этнические стереотипы мужского и женского поведения/ Под ред. А.К. Байбурина, И.С. Кона. – СПб.,1991.

39. Юнг К.-Г. Аналитическая психология. – СПб.: Питер, 1994. – 347с.

40. Юнг К.-Г. Брак как психологическое взаимоотношение/ Юнг К.-Г. Сознание и бессознательное: Сборник. – СПб.: Университетская книга, 1997. - С. 174-189.

 

 

Додаток А

 

Методика Т.Лірі

Методика створена Т.Лірі, Г.Лефорджем, Р.Сазеком в 1954 році й призначена для дослідження подань про себе й ідеального “я”. За допомогою даної методики можна виявити переважний тип відносин до людей у самооцінці й взаємооцінці.

Загальне враження про людину й людини про саму себе в процесі міжособистісних відносин найбільше часто визначають два фактори: домінування-підпорядкування й дружелюбність-агресивність. Для подання основних соціальних орієнтацій Т.Лірі розробив умовну схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У тім колі по горизонтальній і вертикальній осях позначені чотири орієнтації: домінування-підпорядкування , дружелюбність-ворожість. У свою чергу сектори розділені на вісім октантів - відповідно до більше приватним відносинам, які певним чином орієнтовані щодо двох головних осей.

Схема Т.Лірі заснована на припущенні, що чим ближче результати випробуваного до центра окружності, тим сильніше взаємозв'язок цих двох змінних. Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, де домінує вертикальна (домінування-підпорядкування) або горизонтальна (дружелюбність-ворожість) осі. Відстань отриманих показників від центра окружності вказує на адаптованість або екстремальність інтерперсонального поводження.

Опитувальник містить 128 оцінних суджень, з яких у кожному з восьми типів відносин утворяться 16 пунктів, упорядкованих по висхідній інтенсивності. При обробці підраховується кількість відносин кожного типу.

Максимальна оцінка рівня - 16 балів, але вона розділена на чотири ступені виразності відносини:

0 - 4 бали - низька адаптивне поводження

5 - 8 балів - помірна

9 - 12 балів - висока екстремальне поводження

13 - 16 балів - екстремальна до патології

У результаті проводиться підрахунок балів по кожної октанті (шкалі) за допомогою спеціального ключа.

По спеціальних формулах визначаються показники по двох основних факторах : домінування й дружелюбність.

Додаток Б

«Анкета на визначення рівня впливу батьківської сім`ї на подальший вибір партнера»

1.Ви єдина дитина в сім`ї?

2.Чи хороші відносини у ваших батьків?

3.Чиєї уваги вам не вистачало в дитинстві?

4.Чи задоволені ви стосунками в батьківській родині?

5.Кого ви вважаєте авторитетом у вашій сім`ї?

6.Чи прогнете ви створити таку сім`ю яка є у батьків?

7.Хто з батьків приймав активнішу участь у вашому вихованні?

8.До кого з батьків ви зазвичай звертаєтеся за порадою?

9.З ким із батьків у вас більш теплі стосунки?

10.Хто з батьків більше використовував методи покарання у вашому вихованні?

11.На вашу думку сім`я має бути повною чи достатньо одного із батьків?

12.Від кого з батьків ви хотіли б отримувати більше уваги?

13.На кого з батьків ви хотіли бути схожими в дитинстві?

14.Хто з батьків був більш лагідним до вас?

15.До кого з батьків ви більше прислухалися в дитинстві?

16.Хто з батьків був більш суворим у вашому вихованні?

17.Чи хтось із батьків був несправедливим до вас у дитинстві(хто)?

18.Чи хтось з батьків проявляв до вас надмірну турботу(хто)?

19.Чи тримаєте ви образу на батьків?

20.Чи страждали ви в дитинстві від недостатньої уваги батьків?

 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Виконала: студентка 4 курсу, групи «А»

Напряму підготовки 6.030102: психологія

Cалiй Алiна Валентинiвна

Керівник : доцент кафедри психології,

Кандидат психологiчних наук

Харенко Сергій Григорович

Рецензент: доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Бiла Олена Гри горівна

Черкаси – 2014

 

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРТНЕРА ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВ………………………6

1.1. Історичний ракурс дослідження становлення статеворольових стереотипів...................................................................................................................6

1.2. Особливості формування гендерних стереотипів та їх вплив на формування образу особи протилежної статі...............................................................................12

1.3. Гендерно-рольова соціалізація особистості.....................................................17

1.4. Психологічні відмінності між статю................................................................21

1.5. Формування статевих установок в українському соціумі.............................31

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ЧИННИКIВ ТА їх ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ МАБУТНЬОГО ПАРТНЕРА………………………………………………………42

2.1. Дослідження інтимних стосунків у психоаналітичному підході...................42

2.2. Вплив Едіпового комплексу на вибір партнера...............................................44

2.3. Результати емпіричного дослідження глибиго-психологічних чинників….49

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………….51

ВИСНОВКИ...............................................................................................................56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................58

ДОДАТКИ

Додаток А. «Методика діагностики міжособистісних відносин» (Т. Лірі)….61 Додаток Б. «Анкета на визначення рівня впливу батьківської сімї на подальший вибір партнера»………………………………………………………..66

 

 

ВСТУП

Актуальністьнашого дослідження полягає у тому, що гендерно-рольова поведінка людини має свою історію. Гендерні ролі не виникають зразу з народженням дитини, вони розвиваються в залежності від багатьох умов і факторів протягом людського життя, цей розвиток має свої закономірності і протиріччя. Від нього залежить характер життєвого сценарію людини, стиль життя і стратегії поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. З іншого боку, розвиток гендерних ролей, чи гендерний розвиток пов'язаний з багатьма характеристиками особистості, зокрема, з ідентичністью.

Дослідженням гендерних стереотипів займалися такі вчені як:

Н. І. Ажгіхіної, Р. Ануфрієвої, О. Балакірєвої, О. Бойка, Ш. Берн, О. Вілкова, О. А. Вороніна, В. А. Геодакян, , Г. Герасименко, В. Грошев, К. Гуічі, К. Дайон, І. Демченко, Т. Журженко, О. Забужко, О. М. Здравомислова,

О. Іваненко, В. Е. Каган, А. В. Кириліної, К. Карпенко, В. Кушакова Д. В. Колєсов, І.С. Кон, О'Лірі, Ж. Лакан, Н. Лавріненко, А. Лантух, В. Лапшина,

В. С. Оксамитної, П. Прядеін, М. Рубчак, О. А. Тирнова, К. Хорні,

Т. Шибутані, Шерріфса, С. Шерман, М. Скорик, К. Г. Юнг, О. Яременка.

Наукове вивчення гендерних стереотипів почалося в середині 50-х років XX ст., коли американські соціологи Мак Кі та Шерріфс окреслювали, що чоловічий образ – це риси, пов'язані з компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю. Жіночий образ – характеризують соціальні і комунікативні навички, теплота, емоційна підтримка, вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей.

Проблеми сутності людини її сенсу буття та призначення, отримали завдяки гендерним дослідженням, пов’язуючи їх із соціально-статевими ролями кожного індивідуума в соціумі. Розглядаючи гендерну тематику, цікавим виокремлюється питання специфіки сприймання один одного представниками різних статей.

За останні роки зростає кількість розірвання шлюбів, кількість розлучень збільшується з кожним роком, набувають популярності громадянські, в більшості, недовготривалі шлюби. Проблема сприйняття та формування у суб’єкта образу протилежної статі розглядалася в філософії, етиці, естетиці, мистецтві.

Мета дослідження – визначити психологічні особливості у осіб рiзної статi та їх вплив на вибір партнера протилежної статi.

Гіпотезою дослідження єприпущення про те, що гендернi стереотипи сформованi у дитинствi значною мiрою впливають на вибір майбутнього партнера.

Для досягнення поставленої мети та перевірки зазначеної гіпотези поставлено такі завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу по досліджуваній темі.

2. Розкрити сутність поняття гендерного аспекта.

3. Описати основні шляхи формування гендерних ролей.

4. Дослідити глибинно-психологічні чинники на вибір партнера.

Об’єктом нашого дослідження є гендернi стереотипи та їх роль у виборi партнера протилежної статi.

Предметом дослідженняє вплив гендерних стереотипів на формування образу майбутнього партнера.

Для досягнення мети і вирішення поставлених задач дослідження використовувалися такі методи:

Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення), емпіричні методи (спостереження, експеримент, бесіда, аналіз тестових методик).

Практична цінність даної роботи полягає у тому, що результати та матеріали нашої роботи можуть бути використані педагогами, вихователями, соціальними працівниками у роботі за фахом, при підготовці лекцій і практичних занять студентів та психологів-практиків при вирішенні особистісних проблем.

Теоретична цінність полягає у тому, що дана робота містить аналіз та синтез основних теоретичних уявлень стосовно формування у суб’єкта образу особи протилежної статі та психологічних детермінант вибору партнера.

Структура роботи: робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРТНЕРА ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.037 с.)