ТОП 10:

Комплексне управління якістюНавчальні цілі

· З'ясувати сутність, методи й прийоми TQM.

· Розглянути тенденції розвитку контрою якості і фінансового контрою.

· Розглянути інноваційні системи контролю.

 

Комплексне управління якістю (TQM) є одним із популярних підходів до організації праці, в основі якого лежить філософія децентралізованого контролю. Студенти повинні з'ясувати сутність поняття «комплексне управління якістю», методів і прийомів TQM, до яких можна віднести гуртки якості, бенчмаркинг, «шість сигма», скорочення тривалості циклу, безперервне удосконалювання (kaizen). Слід зрозуміти, що успіх програм TQM визначається рядом ситуаційних факторів, які описуються у навчальній літератури [3].

Сучасні компанії реагують на зміни зовнішнього середовища переоцінкою механізмів контролю. Основними тенденціями розвитку контролю якості і фінансового контролю є впровадження міжнародних стандартів якості (ISO), концепцій ефективної добавленої вартості, ринкової добавленої вартості та калькуляції собівартості за видами діяльності. Слід розглянути сутність цих концепцій і їх вплив на результати діяльності організацій. Крім того, необхідно ознайомитися з інноваційними системами контролю (відкрите управління, збалансована система показників). Опис цих концепцій надається у навчальній літературі (3).

 

Питання до самоконтролю

1. У чому полягає сутність TQM?

2. Які прийоми і методи TQM ви знаєте? Опишіть їх.

3. Які тенденції зберігаються у розвитку контролю якості і фінансового контролю?

4. У чому полягає сутність відкритого управління як інноваційної системи контролю?

5. Опишіть збалансовану систему показників.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань теми.

2. Вивчення основних термінів за темою. Основні терміни:

 

Безперервне удосконалювання (kaizen) – постійне здійснення великої кількості малих поліпшень в усіх сферах діяльності організації.

Балансований звіт – це фінансовий документ, що відбиває розміри і структуру активів і пасивів організації на певний момент часу.

Бенчмаркинг – перервний процес оцінки продукції, послуг і досвіду в порівнянні з конкурентами, що є лідерами галузі.

Бюджет – це план розподілу ресурсів за конкретними окремими напрямами діяльності у кількісному вираженні.

Відкрите управління – це відкритий доступ до фінансової інформації усіх працівників організації.

Децентралізований контроль – це використання організаційної культури і командних норм поведінки, акцентування уваги на цілях для посилення відданості працівників цілями організації.

Калькуляція собівартості за видами діяльності – це система контролю, що передбачає ідентифікацію усіх видів діяльності, необхідних для створення товару або послуги й розподіл витрат між ними.

Діапазон відхилень – прийнятні параметри розходжень між фактичними результатами і запланованими стандартами.

Графік Ганта – це графік, що відображає запланований реальний випуск продукції протягом певного періоду часу.

Графік розподілу навантаження – це модифікований графік Ганета, що відображає робочу завантаженість працівників.

Інформаційна система менеджменту (ІСМ) – це система, що постійно забезпечує управлінських персонал інформацією, необхідною для прийняття рішень.

Контрольний графік – це інструмент управлінського контролю, в якому фіксуються результати вимірів за конкретний період часую, а також указуються певні статистично визначені верхня і нижня контрольні межі.

Модель економічного розміру замовлень– це метод, що застосовується для визначення оптимального розміру замовлення. Забезпечує збалансованість видатків на придбання товарів, виконання замовлення й поточних витрат і збитків, завданих внаслідок дефіциту товарних запасів.

Контроль – це систематичний процес моніторингу діяльності організації, що забезпечує її відповідальність цілям, нормативним показникам і планам.

Комплексне управління якістю TQM – це філософія менеджменту, що спрямована на постійне вдосконалення якості й швидку реакцію на зміну потреб і очікувань споживачів.

Міжнародні стандарти якості (ISO) – це універсальна система гарантії якості, що ґрунтується на наборі міжнародних стандартів якості, затверджених міжнародною організацією зі стандартизації.

Скорочення тривалості циклу – це скорочення часу, необхідного для проходження усіх етапів будь-якого процесу.

Шість сигма – це підхід до контролю якості, спрямований на безперервне підвищування якості роботи і зниження витрат.

Ринкова добавлена вартість – це система контролю, що вимірює оцінку фондовим ринком вартості минулих і очікуваних капіталовкладень компанії.

Збалансована система показників – це система управлінського контролю, що забезпечує збалансований облік традиційних фінансових показників сумісно з показниками обслуговування покупців, внутрішніх бізнес-процесів і здатності організації до навчання і зростання.

Ефективна добавлена вартість – це система фінансового контролю, що вимірює результати роботи як різниці прибутку (після відрахування податків) і вартості капіталу, інвестованого у матеріальні активи.

 

Тести

І. Одиничний вибір.Виберіть одну правильну відповідь.

 

1. Управлінський контроль – це:

А) Спостереження за процесом роботи підлеглих.

Б) Спостереження за результатами роботи.

В) Спостереження за діяльністю організації по досягненню цілей та коригування відхилення від стандартів.

 

2.Чинники, які обумовлюють ефективність поточного контролю:

А) Охоплення широкої сфери діяльності організації.

Б) Можливість з’ясувати причини відхилень від стандартів.

В) Забезпечення інформацією для вдосконалення планування в майбутньому.

 

3. Завданнями попереднього контролю є:

А) Попередження проблем.

Б) Виправлення проблем по мірі їх виникнення.

В) Виправлення проблем після їх виникнення.

 

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

 

4. До типів контролю відносяться:

А) Клановий.

Б) Попередній.

В) Ринковий.

Г) Заключний.

Д) Поточний.

Е) Бюрократичний.

 

5. Етапи процесу контролю – це:

А) Виявлення недоліків в процесі роботи.

Б) Вимірювання фактичних результатів роботи.

В) Забезпечення зворотнього зв’язку.

Г) Порівняння фактичних результатів з запланованими стандартами.

Д) Проведення управлінських дій.

 

6. Реакцією менеджера на результати порівняння реального виконання зі стандартами в процес контролю можуть бути такі дії:

А) Нічого не робити.

Б) Коригувати поведінку підлеглих.

В) Усунути відхилення.

Г) Здійснювати винагородження підлеглих.

Д) Переглянути стандарти.

 

7. Інструментами фінансового контролю є:

А) Інформаційна система контролю.

Б) Перевірка бюджетів.

В) Контроль над витратами.

Г) Аналіз відносних показників.

Д) Модель економічного розміру заказу.

 

8. До інструментів непрямого контролю поведінки робітників відносяться:

А) Підбір персоналу.

Б) Дисциплінарний вплив.

В) Формалізація робочих завдань.

Г) Винагородження.

Д) Організаційна культура.

Е) Навчання персоналу.

 

9. До інструментів поведінкового контролю відносяться:

А) Мотивація.

Б) Спостереження.

В) Оцінка інтенсивності праці.

Г) Вимірювання результатів роботи.

Д) Дисциплінарна політика.

 

Вправа для самооцінки

 

Тест «Що контролює ваше життя?»

Інструкція. Прочитайте приведені нижче твердження і позначте, який варіант відповіді – А чи В – більше відповідає вашим особистим поглядам.

  А   В Варіанти відповіді
1. Великі заробітки - це багато в чому питання правильного використання сприятливих обставин 1. Просування по службі є в першу чергу результатом завзятої праці і наполегливості службовця  
2. Я помітив, що звичайно мої оцінки прямо залежать від того, наскільки добре я підготувався до занять 2. Реакція вчителя постійно представляється мені випадковою і необґрунтованою  
3. Збільшення числа розводів свідчить про те, що усе більше і більше людей не намагаються зберегти свій шлюб 3. Шлюб – це, головним чином, авантюра  
4. Нерозумно думати, що одна людина в стані дійсно змінити основні життєві позиції іншого 4. Якщо я упевнений, що прав, то можу переконати навколишніх у своїй правоті  
5. Просування по службі означає лише те, що ти трохи вдаліше інших 5. Вашому суспільстві людина досягає влади тільки завдяки своїм особистим якостям і здібностям  
6. Якщо людина знає, як варто спілкуватися і працювати з людьми, вона зможе без праці керувати ними 6. Не умію впливати на поведінку навколишніх  
7. Оцінки, які я одержую в коледжі, припускаються тільки моїми власними зусиллями; удача має до цього лише незначне відношення або ніякого 7. Іноді я почуваю, що це не в моїх силах - значно поліпшити оцінки, які я одержую в коледжі  
8. Люди, подібні мені, здатні дійсно «перевернути світ», якщо до нашої думки прислухаються 8. Віра в те, що окрема людина здатна впливати на те що відбувається в нашому суспільстві, - це лише спроба приймати бажане за дійсне  
9. Якщо в моєму житті відбувається щось важливе, це звичайно справа случаю 9. Я - хазяїн своєї долі  
10. Уміння ладити з людьми - це навичка, у якій варто постійно практикуватися 10. Іноді практично неможливо визначити, що зробить приємне тій чи іншій людині  

 

Відповіді до тесту

Даний текст покликаний оцінити ступінь вашого самоконтролю. Додайте собі по одному очку, якщо ви вибрали наступні варіанти відповідей: 1В, 2А, 3А, 4В, 5В, 6А, 7А, 8А, 9В, 10А. Результати даного тестування випливає інтерпретувати у такий спосіб:

8-9 – високий ступінь внутрішнього самоконтролю;

6-8 – середній ступінь внутрішнього самоконтролю;

5 – змішаний варіант;

3-4 – знижений ступінь внутрішнього самоконтролю;

1-2 – низький ступінь внутрішнього самоконтролю.

Чим вище цей показник, тим більше ви впевнені в тім, що саме управляєте своєю долею. Чим нижче цей показник, тим більше ви вірите в те, що усе у вашому житті залежить від шансу й вдачі.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.009 с.)