ТОП 10:

Оцініть свій глобальний управлінський потенціалГлобальне середовище вимагає від менеджера уміння ефективно працювати з різними людьми і ідеями в різних культурах. Наскільки ви готові до кар'єри глобального менеджера? Пропонуємо вам наступний тест.

 

Висока оцінка

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

Низька оцінка

 

1. Я підтримую зв'язки з людьми з різних країн.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

2. Я часто відвідую семінари і лекції на міжнародні теми.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

3. Мені здається, що жінки-менеджери можуть працювати за кордоном не гірше за чоловіків.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

4. Я знайомий з життям не тільки в своїй, але і в інших країнах.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

5. Я умію слухати інших людей і співпереживати їм.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

6. Я провів в іншій країні більше двох тижнів (туристична поїздка або відрядження).

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

7. Знаходячись в одній команді із студентами з інших країн, я легко пристосовуюся до різних підходів до роботи.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

8. Я володію іноземною мовою.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

9. Я знаю, які країни мають схожу економіку і соціокультурні цінності.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

10. Я умію оцінювати дистанцію влади, неприйняття невизначеності, індивідуалізм і мужність різних культур.

Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •

 

Сума балів: ________

 

Підрахунок балів

Складіть свої оцінки за кожне питання. Якщо ви набрали 81-100 балів, ви володієте всіма необхідними навиками для глобального менеджменту. Оцінка в 61-80 балів свідчить про наявність у вас необхідного потенціалу, але недоліку навиків в деяких областях. Можливо, ви погано знаєте іноземну мову або мало бували за кордоном. Оцінка в 60 балів і менш означає, що вам необхідно зробити серйозні зусилля для підвищення свого глобального управлінського потенціалу. Але скільки б балів ви не набрали, поверніться до кожного питання з оцінкою нижче 5 і складіть план дій з підвищення своїх показників.

 

ДЖЕРЕЛО: «How Well Do You Exhibit Good International Management Skills?» in John W. Newstorm and Keith Davis, Organizational Behavior at Work (Boston, Mass: MeGraw-Hill Irwin, 2002), 115-416.

Бібліографічний список до теми

1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева.- СПб.: Питер, 2006.- с. 161-256.

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич.- Львів: БаК, 2001.- с.

3. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвинова. - СПб.: Питер, 2009. - с. 98 - 165.

4. Комарова К.В., Редіна Н.І., Шмельова С.А. Менеджмент: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ.: ДГФА, 2008. -с.

5. Роббинс C., Коултер М. Менеджмент, 6-е изд. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004 - с. 109-183.


Тема 4. Прийняття управлінських рішень

План

 

4.1. Основи теорії прийняття рішень.

4.2. Процес прийняття рішень.

4.3. Стилі й моделі прийняття рішень.

 

 

Основи теорії прийняття рішень

Навчальні цілі

· З'ясувати зв'язок функцій управління з прийняттям рішень та місце цього процесу у системі управління.

· Визначити поняття "рішення", "організаційне рішення".

· Ідентифікувати типи проблем та рішень.

· З'ясувати сутність підходів до прийняття рішень (раціональність, обмежена раціональність, інтуїція).

· З'ясувати умови прийняття рішень.

· З'ясувати сутність моделей прийняття рішень.

 

 

Вивчення теми, зміст якої пов'язаний з процесами прийняття управлінських рішень, передбачає ознайомлення з широким колом питань, що безпосередньо стосуються сутності роботи будь-якого менеджера. Тому у зв'язку з великим обсягом теоретичного матеріалу, а також зважаючи на значущість процесів прийняття рішень для діяльності організацій, в деяких навчальних закладах програма підготовки менеджерів містить окрему дисципліну. Теоретичний матеріал за темою з достатньою повнотою висвітлений в рекомендованій літературі. При вивченні теми студенти повинні з'ясувати, що всі функції менеджменту можуть бути реалізовані саме шляхом прийняття та реалізації рішень стосовно різноманітних аспектів діяльності організацій. Тому при вивченні цього питання необхідно з'ясувати сутність понять "рішення", "організаційне рішення", типи проблем та рішень, умови прийняття рішень, підходи до прийняття рішень, а також сутність, базові концепції і базові передумови класичної, адміністративної та політичної моделей прийняття рішень.

 


Питання до самоконтролю

1. Яке місце займає рішення в процесі управління і яке їх значення?

2. В чому полягає сутність понять "рішення", "організаційне рішення"?

3. Як ви вважаєте, які наслідки мають особисті й організаційні рішення?

4. Які типи проблем та рішень ви знаєте? Опишіть їх.

5. Яким чином співвідносяться типи проблем, рішень та рівні управління?

6. В яких умовах менеджери можуть приймати рішення?

7. Які підходи до прийняття організаційних рішень ви знаєте?

8. Які фактори впливають на вибір моделі прийняття рішень?

9. Які моделі прийняття рішень ви знаєте? Опишіть їх.

 

 

Процес прийняття рішень

Навчальні цілі

 

· Ідентифікувати етапи процесу прийняття рішень.

· Засвоїти механізми реалізації етапів процесу прийняття рішень.

 

 

При визначенні цього питання студентам необхідно ідентифікувати етапи процесу прийняття рішень: 1) ідентифікація проблеми; 2) визначення критеріїв, які впливають на рішення; 3) розподіл критеріїв за ступенем важливості; 4) визначення варіантів; 5) аналіз варіантів; 6) вибір оптимального варіанту; 7) реалізація рішення; 8) оцінка ефективності рішення. Студенти повинні з'ясувати сутність та зміст кожного етапу, а також механізми реалізації етапів процесу прийняття рішень.

 

Питання до самоконтролю

 

1. Які етапи включає процес прийняття рішення?

2. В чому полягає сутність поняття "проблема"?

3. Як менеджер може ідентифікувати проблему?

4. Яким чином менеджер може визначити критерії, що впливають на рішення проблеми?

5. Як менеджер може розділити критерії по ступеню важливості?

6. Як саме реалізується етап визначення варіантів рішення?

7. Яким чином менеджер може проаналізувати й оцінити кожен з варіантів?

8. Як менеджер може вибрати оптимальний варіант?

9. Які дії повинен почати менеджер, щоб забезпечити реалізацію обраного рішення?

10. У чому полягає робота, пов'язана з оцінкою ефективності рішення?

Стилі й моделі прийняття рішень

Навчальні цілі

 

· З'ясувати сутність індивідуальних стилів прийняття рішень.

· Розкрити механізм використання моделі прийняття рішень Врума-Джаго.

· З'ясувати сутність групових методів прийняття рішень.

· Засвоїти правила прийняття рішень в умовах турбулентності.

 

 

В процесі вивчення цього питання студентам необхідно звернути увагу на те, що менеджери можуть як одноособово приймати рішення, так і притягувати до вирішення проблеми необхідних для цього людей.

Тому існують індивідуальні й групові стилі прийняття рішень. Індивідуальні стилі прийняття рішень включають: відхід від проблеми, рішення проблем, виявлення проблем, стиль, заснований на толерантності до невизначеності. У рамках стилю прийняття рішень, заснованого на толерантності до невизначеності виділяють чотири стилі - директивний, аналітичний, концептуальний, поведінковий. Вибір стилю залежить від конкретної ситуації.

Серед стилів прийняття рішень з залученням членів організації найбільш широке поширення одержала модель прийняття рішень Врума-Джаго. Модель Врума-Джаго включає три основних блоки (стилі керівництва, набір діагностичних питань для аналізу ситуації, а також матрицю стилів прийняття рішень). Студенти повинні засвоїти сутність кожного з стилів керівництва, діагностичних питань, а також вміти обрати оптимальний стиль прийняття рішень. Крім того, студентам необхідно з'ясувати сутність групових методів прийняття рішень (мозковий штурм, метод номінальних груп (NGT), метод експертних оцінок (метод Дельфі), електронні збори), їх переваги й недоліки. Важливим є засвоєння правил прийняття рішень в умовах турбулентності (навчання замість покарання, уміння своєчасно відмовитися від помилкових рішень, метод п'яти "чому?", колективна інтуїція, провокування конструктивного конфлікту).

 

 

Питання до самоконтролю

 

1. Які індивідуальні стилі прийняття рішень ви знаєте?

2. У чому полягає сутність стилю прийняття рішень, заснованого на толерантності до невизначеності?

3. Як менеджер може вибрати стиль прийняття рішень, використовуючи модель Врума-Джаго?

4. Які методи творчого рішення проблем може використовувати менеджер з метою підвищення ефективності прийняття рішень? Опишіть їх.

5. У чому полягають переваги й недоліки групового прийняття рішень?

6. Які критерії використовуються для оцінки ефективності нових рішень?

7. Які правила прийняття рішень в умовах турбулентності ви знаєте?

 

 

Завдання до самостійної роботи

 

1. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань теми.

2. Основні терміни:

 

Моделі прийняття рішень

Класична модель - це модель, яка заснована на припущенні, що менеджери повинні приймати раціональні рішення, які в найбільшому ступеню відповідають економічним інтересам організації.

Адміністративна модель - це модель, що описує реальний процес прийняття рішень у важких ситуаціях з урахуванням людських і інших обмежень, що впливають на ступінь раціональності рішень.

Політична модель - це модель прийняття непрограмованих рішень в умовах невизначеності, непередбачуваності і відсутності єдності поглядів щодо цілей або ліній поведінки. Модель передбачає створення коаліцій (альянсів менеджерів).

 

Підходи до прийняття рішень

Раціональність - це послідовні і узгоджені варіанти вибору, здатні дати максимально вигідний результат із урахуванням обмежень.

Обмежена раціональність - це варіанти вибору припустимого, задовільного, достатньо правильного рішення.

Інтуїція - це здібність індивіда швидко схоплювати особливості поточної ситуації й приймати рішення на основі минулого досвіду.

 

Рішення - це вибір альтернативи.

 

Типи проблем:

Структуровані проблеми - це прості, звичні проблеми, що легко визначаються й повторюються з певною регулярністю.

Неструктуровані проблеми - це нові і нестандартні проблеми, що пов'язані з невідомими і маловідомими факторами.

 

Типи рішень:

Програмовані рішення - це результат реалізації заздалегідь визначених політики, правил і процедур прийняття рішень.

Непрограмовані рішення - це унікальні рішення, що потребують нестандартних підходів.

 

Умови прийняття рішень:

Визначеність - це ситуація, в якій менеджер має усю необхідну інформацію і точно знає результати кожного з альтернативних варіантів вибору. Умови визначеності є ідеальними для прийняття рішень.

Невизначеність - це ситуація, в якій менеджер знає цілі рішення, але має неповну інформацію, що не дозволяє оцінити ризики і можливі наслідки. Менеджери змушені приймати рішення на основі припущень, досвіду, інтуїції й креативності.

Непередбачуваність - це ситуація, в якій управлінська ціль або проблема є неочевидними, інформація відсутня, альтернативні варіанти рішення ідентифікувати неможливо. В ситуаціях непередбачуваності менеджери повинні чітко визначити цілі і розробити сценарії для обговорення в групі.

Ризик - це ситуація, в якій результати кожного з варіантів вибору можна оцінити з певним ступенем імовірності. Рішення за умов ризику приймаються на основі достатньої кількості інформації, але варіанти вибору можуть змінюватися під впливом майбутніх подій. Для обчислення імовірності ризиків і їхніх наслідків використовується статистичний аналіз.

 

Тести

 

І. Одиничний вибір. Виберіть одну правильну відповідь.

1. Рішення - це:

А) Ідентифікація проблем.

Б) Вибір альтернативи.

В) Аналіз альтернативи.

 

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

2. Типи проблем - це:

А) Програмовані.

Б) Структуровані.

В) Непрограмовані.

Д) Неструктуровані.

 

3. Типи рішень - це:

А) Інтуїтивні.

Б) Програмовані.

В) Непрограмовані.

Г). Раціональні.

 

4. Підходи до прийняття рішень - це:

А) Системність.

Б) Раціональність.

В) Обмежена раціональність.

Г) Практична реалізація.

Д) Інтуїція.

5. Умови прийняття рішень - це:

А) Визначеність.

Б) Наявність ресурсів.

В) Ризик.

Г) Наявність інформації.

Д) Невизначеність.

Е) Непередбачуваність.

 

6. Які з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризують сутність того чи іншого підходів до прийняття рішень:

 

Підхід Визначення
А) Раціональність   Б) Обмежена раціональність   В) Інтуїція 1) Вибір задовільного, припустимого рішення.   2) Вибір на основі минулого досвіду або думки членів організації.   3) Вибір на основі результатів об'єктивного аналізу.

 

7. Які з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризують сутність моделей прийняття рішень:

 

Моделі Визначення
А) Класична   Б) Адміністративна     В) Політична 1) Модель прийняття незапрограмованих рішень в умовах невизначеності і шляхом дискусій, переговорів та угод.   2) Модель прийняття рішень, яка базується на припущені, що менеджери приймають логічно обґрунтовані рішення відповідно до економічних інтересів організації.   3) Модель прийняття рішень, яка описує реальний процес прийняття рішень в ситуаціях невпевненості та невизначеності.

 

8. Які з перелічених нижче етапів не відносяться до процесу прийняття рішень:

А) Ідентифікація проблеми.

Б) Визначення стандартів.

В) Ідентифікація критеріїв, що впливають на рішення.

Г) Аналіз поточного стану роботи.

Д) Розподіл критеріїв за ступенем важливості.

Е) Визначення варіантів.

Є) Аналіз варіантів.

Ж) Вибір оптимального варіанту.

З) Реалізація рішення.

И) Оцінка результатів.

 

9. Які з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризують сутність стилів прийняття рішень:

 

Стилі прийняття рішень Сутність
А) Концептуальний     Б) Поведінковий     В) Аналітичний     Г) Директивний 1) Високий рівень толерантності до невизначеності та раціональність мислення.   2) Низький рівень толерантності до невизначеності та раціональність мислення.   3) Високий рівень толерантності до невизначеності та інтуїтивність мислення.   4) Низький рівень толерантності до невизначеності та інтуїтивність мислення.

 

10. Які з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризують сутність методів групового прийняття рішень:

 

Методи Сутність методів
А) "Мозкова атака"     Б) Метод експертних оцінок (метод Дельфі)   В) Метод номінальних груп (NGT)   Г) Електронні зібрання 1) Члени групи збираються разом, але виробляють та оцінюють ідеї незалежно один від іншого.   2) Спонукання людей до висування самих різних варіантів та утримання від критики.   3) Члени групи взаємодіють один з іншим за допомогою комп'ютерної техніки   4) Обговорення проблем шляхом анкетування без проведення сумісного засідання.

 

 

Вправа для самооцінки

"Яким стилем прийняття рішень ви користуєтесь?"

Інструкції

1. При відповіді на запропоновані питання використовуйте наступні бали:

· 8 - коли відповідь БІЛЬШЕ УСЬОГО вам підходить;

· 4 - коли відповідь ПОМІРНО вам підходить;

· 2 - коли відповідь ЗЛЕГКА вам підходить;

· 1 - коли відповідь НАЙМЕНШЕ вам підходить;

 

2. Пронумеруйте чотири відповіді на кожне питання, вставляючи одне з цих чисел у кожен осередок у колонках І - ІV.

3. Не повторюйте той самий бал в однім і тім же рядку двічі. Наприклад, числа використовувані для відповіді на конкретне питання, можуть виглядати в такий спосіб: 8, 2, 1, 4, але не 8, 8, 1, 4.

4. Відповідаючи на питання, згадайте, як ви звичайно поводитеся в аналогічних робочих ситуаціях.

5. При відповіді на питання використовуйте перший же варіант, що приходить вам у голову. Ваші відповіді повинні відбивати ваше відношення і почуття, а не вашу думку про правильність відповіді.

6. Пам'ятайте, що година на відповіді не обмежена, так само як немає правильних чи неправильних відповідей на запропоновані нижче питання.

 

  І ІІ ІІІ ІV
1. Моя основна мета полягає в тому, щоб... Обіймати посаду з визначеним статусом Бути кращим у своїй сфері Досягти визнання моєї роботи Випробувати почуття безпеки і захищеності в процесі виконання своїх посадових обов'язків
2. Мені подобаються робочі завдання, які... Технічні і точно визначені Відносно різноманітні Дозволяють незалежні дії Зв'язані зі спілкуванням з людьми
3. Очікую, що мої підлеглі будуть... Працювати продуктивно і швидко Дуже здатними Обов'язковими і відповідальними     Сприйнятливими до нових ідей і пропозицій
4. Моїй роботі я прагну до... Практичних результатів Найкращим рішенням Новим методам чи ідеям   Приємній робочій обстановці
5. Найкраще спілкуюся з навколишніми і... У безпосередньому контакті "віч-на-віч" Письмово У ході групових зустрічей і обговорень На офіційних зборах
6. При плануванні я роблю упор на...   Поточні проблеми Досягненні основних цілей Майбутні цілі Кар'єрному росту співробітників
7. Зіштовхуючись з необхідністю рішення проблеми, я... Покладаюся на випробувані способи Застосовую ретельний аналіз Шукаю творчі підходи Покладаюся на свої почуття
8. Використовуючи інформацію, я віддаю перевагу... Конкретні факти Точні і повні дані Широке охоплення безлічі варіантів Обмежені дані, які легко зрозуміти і систематизувати
9. Коли я невпевнений, що робити, я... Покладаюсь на інтуїцію Шукаю факти Шукаю можливий компроміс Роблю паузу перед ухваленням рішення
10. По можливості уникаю... Довгих дебатів Незакінченої роботи Використання чисел і формул Конфліктів з іншими людьми
11. Особливо добре... Запам'ятовую данні і факти Вирішую важкі проблеми Визначаю різні можливості Взаємодію з іншими людьми
12. Якщо важливо діяти швидко, я... Вирішую і дію швидко Випливаю планам і наміченим пріоритетам Відмовляюся піддаватися тиску з поза Прагну до чіткого керівництва чи підтримці
13. На загальних заходах я звичайно... Розмовляю з колегами Міркую про те, що почув Спостерігаю за тим, що відбувається Слухаю, про що говорять навколишні
14. Добре запам'ятовую... Імена Місця, які відвідав Обличчя Індивідуальні особливості людей
15. Моя робота дає мені... Владу, що дозволяє впливати на навколишніх Цікаві і важкі завдання Можливість досягнення своїх особистих цілей Можливість роботи в колективі
16. Мені подобається працювати з тими, хто... Енергійний і амбіційний Самовпевнений Відкритий і сприйнятливий Ввічливий і довірливий
17. В стресові ситуації я... Стаю дратівливим Концентруюся на проблемі Стаю розсіяним Стаю неуважним
18. Інші вважають мене... Агресивним Дисциплінованим Вразливим Надійним
19. Мої рішення звичайно... Реалістичні і чіткі Систематичні Широкі і гнучкі Залежать від потреб навколишніх
20. Мені не подобається... Відсутність контролю Нудна робота Дії за визначеними правилами Коли моє рішення не приймається

 

Відповідь до тесту

1. Визначте свій бал по кожному стилю прийняття рішень - І, ІІ, ІІІ, ІV.

2. В сумі кількість балів повинна дорівнювати 300.

3. Вкажіть бал по кожному стилю (І - директивний, ІІ - аналітичний, ІІІ - концептуальний, ІV - поведінковий).

4. Той стиль, по якому поставлений найвищий бал, є домінуючим для Вас. Чим ближче поставлені по всім стилям показники до 75, тим більшою гнучкістю в процесі прийняття рішень Ви відрізняєтесь.

Пам'ятайте, що отриманий бал відбиває те, як ви реально бачите й оцінюєте себе на робочому місці, а не те, яку поведінку ви вважаєте правильною чи бажаною. Дана оцінка відноситься до вашої робочої ситуації. Вона заснована на типових рішеннях, які вам приходиться приймати в звичайній робочій обстановці.

 

Джерело: A.J.Rowe. R. Mason, К. Dickel, Strategic Management and Busi-ness Policy (Reading, MA: Addison-Wesley, 1982), p. 217. Відтворено з дозволу д-ра Алана Дж. Роува (Dr. Alan J.Rowe).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.019 с.)