ТОП 10:

Проектування мотивуючих функціональних обов'язків 

Навчальні цілі

· З'ясувати сутність підходів до проектування функціональних обов'язків.

· Охарактеризувати модель характеристики функціональних обов'язків.

· З'ясувати сутність та зміст рекомендацій по проектуванню функціональних обов'язків.

 

В процесі вивчення цього питання студенти повинні зрозуміти, що проектування мотивуючих функціональних обов'язків є важливим завданням менеджерів. Усі операції, які виконують члени організації, необхідно систематизувати. В процесі проектування функціональних обов'язків менеджери повинні враховувати вимоги зовнішнього середовища, технології, а також навички, здібності і переваги підлеглих. Вивчення питання необхідно почати із з’ясування сутності понять «функціональний обов'язок» та «проектування функціональних обов'язків». Потім слід перейти до вивчення підходів до проектування (дизайну) мотивуючих функціональних обов'язків (спрощення, ротація, розширення, збагачення), а також моделі характеристики робочих завдань (ІСМ), авторами якої є Р. Хекмен і Г. Олдхем.

Питання до самоконтролю

 

1. У чому полягає сутність поняття "функціональний обов'язок"?

2. У чому полягає сутність поняття "проектування функціональних обов'язків"?

3. Які підходи до проектування функціональних обов'язків ви знаєте?

4. У чому полягає сутність моделі характеристики робочих завдань (ІСМ)? Опишіть її.

5. Які рекомендації з проектування мотивуючих функціональних обов'язків ви можете дати?

 

 

Сучасні концепції мотивування

Навчальні цілі

 

· Розглянути сутність програм мотивування оплати праці.

· Розглянути концепцію наділення повноваженнями.

· Провести огляд інших сучасних концепцій мотивування.

 

Вивчення теоретичного матеріалу з цього питання слід розпочати з розгляду нових мотиваційних програм оплати праці (оплата в залежності від результатів праці, участь у прибутках, програма участі у власності компанії та ін.).

Далі необхідно розглянути концепцію наділення повноваженнями (сутність поняття "наділення повноваженнями", умови ефективного наділення повноваженнями, континуум делегування повноважень).

Завершити вивчення цього питання теми необхідно розглядом програм мотивування робочої сили за умов різноманіття та методів мотивування нової робочої сили.

Питання до самоконтролю

 

1. Які нові мотиваційні програми оплати праці ви знаєте? Опишіть їх.

2. У чому полягає сутність концепції наділення повноваженнями?

3. Опишіть континуум делегування повноважень.

4. Які програми мотивування робочої сили, за умов різноманіття, ви знаєте?

 

Завдання до самостійної роботи

 

1. Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань теми.

2. Вивчення основних термінів. Основні терміни:

 

Винагородження - це те, що людина вважає цінним для себе.

Внутрішнє винагородження - це задоволення, яке людина одержує у процесі виконання самої роботи.

Двофакторна теорія Ф. Герцберга - це змістовна теорія мотивування, яка стверджує, що поведінка людини у процесі праці визначається двома групами факторів: гігієнічними й мотиваторами.

Закон результату - це прагнення людини повторювати ту поведінку, що асоціюється в них із задоволенням потреби, й уникати такої поведінки, яка приведе до часткової задоволеності або до незадоволеності.

Зовнішнє винагородження - це вигоди, що надаються організацією.

Задоволення від праці - це позитивне відношення до виконання роботи.

Збагачення функціональних обов'язків - це спосіб проектування робочих завдань, що передбачає вертикальне розширення робочих завдань.

Мотивування - це процес впливу на людину з метою її спонукання до певних дій, спрямованих на досягнення цілей організації.

Модель характеристики функціональних обов'язків Р. Хекмена і Г. Олдхема - це модель розробки функціональних обов'язків, що включає ключові параметри цих обов'язків (розмаїтість, цілісність, значущість, автономія завдань, зворотний зв'язок), критичні психологічні стани та рівні мотивувальних потреб у зростанні.

Підкріплення - це будь-які дії, які спричиняють повторення або стримання певних зразків поведінки.

Потреба - це психологічний або фізіологічний дефіцит будь-чого, відображений у сприйнятті людини.

Принцип "фрустрація - регресія" - це принцип, згідно якого на випадок, якщо задовольнити потребу більш високого рівня не вдається, в індивіда може відбутися повернення до вже задоволеної потреби більш низького рівня.

Проектування функціональних обов'язків - це застосування теорії мотивування для розробки структури діяльності працівників з метою підвищення продуктивності й рівня задоволеності від праці.

Розширення функціональних обов'язків - це об'єднання декількох робочих завдань в одне.

Редизайн праці - це внесення в процес праці змін, спрямованих на підвищення продуктивності і збагачення досвіду працівників.

Ротація робочих завдань - це розробка робочих завдань, що передбачає систематичне переміщення працівників від виконання одних завдань до виконання інших.

Спонукання - це відчуття дефіциту будь-чого, що має певну поведінкову спрямованості.

Спрощення функціональних обов'язків - це розробка робочих завдань, що спрямована на підвищення продуктивності виконання окремих операцій шляхом скорочення їх кількості в розрахунку на одного працівника.

Теорія очікувань - це теорія процесів мотивування, що засновується на припущенні про те, що рівень мотивування працівників залежить від їх уявлень про свої здібності до виконання завдань і одержання винагородження.

Теорія підкріплення - це теорія процесів мотивування, предметом якої є взаємозв'язок між поведінкою працівників організації і її наслідками.

Теорія ставлення цілей - це теорія процесів мотивування, яка стверджує, що ставлення конкретних і важких цілей підвищує мотивування й продуктивність праці при умовах, коли ці цілі схвалюються підлеглими, підлеглі систематично отримують інформацію про свої результати просування до поставлених цілей.

Теорія справедливості - це теорія процесів мотивування, що вивчає уявлення індивідів про те, наскільки справедливо їх оцінюють у порівнянні з іншими людьми.

Теорія змісту мотивування - це група теорій, що ідентифікують і описують потреби, які лежать в основі мотивування людей.

Традиційний підхід до мотивування - це підхід, що заснований на оплаті праці й розглядає працівника як економічну людину, що готова працювати більше за додаткову плату.

Теорії процесів мотивування - це теорії, що ґрунтуються на поведінці людей з урахуванням їх сприйняття і пізнання.

Теорія ERG - це модифікована теорія ієрархії потреб, у якій виділяються три категорії потреб (в існуванні, у взаємозв'язку, у зростанні).

Теорія ієрархії потреб - це змістовна теорія, в основі якої лежить допущення про те, що мотивування людини визначається комплексом її потреб (фізіологічні, безпека й упевненість у майбутньому, соціальні, повага, самовираження), що розташовуються за ієрархією.

Теорія набутих потреб МакКлелланда - це змістовна теорія мотивування, у якій виділяються три категорії потреб (влади, успіху, причетності), що формуються протягом життя індивіда.


Тести

І. Одиничний вибір.Виберіть одну правильну відповідь.

 

1. Мотивування - це:

А) Матеріальне винагородження.

Б) Задоволення потреб людей.

В)Готовність працівника застосувати зусилля для досягнення цілей організації та задовольнити конкретні індивідуальні потреби.

 

2. Спонукання – це:

А) Мотивувальна структура людини.

Б) Відчуття дефіциту будь-чого, що має певну поведінкову спрямованість.

В) Незадоволена потреба.

 

3. Сутність процесу мотивування зводиться:

А) До забезпечення справедливої винагороди працівників.

Б) До задоволення потреб працівників.

В) До створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої потреби.

Г) До забезпечення ефективних дій працівників.

 

4. До змістовних теорій мотивування відносять:

А) Такі, що спрямовані на ідентифікацію потреб людини.

Б) Такі, що спрямовані на дослідження поведінки людини.

В) Такі, що спрямовані на дослідження манери поведінки керівника щодо підлеглих.

 

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

 

5. Основними елементами мотивування є:

А) Потреби.

Б) Реальна заробітна плата.

В) Спонукання.

Г) Статус.

Д) Винагорода.

Е) Визнання.

 

6. До змістовних теорій мотивування відносять:

А) Двофакторну теорію Ф. Герцберга.

Б) Теорію справедливості.

В)Теорію ієрархії потреб А. Маслоу.

Г) Теорію сподівання (очікування).

Д) Теорію ERG К. Алдерфера.

Е) Теорію ставлення цілей.

Є) Теорію придбаних потреб Д. МакКлелланда.

 

7. До типів мотивуючих потреб А. Маслоу відносять:

А) Потреби в приналежності.

Б) Потреби в самореалізації.

В) Потреби в безпеці.

Г) Потреби в повазі.

Д) Фізіологічні потреби.

Е) Потреби влади.

Є) Потреби успіху.

 

8. До типів мотивуючих потреб К. Алдерфера відносять:

А) Потреби влади.

Б) Потреби існування.

В) Потреби досягнення.

Г) Потреби взаємозв’язку.

Д) Потреби зростання.

 

9. До типів мотивуючих потреб Д. МакКлелланда відносять:

А) Потреби особистісного зростання.

Б) Потреби поваги.

В) Потреби влади.

Г) Потреби успіху.

Д) Потреби причетності.

 

10. До теорій процесів мотивування відносять:

А) Теорію підкріплення.

Б) Теорію Фідлера.

В) Теорію очікування.

Г) Теорію “шлях – мета”.

Д) Теорію справедливості.

Е) Теорію ставлення цілей.

Є) Теорію мотивуючих робочих завдань.

 

11. Згідно теорії сподівань (очікувань) сила прагнення до отримання винагороди залежить від наявності зв’язку (очікування) між:

А) Цінністю винагороди і затратами праці.

Б) Винагородою і цінністю винагороди.

В) Результатами праці і винагородою.

Г) Затратами праці і результатами.

Д) Результатами праці і цінністю винагороди.

 

12. До способів усунення несправедливості відносяться:

А) Зрівнювання матеріальної винагороди.

Б) Зміна виходу.

В) Зміна входу.

Г) Зміна уявлення індивіду про справедливість.

Д) Звільнення з роботи.

13. Які фактори, згідно теорії ставлення цілей впливають на співвідношення “цілі – інтенсивність праці”:

А) Інформування підлеглих про результати досягнення цілей.

Б) Зобов’язання відносно цілей.

В) Рівень самоефективності виконавців.

Г) Особливості національної культури.

 

14. До типів підкріплення, згідно теорії підкріплення, відносяться:

А) Регулювання поведінки підлеглих.

Б) Позитивне підкріплення.

В) Негативне підкріплення.

Г) Покарання.

Д) Нотація.

Е) Згасання (відмова менеджменту від позитивного винагородження).

 

15. Які підходи до проектування робочих завдань Вам відомі:

А) Структурування.

Б) Спрощення.

В) Розробка посадових інструкцій.

Г) Ротація.

Д) Розширення.

Е) Збагачення.

 

Вправа для самооцінки

Тест «Що для вас буде мотивуючим фактором?»

Обведіть число, яке більше всього відбиває ступінь вашої згоди з приведеними нижче твердженнями (1 - категорично не згодний; 5 – повністю згодний). Дайте відповіді в контексті вашого поточного робочого завдання чи минулого трудового досвіду.

 

1. Я дуже намагаюся підвищувати свою ефективність у порівнянні з минулою роботою
2. Мені надзвичайно подобатися обстановка суперництва і почуття перемоги
3. Я часто веду розмови на теми, які не стосуються роботи
4. Рішення важких задач доставляє мені задоволення
5. Я насолоджуюся почуттям відповідальності
6. Мені дуже хочеться, щоб мене усі любили
7. Я хочу знати, що, виконуючи чергову задачу, я досягаю прогресу
8. Я конфліктую з людьми, із учениками з якими не згодний
9. Я схильний будувати близькі відносини зі співробітниками
10. Мені подобається ставити перед собою реалістичні цілі і досягати їх
11. Мені подобається впливати на інших людей і змушувати їх робити так, як я вважаю потрібним
12. Мені подобатися бути частиною різних колективів
13. Я одержую величезне задоволення, виконавши важку задачу
14. Я часто намагаюся забезпечити великий ступінь контролю навколо того що відбувається
15. Мені подобатися працювати в колективі більше, ніж одному

 

 

Відповіді до тесту

Щоб визначити свої домінуючі потреби і, отже, впізнати, що послужить для вас мотивуючим фактором, проставте обведені вами числа від 1 до 5 поруч з номером відповідного твердження.


 

Потреба в успіху Потреба у владі Потреба в причетності
1.   2.   3.  
4.   5.   6.  
7.   8.   9.  
10.   11.   12.  
13.   14.   15.  
Разом          

 

Складіть бали в кожнім стовпчику. Сума в кожній з них буде складати від 5 до 25 балів. Вашою домінуючою потребою буде та, у якій загальний бал вище всього.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.014 с.)