ТОП 10:

Тема. Об’єднання Німеччини. ( 2г.)1. Економічний і політичний розвиток Німеччини в 50-60-х рр. ХІХ ст.

2. Прихід до влади Бісмарка. Програма Бісмарка об’єднання Німеччини на чолі Пруссії.

3. Етапи об’єднання Німеччини:

а) війна Пруссії і Австрії проти Данії(1864),

б) війна Пруссії й Італії проти Австрії(1866),

в) франко-прусська війна.

  1. Історичне значення об’єднання Німеччини.

Методичні рекомендації.

Показати основні тенденції соціально-економічного розвитку.

Простежити розвиток промислової революції в німецьких державах. Визначити основні умови індустріалізації Німеччини. Дати характеристику «прусському шляху» розвитку аграрного капіталізму. Проаналізувати основні документи про Селянську реформу 1850 р., простежити особливості її проведення в країнах Німецького союзу. Визначити особливості розвитку промисловості. Охарактеризувати нові галузі виробництва, застосування нових технологій, визначити роль транспорту і банківської системи в економічному житті Німеччини.

Простежити зміни у суспільстві: склад, структура і становище. Показати місце і роль: юнкерства; буржуазії - промислової, підприємницької і банківської; робітничого класу, селянства.

Визначити роль національної ідеї, націонал-ліберальних рухів в боротьбі за єдину Німеччину. Визначити проблему національного об’єднання в політичному житті Німеччини. Аналіз Конституції 1848 р. Дискусія про «великонімецький» та «малонімецький» шляхи національного об’єднання. Політична поразка конституційного руху. Визначити передумови об’єднання німецьких земель навколо Пруссії.

Визначити передумови та причини призначення Бісмарка главою уряду Пруссії. Проаналізувати програму Бісмарка щодо об’єднання.

Визначити зовнішньополітичні аспекти об’єднання. Проаналізувати основні етапи і наслідки об’єднання. Датське питання в політиці О.Бісмарка. Оголошення Австрією війни Пруссії. Дати характеристику Празькій угоді і її наслідкам. Простежити передумови та причини франко-прусської війни. Франкфуртський мирний договір та наслідки війни.

Місце Бісмарка як координатора об’єднання Німеччини в історичній літературі.

Джерела.

1. Бисмарк О. Воспоминания, мемуари: Т.1-2, Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.

2. Практикум по новой истории 1870-1917 / Под ред. С. Десятского.- М.,1986.

3. Хрестоматия по новой истории.- М., 1965.- Т.2.

Література:

1. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

2. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

3. Галкин И.С. Объединение Германии.- М.,1951.

4. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871.- М.,1986.

5. Германская история в новое и новейшее время.- М.,1970.-Т.1.

6. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

7. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М., 1966.

8. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

9. Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

10. Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

11. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

12. Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

13. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

14. Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

15. Раков В. М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVII – XVIII вв.). – Перьм.: Изд-во Перьмского университета, 1999.

16. Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001.

17. Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: НМЦ ВО, 2000.

18. Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография.- М.,1988.

19. Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейский держав (из истории «германского вопроса»).-Минск, 1962.

Тема. Німеччина в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2г)

1. Промислове піднесення країни. Структурні зрушення в економіці.

2. Державний устрій Німеччини. Імперська Конституція 1871р.

3. Внутрішня політика Бісмарка ( 70 – 80 рр. ХІХ ст. ) .

 

Тема. Німеччина у «вільгельмівську епоху» (1890-1914рр.) (2г)

1. Економічний розвиток Німеччини. Монополії та фінансовий капітал.

2. Авторитарно-монархічна система країни. «Курс зигзагів» - політика канцлерів Капріві, Ґогенлое, Б. фон Бюлова та Т. фон Бетман – Ґольвега.

3. Ідейно-політична еволюція німецької соціал – демократії.

Методичні рекомендації.

Проаналізувати розвиток державно-монополістичного капіталізму. Показати специфіку розвитку капіталістичних відносин в с/г. Показати суть аграрного і промислового протекціонізму. Дати характеристику періоду грюндерства. Визначити форми монополій, особливості концентрації виробництва і капіталу, причини й характер економічних криз.

За Конституцією проаналізувати державний устрій Німецької імперії. Визначити характер і недоліки основного документу.

Охарактеризувати політику «культуркампфу», «виключного закону». Показати політику партійної структури. Проаналізувати основні програмні документи партій і закони уряду. Дати оцінку внутрішній політиці О.Бісмарка.

Визначити особливості економічного розвитку напередодні Першої світової війни. Розкрити суть «світової політики» Німеччини. Дати аналіз ері Круппа та ері Штумма. Охарактеризувати нові галузі промисловості: хімічну, електротехнічну, оптичну. Визначити наслідки економічних криз. Проаналізувати особливості концентрації виробництва, концентрації і вивозу капіталу. Показати роль монополій в політиці країни.

Розкрити суть курсу Каправі, зближення з партією Центра, вирішення соціальних проблем, проведення реформ і наслідки поразки. Показати зміни в соціальній структурі суспільства. Роль князя Бюлова у внутрішній політиці держави. Розкрити суть і значення законів щодо парламенту. Проаналізувати реформи в армії і в соціальній сфері. Дати характеристику «Бюловському блоку». Проаналізувати уряд Теобальда Бетман – Ґольвега. Питання парламентської реформи. Цабернський інцидент. Паказати причини соціально-політичної кризи в Німеччині.

Джерела.

1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.

2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Брюнин В. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 г.-Л.,1965.-228 с

2. Виноградов К., Жданов Ю. Вильгельм ІІ и внешнеполитический курс кайзеровской Германии: конец ХІХ – начало ХХ века // НИНИ.-1992.-№3

3. Германская история в новое и новейшее время.-М.,1976.

4. Гогенцоллерн В. Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894-1914.-М.,1923.-198 с.

5. Ерусалимский А. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХІХ в. – М.,1951.-604 с.

6. Ерусалимский А. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М.,1968.-284 с.

7. Людвиг Э.Последний Гогенцоллерн (Вильгельм ІІ).-М.,1991.

8. Норден А. Уроки Германской истории. К вопросу о политической роли финансового капитализма и юнкерства.-М.,1948.-294 с.

9. Овчаренко Н. Германская социал-демократия на рубеже двух веков ХІХ-ХХ. Идейно-политическая эволюция СДПГ в период империализма.-М.,1975.-319 с.

10. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии, США.-М., 1958.

11. Рубинштейн Е. Политика германского империализма в Западных польских землях в конце ХІХ – нач. ХХ в.-М.,1953.-253 с.

12. Силин А. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в конце ХІХ в.- М.,1971.-258 с.

13. Царев Н. От Шлиффена до Пендербургия: (О провале военной доктрины Кайзеровской Германии в 1914-1918 г.)-М.,1956.-377 с.

14. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

Австрія в ХІХ – початку ХХ ст. (4г).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.013 с.)