ТОП 10:

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬІндивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Менеджмент» студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання:

 

№ п/п Види індивідуальних завдань
  Модуль 1. Основні концепції менеджменту
1. Аналіз ситуації відповідно до завдань модульного контролю №1 за теоретичним матеріалом змістовного модулю 1 «Вступ до менеджменту»  
2.   3. Аналіз ситуації відповідно до завдань до модульного контролю №2 за теоретичним матеріалом змістового модулю 2 «Функції менеджменту і організаційні процеси»   Аналіз ситуації відповідно до завдань модульного контролю №3 «Управління виробничими операціями, змінами й інноваціями».  
  Модуль 2. Індивідуальна робота
4. Підготовка наукової доповіді (тез доповіді й виступ на студентській науковій конференції)  
 

 

Аналіз ситуаційвиконується за індивідуальними завданнями викладача. Загальна процедура аналізу ситуації охоплює декілька етапів:

Етап 1. Попереднє ознайомлення із ситуаційною вправою (уважне прочитання, ознайомлення із ситуаційною вправою). На цьому етапі, що є особливо важливим, студент повинен усвідомити місце ситуаційної вправи у навчальній програмі дисципліни.

Етап 2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту вправи. Це змушує студента до впорядкування інформації, що міститься в ситуаційній вправі, її групування за важливістю (наприклад, основна, додаткова, несуттєва тощо) і тематичними групами. Основою цього етапу роботи над аналізом ситуації є знання, які вже має студент.

Студент демонструє своє бачення проблематики ситуації, свої думки, ідеї, попередні концепції, способи розв’язання і гіпотези відносно взаємовпливу наведених фактів, планує перебіг подальших дій. Цей етап ставить перед студентом два основні питання:

· Які положення і проблеми даної справи є головними?

· Як сформульоване завдання, які ще питання можна поставити, характеризуючи ситуацію, щоб виявити так звані приховані проблеми?

Етап 3. На третьому етапі студент повинен зв’язувати нові і незрозумілі поняття, терміни, назви, які використано в описі аналізованої ситуації. Студент, працюючи над ситуацією, мусить не тільки узгодити своє розуміння сутності окремих термінів, але й оперувати термінологією і знати можливості її застосування.

Етап 4. Четвертий етап полягає у точному формулюванні проблеми. Йдеться про виразне і однозначне визначення сутності проблеми, представленої в аналізованому прикладі. Цей етап аналізу спрямований на запитання: яка проблема є предметом ситуаційного аналізу?

Етап 5. На п’ятому етапі студент повинен підбити підсумки щодо сформульованих пропозицій і уточнити деталізовані завдання, поставлені у формі запитання: яке завдання (проблему) потрібно розв’язати?

Етап 6. Підготовка звіту в письмовій формі. Надання письмової форми пропозиціям щодо вирішення проблеми ситуаційної вправи є необхідним. Звіт повинен бути переконливим, простим, поточним і зрозумілим.

 

Виконання індивідуального завдання, яке передбачається модулем 2 «Індивідуальна робота», здійснюється за такими етапами:

Етап 1. Вибір теми наукової доповіді. Студентам надається право вибору будь-якої теми доповіді у межах програмного матеріалу навчальної дисципліни «Менеджмент». Приблизні теми:

1. Розвиток менеджменту: проблеми та перспективи.

2. Організаційна культура: транснаціональні аспекти.

3. Прийняття рішень – основа управлінської діяльності.

4. Групи інтересів як фактор зовнішнього середовища.

5. Стратегії конкуренції: основоположні концепції.

6. Створення ефективної системи контролю – головна функція менеджменту.

7. Оптимізація організацій: проблеми і стратегії.

8. Винагорода: проблеми та тенденції удосконалення методів винагороди.

9. Концептуальні та методичні аспекти організаційної поведінки.

10. Влада як інструмент менеджменту.

11. Лідерство як аспект організаційної поведінки.

12. Глобалізація та проблеми лідерства.

Етап 2. Проведення бібліографічного огляду наукової літератури з проблемами наукової доповіді.

Етап 3. Підготовка наукової доповіді.

Етап 4. Підготовка тез доповіді.

Етап 5. Виступ на студентській науковій конференції.

В процесі підготовки доповідей та тез доповідей студентам необхідно керуватися Рекомендаціями щодо підготовки доповідей та написання тез доповідей студентських наукових конференцій, які розроблені студентським науково-дослідним бюро та затверджені проректором з наукової роботи.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту).

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент». Екзаменаційний білет включає:

- Одне теоретичне запитання за програмою начальної дисципліни.

- Одне ситуаційне завдання.

- Десять тестових завдань.

Критерії та шкала оцінювання знань програмного матеріалу доводяться до відома студентів до початку іспиту.

 

Перелік питань до іспиту

1. Організація як об'єкт управління.

2. Сутність поняття «менеджмент». Процес менеджменту. Функції менеджменту. Критерії ефективного менеджменту.

3. Сутність поняття «менеджер». Рівні менеджменту. Ролі менеджерів за Г.Мінцбергом. Навички менеджерів.

4. Управління підприємствами малого бізнесу.

5. Соціальні відповідальність бізнесу.

6. Етика менеджменту.

7. Класична теорія менеджменту.

8. Неокласична теорія менеджменту.

9. Інтегровані підходи до управління.

10. Зовнішнє середовище організації.

11. Внутрішнє середовище організації. Організаційна культура як фактор внутрішнього середовища.

12. Глобальне середовище.

13. Національна культура як фактор глобального середовища.

14. Основи теорії прийняття рішень.

15. Моделі прийняття рішень (класична, адміністративна, політична).

16. Стилі й методи прийняття рішень

17. Модель прийняття рішень Врума-Джаго.

18. Поставлення цілей і організаційне планування. Типи планування.

19. Стратегічний менеджмент.

20. Процес стратегічного менеджменту.

21. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту. Методика SWOT-аналізу.

22. Формування стратегії організації.

23. Сутність і зміст поняття «організація». Основні завдання процесу організації.

24. Проектування організаційної структури.

25. Моделі і типи організаційних структур.

26. Фактори, що впливають на структуру організації.

27. Управління людськими ресурсами.

28. Управління різноманітною робочою силою.

29. Онови організаційної поведінки.

30. Управління командами.

31. Змістові теорії мотивування.

32. Процесні теорії мотивування.

33. Проектування мотивуючих робочих завдань

34. Природа лідерства.

35. Поведінкові теорії лідерства.

36. Ситуаційні теорії лідерства.

37. Сучасні концепції лідерства.

38. Процес комунікацій та ефективність управління.

39. Міжособистісні комунікації.

40. Організаційні комунікації.

41. Сутність контролю.

42. Процес контролю.

43. Комплексне управління якістю.

44. Організація як ланцюг створення цінності.

45. Проектування системи операційного менеджменту.

46. Організаційні зміни.

47. Організаційний розвиток.

48. Опір змінам. Причини опору змінам. Аналіз силового поля. Тактика змін.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Оленевич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 

2. Дафт Р. Менеджмент, 8-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009.- 800 с.

 

3. Комарова К.В., Редіна Н.І., Шмельова С.А. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2008. – 330 с.

 

4. Коэн Аллен Р. (ред.) Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 507 с.

 

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 672 с.

 

9. Роббинс С, Стивен П., Коултер М. Менеджмент, 6-е издание.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 880 с.

 

10. Роббінс С.П., Деченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. з англ. А.Олейник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с.

 

 

Додаткова література

11. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд./ Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: 2007.- 832 с

 

12. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 2002.

 

13. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики, 1998.

 

14. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 1998.

 

15. Гаретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы.– М.: ИНФРА-М, 2002.

 

16. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд./ Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с.

 

17. Дженстер П., Хасси Д., Анализ сильных и слабых сторон компании. – М., 2003.

 

18. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке. – М.: Вильямс, 2000.

 

19. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2000.

 

20. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб.: Питер, 2001.

 

21. Минцберг Г. Структура в кулаке. – СПб.: Питер, 2001.

 

22. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб.: Питер, 2000.

 

23. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. – СПб.: Питер, 2001.

 

24. Мэтьюз Р., Агеев А., Большаков З. Новая матрица, или Логика стратегического превосходства. – М.: Олма-Пресс, 2003.

 

25. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993.

 

26. Хэмел Г., Прахалад К.К.. Конкурируя за будущее. – М.: Олимп-Бизнес, 2003.

 

Периодичні часописи

1. «Вопросы экономики».

2. «Економіка України».

3. «Искусство управления».

4. «Менеджмент в России и за рубежом».

5. «Менеджмент сегодня».

6. «Отдел кадров».

7. «Персонал».

8. «Проблемы теории и практики управления».

9. «Российский экономический журнал».

10. «Справочник кадровика».

11. «США: Экономика, политика, идеология».

12. «Финансовый менеджмент».

 

 

Навчальна література

Редіна Наталія ІванівнаПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.01 с.)